clanak False

Pisana suglasnost za zahvat u prostoru

31.10.2023.

Izdavanje pisane suglasnosti i postupak izdavanja pisane suglasnosti za nekretninu koje je Grad Zagreb vlasnik, suvlasnik, zajednički vlasnik odnosno izvanknjižni vlasnik i/ili nositelj drugih stvarnih prava propisano je Odlukom o građevinskom zemljištu  (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/13, 16/14, 26/14, 2/15, 5/15 - pročišćeni tekst, 25/15 i 5/18), a izdaje se:
- u svrhu dokazivanja pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole
- u postupcima sukladno posebnom zakonu koji uređuje prostorno uređenje.

Pisana suglasnost izdaje se za zahvat u prostoru:

  • kada se predlaže osnivanje nove građevne čestice od dijela zemljišta osobe koja ima pravni interes i dijela zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba
  • kada se predlaže utvrđivanje građevne čestice za postojeću građevinu sukladno odredbama zakona kojim se uređuje prostorno uređenje
  • kada pravne osobe s javnim ovlastima predlažu građenje prometnih i infrastrukturnih građevina 
  • kada se predlaže formiranje građevne čestice za izgradnju manjih infrastrukturnih građevina (transformatorskih stanica, plinskih redukcijskih stanica i sl.) 
  • kada se na nekretnini u suvlasništvu Grada predlaže:

a)  prenamjena cijeloga ili dijela zajedničkog prostora u zgradi (tavan, podrum i sl.) 
b)  zahvat na zajedničkom dijelu zgrade (pročelje, konstrukcija, krovište i sl.).


Zahtjev za izdavanje pisane suglasnosti podnosi se Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje, Trg Stjepana Radića 1., na  propisanom obrascu. 
 
OBRAZAC 1 
a) za izdavanje pisane suglasnosti na prijedlog utvrđivanja građevne čestice za postojeću građevinu, 
b) za izdavanje pisane suglasnosti na prijedlog osnivanja nove građevne čestice

OBRAZAC 2 
za izdavanje pisane suglasnosti u svrhu dokaza pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole