clanak False

Dodjela gradskih prostora na korištenje udrugama

18.01.2023.
Dodjela gradskih prostora  na korištenje udrugama i drugim organizacijama civilnog društva za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro regulirana je Pravilnikom o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/15, 5/16, 18/16, 16/17, 26/20).
Gradski prostori se dodjeljuju na korištenje udrugama javnim natječajem, sukladno mogućnostima Grada Zagreba, uz posebnu pažnju da se racionalno koriste svi gradski prostori.
Gradski prostori koji služe za zadovoljavanje potreba građana za opskrbom i uslužnim obrtničkim djelatnostima i ulični lokali na atraktivnim lokacijama, u pravilu, ne daju se na korištenje udrugama.
Iznimno, bez objavljivanja javnog natječaja gradski prostor se može dodijeliti izravno samo:
 • kada nepredviđeni događaji obvezuju Grad Zagreb da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom gradskog prostora;
 • kada se gradski prostor dodjeljuje udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost na području Grada Zagreba ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području Grada Zagreba;
 • kada se gradski prostor dodjeljuje udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (npr. Hrvatski Crveni križ, dobrovoljna vatrogasna društva i dr.);
 • zakladi, fundaciji i udruzi, kojih je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb ili druga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

RASPISIVANJE JAVNOG NATJEČAJA

O raspisivanju i objavi javnog natječaja za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za upravljanje imovinom, odlučuje gradonačelnik Grada Zagreba.
Obavijest o raspisivanju javnog natječaja se objavljuje u dnevnom tisku, a javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom na internetskoj stranici Grada Zagreba i na oglasnim pločama gradske uprave.
Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama.
Naknada za korištenje gradskog prostora određuje se:
 • za 0. zonu 7,00 kn/m2      - 0,93 eura/m2;
 • za I. zonu 6,00 kn/m2       - 0,80 eura/m2;
 • za II. zonu 5,00 kn/m2      - 0,66 eura/m2;
 • za III. zonu 4,00 kn/m2     - 0,53 eura/m2;
 • za IV. zonu 3,00 kn/m2     - 0,40 eura/m2;
 • za V. zonu 2,00 kn/m2      - 0,27 eura/m2;
 • za gradske prostore čija površina prelazi 800,00 m2 naknada se određuje u iznosu od 1,00 kn/m2 odnosno 0,13 eura/m2, neovisno o zoni u kojoj se gradski prostor nalazi.

USKLAĐENJE SKLOPLJENIH UGOVORA (sukladno članku 19. Pravilnika)

Korisnik koji ima sklopljen ugovor prije stupanja na snagu Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama dužan je po zaprimljenom pozivu dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uvjete za korištenje gradskog prostora. Uz traženu dokumentaciju korisnik je dužan dostaviti i ispunjene obrasce. Obrasce treba preuzeti na vlastiti disk i tek onda upisivati podatke u iste.

•Obrazac za usklađenje ugovora
•Obrazac izjave o podmirenim financijskim obvezama prema Gradu Zagrebu