clanak False

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje površine javne namjene za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, građevina i uređaja javne namjene, organiziranje manifestacija i snimanja

19.01.2023.

2022.