landing

Prostorne informacije i istraživanja

 
U Odjelu za prostorne informacije i istraživanja obavljaju se poslovi vođenja baza podataka o prostoru Grada za potrebe strategijskog i prostornog planiranja, upravljanja i razvoja Grada, koordinaciju infrastrukture prostornih podataka Grada Zagreba i obveze Grada kao subjekta nacionalne infrastrukture prostornih podataka, provedbu prostornih analiza i istraživanja te pripremu pokazatelja za izradu strateških i razvojnih dokumenata, prostornih planova i drugih dokumenata i akata te za potrebe drugih gradskih upravnih tijela, izradu analitičkih podloga za predlaganje prioriteta u upravljanju gradskim zemljištima, planiranju javnih i društvenih sadržaja, planiranju javne infrastrukture te drugih sadržaja od javnog interesa na području Grada, koordinaciju razvoja i korištenja Geoinformacijskog sustava Grada Zagreba (GIS Grada Zagreba) te provedbu edukacija za potrebe gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava i ustanova, upravljanje razvojem i kontinuirano objavljivanje i ažuriranje prostornih podataka na Geoportalu Grada Zagreba, pripremu podataka za potrebe izrade prostornih planova i informacijskog sustava prostornog uređenja, predlaganje prioriteta za izradu i nabavu višenamjenskih prostornih podloga i podataka, kontinuirano praćenje procesa u prostoru Grada, sustavno stvaranje, evidentiranje, pohranjivanje i razmjena prostornih informacija, suradnja s tijelima državne uprave te svim subjektima koji vode sektorske sustave prostornih podataka kao i znanstvenim i stručnim institucijama, sudjelovanje u poslovima vezanim za pripremu i provedbu postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.


Preuzmite mobilnu aplikaciju mZIPP (Android)