clanak False

Rezultati javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

04.11.2015.

Obavještavamo Vas da je 3. studenoga 2015. prihvaćen prijedlog Povjerenstva za odobravanje potpora i donijet Zaključak za utvrđivanje Liste za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti:

KLASA: 306-02/15-02/1082, URBROJ: 251-03-02-15-2   

 

LISTA ZA DODJELU POTPORA ZA OČUVANJE I RAZVOJ OBRTNIČKE DJELATNOSTI - 2015.
 

prema kojoj se korisnicima s Liste odobravaju potpore.

 

Odobrena potpora doznačit će se na poslovni račun nakon što korisnik potpore sklopi Ugovor sa Gradom Zagrebom i priloži bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika na iznos od 50.000,00 kuna za dužnika i jamca platca.

 

Bjanko zadužnica mora biti solemnizirana za dužnika i jamca platca

·         obrt ( dužnik je obrt tj. vlasnik obrta, a jamac platac je druga osoba, a ne vlasnik obrta)

·         slobodna zanimanja ( dužnik je osoba koja obavlja djelatnost, a jamac platac neka druga osoba)

·         trgovačka društva koja su upisana u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički 
          način (dužnik je pravna osoba, a jamac platac može biti ili osnivač kao fizička osoba ili neka druga osoba).

 

U tom smislu korisnici potpore s Liste pozivaju se da u roku od 15 dana od dana primitka pisane obavijesti o odobrenoj potpori dostave Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Trg Stjepana Radića 1, I kat sobe 106, 109 i 110, solemniziranu bjanko zadužnicu i pristupe potpisivanju ugovora.

 

Po potpisu Ugovora odobrena potpora doznačit će se jednokratno na poslovni račun.

 

Dodijeljenim sredstvima ne sufinancira se iznos poreza na dodanu vrijednost ako je korisnik potpore porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost.

 

Ukoliko se u navedenom roku od dana primitka pisane obavijesti korisnik potpore ne javi Uredu, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.


Obavještavamo Vas da se dokazi o namjenski utrošenim sredstvima (računi s bankarskim izvadcima, izvodi sa žiro-računa i drugo kojim se dokazuje da je obavljeno plaćanje) dostavljaju uz

Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima potpore za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti

Ujedno naglašavamo da ste ovo Izvješće s dokazom o namjenskom korištenju istih dužni dostaviti u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na poslovni račun.
Isto tako, navedeno Izvješće dužni su dostaviti i korisnici potpore koji su uz Zahtjev priložili račune i opravdali potporu.