clanak False

RUDARSKO – GEOLOŠKA STUDIJA GRADA ZAGREBA

 
19.04.2017.

 
Gradska skupština Grada Zagreba na 19. sjednici, 10. listopada 2014. godine donijela je Rudarsko – geološku studiju Grada Zagreba.

Sukladno točki 2. Zaključka (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) Rudarsko – geološka studija Grada Zagreba objavljuje se na web stranici Grada Zagreba.

 

- RUDARSKO – GEOLOŠKA STUDIJA GRADA ZAGREBA


- RGS GZ- GRAFICKI PRILOZI:

 

Oznaka
priloga
Naziv priloga Digitalna oznaka
1A Prikaz eksploatacijskih polja i istražnih prostora na PPGZ -
Korištenje i namjena prostora 1A
E-007-13-01GP01a_1a PPGZ
1B Legenda - PPGZ - Korištenje i namjena prostora 1A E-007-13-01GP01b_1a
legenda
2A Prikaz eksploatacijskih polja i istražnih prostora na PPGZ – Uvjeti
korištenja i zaštite prostora 3B
E-007-13-01GP02a_3b PPGZ
2B Legenda - PPGZ - Uvjeti korištenja i zaštite prostora 3B E-007-13-
01GP02b_3b_legenda
3 Prikaz katastarskih jedinica mineralnih sirovina na OGK – GŠP,
TGK i G
E-007-13-
01GP03_OGK_GŠP_TGK_G
4 Prikaz katastarskih jedinica mineralnih sirovina na OGK – AGK i
GTV
E-007-13-
01GP04_OGK_AGK_GTV
5 Legenda OGK E-007-13-01GP05 _Legenda
OGK