clanak False

Pitanja i odgovori

19.04.2017.

 1) U svezi pitanja da li se fizička osoba koja je pokrenula svoju web stranicu može prijaviti na natječaj budući da ista ne ispunjava neke uvjete (npr. žig, BON1, BON 2 …) odgovaramo kako slijedi:

Svaka zainteresirana strana može dostaviti prijavu za dodjelu potpore male vrijednosti, no sama dostava prijave ne znači ujedno i odabir odnosno sklapanje ugovora o dodjeli potpore sa subjektom koji je prijavu dostavio u konkretnom slučaju. Potpore male vrijednosti mogu biti odobrene samo onim nakladnicima čije su prijave u skladu sa mjerodavnom zakonskom regulativom te odredbama Zaključka o sufinanciranju proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2013. koji je objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba broj 05 od 06. ožujka 2013.

2) U svezi pitanja da li nakladnik elektroničke publikacije može umjesto ovjerenog izvatka iz Upisnika pružatelja medijskih usluga, Knjige elektroničkih publikacija koje se vodi kod Vijeća za elektroničke medije dostaviti ovjerenu Odluku o upisu pružatelja elektroničke publikacije Knjigu pružatelja elektroničkih usluga ili potvrdu o podnesenoj prijavi za upis odgovaramo kako slijedi:

Pravo na dodjelu potpore za programske sadržaje mogu ostvariti nakladnici elektroničkih publikacija koji su između ostalog: upisani u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije. Navedeni uvjet određen je sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine 153/09 i 84/11), a prvenstveno u skladu sa člankom 80. stavak 2. vezano za članak 5. istog Zakona. Podnositelj prijave dužan je dostaviti svu navedenu dokumentaciju na način propisan tekstom Javnog natječaja. Ista je određena obzirom na mjerodavnu zakonsku regulativu koja uređuje predmetno područje.

3) U svezi dijela upita koji se odnosi na zapise odnosno koliko zapisa je potrebno pohraniti na CD/DVD i koji su prihvatljivi formati odgovaramo kako slijedi:

Zapisi mogu biti u PDF ili JPEG formatu te važan broj istih, ali je važno da teme budu u skladu sa onima navedenim u točki 2. Javnog natječaja te da se iste putem linka može naći na predmetnim stranicama.

4) U svezi upita da li postoji točno određena špranca za izjave odgovaramo kako slijedi:

Sve izjave nakladnici elektroničkih publikacija koji se prijavljuju na predmetni Javni natječaj dužni su kreirati sami. Iz teksta Javnog natječaja razvidno je koji tekst izjave moraju sadržavati, kao i činjenica da iste potpisuje odgovorna osoba nakladnika elektroničkih publikacija pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, a iste moraju biti ovjerene žigom nakladnika elektroničkih publikacija.