clanak False

Arhiva

30.07.2021.
RADNA TIJELA GRADONAČELNIKA
6. mandat

(2017. -2021.)
 
 
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja Strategije zelene infrastrukture Grada Zagreba na okoliš
 
(5.5.2021.)
 
- za predsjednika:
Stipe Tutiš;
 
- za članove:
Nikolina Stapar,
Dora Kavur Grgorović, 
Sandra Hamin, 
Iva Herceg, 
Sonja Potočnik Likarević, 
Ivan Lončarić, 
Marina Popijač, 
Biljana Janev Hutinec;
 
-za tajnicu:
Anja Jambrešić.
 
Radna skupina za provedbu projekta
Resourceful Cities (UrbReC) u okviru Programa URBACT III
 
         (14.4.2021.)
- voditeljica projekta:
Sandra Tucak Zorić,
 
- koordinatorica Radne skupine:
Nevenka Preradović,
 
- za članice i članove:
Josipa Karača,
Dragica Tolj,
Dražen Senfner,
Marina Vojković,
Josip Kelemen,
Ljubo Bakula,
Helena Mrvelj,
Katarina Drakulić,
Lidija Kovač,
Melita Omeragić,
Ivan Martinić,
Deborah Hustić,
Frano Boban,
Majda Tometić.
 
Povjerenstvo za razmatranje prijava
s iskazanim interesom radi kupnje nekretnine za smještaj
Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež
 
(14.4.2021.)
- za predsjednika:
Ana Stavljenić - Rukavina,
 
- za zamjenika predsjednika:
Vjekoslav Jeleč,
 
- za članove:
Ivica Lovrić,
Alen Andrić,
Gzim Redžepi,
Zlatko Makar.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja udruga mladih ili udruga za mlade
 
(1.4.2021.)
- za predsjednika:
Petar Latinčić;
 
- za članove:
Renata Flajhar,
Ivana Cvetek.
 
Gospodarsko-socijalno vijeće Grada Zagreba

(17.3.2021.)
 
- članovi:
Jelena Pavičić Vukičević,                               
Andrea Šulentić,                                  
Mirka Jozić,                  
 
- zamjenici članova:
Olivera Majić,                             
Kristijan Pazman,                       
Tatjana Operta.                               
Povjerenstvo za izradu i praćenje provedbe Akcijskog plana Grada Zagreba za integraciju migranata za razdoblje od 2021. do 2022.

(9.3.2021.)
 
 
- za predsjednicu:
Vesna Šimić;
 
- za dopredsjednicu:
Jana Bolant- Radić;
 
- za članove/ce:
Andrija Petrović,
Jelena Svilar,
Kristina Ivanović,
Iva Prpić,
Mirela Šentija Knežević,
Nataša Ritan,
Janko Grdelj.
 
 
Povjerenstvo za pripremu i provedbu sporazuma o zajedničkoj suradnji o
nastavku radova vodne građevine za regulaciju potoka Črnomerec, sabirnog kanala,
geotehničkih građevina i servisnog puta u zoni potoka od Fraterščice do brane
Črnomerec od 2021. do 2023.

(4.3.2021.)
- za predsjednika:
Damir Đerzić,
- za članove:
Alma Krek Vuković,
Mario Živković,
Ranko Gregorin,
Dubravko Filipan,
Renata Horvat Stanić,
Tomislav Gazić.
 
 
Radna skupina za pripremu provođenja izbora za gradske zastupnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, gradonačelnika Grada Zagreba i njegove zamjenike, članove vijeća gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih odbora

(25.2.2021.)
 
 
- za voditeljicu:
  Mirjana Lichtner Kristić,
 
- za zamjenika voditeljice:
  Miro Laco,
 
- za članove:
Renata Šimon,
Dianora Kobia Lulić,
Katarina Milković, 
Asja Ettinger,
Igor Plavčić,
Danijela Marović.
Projektni tim za pripremu, prijavu i provedbu projekta
"Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu"

(22.2.2021.)
 
- voditeljica Projekta
Mirka Jozić,
- voditeljica projektnog tima
Ana Stojić Deban
 
- članovi tima:
Nera Pavić,
Bojan Ribić,
Vesna Peko,
Ivana Grepo Galošić,
Ines Franov Beoković,
Mirela Bartolec Barbir,
Monika Kruhek Grmuša,
Katarina Lemić,
Romina Benčić Škrinjar,
Krešimir Nakić.
 
Povjerenstvo za provedbu ispitnog postupka
za odobravanje revidirane lovnogospodarske osnove za zajedničko otvoreno lovište broj: XXI/107- „ŠAŠINOVEC“

(17.2.2021.)


(izmjena 12.5.2021.)
 
-za predsjednika:
Krešimir Krapinec;
 
- za članove:
Dunja Đurinac,
Iva Herceg.
 
Imenovanje članova u Komisiju za tumačenje odredaba i praćenje Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba

(17.2.2021.)
 
- Darija Oslić,
- Ivana Crnković,
- Nikolina Akmadža.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova iz područja promicanja ljudskih prava

(3.2.2021.)
 
- za predsjednicu:
Ljiljana Klašnja,
 
- za članice:
Jana Radić,
Marijana Dropuljić,
Tanja Horvatin,
Zorica Velinovska.
Povjerenstvo za odabir sportaša/sportašica za Aleju velikana hrvatskog sporta

(8.1.2021.)
 
 
- za predsjednika:
Milan Pavelić,
- za članove:
Zdenko Antunović,
Bernard Grebenar,
Dijana Muhović,
Zrinko Ćustonja,
Josip Držaić,
Mario Baić,
Danira Bilić,
Robert Šola,
Bruno Kovačević,
Boris Jelavić,
Hrvoje Slišković,
Dražen Brajdić.
 
Povjerenstvo za provođenje postupka
dodjele potpore samostalnim umjetnicima

(24.12.2020.)
 
- za predsjednicu
Laura Topolovšek

- za članove
Eva Brunović,
Nikola Stojadinović
Pregovarački odbor Grada Zagreba za sklapanje IX. dodatka Kolektivnom ugovoru /Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba

(
16.12.2020.)
 
 
- predsjednik:
Milana Vuković Runjić;
 
- zamjenica predsjednika:
Jasna Tomažić;
 
- članovi:
Gordan Muškić,
Laura Topolovšek,
Darija Oslić,
Ivana Crnković,
Višnja Cej,
Ljiljana Štokalo,
Mirko Boch,
Sanjin Mihelić,
Željko Šturlić.
 
Povjerenstvo za popis stambenih kontejnera iz strateških robnih zaliha
 
(15.12.2020.)
 
- za predsjednika:
Marko Velzek;
 
- za zamjenika predsjednika:
Jelena Čengić;
 
- za člana povjerenstva:
Hrvoje Pencinger.
 
 
Pregovarački odbor Grada Zagreba za sklapanje XIV. dodatka Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba

(9.12.2020.)
 
- predsjednik:
Ivica Lovrić;
- zamjenica predsjednika:
Iva Milardović Štimac;
- članovi:
Gordan Muškić,
Mirjana Tatarović,
Martina Glasnović,
Darinka Lakuš,
Kristina Jurčić,
Krešo Tomljenović,
Vesna Aralica,
Jadranka Filipović,
Mirela Marjanac.
 
Pregovarački odbor za sklapanje XV. dodatka Kolektivnom ugovoru/Kolektivnog ugovora za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba
 
          (24.11.2020.)
 
 
- predsjednica:
Jelena Pavičić Vukičević;
 
- zamjenika predsjednice:
Pavle Kalinić;
 
- članovi:
Siniša Jembrih,
Zlatko Križanić,
Mladen Jurin,
Josip Hibler,
Daniela Juroš Pečnik,
Gordan Muškić,
Andrea Šulentić,
Dianora Kobia Lulić.
 
Pregovarački odbor za sklapanje Kolektivnog ugovora/dodatka
Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba
 
(20.11.2020.)
 
 
Olivera Majić,
Andrea Šulentić,
Daniela Juroš Pećnik,  
Ivica Lovrić,
Milana Vuković Runjić,
Mirka Jozić,
Pavle Kalinić.
 
Operativni stožer
zimske službe
za 2020./ 2021.
 
(13.11.2020.)
- za predsjednicu:
Renata Šimon,
 
- za zamjenike predsjednice:
Dragan Perić,
Alan Ordulj,
 
- za članove:
Josip Turković,
Ana Preost,
Igor Toljan,
Franjo Miličević,
Dubravko Baričević,
Krunoslav Gašparić,
Goran Mesing,
Dalibor Jović,
Stanko Gačić,
Darko Barun, ,
Siniša Jembrih,
Dragan Turkalj,
Zoran Martinović,
Nikola Braim,
Tihomir Barišić,
Dragana Jaramaz,
Krešimir Mišić;
 
- za zamjenike članova:
Marin Rakuljić,
Anđelko Kujundžić,
Drago Bandić,
Petar Rubinić,
Ranko Gregorin,
Bariša Kusić,  
Jasmina Zuber Majerić,
Luka Tušek,
Srećko Šimurina,
Goran Klipa,
Ivica Lonjak,
Ivan Filipović,
Saša Rakić,
Goran Horvat,
Mate Merčep,
Mario Miljavac,
Tomislav Pranjić.
 
Povjerenstvo za davanje površina javne namjene
u zakup i na drugo korištenje
(13.11.2020.)
 
(izmjena 18.2.2021.)
 
- za predsjednika:
Stanka Gabrić,
 
- za zamjenika predsjednika:
Matea Vuletić,
 
- za članove:
Mia Ćoso,
Jadranko Baturić,
Darko Barun,
Davor Bienenfeld.
 
- za zamjenike članova:
Pavla Šušković,
Marija Caharija,
Alan Ordulj.
Žakline Troskot.
 
Središnje povjerenstvo i povjerenstva za popis nepokretne imovine u vlasništvu Grada Zagreba za 2020.
(11.11.2020.)
U Središnje povjerenstvo za popis nepokretne imovine u vlasništvu Grada Zagreba imenuje se:
 
- za predsjednika:
Vladimir Bodulić,
- za članove:
Mario Živković,
Đurđica Pribilović,
Igor Kujundžić,
Lucija Đerek.
 
Osnivaju se povjerenstva za popis nepokretne imovine u vlasništvu Grada Zagreba i to:
 
1. Povjerenstvo za popis poslovnih i ostalih objekata u vlasništvu Grada Zagreba
a) Tamara Pivac Petrović, predsjednica,
b) Juro Ivelj,
c) Tatjana Blažević.
 
2. Povjerenstvo za popis stanova u vlasništvu Grada Zagreba:
a) Boris Škrlin, predsjednik,
b) Lidija Šarlija Đurin,
c) Nenad Stanišak.
 
3. Povjerenstvo za popis zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba
a) Kristina Slovic Šarić, predsjednica,
b) Martina Bamburać,
c) Ivan Dragičević.
 
Povjerenstvo za utvrđivanje Programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi za 2021.

(10.11.2020.)
- za predsjednika:
Krešimir Supanc;
 
- za članove:
Josip Kunac,
Davor Fulanović,
Branimir Marko Markulin Grgić,
Predrag Pale.
 
Radna skupina za izradu
Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba za vremenski period 2021. - 2030.
 
(26.10.2020.)
(izmjena 27.1.2021.)
- za predsjednicu:
 Irena Cajner Mraović,
 
- za zamjenika predsjednice:
Alen Ostojić,
 
- za članove:
Krunoslav Borovec,
Ivor Altaras Penda,
Martina Ferić,
Vlatko Cvrtila,
Mirjana Zubak,
Romana Galić.
 
Središnje povjerenstvo i povjerenstva za popis imovine i obveza u gradskim upravnim tijelima na dan 31.12.2020.
 
(21.10.2020.)
(izmjena 22.12.2020.)
 
I.         Radi usklađivanja stanja imovine s knjigovodstvenim stanjem na dan 31.12.2020., popisuje se imovina na sljedećim skupinama računa i razredima:
a)         012 – nematerijalna imovina,
b)        022 – postrojenja i oprema,
c)         023 – prijevozna sredstva,
d)        024 – umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti,
e)         026 – nematerijalna proizvedena imovina,
f)         042 – sitan inventar u upotrebi,
g)        055 – ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi,
h)        1 – financijska imovina i
i)         2 – obveze
 
II.        Za popis stanja imovine iz točke I. b), c), d) i f), imenuje se:
 
A.        Središnje povjerenstvo za objedinjavanje zapisnika svih povjerenstava za popis imovine iz točke II. u sastavu:
a)         Maja Brdar, predsjednica
b)        Višnja Nimac, član
c)         Ivan Balukčić, član
 
B.        Povjerenstva za popis imovine iz točke I. b), c) i f):
 
1.         Objekt Trg Stjepana Radića 1 – vozni park, ekonomat, arhiva, visoko prizemlje (istok), nisko prizemlje (zapad), polukat (zapad), tiskara. Arhive – Hebrangova 5, Brune Bušića 25, Matije Divkovića 29-31, Kneza Mislava 11, Bazenski kompleks Svetice, RSC Jarun, Paljetkova 18, Stadion Maksimir – Maksimirska 128, Držićeva 4 (Autobusni kolodvor) i Predstavnički ured Grada Zagreba u Bruxellesu:
a)         Davor Milas, predsjednik
b)        Slaven Obuljen, član
c)         Zoran Martinović, član 
d)        Josip Balić, član
 
2.         Objekt Trg Stjepana Radića 1 – I i II kat
a)         Enis Beganović, predsjednik
b)        Goran Beštak, član
c)         Matija Matija, član
 
3.         Objekt Trg S. Radića 1 – III, IV i V kat i terasa:
a)         Irena Bregeš, predsjednica
b)        Sara Ajel, član
c)         Sandro Demo, član
d)        Lidija Krot, član
 
4.         Objekt Stara Gradska vijećnica – Sv. Ćirila i Metoda 5, Arhiva – Dobri dol 49, tunel Grič, Domagojeva 6-8, Habdelićeva 2:
a)         Dean Benceković, predsjednik
b)        Tadej Latinčić, član
c)         Mario Glavadanović, član
d)        Tomislav Konjević, član
 
5.         Objekt  Palača „Dverce“ – Trg Sv. Katarine 6 i Tribina Grada Zagreba – Kaptol 27:
a)         Valerija Šagovac Polan, predsjednica
b)        Nikola Jelić, član
c)         Andrijana Tadić, član
 
6.         Vodnikova 14, Integrirani kontakt centar – Vodnikova 12/1-2, Oktogon – Ilica 5, Odjel za branitelje – Horvaćanska 164 i Lopatinečka 15, Gajeva 27, objekt  Kneza Branimira 71b, Balokovićeva bb, Dom Crvenog križa Zagreb – Sljemenska cesta 28, :
a)         Borislav Matijević, predsjednik
b)        Marijana Brajković, član
c)         Marko Ivanuš, član
 
7.         Objekt ul. grada Vukovara 58b, Primorska 5 i arhiva Remetinečka cesta 77:
a)         Renato Rajković, predsjednik
b)        Vladimir Novotny, član
c)         Niko Ćosić, član
d)        Kristijan Hrlić, član
 
8.         Područni ured gradske uprave Centar – Ilica 25, Ilica 14, Masarykova 4, Savska c. 137:
a)         Mato Martinović, predsjednik
b)        Ivana Mihaljinec, član
c)         Vladimir Brajković, član
 
9.         Područni ured gradske uprave Črnomerec – Trg Francuske republike 15,  Gradski zavod za prostorno uređenje – Republike Austrije 18 i objekt Jagićeva 31, arhiva Jagićeva 19, objekt Nova cesta 1:
a)         Miroslav Polak, predsjednik
b)        Tomica Golubić, član
c)         Nataša Let, član
d)        Mario Novosel, član
 
10.       Područni ured gradske uprave Dubrava – Av. Dubrava 49, Hrvatskog proljeća 38 i Cerska 3:
a)         Tihomir Veseljak, predsjednik
b)        Luka Barišić, član
c)         Zdravko Šutalo, član
 
11.       Područni ured gradske uprave Maksimir – Petrova 116:
a)         Branko Ravenski, predsjednik
b)        Robert Jadriško, član
c)         Dimitrije Borucinsky, član
 
12.       Područni ured gradske uprave Medveščak – Draškovićeva 15, Draškovićeva 25, Martićeva 14:
a)         Željko Mihić, predsjednik
b)        Tatjana Ozmec, član
c)         Daniel Brdar, član
 
13.       Područni ured gradske uprave Novi Zagreb – Av. Dubrovnik 12:           
a)         Davor Kveštak, predsjednik
b)        Snježana Lugarić, član
c)         Petra Ćorluka, član
 
14.       Zagrebački velesajam (upravna zgrada 1., 2., 3., i 4. kat) – Av. Dubrovnik 15:
a)         Davor Kveštak, predsjednik
b)        Vedran Mraz, član
c)         Pavle Stanišić, član
 
15.       Područni ured gradske uprave Peščenica – Zapoljska 1:
a)         Tomislav Grdenić, predsjednik
b)        Zvonko Bagarić, član
c)         Miroslav Jurak, član
 
16.       Područni ured gradske uprave Sesvete  – Trg D. Domjanića 4, Trg D. Domjanića 5 i 6, prostorija Doma zdravlja – Ninska 10, arhiva Adamovec, objekt O. Ivekovića 1, projekt EU PROGIREK-INFO CENTAR, Kelekova 2
a)         Zlatko Crnić, predsjednik
b)        Damir Sirovec, član
c)         Ante Majić, član
 
17.       Pudručni ured gradske uprave Susedgrad – Sigetje 2:
a)         Zoran Budi, predsjednik
b)        Dubravko Kučak, član
c)         Snježana Belc, član
 
18.       Područni ured gradske uprave Trešnjevka – Park Stara Trešnjevka 1 i 2, Nehajska 8 i 22 i Odjel za branitelje – Park Stara Trešnjevka 4:
a)         Nikica Kunić, predsjednik
b)        Željko Krijan, član
c)         Jurica Čičak, član
 
19.       Područni ured gradske uprave Trnje – Ul. grada Vukovara 56 i 58a, Arhiva – Odranska 2b, poslovni toranj Zagrepčanka( 8 kat) – Savska 41:
a)         Branimir Gajer, predsjednik
b)        Ivica Mikulčić, član
c)         Ines Bučević, član
 
20.       Objekti – Šubićeva 38, Dukljaninova 3 i Đorđićeva 26:
a)         Robert Jadriško, predsjednik
b)        Berislav Mance, član
c)         Bruno Sučić, član
 
21.       Vila „Zagreb“ – Mošćenička Draga, Šetalište 25. travnja 21:
a)         Zlatko Jambrović, predsjednik
b)        Vlatka Jambrović, član
c)         Nenad Lovrinčević, član
 
22.       Skladište namještaja izvan upotrebe objekt Nove bolnice i radionice Špansko – Trg I. Kukuljevića 2:
a)         Željko Brnada, predsjednik
b)        Tomislav Čačić, član
c)         Dario Marjanica, član
 
23.       Gradski ured za katastar i geodetske poslove – Ul. grada Vukovara 58a, Remetinečki gaj 14, Sigetje 2 i Bjelovarska 2, Sesvete:
a)         Ivan Samaržija, predsjednik
b)        Branko Božić, član
c)         Ivan Vaclavek, član
 
24.       Gradska četvrt Donji grad:
a)         Izeta Alić, predsjednica
b)        Goran Asanović, član
c)         Draženka Umićević, član
 
25.       Gradska četvrt Gornji grad – Medveščak:
a)         Nufik Hasanović, predsjednik
b)        Višnja Stanušić, član
c)         Tatjana Ozmec, član
 
26.       Gradska četvrt Trnje:
a)         Niko Ćosić, predsjednik
b)        Snježana Kerčmar , član
c)         Josip Foruglaš, član
 
27.       Gradska četvrt Maksimir:
a)         Lucija Dragila, predsjednica
b)        Jadran Barišić, član
c)         Josip Gašparović, član
 
28.       Gradska četvrt Peščenica – Žitnjak:
a)         Mihaela Hrženjak, predsjednica
b)        Sanja Jančin, član
c)         Tomislav Štokić, član
 
29.       Gradska četvrt Novi Zagreb – istok:
a)         Albert Sliško, predsjednik
b)        Mateo Peša, član
c)         Nada Štos, član
 
30.       Gradska četvrt Novi Zagreb – zapad:
a)         Damir Luka Saftić, predsjednik
b)        Antonia Tomić, član
c)         Snježana Lugarić, član
 
31.       Gradska četvrt Trešnjevka – sjever:
a)         Ivan Ćota, predsjednik
b)        Branka Novosel, član
c)         Daniela Urban, član
 
32.       Gradska četvrt Trešnjevka – jug:
a)         Zvonimir Mikša, predsjednik
b)        Anton Ljevar, član
c)         Renata Vitez Šilipetar, član
 
33.       Gradska četvrt Črnomerec:
a)         Maja Mateša, predsjednica
b)        Roza Markoč, član
c)         Dubravko Škof, član
 
34.       Gradska četvrt Gornja Dubrava:
a)         Ivan Šarić, predsjednik
b)        Mislav Blaić, član
c)         Vatroslav Udiljak , član
 
35.       Gradska četvrt Donja Dubrava:
a)         Silvestar Smrekar, predsjednik
b)        Nadica Boroša, član
c)         Hrvoje Radojčić, član
 
36.       Gradska četvrt Podsused – Vrapče:
a)         Franci Krstić, predsjednik
b)        Mislav Lukšić, član
c)         Dušan Terzin, član
 
37.       Gradska četvrt Podsljeme:
a)         Robert Peran, predsjednik
b)        Igor Perak, član
c)         Bernarda Marković, član
 
38.       Gradska četvrt Sesvete:
a)         Angelo Šimić, predsjednik
b)        Željka Beštak, član
c)         Magdalena Combaj, član
 
39.       Gradska četvrt Brezovica:
a)         Drago Novoselec, predsjednik
b)        Kamelia-Antonia Pelikon, član
c)         Stjepan Tomislav Križanić, član
 
40.       Gradska četvrt Stenjevec:
a)         Jadranka Gobac, predsjednica
b)        Danijel Kovač, član
c)         Blanka Pleša, član
 
C.        Povjerenstvo za popis umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti – točka I.d), u svim objektima na području Grada Zagreba i u Vili „Zagreb“, Mošćenička Draga :
a)         Stela Cvetnić - Radić, predsjednica
b)        Heda Šlogar, član
c)         Nenad Lovrinčević, član
 
III.      Povjerenstvo za popis nematerijalne imovine, financijeske imovine i obveza – točka I.a), I.e), I.g), I.h), I.i):
A.        Novčana sredstva na računima, u glavnim i pomoćnim blagajnama:
a)         Sandra Kuterovac Cindrić, predsjednica
b)        Irena Anić, član
c)         Ivana Đerzić, član
 
B.        Nematerijalna imovina, depoziti i jamčevni polozi, dani zajmovi, vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavnici, potraživanja i obveze:
1.         Za Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet:
a)         Marko Starčević, predsjednik
b)        Ivana Karlica, član
c)         Vanja Maček, član
 
2.         Za sve ostale organizacijske jedinice:
a)         Zrinka Barić, predsjednica
b)        Valentina Komarec, član
c)         Ivana Latinčić, član
 
 
Povjerenstvo za izradu i praćenje provedbe
Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za
razdoblje od 2021. do 2025.
 
(6.10.2020.)
- za predsjednicu:
Iva Prpić;
 
- za članove:
Olja Družić Ljubotina,
Vanda Bazmenjak,  
Marija Halić,  
Nina Tenjer, 
Nedjeljko Marković,
Katica Lažeta,
Jasna Tucak, 
Maja Kosanović,
Marina Pezer, 
Ema Vukov Trifunović, 
Ivana Šešo,  
Ana Juratovac. 
 
Popisno povjerenstvo Grada Zagreba
 
          (29.9.2020.)
 
- za predsjednika:
Milan Bandić;
 
- za članove:
Jasna Jezerčić Cvitković,
Branka Ostrman,
Sanja Jerković,
Krešimir Ladešić,
Vesna Polančec,
Marcela Gracin Fagač.
 
Radna skupina za provedbu pripremnih radnji
za statusnu promjenu Centra za autizam
 
            (23.9.2020.)
 
U Radnu skupinu se imenuju:
 Žarka Klopotan,
 Nada Bolont,
 Marinka Bakula-Anđelić,
 Sandra Čirkinagić,
 Ivana Brešan,
 Ana Šarlija,
 Iva Milardović Štimac,
 Mirjana Tatarović,
 Vanda Bazmenjak,
 Tanja Dujlović.
 
Radna skupina za izvannastavnu aktivnost
 „Građanski odgoj i obrazovanje“ u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba
 
(23.9.2020.)
(izmjena 28.10.2020.)
U Radnu skupinu se imenuju:
 Nevenka Lončarić-Jelačić,
 Sanja Urek,
 Petar Hokman,
 Sanja Horvat Sinovčić,
 Agata Smoljan,
 Iva Bojčić,
 Lucija Topolovec.
Radna skupina za izradu koncepta razvoja
posjetiteljske infrastrukture Parka prirode Medvednica
 
(15.9.2020.)
(izmjena 21.10.2020., 16.3.2021.)

 
- za predsjednicu:
Sanja Jerković,
 
- za zamjenicu predsjednice:
Irena Matković,
 
- za članove/ice:
Martina Jurjević Varga,
Hrvoje Beclin,
Mladen Kovačević,
Ana Pandža Kunčević,
Mirna Meštrović,
Katarina Milković,
Iva Frank,
Nataša Raus,
Dražen Šoštarić,
Katarina Ćutuk,
Martina Bamburać,
Ivana Mahnić,
Davorin Blagojević,
Damir Gobec,
Mario Bilić,
Nikola Petković,
Gordana Muller Mikić,
Martin Jurin,
Mario Novosel,
Dejan Jaić,
Ines Kos,
Tomislav Gojčeta.
 
 
 
Radne skupine za provedbu aktivnosti ublažavanja i otklanjanja posljedica poplava na području Grada Zagreba u srpnju 2020.
 
(11.9.2020.)
 
             
   Radna skupina Gradske četvrti Donji Grad
 
 
skupina
Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
      I. PETAR PARADŽIK D. VRATARIĆ
    LJ. MAKSIMOVIĆ
    N. TUĐA
    MATE DŽAJA
      II. JOSIP TROHA M. ĆURIĆ
    D. PANČIĆ
    T. ŠPIRIĆ
    MATE DŽAJA
     III. ROBERT FABER V. ANTOLOVIĆ
    E. KOBEŠĆAK
    N. KIČIN
    MATE DŽAJA
     IV. VILIM MATULA F. DOŠEN
    M. LUKIĆ
    G. VUJASIN
    MATE DŽAJA
 
 
   Radna skupina Gradske četvrti Gornji Grad 
   Medvešćak

 
 
skupina
Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
     I. DEJAN BOSAK
 
DARIVOJ REPAČ    
    NEDA RAUKAR GAMULIN
    ŽELJKO ŠURBEK
    MARIJA JELIĆ
     II. MIRJANA DŽAJO
 
ŽARKO GAZZARI
    ANDRIJA LULIĆ
    IZIDOR VUKOVIĆ
    MARIJA JELIĆ
     III. NADA BOBAN
 
JAGODA BULUT
    ANICA PETRIČIĆ
    KREŠIMIR BRANDT
    MARIJA JELIĆ
       IV. KONRAD PUŠKARIĆ
 
MIREN MILOVIĆ
    ANTE CERONJ
    HRVOJE SEDMAK
        MARIJA JELIĆ
 
 
                           
 
 
 
 
           
        

 

Radna skupina Gradske četvrti Trnje
skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
HANO UZEIRBEGOVIĆ CARMEN GORIČKI
    MIRKO ŠENATOR
    AVENKA BUTKOVIĆ
    MATEA DŽAJA
 1.  
ZLATKO RIBARIĆ MLADEN JEMERŠIĆ
    TOMISLAV ANTUN BIBER
    KATA SAMBOLIĆ
    MATEA DŽAJA
 1.  
MATO BARTOLUCI SREĆKO ŠUK
    ANTE GRACIN
    BORIS DOBRILOVIĆ
    VLADIMIR DIMIĆ
    MATEA DŽAJA
 1.  
RUDOLF PRISTOVNIK BLANKA MATEK
    JOŠKO KROLO
    NAIDA ŠEHOVIĆ
    MATEA DŽAJA
 1.  
ISMAR AVDAGIĆ MARIN KACUN
    IVA IVŠIĆ
    NENAD PREDOVAN
    MATEA DŽAJA

                      
    Radna skupina Gradske četvrti Maksimir
 skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
SVIBOR JANČIĆ MARICA VIDUŠIĆ VRDOLJAK
    ZVONKO RUTAR
    IVAN PURGAR
    ALOJZI MATOK
 1.  
LIVIJA BUTUČI TRPIMIR ŠTOJS
    DAMIR MESIĆ
    ŽARKO KORIČAN
    ALOJZI MATOK
 1.  
JOZO TOMAS MARIJAN PILAŠ
    KATICA POŽEGA
    DARIJO KLENOVŠAK
    ALOJZI MATOK
 1.  
ŽELJKO JURČEVIĆ PAVICA CERAJ
    MARKO VIDOVIĆ
    ZRINKA PIVČEVIĆ
    ALOJZI MATOK
 
 
 Radna skupina Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak
  skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
NIKOLA DRAGIČEVIĆ BISERKA DUNDA
    STIPO GRGIĆ
   
 
DUBRAVKO GEROVAC
    KRISTIJAN VASILJ
 1.  
DRAGAN VUČIĆ DARKO STOŠIĆ
    ŽELJKO BANDL VALEŠ
    MUSTAFA DŽAFIĆ
    KRISTIJAN VASILJ
 1.  
DRAGAN VUČIĆ JOZO JURIĆ
    MILE KOMLJENOVIĆ
    KATICA ČAVLEK
    KRISTIJAN VASILJ
 1.  
DRAGAN VUČIĆ MARIO KOVAČIĆ
    SLAVICA MARINKOVIĆ
    ANGELINA AHMETOVIĆ
    KRISTIJAN VASILJ
 1.  
DRAGAN VUČIĆ PAVAO ŠKOKO GAVRANOVIĆ
    ANĐELKA VRBOS
    PETAR JURIŠIN
    KRISTIJAN VASILJ
 1.  
DRAGAN VUČIĆ SAMIR ALIĆ
    LIDIJA KLANJEC
    NIKOLA JERKOVIĆ
    KRISTIJAN VASILJ
 1.  
DRAGAN VUČIĆ MARKO MARIĆ
    GORAN KRŠNJAVI
    KSENIJA ERKER
    KRISTIJAN VASILJ
 1.  
DRAGAN VUČIĆ IVAN KUŠTRA
    IVAN KOTARSKI
    JOŽEK ŠTIGNJEDEC
    KRISTIJAN VASILJ
        IX. NIKOLA DRAGIČEVIĆ RATIMIR ARBUTINA
    FILIP MARIĆ
    DORIJAN DOBRIĆ
    KRISTIJAN VASILJ
 
 
 Radna skupina Gradske četvrti Novi Zagreb - istok
  skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
NADA BAŠIĆ NEVENKA ZEMUNIK
    ANNA MIŠAR (MARIO KRANJČINA)
    RENATO VRBAN
    SANDRA ZORIĆ
 1.  
ZVONIMIR RUKAVINA ANTONIO PAVLEČIĆ
    BRANKO PREMEC
    DOMAGOJ RUŽA
    SANDRA ZORIĆ
 1.  
DARKO BOROVEC IVAN MAJER
    MLADEN DEVČIĆ
    SANJICA FRESL (BARICA MACAN)
    SANDRA ZORIĆ
 
 
  Radna skupina Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad
skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
MIROSLAV DUKIĆ ILIJA TUFEKOVIĆ
    ANA GUGIĆ
    GORDANA HERCEG
    DUŠKO KRAJNOVIĆ
 
 Radna skupina Gradske četvrti Trešnjevka - sjever
skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
IVAN BUTORAC IVAN PERZAN
    ANDRIJA PERIŠIĆ
    BRANKO UTJEŠINOVIĆ
    IGOR BARUKČIĆ
 1.  
IVAN BUTORAC DARKO CULJAK
    GORAN KUREVIJA
    MAJA ŠČUKANEC
    IGOR BARUKČIĆ
 1.  
IVAN BUTORAC NIKOLA ANIĆ
    IVA KNEZOVIĆ
    IGOR DONDIJAR
    IGOR BARUKČIĆ
 1.  
IVAN BUTORAC ANDREA GOSTL
    IVAN KELVIŠER
    TRPIMIR VICKOVIĆ
    IGOR BARUKČIĆ
 1.  
IVAN BUTORAC MARIJA ĆURKOVIĆ
    MARIJANA HORVAT
    VJEKOSLAVA BACH
    IGOR BARUKČIĆ
 1.  
IVAN BUTORAC SUZANA LOBOREC
    SNJEŽANA MARKULIN
    JURE IVANČIĆ
    IRINA JOZIĆ
    IGOR BARUKČIĆ
 1.  
IVAN BUTORAC ALDO MATEŠIN
    ENIJA RAJLIĆ
    IVAN ŽANIĆ
    IGOR BARUKČIĆ
 
 
 Radna skupina Gradske četvrti Trešnjevka – jug
 
skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
DARKO MRZLEČKI MAJA TRUT
    GORAN RATKAJ
    LJILJANA SUZIĆ
    MARKO VELZEK
 1.  
DARKO MRZLEČKI DARKO MRZLEČKI
    MARIO CRKVENAC
    DEAN JOSIP PENDE
    MARKO VELZEK
 1.  
DARKO MRZLEČKI DAMIR ŠVIZER
    IVANA HREN
    MARKO PETANI
    MARKO VELZEK
 1.  
DARKO MRZLEČKI MARIO TOMAS
    LARISA PETRIĆ
    TOMA BOŠNJAK
    MARKO VELZEK
 1.  
DARKO MRZLEČKI DOMINIK GLUHINIĆ
    KREŠIMIR BIKIĆ
    ĐURĐA ČULIG
    MARKO VELZEK
 1.  
DARKO MRZLEČKI DANIJEL SAMARŽIJA
    DARIJA HRGOVIĆ
    ZVONIMIR MUSTAF
    MARKO VELZEK
 
   Radna skupina Gradske četvrti Črnomerec
skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
LJILJANA PERŠINEC MARKO GRBEŠ
    DANIJEL VUK
    ZITA TEREZIJA GRAŠOVEC
    JELENA ČENGIĆ
 1.  
LJILJANA PERŠINEC TONI KAUČIĆ
    TEREZIJA BAČUN
    MIRKO BERIĆ
    JELENA ČENGIĆ
 1.  
LJILJANA PERŠINEC LIDIJA BOŽIĆ
    NENAD MUSTAPIĆ
    JOSIP BUREK
    JELENA ČENGIĆ
 1.  
LJILJANA PERŠINEC SANDRA BREGANT
    DAMIR HALIGONJA
    HRVOJE SEDMAK
    JELENA ČENGIĆ
 1.  
LJILJANA PERŠINEC MARKO KRAVAR
    JASMINA VILHAR
    JELENA ČENGIĆ
 
 
  Radna skupina Gradske četvrti Donja Dubrava
     skupina Predsjednik radne                skupine Članovi radne skupine
           I.    MILAN DRAŽENOVIĆ NIKO KATAVIĆ
    TIN TRSTENJAK
    MLADEN ŠAFRANIĆ
    GORAN PLEĆAŠ
 
 
  Radna skupina Gradske četvrti Gornja Dubrava
    skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
DAMIR ONIŠKO (ILIJA SLIŠKO) BOŽIDAR MACAN
    BISERKA KAPUSTA
    LIDIJA KATALINIĆ ŠPOLJARIĆ
    DUBRAVKO NEKRET KATIĆ
    GORAN KLIPA
 
  Radna skupina Gradske četvrti Stenjevec
   skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
ŽELJKO JEGER MLADEN MALOGORSKI
    VINKO BUTIGAN
    HRVOJE PENEZIĆ
    KREŠIMIR VIDOVIĆ
 
 
 Radna skupina Gradske četvrti Podsused - Vrapče
  skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
DEAN KLJAJIĆ/IVAN VUKOJA PETRA BREKALO
    DAVOR ČULJAK
    ANĐELKA DRINKOVIĆ
    DOMAGOJ ĐURKINJAK
 
 
  Radna skupina Gradske četvrti Podsljeme
   skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
KREŠIMIR KOMPESAK MARIJAN KOS
    TOMISLAV ANTOLIĆ
    KRUNO VUK
    DANKO MITROVIĆ
 
 
 adna skupina Gradske četvrti Sesvete
  skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
ANTUN BOŠNJAKOVIĆ STJEPAN SLAVIČEK
    MARKO KOVAČEVIĆ
    STJEPAN VUGLEK
    GORAN KLIPA
 
 
 
 
Radna skupina za suradnju s Fondom za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
 
(7.9.2020.)
 
 
 
- za predsjednika - koordinatora:
Olivera Majić;
 
- za članove:
Daniela Juroš Pečnik,
Gordan Muškić
Mirka Jozić,
Andrea Šulentić,
Mladen Tomac,
Ančica Kačić,
Ivica Rovis.
 
 
Povjerenstvo za koordinaciju i praćenje realizacije projekta Grad mladih
 
(4.9.2020.)
 
 
 
- za predsjednicu:
Sanja Jerković,
 
- za zamjenicu predsjednice:
Mirka Jozić,
 
- za članove:
Stipe Tutiš,
Marica Dusper,
Milan Pavelić,
Damir Lasić,
Dario Krnjaković,
Novela Rimay Ferenčak,
Ivanka Lovrić,
Željko Matijašec,
Vanda Ritz.
 
 
Povjerenstvo za zaštitu objekata od grafita
 
(2.9.2020.)
 
 
 
- za predsjednicu:
  Gordana Žarak,
 
- za zamjenicu predsjednice
  Elma Marjanović,
 
- za članove:
  Antonia Matković Šerić,
  Matej Stić,
 
- za zamjenike članova
  Martina Beck,
  Suzica Bušljeta.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije,
fondova Europske unije i inozemnih fondova iz područja sustava civilne zaštite
 
(12.8.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
  Kristina Martinović,
 
- za članove:
  Dalibor Belegić,
  Boris Guberina,
  Ivana Krišto,
  Marko Ivanuš.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite iz proračuna Grada Zagreba
 
(12.8.2020.)
 
 
- za predsjednika:
Filip Novak;
 
- za članove:
 Dalibor Belegić,
 Damir Gašparović,
 Josip Hibler,
 Siniša Jembrih,
 Zlatko Križanić,
 Kristina Martinović.
 
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite iz proračuna Grada Zagreba
 
(12.8.2020.)
 
- za predsjednicu:
Maja Plank;
 
- za članove:
Dubravka Bajilo,
Suzana Bonc,
Ozren Ilijaš,
Vedran Šušković.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja sustava civilne zaštite
 
(12.8.2020.)
 
(izmjena 27.4.2021.)
 
- za predsjednika:
Mladen Jurin;
 
- za članove:
Ivana Krišto,
Filip Novak.
 
 
Povjerenstvo za razmatranje pisama namjere s iskazanim interesom udruga osoba s invaliditetom za sudjelovanjem u projektu „Transport innovation for vulnerable to exclusion people needs satisfaction“
 
(4.8.2020.)
 
- za predsjednicu:
Marinka Bakula – Anđelić,
 
- za članove:
Krešimir Miletić,
Mustafa Sharifi.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije,
fondova Europske unije i inozemnih fondova iz područja kulture
 
(22.7.2020.)
 
 
- za predsjednika/cu:
Vera Šimić Jajčinović,
 
- za članove/ice:
Suzica Bušljeta,
Nikola Stojadinović,
Nataša Raus,
Alan Maleković.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja
 
(16.7.2020.)
 
- za predsjednicu:
Nevenka Preradović,
 
-za članove:
Tihana Ledecki,
Irena Jerković,
Vesna Vugec,
Kristina Rudelj,
Maja Tominić,
Tijana Šimek.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama
 
(16.7.2020.)
 
- za predsjednika:
 Damir Lončarić,
 
-za članove:
Sanja Malnar Neralić,
Marko Kućan,
Nataša Kelava,
Kristina Rudelj,
Vlatka Šamarinec,
Petra Vučetić Osonjački.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova iz područja socijalne zaštite
i unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom
 
(15.7.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Iva Prpić,
 
- za članove:
Mateja Petrić,
Helena Majerić,
Krešimir Miletić,
Ivana Nikčević.
 
 
 
Povjerenstvo za provjeru prihvatljivosti prijave propisanim uvjetima javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova
 
(8.7.2020.)
 
 
- za predsjednika:
Davor Poljak;
 
- za članice:
Renata Grgić,
Marina Mahalec,
Mirna Ćosić Asan,
Petra Moštak.
 
Povjerenstvo za dodjelu grobnog mjesta za ukop znamenite osobe
 
(3.7.2020.)
 
 
 
- za predsjednicu:
Andrea Šulentić,
 
- za članove:
Milana Vuković Runjić,
Ivica Lovrić,
Milan Pavelić,
Vesna Šimić,
Vjekoslav Jeleč,
Mirka Jozić.
 
 
Radna skupina za provedbu aktivnosti unutar projekta „Transport innovation for vulnerable to exclusion people needs satisfaction“
 
(24.6.2020.)
 
 
- za voditelja:
Mustafa Sharifi,
 
- za zamjenicu voditelja:
Helena Majerić,
 
- za članove:
Iva Toš,
Marko Kućan,
Ivan Bator,
Marica Mirić,
Manda Knežević,
Roman Baštijan,
Tomislav Juzbašić,
Katarina Strunjak,
Dijana Vincek.
 
 

Imenovanje vanjskih članova u Stručno povjerenstvo Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodne nepogode – potresa
 
(19.6.2020.)
(izmjena 20.8.2020.)
 
Točka 1. zaključka – „U Stručno povjerenstvo Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodne nepogode - potresa imenuju se vanjski članovi kao u popisu koji je prilog ovom zaključku, a koji se ne objavljuje.“
 
Radna skupina za pripremu i praćenje izrade
Studije o lokacijama i potrebnim građevinama u svrhu održivog gospodarenja
otpadom u Gradu Zagrebu
 
(27.5.2020.,
izmjena 7.7.2020.)
 
- za voditeljicu:
Novela Rimay Ferenčak,
 
- za zamjenicu voditeljice:
Anja Dulčić,
 
- za članove:
Anto Martinović,
Maja Pintarić,
Ivan Lončarić,
Jasmina Doko,
Irena Jerković.
 
 
 
Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba
 
 
(29.4.2020.)
 
 
 
 
- za predsjednicu
Gordana Buljan Flander;
 
- za zamjenice predsjednice
Jelena Pavičić Vukičević,
Vjekoslav Jeleč;
 
- za članove/ice:
Romana Galić,
Milana Vuković Runjić, 
Miroslav Hanževački,
Mirjana Orban,
Iva Milardović Štimac,
Ivana Jolić, 
Igor Mikloušić,
Tea Brezinšćak,
Ella Selak Bagarić, 
Ivan Bon.
 
 
 
Savjet za koordiniranje aktivnosti vezanih za izradu
programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba
 
(24.4.2020.)
 
 
 
- za predsjednika:
Marijan Hržić,
 
- za zamjenika predsjednika:
Katarina Horvat - Levaj,
 
- za članove:
Josip Atalić,
Alan Braun,
Dragan Damjanović,
Julije Domac,
Neven Duić,
Tihomir Jukić,
Ljubo Jurčić,
Ivan Križić,
Stjepan Lakušić, 
Velimir Neidhardt,
Damir Pološki, 
Krešimir Rogina,
Miljenko Srkoč, 
Anđelina Svirčić Gotovac,
Zoran Veršić,
Dragica Barešić,
Mirka Jozić,
Dario Krnjaković,  
Nives Mornar, 
Ivica Rovis, 
Stipe Tutiš, 
Jadranka Veselić Bruvo.
 
 
Koordinacija Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama
 
(10.4.2020.)
(izmjena 1.12.2020., 19.1.2021.)
 
 
 
- za predsjednicu:
Ljiljana Klašnja,
 
- za zamjenicu predsjednice:
Marijana Dropuljić,
 
- za članove/ice:
Vlasta Ranogajec,
Filip Novak,
Mateja Petrić,
Zlatica Kolarek  Hlupić, 
Marija Čikeš,
Davor Poljak,
Milena Suknaić, 
Kristina Rudelj,
Nataša Bramberger, 
Katarina Milković,
Eva Brunović,
Ines Tolić,
Renata Flajhar.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu  jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja sporta
 
(1.4.2020.)
(izmjena 1.4.2021.)
 
 
- za predsjednika:
Milan Pavelić;
 
-za članove:
Milan Čolić,
Ivana Cvetek.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata 
 
(1.4.2020.)
 
 
 
- za predsjednika/cu:
  Zorica Šarić
 
- za članove/ice:
  Sonja Jasić Kovačić,
  Davorka Jusup,
  Danijel Perić,
  Suzana Stanić.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja razvoja mreže socijalnih usluga usmjerenih prioritetnim korisničkim skupinama iz proračuna Grada Zagreba 
 
(25.3.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Olja Družić Ljubotina;
 
- za članove:
Ivana Leskovar,
Jaka Mustapić,
Snježana Ercegovac,
Marina Dimić Vugec,
Karmela Vukov Colić,
Dubravka Golubić Krpan.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži
 
(25.3.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Ines Vrban;
 
- za članove:
Krasanka Glamuzina,
Jasna Ćurković Kelava,
Gordana Herceg,
Mirela Paštar,
Domagoj Kronstein,
Miroslava Rožanković.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja
 
(25.3.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Marija Kuštra;
 
- za članove:
Barbara Demović,
Ksenija Sviben,
Mladen Konjević,
Ella Selak Bagarić,
Josip Jelić,
Ivana Radaljac Krušlin.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije,
fondova Europske unije i inozemnih fondova iz područja  zaštite zdravlja
 
(25.3.2020.)
(izmjena 28.9.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
  Mirela Šentija Knežević,
 
- za članove/ice:
  Jadranka Jakić-Petrak,
  Zlatica Kolarek Hlupić,
  Marijana Prevendar,
  Barbara Krstić.
 
Povjerenstvo za preuzimanje nekretnine Sveučilišne bolnice u osnivanju – u likvidaciji
 
(25.3.2020.)
(izmjena 24.6.2020.)
U Povjerenstvo se imenuju:
 
- Ivana Zidanić, ili u odsutnosti Slaven Obuljen, ispred Ureda za zastupanje,
- Željka Josipović, ispred Gradskog ureda za zdravstvo,
- Gabrijela Subašić, ispred Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša,
- Željko Matijašec, ispred Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada,
- Juro Ivelj, ispred Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama
 
(19.3.2020.)
 
za predsjednika:
Filip Ćurko,

za članove:
Damir Lončarić,
Marko Kućan,
Krunoslav Švab,
Kristina Ercegovac.

 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja
 
(19.3.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Nevenka Preradović,

- za članove:
Vibor Katić,
Vesna Vugec,
Sandra Hamin,
Irena Jerković.

 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova iz područja udruga mladih ili udruga za mlade, te iz područja sporta
 
(18.3.2020.)
 
 
- za predsjednika:
Milan Pavelić,

- za članove:
Ivana Cvetek,
Milan Čolić,
Petar Latinčić,
Mario Jurić.

 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na
javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga iz područja udruga mladih ili
udruga za mlade iz proračuna Grada Zagreba

 
(18.3.2020.)
 
- za predsjednika:
Petar Latinčić;

- za članove:
Neven Žugaj,
Luka Bogdan,
Ante Martić,
Zdravka Puljiz,
Zvjezdana Bubnjar,
Ana Granić.

 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga
iz područja udruga mladih ili udruga za mlade iz proračuna Grada Zagreba

 
(18.3.2020.)
 
- za predsjednika:
Milan Čolić;

- za članove:
Andrea Pintar,
Nikolina Filipović,
Bruna Fijember,
Mario Jurić.

 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača iz proračuna Grada Zagreba
 
(18.3.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Kristina Rudelj;

- za članove:
Dragan Ćupić,
Anda Kostijal,
Barbara Kovačić Debeljak,
Sanja Malnar Neralić,
Gordana Prgomet,
Andreja Vidović.

 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača iz proračuna Grada Zagreba
 
(18.3.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Ivana Grepo Galošić;

- za članove:
Vibor Katić,
Marko Kućan,
Zlatko Primorac,
Marija Teklić Bulić.

 
Povjerenstvo za nabavu novčanog kredita
 
(18.3.2020.)
 
- za predsjednika:
Daniela Juroš Pečnik,

- za članove:
Mirka Jozić,
Andrea Šulentić,
Dinko Bilić,
Gordan Muškić.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz proračuna Grada Zagreba
 
(11.3.2020.)
 
 
 
 
- za predsjednka:
Miodrag Demo;

- za članove:
Ivan Rašić,
Nenad Predovan,
Stjepan Domjanić,
Suzana Havelka Noršić,
Alma Kunst,
Snježana Puškadija.


 
 
 
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja zaštite potrošača
 
(11.3.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Kristina Rudelj,

- za članove:
Franjo Crnković,
Slaven Vukobrat.

 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za
dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja razvoja turizma

 
(11.3.2020.)
(izmjena 17.6.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Ana Pandža Kunčević;

- za članove:
Suzana Ćurić,
Anadela Horvat.

 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja promicanja poduzetništva i obrta
 
(11.3.2020.)
(izmjena 24.6.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Svjetlana Maleković,

- za članove:
Magdalena Kristić,
Anadela Horvat.

 
Radna skupina za koordinaciju provedbe projekta
„Žičara Panjevina“ i skijaške staze Panjevina

 
(9.3.2020.)
 
- za predsjednika:
Vedran Pavlek,

- za zamjenike predsjednika:
Ana Stojić Deban,
Milan Pavelić,

- za članove:
Reno Fleiss,
Igor Žiljak,
Ančica Kačić,
Ivica Blažun,
Zoran Martinović,
Mario Živković,
Igor Kozina.

 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje
kvalitete života osoba s invaliditetom

 
(4.3.2020.)
 
- za predsjednicu:
Biserka Matić Roško,

- za članove:
Ivica Dokleja,
Marina Milić Babić,
Mirjana Marojević,
Sonja Alimović,
Tomislav Benjak,
Tatjana Štritof.

 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja iz područja
socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete
života osoba s invaliditetom

 
(4.3.2020.)
 
(izmjena 25.3.2020., 24.3.2021.)
 
 
- za predsjednicu:
Ines Tolić,

- za članove:
Lada Žamarija,
Frane Dadić,
Kristina Mostarac,
Ena Jurić.

 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama
iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje
kvalitete života osoba s invaliditetom

 
(4.3.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Lada Žamarija;

- za članove:
Frane Dadić,
Ines Tolić.

 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava
za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja prevencije
neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži

 
(4.3.2020.)
(izmjena 1.7.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Ivana Teskera Galić;

- za članove:
Antonija Bobić Lazić,
Maja Vučković.

 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv
za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz
područja socijalnog i humanitarnog značenja

 
(4.3.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Josipa Mršić,

- za članove:
Jasminka Đurek Pavlina,
Mateja Petrić.

 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta
javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz proračuna Grada Zagreba

 
(4.3.2020.)
 
- za predsjednicu:
Antonija Bobić Lazić;

- za članove:
Jasminka Đurek Pavlina,
Ivana Teskera Galić,
Mateja Petrić,
Josipa Mršić.

 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta
javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja razvoja mreže socijalnih usluga usmjerenih prioritetnim korisničkim skupinama iz proračuna Grada Zagreba

 
(4.3.2020.)
 
- za predsjednicu:
Jasminka Đurek Pavlina;

- za članove:
Mateja Petrić,
Ivana Teskera Galić,
Antonija Bobić Lazić,
Josipa Mršić.

 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta
javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži iz proračuna Grada Zagreba

 
(4.3.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Mateja Petrić;

- za članove:
Jasminka Đurek Pavlina,
Ivana Teskera Galić,
Antonija Bobić Lazić,
Josipa Mršić.

 
 
Stožer Grada Zagreba za pripremu i usmjeravanje aktivnosti za suzbijanje širenja bolesti uzrokovane koronovirusom - COVID – 19
 
(27.2.2020.,
izmjena 16.3.2020.)
 
 
- za predsjednika
Vjekoslav Jeleč,
 
- za članove:
Žarko Rašić,
Višnja Nesek Adam,
Vanja Tešić,
Miroslav Hanževački,
Antonija Balenović,
Dragica Jesih,
Marija Bubaš,
Ivana Portolan Pajić,
Željka Josipović,
Petar Penava,
Sunčanica Ljubin Sternek,
Lana Tambić Bukovac,
Darija Ordulj Aničić,
Rok Čivljak,
Nadica Jambrek,
Pavle Kalinić,
Zvonimir Šostar,
Marinko Artuković,
Romana Galić.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva
 
(26.2.2020.)
 
- za predsjednicu:
Đurđica Sumrak;
 
- za članice:
Snježana Lugarić,
Iva Prpić.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva iz proračuna Grada Zagreba
 
(26.2.2020.)
 
 
- za predsjednika:
Damir Skok;
 
- za članove:
Marina Pucević,
Marijan Tomurad,
Nenad Matić,
Dubravko Kontent,
Snježana Lugarić,
Vlasta Ranogajec.
 
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva iz proračuna Grada Zagreba
 
(26.2.2020.)
 
- za predsjednicu:
Sunčica Vutmej Latović;
 
- za članove:
Vlatka Lipovac Vranić,
Draženko Pandek,
Ankica Bušić,
Robert Matić.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata
 
(26.2.2020.)
 
 
 
 
 
- za predsjednika:
Miodrag Demo;
 
- za članove:
Vlasta Ivčević,
Milena Suknaić.
 
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz proračuna Grada Zagreba
 
(26.2.2020.)
 
- za predsjednicu:
Milena Suknaić;
 
- za članove:
Tajana Kasumović,
Martina Gusić,
Danijel Perić,
Davorka Jusup.
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja
iz proračuna Grada Zagreba
 
(19.2.2020.)
 
 
- za predsjednika:
Vibor Katić,
 
- za članove:
Sandra Hamin,
Ivana Grepo Galošić,
Ankica Pojatina,
Ingrid Lovrić.
 
 
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjena iz proračuna Grada Zagreba
 
(19.2.2020.)
 
- za predsjednika:
Vibor Katić,
 
- za članove:
Renata Vitez Šilipetar,
Ivana Grepo Galošić, 
Krunoslav Švab,
Kristina Ercegovac.
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za
financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz
proračuna Grada Zagreba
 
(19.2.2020.)
(izmjena 30.3.2021.)
 
 
- za predsjednika:
Zlatica Kolarek Hlupić,
 
- za članove:
Iva Nevistić,
Marijana Prevendar,
Mislav Šikić,
Mirta Lončar.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja
 
(19.2.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Nevenka Preradović,
 
- za članove:
Sandra Hamin,
Vesna Vugec,
 
 
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama
 
(19.2.2020.)
 
- za predsjednika:
Damir Lončarić,
 
- za članove:
Marko Kućan,
Krunoslav Švab.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga iz područja zaštite zdravlja iz proračuna Grada Zagreba
 
(19.2.2020.
(izmjena 4.3.2020.)
 
 
- za predsjednika:
Igor Filipčić,
 
- za članove:
Željka Josipović-Jelić,   
Mateja Janković Makek,
Andrea Miškulin,
Alma Kunst,
Inga Perinčić,
Mirela Šentija Knežević.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za
podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz
područja zaštite zdravlja
 
(19.2.2020.)
 
 
- za predsjednika:
Vjekoslav Jeleč,
 
- za članove:
Ivana Portolan Pajić,
Jasna Tucak.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava  za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja kulture
 
(19.2.2020.)
 
- za predsjednika:
Eva Brunović;
 
- za članove:
Maja Novoselec,
Nataša Raus.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz proračuna Grada Zagreba
 
(12.2.2020.)
(izmjena 26.2.2020.)
 
- za predsjednicu:
Elizabeta Knorr;
 
- za članove:
Darko Šonc,
Tatjana Dalić,
Kristina Rudelj,
Mirko Marković,
Amira Mahmutspahić,
Andrija Petrović.
 
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz proračuna Grada Zagreba
 
(12.2.2020.)
 
- za predsjednicu:
Marijana Dropuljić;
 
- za članice:
Tihana Zadro,
Tanja Horvatin,
Nataša Vučić Tomljanović,
Zorica Velinovska.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja promicanja ljudskih prava
i područja međugradske i međunarodne suradnje
 
(12.2.2020.)
(izmjena 1.12.2020., 16.3.2021.)
 
- za predsjednicu:
Ljiljana Klašnja;
 
- za članice:
Marijana Dropuljić,
Antonela Martinović Ivanković.
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama
 
(12.2.2020.)
(izmjena 24.11.2020.)
 
- za predsjednicu:
Nataša Vučić Tomljanović;
 
- za članice:
Ana Jurić,
Željka Đurić.
 
 
Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama
 
(10.2.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Andrea Šulentić;
 
- za članove:
Marija Čikeš,
Tajana Kasumović,
Nenad Kazija,
Almira-Alma Kunst,
Filip Novak,
Milan Pavelić.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za
podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz
područja obrazovanja, predškolskog odgoja i tehničke kulture
 
(5.2.2020.)
 
 
- za predsjednika:
Mia Ćoso;
 
- za članove:
Gabrijela Dulibić,
Slobodan Mileusnić.
 
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora vrhunskom sportu iz proračuna Grada Zagreba
 
(5.2.2020.)
(izmjena 9.3.2021.)
 
 
- za predsjednika:
Renata Flajhar;
 
- za članove:
Iva Gračanin,
Robert Soukup,
Filip Grgić,
Branimir Budetić.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za dodjelu financijskih potpora vrhunskom sportu iz proračuna Grada Zagreba
 
(5.2.2020.)
 
- za predsjednika:
Milan Pavelić,
 
- za članove:
Ivica Lovrić,
Zdenko Antunović,
Kazimir Ilijaš,
Nikola Dragaš,
Nikolina Filipović,
Tonči Anzulović.
 
 
Stručni tim za potporu u okviru EU projekta „Socijalno se uključi i zaposli - SUZI“
 
 (5.2.2020.)
 
- za koordinatora za zapošljavanje:
Jelena Svilar,
 
- za članove:
Elza Parlov,
Tanja Kuprešak,
Igor Bičanić.
 
 
 
Povjerenstvo za izradu i praćenje provedbe Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025.
(12.12.2019.)
(izmjena 3.2.2021.)
 
 
- za predsjednicu:
Jana Bolant Radić,
 
- za članove/ice:
Rada Borić,
Iva Prpić,
Anica Drmić Kunić,
Tanja Ališić,
Jasna Tucak,
Marija Krišto,
Nela Jurić,
Ivan Matijević.
 
 
 
Stručno povjerenstvo za
korištenje sredstava spomeničke rente za 2019.
 
(27.11.2019.)
 
- za predsjednika:
Marijan Hržić,
 
- za članove:
Dražen Juračić,
Dubravko Bačić.
 
 
Povjerenstvo za dodjelu javnih površina za
postavljanje reklama i reklamnih panoa za komercijalno oglašavanje
 
(20.11.2019.)
 
(izmjena 31.1.2020., 29.5.2020., 9.7.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Nikica Milas,
 
- za članove:
Stipe Tutiš,
Sanja Jerković
Vibor Videc,
Marija Krišto.
 
 
Organizacijski odbor za održavanje 9. sastanka gradonačelnika glavnih gradova država članica Europske unije i Europske komisije
 
(14.11.2019.)
 
(izmjena 5.2.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Vesna Šimić,
 
- za članove/ice:
Renata Arar,
Lucija Močibob,
Nevenka Adria Weissmann,
Antonela Martinović Ivanković,
Ana Krasnić,
Petra Horvat,
Valentina Mesić,
Dorotea Drmić.
 
 
 
Pregovarački odbor Grada Zagreba (postupak pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u Ustanovi Upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba)
 
(14.11.2019.)
 
 
 
 
- predsjednik:
Milan Pavelić,
 
- zamjenik predsjednika:
Marinko Tomić, 
 
- članovi:
Milan Čolić,
Štefica Mihalic, 
Ivana Cvetek,
Nikolina Filipović,
Siniša Merćep,
Hrvoje Fajerbach.
 
 
Povjerenstvo za utvrđivanje Programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi za 2020.
 
(6.11.2019.)
 
 
- za predsjednika:
Krešimir Supanc;
- za članove:
Ante Akmadža,
Davor Fulanović,
Branimir Marko Markulin Grgić,
Predrag Pale.
 
 
 
Projektni tim za provedbu
projekta „Socijalno se uključi i zaposli - SUZI“
 
(5.11.2019.)
 
- voditelj projektnog tima:
Andrija Petrović;
- koordinatorica projektnog tima:
Jelena Svilar;
- članovi projektnog tima:
Tihana Zadro,
Irena Šonc,
Ana Jurić,
Zorica Šarić,
Iva Prpić,
Lana Lisec,
Dinko Vukelić,
Žanet Pelivan,
Ana Gojanović,
Dunja Đurica,
Matija Butajla,
Alenka Pirić,
Luka Thumm,
Martina Šušnjara,
Zrinko Rebrina,
Marko Mahmet,
Petar Penava,
s. Jelena Lončar,
Zorislav Bobuš,
Ante Tandara,
Nusret Seferović,
Marija Halić, 
Tatjana Brozić Perić.
 
 
 
Povjerenstvo za pripremu
Nacrta programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta:
Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka za
postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje od 2020.-2023.
 
(15.10.2019.,
izmjena 8.7.2020.)
 
 
 
- za predsjednicu:
Sandra Tucak Zorić;    
 
- članovi/ice:
Tihana Ledecki,
Ana Imprić,
Goran Mazija,
Biserka Stipić,
Ivan Lončarić,
Anđela Kuzman,
Renata Kolačević,
Božena Maloča,
Božo Vujanić,
Helena Marić Kačinari.
 
 
 
Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za
učenike koji se obrazuju za medicinske sestre/tehničare opće njege
 
(9.10.2019.)
(izmjena 1.7.2020.)
 
 
- za članove:
Maja Bižić Odak, 
Zinka Bratuša,
Ljiljana Vrbić, 
Višnja Pranjić,
Ivana Roca,
Đurđica Svaton,
Ivana Portolan Pajić.
 
 
 
Radna skupina za analizu stanja i
koordinaciju aktivnosti rješavanja
imovinsko-pravnih predmeta od iznimne važnosti za Grad Zagreb
 
(3.10.2019.)
 
 
 
- za voditelja:
Milan Bandić, gradonačelnik
- za članove:
Andrea Šulentić
Jasna Jezerčić-Cvitković
Jelena Bulum
Matea Topić
Snježana Cifrek
Sanja Pavlović
Romina Bašnec
 
 
 
 
Povjerenstvo za predlaganje prodaje na javnoj dražbi odnosno recikliranje vozila koja se ne koriste u prometu ili su uklonjena s površina javne namjene
 
(18.9.2019.)
 
 
- za predsjednika:
Krunoslav Tkalčić,
 
- za članove:
Vibor Videc,
Ivan Brzović,
Saša Milošević,
Miroslav Grgec.
 
 
 
Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja
na okoliš Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije – I. i II. faza
 
(6.9.2019.)
 
 
- za predsjednika:
Hrvoje Pilko,  
- za članove:
Nikolina Stapar,
Mara Kovačević,
Vesna Trbojević,
Milan Vuković,
Amelio Vekić,
Sanja Filipan,
Ana Hercegovac,
Hrvoje Hećimović,
Tomislav Fratrić,  
Stjepan Bručić,
Sanja Mihovilić,
Sandra Hamin,
- za tajnika:
Ivan Zajec.
 
 
 
 
Povjerenstvo za izradu zajedničkog Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područja postrojenja TE-TO Zagreb operatera HEP-Proizvodnja d.o.o., Terminal Žitnjak operatera JANAF d.d. i UNP1 Zagreb operatera INA-Industrija nafte d.d.
 
(4.9.2019.)
 
 
 
 
 
U Povjerenstvo se imenuju:
 
Sonja Štiglić,
Anamarija Sinovčić Merkaš,
Vlado Tomić,
Milan Radoš,
Gordan Trajbar,
Zdravko Lovrić,
Davor Gretić,
Mladen Jurin,
Damir Gašparović,
Maja Plank,
Ozren Ilijaš.
 
 
 
 
Povjerenstvo Grada Zagreba za demenciju
 
(4.9.2019.)
 
- za predsjednicu:
Ana Stavljenić Rukavina,
-  za potpredsjednika:
Vjekoslav Jeleč,  
za članove:
Mirela Šentija Knežević,
Ivana Portolan-Pajić,
Željka Josipović – Jelić,
Marijana Prevendar,
Danijela Štimac Grbić,
Ninoslav Mimica,
Dunja Skoko-Poljak,
Tajana Dajčić,
Branko Kolarić,
Marija Kušan Jukić,
Andrea Ninić,
Marina Boban,
Igor Filipčić,
Ljubica Crnošija,
Tajana Kontent Lovnićki,
Iva Zrinka Kordić,
Miro Hanževački.
 
 
Povjerenstvo za razmatranje ponuda s iskazanim interesom radi zakupa poslovnog prostora za potrebe rada Kulturno informativnog centra 
(28.8.2019.)
 
- za predsjednicu:
Laura Topolovšek
- za članove:
Vera Šimić Jajčinović
Veljko Mihalić
Dijana Stopnišek
Nikolina Akmadža
 
 
Povjerenstvo za
odobravanje potpora za društveno poduzetništvo
 
(28.8.2019.)
- za predsjednicu:
  Mirka Jozić,
- za zamjenicu predsjednice:
  Nela Jurić;
 - za članove:
  Zorana Uzelac Bošnjak,
  Marija Halić,
  Marija Čikeš,
  Frane Šesnić,
- za zamjenike članova:
  Helena Majerić,
  Ljubica Ljiljak,
  Vesna Ćurković,
  Lidija Zadro.
Povjerenstvo za razmatranje prijava
s iskazanim interesom radi kupnje nekretnine za smještaj teško bolesnih
i umirućih osoba na području Grada Zagreba
 
(21.8.2019.)
- za predsjednika:
  Vjekoslav Jeleč,
  - za zamjenika predsjednika:
  Alan Ordulj,
- za članove:
  Ivica Lovrić,
  Vesna Ćurković,
  Mato Mauhar,
  Višnja Fortuna.
Radna skupina za pripremu sudjelovanja Grada Zagreba u izboru za Europsku zelenu prijestolnicu
(21.8.2019.)
 
 
- za predsjednicu:
Sanja Jerković,
- za zamjenicu predsjednice:
Irena Matković,
- za članove/ice:
Stipe Tutiš,
Romana Galić,
Filip Ćurko,
Sandra Tucak Zorić,
Ivan Ivanković,
Emil Tuk,
Jurica Ambrožić,
Mario Miličević,
Mirela Šentija Knežević,
Darko Šiško,
Nives Škreblin,
Željka Pavlović,
Nikola Petković,
Matija Vuger,
Luka Čuljak,
Frane Šesnić,
Mirela Bartolec Barbir,
Ines Kos.
Radna skupina za reorganizaciju rada
ustanove Upravljanje sportskim objektima
(14. 8. 2019.)
 
 
- za predsjednika:
  Milan Pavelić,
- za članove:
  Slobodan Ljubičić,
  Mirka Jozić,
  Ana Matijević,
  Marinko Tomić.
 
 
Radne skupine za provedbu Okvirne strategije pametnog Grada Zagreba – Zagreb Smart City
(13.8.2019.)
(izmjena 17.2.2021.)
 
 
 
- predsjednica:
Mirka Jozić
- zamjenica predsjednice:
Sanja Malnar Neralić
 
Radna skupina za Pametno življenje, za područje: Digitalna infrastruktura
Tijelo gradske uprave/Institucija Članovi radne skupine Zamjenici članova Radne skupine
Ured gradonačelnika Hrvoje Kalčiček Marijana Tovernić
Stručna služba gradonačelnika Igor Plavčić Dubravka Mendeš Poljak
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Darko Šiško Ivana Movrić
Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Ivan Ivanković Damir Lončarić
Gradski ured za upravljanje imovinom Grada Zlatko Makar Željko Matijašec
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove
 
Veseljka Kos Branimir Majčica
Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava Vesna Šimić Jelena Svilar
Ured za programe i projekte EU Damjan Lisska Sergej Šimpraga
Zagrebački holding d.o.o. Gordana Pokrajčić
(Zagreb digitalni grad)
Tomislav Jurić
(Direkcija)
Zagrebački inovacijski centar – ZICER d.o.o. Frane Šesnić Valentino Vraneković
 
Radna skupina za Pametno upravljanje, za područje: Učinkovita, transparentna i pametna gradska uprava
Tijelo gradske uprave/Institucija Članovi radne skupine Zamjenici članova Radne skupine
Ured gradonačelnika Hrvoje Kalčiček Marijana Tovernić
Stručna služba gradonačelnika Igor Plavčić Dubravka Mendeš Poljak
 
Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Nera Pavić Damir Lončarić
Gradski ured za upravljanje imovinom Grada Zlatko Makar Željko Matijašec
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove Veseljka Kos Branimir Majčica
Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava Vesna Šimić Jelena Svilar
Ured za programe i projekte EU Mirela Glavaš Mirjana Zubak
Zagrebački holding d.o.o. Tomislav Jurić
(Direkcija)
Igor Bijelić
(Direkcija)
Zagrebački inovacijski centar – ZICER d.o.o. Radoslav Barišić Sandra Matijević
 
Radna skupina za  Pametno okruženje, za područje: Pametno upravljanje energijom i komunalnim uslugama
Tijelo gradske uprave/Institucija Članovi radne skupine Zamjenici članova Radne skupine
Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Ivan Ivanković Damir Lončarić
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Tanja Dijan Hrvoje Pilko
Gradski ured za upravljanje imovinom Grada Zlatko Makar Željko Matijašec
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove Veseljka Kos Branimir Majčica
Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava Vesna Šimić Jelena Svilar
Ured za programe i projekte EU Hrvoje Bukovec Matea Brajko
Zagrebački holding d.o.o. Bruno Lacković
(Gradska plinara Zagreb d.o.o.)
Željka Pinjuh Čorić
(Gradska plinara Zagreb.d.o.o.)
Saša Bruvo
(Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)
Davor Tomić
(Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)
Nada Matić
(GSKG d.o.o.)
Vesna Godec
(GSKG d.o.o.)
Zagrebački inovacijski centar – ZICER d.o.o. Frane Šesnić Radoslav Barišić
Regionalna energetska agencija - REGEA Julije Domac Velimir Šegon
 
Radna skupina za provedbu Okvirne stategije pametnog Grada Zagreba za područje Obrazovanje
Tijelo gradske uprave/Institucija Članovi radne skupine Zamjenici članova Radne skupine
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Nives Škreblin Maja Palčić
Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Nela Jurić Svjetlana Maleković
Gradski ured za obrazovanje Slavko Borac Sanja Urek
Gradski ured za upravljanje imovinom Grada Zlatko Makar Željko Matijašec
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove Veseljka Kos Branimir Majčica
Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava Vesna Šimić Jelena Svilar
Ured za programe i projekte EU Mirna Ćosić Asan Martina Jelinić
Zagrebački inovacijski centar – ZICER d.o.o. Sandra Matijević Tamara Didak
 
Radna skupina za Pametnu ekonomiju/gospodarstvo, za područje: Gospodarstvo
Tijelo gradske uprave/Institucija Članovi radne skupine Zamjenici članova Radne skupine
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Vesna Polančec Marijana Kožul
Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Nera Pavić Svjetlana Maleković
Gradski ured za upravljanje imovinom Grada Zlatko Makar Željko Matijašec
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove Veseljka Kos Branimir Majčica
Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava Vesna Šimić Jelena Svilar
Zagrebački holding d.o.o. Mirela Bartolec Barbir (Direkcija) Krešimir Nakić
(Direkcija)
Ured za programe i projekte EU Jure Šola Hrvoje Razumović
Zagrebački inovacijski centar – ZICER d.o.o. Frane Šesnić Tamara Didak
Turistička zajednica Grada Zagreba Martina Bienenfeld Zlatan Muftić
 
Radna skupina za Pametnu mobilnost, za područje: Održiva urbana mobilnost
Tijelo gradske uprave/Institucija Članovi radne skupine Zamjenici članova Radne skupine
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Matija Vuger Frana Puškadija
Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Damir Lončarić Darinka Jug
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Hrvoje Pilko Tanja Dijan
Gradski ured za upravljanje imovinom Grada Zlatko Makar Željko Matijašec
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove Veseljka Kos Branimir Majčica
Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava Vesna Šimić Jelena Svilar
Ured za programe i projekte EU Mirna Meštrović Marko Kartalija
Zagrebački holding d.o.o. Dinko Herman (Zagrebparking) Svjetlana Žgela
(Zagrebparking)
Josip Turković
(ZG ceste)
Hrvoje Magašić
(ZG ceste)
Zagrebački inovacijski centar – ZICER d.o.o. Sandra Matijević Aleksandar Grozdanić
 
 
 
 
Povjerenstvo za odobravanje
potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti
 
(24.7.2019.)
 
(izmjena 27.11.2019.)
 
- za predsjednicu:
Mirka Jozić;
 
- za zamjenicu predsjednice:
Nera Pavić;
- za članove:
AntunTrojnar,
Mirza Šabić,
Suzana Drapić,
Marinka Bakula-Anđelić,
 
- za zamjenike članova:
Ivica Zanetti,
Spomenka Krebsz,
Jaka Stipić,
Sandra Čirkinagić.
 
 
Povjerenstvo za
razmatranje ponuda
s iskazanim interesom
radi zakupa
poslovnog objekta
na području
Gradske četvrti
Peščenica-Žitnjak,
naselje Ferenščica,
za potrebe
Dječjeg vrtića „Duga“

 
(24.7.2019.)
 
 
- za predsjednika:
Katarina Milković
 
- za članove:
Snježana Dizdar
Tea Validžić
Martina Glasnović
Lidija Ivić
Darinka Lakuš.
 
Etičko povjerenstvo
 
(26.6.2019.)
 
 
 
- za predsjednika
Viktor Gotovac
- za članove
Andrea Šulentić,
Mila Jelavić,
Krešimir Ladešić,
Vlado Korbar.
 
 
Pregovarački odbor Grada Zagreba za  pregovore o kolektivnom ugovoru za radnike Doma za starije osobe „Park“
 
(22.5.2019.)
(izmjena 9.12.2020.)
 
 
 
 
- za predsjednika:
Andreja Ninić,
- za članove:
Marica Bačurin,
Zorana Stevanović,
Adrijana Spajić,
Nataša Koražija.        
 
 
 
Radna skupina za izradu Strategije i
Akcijskog plana Zelene infrastrukture Grada Zagreba
 
(22.5.2019.)
 
- za predsjednika:
Stipe Tutiš,
 
- za zamjenika predsjednika:
Jurica Ambrožić,
 
- za članove:
Marijana Sironić,
Željka Staničić,
Barbara Lonjak Zlopaša,
Ana Vranić Rob,
Anja Jambrešić,
Mirna Meštrović,
Sanja Jerković,
Irena Matković,
Mihaela Milčić,
Luka Čuljak,
Biljana Janev Hutinec,
Davorka Maljković.
 
 
Radna skupina za izradu Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba
 
(15.5.2019.)
 
 
 
- za izradu tekstualnog dijela:
Damir Gašparović,
Ozren Ilijaš,
Matej Baturić;
 
- za izradu kartografskih prikaza:
Kristina Martinović,
Dino Bečić.
 
 
Projektni tim za provedbu ProjektaPrenamjena prostora  
u Vlaškoj 87 za potrebe glazbene škole“
 
(15.5.2019.)
 
 
 
- tehnički koordinator projekta:
Snježana Dizdar
 
- članovi:
Damir Sugović,
Bruno Vrban,
Josip Reljić,
Barbara Lonjak Zlopaša,
Martina Beck,
Ines Franov Beoković,
Jurija Mihaljević Kajtaz,
Sinisa Merćep.
 
 
 
Tim Grada Zagreba za sprečavanje i
borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
 
(8.5.2019.)
 
(izmjena 3.11.2020., 14.4.2021.)
 
- za članicu:
mr.sc.Željka Barić, dipl.soc.radnica, ravnateljica Doma za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „ Duga - Zagreb“
- za zamjenicu članice:
Maja Pataky, dipl.soc.radnica, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „ Duga - Zagreb“
 
- za članicu:
Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja, ravnateljica Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
- za zamjenicu članice:
Doc.prim.dr.sc. Vanja Slijepčević Saftić, dr.med.spec.pedijatar, subspec. dječje neurologije, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
 
- za članicu:
Ana Ergović Kuzmanović, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Zagrebu
- za zamjenicu članice:
Boška Potkonjak, zamjenica voditeljice Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Zagrebu
 
- za članicu:
Romana Galić, univ.spec.act.soc., pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
- za zamjenicu članice:
mr.sc. Iva Prpić, dipl.soc.radnica, viša stručna savjetnica pročelnice, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
 
- za članicu:
Nikolina Grubišić Požar, voditeljica Odjela maloljetničke delikvencije Policijske uprave zagrebačke
- za zamjenicu članice:
Tatjana Batušić Korade, Odjel maloljetničke delinkvencije Policijske uprave zagrebačke
 
- za članicu:
Marijana Senjak, psihologinja i psihoterapeutkinja, Ženska soba - Centar za seksualna prava
- za zamjenicu članice:
Josipa Tukara Komljenović, voditeljica programa za mlade, Ženska soba – Centar za seksualna prava
 
- za članicu:
Iskra Đaković, dipl.oec., Ženska pomoć sada-SOS telefon za žene i djecu i žrtve nasilja
- za zamjenicu članice:
Nevenka Fiket, Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu i žrtve nasilja
 
- za članicu:
Jadranka Parać Šaka, sutkinja Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu
- za zamjenicu članice:
Maja Župančić Ukropina, sutkinja Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu
 
- za članicu:
dr.sc. Lana Petö Kujundžić, predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu
- za zamjenicu članice:
Sanja Mazalin, zamjenica predsjednice Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu
 
- za članicu:
Lidija Pongrac Vincelj, viša stručna savjetnica, Gradski ured za obrazovanje
- za zamjenicu članice:
Vanda Bazmenjak, viša stručna savjetnica, Gradski ured za obrazovanje
 
- za članicu:
Sonja Vrandečić, sutkinja, predsjednica Odjela za mladež Općinskog kaznenog suda u Zagrebu
- za zamjenicu članice:
Dijana Rizvić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu
 
- za članicu:
Ivana Šešo, mag.paed.soc., predstojnica Podružnice Obiteljski centar Centra za socijalnu skrb Zagreb
- za zamjenicu članice:
Roberta Brusić Pavičić, dipl.soc.pedagog, Podružnica Obiteljski centar Centra za socijalnu skrb Zagreb
 
- za članicu:
Neva Tölle, Autonomna ženska kuća Zagreb
- za zamjenicu članice:
Kristina Kulić, Autonomna ženska kuća Zagreb
 
- za članicu:
mr. Ruža Zelić, dipl.soc.radnica, predstojnica Podružnice Susedgrad Centra za socijalnu skrb Zagreb
- za zamjenicu članice:
Jelena Smirčić, predstojnica Podružnice Črnomerec Centra za socijalnu skrb Zagreb
 
 
 
Povjerenstvo za razmatranje pisama namjere s iskazanim interesom za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta
„Blok Badel“ u Zagrebu
 
(8.5.2019.)
 
– za predsjednika:
Mirka Jozić,
 
– za članove:
Andrea Šulentić,
Sanja Jerković,
Ivica Rovis,
Harun Omerbašić,
Jasna Jezerčić,
Damir Lasić,
Stipe Tutiš,
Dinko Bilić,
Milan Pavelić,
Toni Biluš.
 
 
 
Projektni tim za prihvaćanje projektnog zadatka i koordinaciju aktivnosti izrade studijsko – projektne dokumentacije na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada
 
(2.5.2019.)
 
 
- članovi:
 
- Mirka Jozić, Grad Zagreb,
   zamjena:
   Tatjana Operta, Grad Zagreb,
 
- Toni Biluš, Grad Zagreb,
   zamjena:
   Sandra Tucak Zorić, Grad Zagreb,
 
- Marko List, Grad Novska,
- Tomislav Bogojević, Grad Novska,
- Igor Zgomba, Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.
 
 
 
 
Radna skupina
za izradu Cjelovite studije prostornog razvoja Grada Zagreba
 
(2.5.2019.)
 
(izmjena 2.7.2019., 24.7.2019.,
28.10.2020.)
 
 
 
- za voditeljicu:
Sanja Jerković;
- za zamjenicu voditeljice:
Irena Matković;
- za članove/ice:
Novela Rimay Ferenčak,
Darko Šiško,
Bojan Linardić,
Sanja Šeničnjak,
Sonja Žic Šipušić,
Anja Dulčić,
Arijana Korlaet,
Jadranka Veselić Bruvo,
Vladimir Ninić,
Ivan Ivanković,
Sanja Malnar Neralić,
Hrvoje Pilko,
Karolina Bui,
Helena Marić Kačinari,
Draženka Grah Prahin.
 
 
 
 
Radna skupina za provođenje aktivnosti korištenja rijeke Save
 
(25.4.2019.)
 
 
 
- za voditelja:
Milan Bandić; 
- za zamjenicu voditelja:
Sanja Jerković; 
- za članove:
Mirka Jozić,
Jasna Jezerčić Cvitković,
Damir Lasić,
Tedi Lušetić,
Milan Pavelić,
Damir Đerzić,
Ančica Kačić,
Marinko Tomić,
Martina Bienenfeld.
 
 
 
Radna skupina za pripremu i provedbu projekata regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Grada Zagreba
 
(17.4.2019.)
 
 
- za voditeljicu:
 Iva Milardović Štimac,
- za članove:
Snježana Dizdar,
Renata Krljan,
Damir Sugović,
Bruno Vrban,
Tea Validžić,
Renata Leskovar,
Martina Stipeč.
 
 
Pregovarački odbor Grada Zagreba (početak pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za radnike u Ustanovi Zoološki vrt Grada Zagreba)
 
(10.4.2019.)
 
 
- za predsjednika:
Damir Skok
- za članove:
Đurđica Sumrak
Marko Čamber
Nada Vuglar 
Mira Lisičak .
 
 
 
Radna skupina za provedbu projekta
URBACT III – Urban Regeneration Mix
 
(8.4.2019.)
 
 
- za voditelja:
Matija Vuger;
- za zamjenicu voditelja:
Nina Mia Čikeš;
- za članove:
Kristina Careva,
Tomislav Dumančić,
Doris Kažimir Fresl,
Željko Matijašec,
Mirna Meštrović,
Bojan Mucko,
Vedran Pilaš,
Nataša Raus,
Marijana Sironić,
Lea Vene.
 
 
 
Radna skupina za pripremu provođenja izbora članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina
 
(19.3.2019.)
 
 
 
- za voditeljicu:
Mirjana Lichtner Kristić,
- za zamjenika voditeljice:
Miro Laco,
- za članove:
Renata Šimon,
Dianora Kobia Lulić,
Katarina Milković, 
Asja Ettinger,
Igor Plavčić,
Danijela Marović.
 
 
Povjerenstvo za razmatranje pisama namjere s iskazanim interesom za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta „Grad u Gradu“ u Zagrebu
 
(1.3.2019.)
 
 
– za predsjednika:
Mirka Jozić,
 
– za članove:
Andrea Šulentić,
Sanja Jerković,
Ivica Rovis,
Harun Omerbašić,
Jasna Jezerčić,
Toni Biluš.
 
 
Koordinacijski tim za provođenje
Projekta „Zagrebačka žičara“
i imenovanje voditelja
 
(26.2.2019.)
 
 
 
- za voditelja tima:
Dinko Bilić
 
- članovi Koordinacijskog tima imenovat će se posebnim zaključkom
Radna skupina za pripremu prezentacije Grada Zagreba
na gospodarskom sajmu EXPO 2020.
 
(25.1.2019.)
 
(izmjena 13.1.2020.)
 
 
 
 
- za voditeljicu:
Olivera Majić,
- za članove:
Sanja Jerković,
Mirka Jozić,
Andrea Šulentić,
Vesna Šimić,
Martina Bienenfeld.
 
Radna skupina za praćenje provedbe
Lokalnog integriranog akcijskog plana (IAP)
 
(16.1.2019.)
 
(izmjena 14.11.2019., 30.9.2020.)
 
 
 
 
- za voditeljicu:
Hrvoje Kalčiček;
- za zamjenika:
Kristian Ravić;
- za članove:
Mirjana Zubak,
Dubravka Mendeš Poljak,
Ana Magdić,
Dominika Mladineo,
Nikolina Krmek,
Nera Pavić,
Damir Lončarić,
Sanja Malnar Neralić,
Frane Šesnić,
Lidija Zadro,
Mirela Bartolec,
Marta Magić. 
 
Radna skupina za koordinaciju i praćenje provedbe realizacije kompleksa pod nazivom „Projekt Šalata“ 
 
(21.12.2018.)
 
 
 
- za predsjednika:
Ivica Lovrić;
 
- za zamjenicu predsjednika:
Vesna Lubin;
 
- za koordinatora Radne skupine:
Sanja Jerković;
 
- za članove:
Ivica Rovis,
Slobodan Ljubičić,
Štefica Mihalic,
Željko Horvat,
Slavko Dakić.
 
 
 
 
Povjerenstvo za stručnu analizu i ocjenu
Prometne studije područja omeđenog željezničkom prugom, Avenijom Marina Držića, Ulicom grada Vukovara i Savskom cestom
 
(13.12.2018.)
 
- za predsjednicu:
Sanja Jerković,
 
- za zamjenika predsjednice:
Bojan Linardić,
 
- za članove:
Mario Miličević,
Damir Lasić,
Dinko Brdarić.
           
 
 
Projektni tim za provedbu projekta „Tehnička pomoć za pripremu projekta  Izgradnja nacionalne dječje bolnice“
 
(13.12.2018.)
 
- voditeljica
Jelena Pavičić Vukičević,
 
- članovi:
Mirka Jozić,
Sanja Jerković,
Ana Stavljenić Rukavina.
 
 
Povjerenstvo za ustupanje građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno  stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
 
(13.12.2018.)
 
- za predsjednika:
Darko Katuša;
 
- za članove:
Petar Bajan,
Irena Rukavina Šironja,
Edit Rakić,
Vesna Mihaljević,
Mirjana Korać Jelić,
Drago Jurić,
Suzana Havelka Noršić,
Sebastijan Bušić.
 
 
Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva
 
(29.11.2018.)
 
 
 
Nera Pavić,
Ivo Tunjić,
Marija Halić,
Iva Tušin,
Anto Delač,
Anto Vidović,
Darinka Štampar Šmaguc,
Milena Kunčić.
 
 
 
Povjerenstvo za izradu Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Grada Zagreba
 
(7.11.2018.)
 
 
 
 
- za koordinatora:
Josip Hibler;
- za izvršitelja:
Ozren Ilijaš;
- za nositelja verifikacije statističkih izračuna:
Darko Šiško;
 
- za nositeljicu verifikacije scenarija „Industrijske nesreće“:
Gabrijela Subašić;
 
- za nositelje verifikacije scenarija „Potres“ i „Poplava“:
Mario Miličević,
Marijana Sironić,
 
- za nositeljicu verifikacije scenarija „Ekstremne temperature“ i „Epidemije i pandemije“:
Matijana Jergović 
 
- za osiguravanje statističkih podataka o godini izgradnje građevina kritične infrastrukture u vlasništvu Grada Zagreba:
Damir Lasić,
Marija Bujanović Bazjak.
 
 
Povjerenstvo za razmatranje ponuda
s iskazanim interesom radi zakupa poslovnog objekta za potrebe smještaja
Centra za odgoj i obrazovanje „Goljak“ na području Grada Zagreba
 
(2.11.2018.)
 
- za predsjednika:
Ante Aralica;
 
-za članove:
Sanja Urek,
Snježana Dizdar,
Martina Stipeč.
 
 
 
Radna skupina za izradu Studije urbane revitalizacije prostora bivše tvornice željezničkih vozila „Gredelj“
 
(2.11.2018.)
 
(izmjena 12.12.2019.)
 
- za voditeljicu:
Sanja Jerković;
- za zamjenicu voditeljice:
Mirka Jozić;
- za članove:
Harun Omerbašić,
Bojan Linardić,
Tomislav Dumančić,
Ivica Rovis,
Željko Matijašec,
Toni Biluš,
Gabrijela Subašić, 
Meri Markoč,
Stipe Tutiš.
 
 
 
 
Radna skupina za osiguranje provedbe EU projekta
,,proGIreg - Productive Green Infrastructure for post-industrial urban regeneration/produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku urbanu regeneraciju“
(17.10.2018.)
 
 
 
 
 
 
- za voditeljicu:
Sanja Jerković;
- za zamjenika:
  Matija Vuger; 
- za članove/ice:
Draženka Grah,
Nives Mornar,
Damir Lasić,
Stipe Jurić,
Stipe Tutiš,
Dado Vukičević,
Martina Jelinić,
Mirela Šentija Knežević,
Tomislav Tokić,
Nataša Ritan,
Iva Bedenko,
Zdravka Ramljak,
Mirela Bartolec Barbir,
Bojan Baletić,
Anto Damjanović,
Velimir Tolić;
- za zamjenike članova/ica:
Branka Mrakužić,  
Mirela Boklić Zubac,
Željko Matijašec,
Tomi Maslov,
Luka Margetić,
Marijana Prevendar,
Jelena Škara,
Renata Krljan,
Nina Mia Čikeš,
Ivica Fanjek,
Mladen Jošić,
Radoslav Dumančić,
Marijo Spajić,
Grga Tolić.
 
 
 
 
Projektni tim za provedbu projekta „Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući CrossCare“
(27.9.2018.)
 
 
Mirela Šentija Knežević,
Zrinko Rebrina,
Sergej Šimpraga,
Marijana Prevendar,
Zlatica Kolarek Hlupić,
 
 
Projektni tim za provedbu
projekta „Regionalni multifunkcijski centar Pogon Jedinstvo“
(18.9.2018.)
 
 
Ivica Blažun,
Željko Matijašec, 
Iva Jurišić, 
Ines Franov Beoković,
Suzica Bušljeta, 
Nataša Raus.
 
 
 
 
Projektni tim za provedbu Projekta „Rekonstrukcija
Galerije Gradec (Emilijeve kuće) u Visitor Centar Zagreb“
(7.9.2018.)
 
 
 
 
 
 
Vesna Kusin,
Dario Krnjaković,
Zrinka Pichler Borošak,
Maja Gorianc Čumbrek,
Veljko Mihalić, 
Nataša Raus, 
Ana Pandža Kunčević,
Mladen Kovačević,
Željko Matijašec,
Željko Čalić,
Iva Jurišić,  
Ines Franov Beoković,
Sergej Šimpraga,
Antonio Picukarić.
 
 
 
 
 
 
Povjerenstvo za dodjelu sredstava
 potpora male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda
(6.9.2018.)
 
 
 
 
 
- za predsjednicu:
Draženka Grah;
- za članice:
Vlasta Ranogajec,
Đurđica Sumrak.
 
 
Projektni tim za koordinaciju aktivnosti na provedbi Plana izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba za razdoblje od 2018. do 2021.
(22.8.2018.)
 
(izmjena 27.2.2019., 10.4.2019.)
 
 
 
 
- voditeljica
Olivera Majić
- članovi:
Tatjana Operta,  
Jelena Pavičić Vukičević,
Zoran Bubaš,
Goran Šarić,
Sandra Tucak Zorić,
Goran Bošnjak,
Nevenka Preradović,  
Ivan Borić,
Helena Majerić,
Ana Ćosić Pajurin,
Matea Brajko.
 
 
Projektni tim za provedbu Projekta
„Mreža za mlade - za socijalno uključivanje“
(14.8.2018.)
 
 
 
- članovi Projektnog tima
Ivana Nikčević,
Ivana Sablić
 
- voditelj Projekta
Mateja Petrić
(imenovana Zaključkom o prihvaćanju Inicijative za pokretanje projekta Mreža za mlade Grada Zagreba – za socijalno uključivanje i imenovanju voditelja projekta od 26.10.2017.)
 
 
 
Povjerenstvo za odobravanje udrugama nefinancijske podrške
 u pokretninama
(8. 8. 2018.)
 
 
- predsjednica:
   Ljiljana Klašnja;
-  članovi:
   Mateja Petrić,
   Danijel Perić,
   Petar Latinčić
  Vesna Ćurković.
 
 
 
 
Povjerenstvo za praćenje realizacije sanacije klizišta Kostanjek
(31.7.2018.)
 
 
- za predsjednika:
 Goran Mazija, 
- za članove:
Damir Đerzić,
Ljiljana Golomejić,
Nina Pivčević,
Elizabeta Tomašić,
Ana Ervačanin,
Snježana Mihalić Arbanas,
Meho Saša Kovačević,
Željko Arbanas,
Irena Deranja,
Sonja Zlatović,
Želimir Ortolan,
Antun Szavits Nossan.
 
 
 
 
 
 
Radna skupina za upravljanje razvojem „Demenciji prijateljske zajednice“
(23. 7. 2018.)
(izmjena 19.12.2019.)
- Voditeljica:
Ivana Portolan Pajić;
- za članove/ice:
Jasna Tucak,
Tomislav Huić,
Tajana Dajčić,
Rosana Kišur,
Barbara Avalon,
Ana Poljak,
Andreja Ninić,
Ivica Blažun,
Robert Ljutić, 
Fran Borovečki,
Ivica Petrinović,
Sanja Štimac.
 
Povjerenstvo za dodjelu sredstava
 potpora male vrijednosti za preradu i trženje u poljoprivredi
 
(18.7.2018.)
(izmjena 20.10.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Đurđica Sumrak;
- za članove:
Dragica Nikolić,
Željko Blažinović,
Mladen Šturlić-Tupek,
Draženka Grah.
 
 
Stručno povjerenstvo za izradu
prijedloga nacrta Zagrebačkog modela obrazovanja (kurikuluma)
 
(12.7.2018.)
(izmjena 30.8.2018.)
 
 
-za predsjednicu:
Jelena Pavičić Vukičević,
- za članove:
Ivica Lovrić,
Gordana Rusak,
Katarina Milković,
Josip Burušić,
Karlo Vedak,
Matej Baturić,
Irena Cajner Mraović.
 
 
Radna skupina za pripremu projekta
„Distributivni centar za meso“
 
(12.7.2018.)
(izmjena 17.2.2021.)
 
- za predsjednicu:
Dejan Jaić;
- za zamjenika predsjednice:
Mirka Jozić;
- za članove:
Mirjana Zubak,
Damir Lasić,
Ana Stojić Deban,
Josip Kraljičković,
Gordana Matašin.
Emil Tuk.
 
 
Radna skupina za unaprjeđenje statističkog sustava Grada Zagreba
 
(5.7.2018.)
 
(izmjena 25.4.2019.)
 
- za voditelja:
Darko Šiško,
 
- za zamjenika voditelja:
Vesna Polančec,
 
- za članove/ice:
Ivana Zoričić,
Almir Hrnjić,
Tihomir Tonković,
Jelena Škara,
Tatjana Ivanda,
Ivana Bistrović,
Irena Džunić,
Goran Petrović,
Sandra Cindrić Kuterovac,
Dijana Stopnišek,
Anica Drmić,
Mirela Bartolec Barbir,
Dragana Bokun.
 
 
Povjerenstvo za razmatranje ponuda s iskazanim interesom radi zakupa poslovnog objekta na području Grada Zagreba za potrebe čuvanja muzejske građe Muzeja grada Zagreba
 
(5.7.2018.)
 
 
- za predsjednika:
Laura Topolovšek;
 
- za članove:
Veljko Mihalić,
Darija Oslić,
Dijana Stopnišek,
Mirna Rudan Lisak.
 
 
Povjerenstvo za izradu Prijedloga strategije demografskog razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2019. do 2031. i Akcijskog plana provedbe mjera gradske demografske politike
 
(29.6.2018.)
(izmjena 26.9.2018., 7.11.2018., 31.1.2019.)
 
 
- za predsjednicu:
Jelena Pavičić Vukičević;
 
- za zamjenike:
Gojko Bežovan,
Stjepan Šterc; 
 
- za koordinatora/icu
Anica Drmić Kunić;
 
- za člana/icu:
Ljubo Jurčić,
Nenad Pokos,
Romana Galić,
Martina Antolković,
Mirjana Zubak,
Igor Delak,
Mirela Šentija Knežević,
Nela Jurić,
Katarina Milković,
Helena Marić Kaćinari,
Sonja Sočivica,
Lidija Šarlija Đurin,
Siniša Merćep,
Tanja Ališić,
Nataša Raus,
Tomislav Pejaković,
Marin Strmota,
Nada Rajić,
Vesna Lipavić.
 
 
Povjerenstvo za provedbu javnog
poziva za iskazivanje interesa o zajedničkom investicijskom ulaganju u gradnju reciklažnog dvorišta građevnog otpada i postrojenja za obradu biootpada na području izvan administrativnih granica grada Zagreba
 
(27.6.2018.)
 
 
- za predsjednika:
 Damir Lasić;
 
- za članove:
Tatjana Operta,
Igor Zgomba.
 
 
Povjerenstvo za osobe starije životne dobi Grada Zagreba
(7.6.2018.)
(izmjena 27.8.2020., 14.10.2020.)
 
- za predsjednicu:
  Višnja Fortuna;
 
- za članove:
  Romana Galić,
  Nikolina Novosel,
  Mirela Šentija Knežević,
  Tanja Ališić,
  Zdenka Ninić,
  Ines Vrban,
  Biserka Budigam,
  Blaženka Eror Matić,
  Nedjeljko Marković,
  Đurđa Novaković,
  Ana Štambuk,
  Branko Kolarić,
  Anita Hrstić,
  Ivanka Godić,
  Višnja Prebeg,
  Jadranka Bosnar,
  Katarina Tonković,
  Nataša Koražija,
  Nataša Raus,
  Nadica Duspara.
 
 
Povjerenstvo za provođenje aktivnosti s ciljem izgradnje nacionalnog stadiona u Zagrebu
(7.6.2018.)
 
-za predsjednicu:
Mirka Jozić;
 
-za zamjenika predsjednice:
Toni Biluš;
 
-za članove:
Sanja Jerković,
Milan Pavelić,
Ančica Kačić,
Ivica Rovis,
Meri Markoč,
Damir Vrbanović,
Marijan Kustić.
 
 
Koordinacija za pripremu i provedbu EU projekata Grada Zagreba iz područja prometa i gradnje prometne, komunalne i društvene infrastrukture
(5.6.2018.)
- za predsjednika:
Dinko Bilić;
 
- za zamjenicu predsjednika:  
Mirjana Zubak; 
 
- za članove ispred Ureda za programe i projekte Europske unije:
Zrinko Rebrina,
Igor Delak,
Marinko Cindrić,
 
- za članove ispred Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet:
Tanja Dijan,
Ivan Zajec,
Nikolina Obradović.
 
 
Radna skupina za izradu sveobuhvatnog registra gradske imovine i uspostavu analitičke evidencije dugotrajne nefinancijske imovine
 
(24.5.2018.)
 
 
- za voditelja:
 Vladimir Bodulić,
- za članove:
Jasna Jezerčić Cvitković,
Ana Matijević,
Ivana Zovko,
Danijela Juroš Pečnik, 
Vesna Ćurković,
Danijela Habijanec,
Dinko Bilić,
Matea Vuletić,
Dinko Vukelić,
Matea Topić,
Igor Plavčić.
 
 
Radna skupina za izradu Strategije upravljanja i raspolaganja gradskom imovinom
 
(24.5.2018.)
 
- za voditelja:
 Vladimir Bodulić,
- za članove:
Andrea Šulentić,
Matea Topić,
Miro Laco,
Matea Vuletić,
Dinko Vukelić,
Ana Matijević,
Sanja Jerković,
Krešimir Ladišić,
Mirka Jozić,
Ivica Lovrić,
Vjekoslav Jeleč,
Romana Galić,
Emil Tuk,
Ivica Lovrić,
Dinko Bilić,
Damir Lasić,
Jasna Jezerčić Cvitković,
Pavle Kalinić,
Silvije Novak,
Mila Jelavić,
Milan Pavelić,
Tedi Lušetić,
Vesna Šimić,
Renata Šimon,
Danijela Juroš Pečnik,
Vesna Ćurković,
Vesna Helfih,
Danijela Habijanec,
Mirjana Zubak.
 
 
Koordinacijski odbor Grada Zagreba za „Grad Zagreb, prijatelj dojenja“
(24.5.2018.)
(izmjena 13.2.2019)
 
 
- za predsjednika:
Mirela Šentija Knežević,
 
- za članove:
Josip Grgurić,
Senka Sabolović Rudman,
Goranka Aleksandra Juka Kožul,
Anita Pavičić Bošnjak,
Marcela Ilijić Krpan,
Vlatka Bužanić,
Josipa Mršić,
Božena Vrabec,
Milica Tikvić,
Ivana Zanze,
Giovana Armano,
Ivana Rončević,
Draženka Tenšek.
 
 
 
Znanstveno-stručni projektni savjet
(24.5.2018.)
 
- za predsjednika:
Davor Pavelić,
 
- za članove:
Željko Duić,
Tomislav Ivšić,
Ivica Sović,
Almin Đapo,
Goran Kniewald,
Miro Jukić, 
Željko Miklin,
Milan Gudelj - Velaga,
Nina Pivčević,
Goran Mazija,
Elizabeta Tomašić.
 
 
Povjerenstvo za dodjelu potpora nakladnicima televizija i
radija za proizvodnju i emitiranje audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja
 
(21.5.2018.)
(izmjena 27.3.2019., 9.9.2019., 12.11.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Jelena Pavičić Vukičević;
 
- za članove/ice:
Dubravka Brezak Stamać,
Ivica Lovrić,
Andrea Šulentić,
Ana Lederer,
Tamara Čubretović,
Darko Liović.
 
Projektni tim za provedbu projekta
„URBAN E – Electromobility in Urban nodes in Cohesioncountries“
 
(9.5.2018.)
(izmjena 22.8.2018.)
 
 
U Projektni tim imenuju se:
Zrinko Rebrina,
Marinko Cindrić,
Damir Lončarić,
Matija Vuger,
Hrvoje Pilko,
Drago Vasilj;
 
- predstavnica Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Zagrebparking
Vesna Dujmić – članica Projektnog tima.
 
 
Projektni tim za provedbu projekta
„URBAN M – Urban Manufacturing Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces“
 
(7.5.2018.)
(izmjena 22.8.2018., 19.5.2020.)
 
 
- predstavnici Grada Zagreba:
Zrinko Rebrina,
Nera Pavić,
Svjetlana Maleković,
Ines Franov Beoković,
Jure Šola;
 
- predstavnica Razvojne agencije Zagreb - TPZ d.o.o.:
Lidija Zadro.
 
 
Povjerenstvo za izradu Prijedloga programa za mlade Grada Zagreba od 2019. do 2022. godine
 
(3.5.2018.)
(izmjena 25.1.2019., 28.10.2020.)
 
 
- za predsjednika:  
  Milan Pavelić;
- za članove:
  Boris Vujnović,
  Josipa Mršić,
  Ivana Portolan Pajić,
  Martin Makarun,
  Neven Žugaj,
  Petar Latinčić,
  Petar Jurišin,
  Domagoj Bačić.
 
 
 
Povjerenstvo za odabir prihvatljivog modela financiranja razvoja projekta Energetski učinkovita obnova javne rasvjete u Zagrebu (RePubLEEc)
 
(18.4.2018.)
 
- za članove:
Milan Bandić,  
Dinko Bilić,
Harun Omerbašić,
Mirka Jozić,
Daniela Juroš Pečnik,
Igor Plavčić,
Danijela Habijanec,
Mirjana Zubak,
Damir Lasić,
Jasna Jezerčić Cvitković,
Sanja Jerković,
Silvije Novak.
 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata
 
(17.4.2018.)
 
 
- za predsjednicu:
Zorica Šarić;
- za članove:
Sonja Jasić Kovačić,
Suzana Havelka Noršić,
Danijel Perić,
Davorka Jusup.
 
Povjerenstvo za provedbu  projekta "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Gradskoj četvrti Pešćenica-Žitnjak"
 
(13.4.2018.,
izmjena 6.11.2018.)
 
 
- za predsjednicu:
Azra Sarić,
- za članove:
Jelena Marković,
Tanja Dijan,
Nevenka Preradović,
Matea Brajko.
 
 
 
 
 
 
 
Povjerenstvo za provedbu projekta
„Zelene i Plave Sesvete“
 
(21.3.2018.)
 
 
- za predsjednicu:
Mirka Jozić;
- za zamjenika predsjednice:
Toni Biluš;
- za članove:
Renata Šimon,
Sanja Jerković,
Ivica Lovrić,
Damir Lasić,
Vladimir Bodulić,
Mario Miličević,
Ivica Rovis,
Bojan Baletić,
Mladen Jošić,
Anto Damjanović,
Radoslav Dumančić,
Damir Čičak,
Darko Katuša,
Stjepan Kezerić,
Dražen Markota.
 
 
 
 
Radna skupina za izradu Akcijskog plana
ostvarivanja urbane sigurnosti Grada Zagreba za vremenski period 2018.-2020.
 
(15.3.2018.)
 
 
- za predsjednicu:
Valentina Kranželić,
- za zamjenika predsjednice:
Alen Ostojić,
- za članove:
Irma Kovčo,
Irena Cajner Mraović,
Martina Ferić,
Vlatko Cvrtila,
Mirjana Zubak, 
Romana Galić.
 
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba
 
(7.3.2018.)
 
- za predsjednika:
Mladen Tomac,
- za zamjenika predsjednika:
Dinko Bilić,
- za članove:
Mario Miličević,
Saša Rakić,
Mirna Kontrec,
Nataša Jakoplić,
- za zamjenike članova:
Damir Zadražil,
Ivan Srednoselec,
Jasenka Babić,
Ivona Topić.
 
Povjerenstvo za obradu prijavnica
s iskazanim interesom za sufinanciranje obnove pročelja
višestambenih zgrada
 
(7.3.2018.)
 
- za predsjednicu:
Doris Kažimir Fresl,  
- za članove:
Radovan Simović,
Adrijana Vukša Sredoja,
Darinka Vergot,
Tina Rukavina Crnarić,
Tea Peršun,
Zdenko Bender,
Branimir Bradičić,
Iris Šikić,
Maja Gorianc Čumbrek,
Ingrid Šustić,
Željko Matijašec.
Povjerenstvo za dodjelu
rezerviranih parkirališnih mjesta
 
(22.2.2018.)
 
 
- za predsjednika:
Mario Miličević,
- za zamjenika predsjednika:
Nataša Orešković Križnjak,
- za članove:
Tihomir Barišić,
Kristijan Pazman,
-za zamjenike članova:
Azra Ekić,
Bojana Kovačić.
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja
iz područja europskih integracija i fondova Europske unije
 
(22.2.2018.)
(izmjena 17.4.2018.)
 
- za predsjednika:
Zrinko Rebrina;
- za članove:
Igor Delak,
Davor Poljak,
Marinko Cindrić,
Renata Grgić.
Povjerenstvo za praćenje postupka izrade Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Zagreba
 
(7.2.2018.)
 
- za predsjednika:
Mario Hrgović,
- za zamjenika predsjednika:
Mladen Jurin,
- za članove:
Siniša Jembrih,
Javor Lozar,
Marijan Kamenjašević,
Krunoslav Tkalčić,
Saša Kermek.
 
Koordinacijska radna skupina za zaštitu životinja na području Grada Zagreba
 
(7.2.2018.)
 
(izmjena 16.5.2018., 7.6.2018., 12.7.2018., 26.9.2018., 30.9.2020.)
 
- za predsjednika:
Dejan Jaić,  
- odgovorna osoba za dobrobit životinja:
Damir Skok
- za članove:
Luka Oman
Branko Šare,
Tomislav Đurđević, 
Lea Kreszinger,
Alan Ordulj,
Tatjana Zajec,
Mislav Kučenjak,
Željko Renić,
Ivana Lunka.
 
 
 
Povjerenstvo za razmatranje prijava s iskazanim interesom radi kupnje nekretnine za smještaj teško bolesnih i umirućih osoba na području Grada Zagreba
 
(6.2.2018.)
 
- za predsjednika:
Vjekoslav Jeleč, 
- za zamjenika predsjednika:
Alan Ordulj,
- za članove:
Ivica Lovrić,
Vesna Ćurković,
Mato Mauhar,
Višnja Fortuna.
 
 
 
Povjerenstvo Grada Zagreba za prevenciju infekcije HPV-om i drugih spolno prenosivih bolesti (SPB)
 
(30.1.2018.)
(izmjena 13.7.2018., 4.9.2019.)
 
 
 
- za predsjednika:
Mirna Šitum;
- za zamjenika predsjednika:
Mihael Skerlev;
- za članove:
Nives Šikanić-Dugić,
Nives Pustišek,
Antonell Runje,
Mirela Šentija Knežević,
Tatjana Petričević Vidović,
Jasenka Škrlin,
Hrvoje Vrčić,
Dubravko Lepušić,
Mirna Kontrec, 
Vanda Bazmenjak,
Damir Eljuga,
Suzana Ljubojević-Hadžavdić,
Sanja Maraković,
Marina Kuzma,
Neda Ferenčić Vrban,
Tatjana Nemeth Blažić,
Josip Begovac.
 
 
Projektni tim za prihvaćanje projektnog zadatka i koordinaciju aktivnosti izrade dokumentacije iz članka 3. stavka 1. Sporazuma o suradnji na pripremi projekta „Centar za gospodarenje otpadom Zagreb“
 
(30.1.2018.)
 
- predstavnici Grada Zagreba:
Mirka Jozić,  
Sandra Tucak Zorić,
- predstavnici Zagrebačke županije:
Hrvoje Frankić,
Nenad Babić,
- predstavnik Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o.:
Igor Zgomba.
 
Projektni tim za provedbu
projekta Energetski učinkovita obnova javne rasvjete u Zagrebu (RePubLEEc)
 
(29.1.2018.)
(izmjena 13.2.2019.)
 
- za koordinatora:
Mladen Tomac
- za voditelja:
Tanja Dijan
- za članove:
Ivan Babić,
Tibor Meštrović,
Tomislav Medved,
Tatjana Zrnić,
Kristina Zovko,
Ivan Pržulj,
Josip Čengija.
 
Povjerenstvo Grada Zagreba za palijativnu skrb
 
(18.1.2018.)
(izmjena 6.2.2019., 19.12.2019.)
- za predsjednika:
Lidija Fumić Dunkić,
- za zamjenika predsjednika:
Ana Stavljenić Rukavina,
- za članove:
Aleksandar Džakula,
Andrea Miškulin,
Matija Rimac, 
Senka Repovečki,
Antonija Bobić Lazić,
Ljiljana Hojić,
Katija Ćulav,
Đuro Plavljanić,
Marinko Artuković,
Jasna Tucak,
Paola Presečki,
Jelena Bilić,
Božo Radić.
 
Ispitna komisija za polaganje posebnog ispita
za vozača kočije
 
(8.1.2018.)
 
- za predsjednika:
Dubravko Mahović,
- za zamjenika predsjednika:
Mario Miličević,
- za članove:
Latica Ivković,
Ivica Bogadi,
Goran Csik, 
Mirna Grgurić,
- za zamjenike članova:
Darinka Jug,
Mladen Brezić,
Dragomir Jurjević,
Davor Guvo .

 
Interno procjeniteljsko povjerenstvo
za knjigovodstveno usklađenje vrijednosti imovine
u vlasništvu Grada Zagreba
(14.12.2017.)
- za predsjednika:
Zrinka Zehovski,
- za članove:
 Josip Janđel,
 Slavica Jurišić,
 Nenad Stanišak,
 Snježana Mamić.
Povjerenstvo Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti
(11.12.2017.)
- za predsjednika:
Ivan Ćelić,
- za članove:
Zoran Zoričić,
Mirjana Orban,
Bernardica  Juretić Rožman,
Zorana Uzelac Bošnjak,
Ivana Portolan Pajić,
Prim.Anto Orešković,
Vanda Bazmenjak,
Dražen Miličević.
Predstečajno povjerenstvo Grada Zagreba
(6.12.2017.)
- za predsjednicu:
Marija Čikeš,
- za zamjenicu predsjednice:
Daniela Juroš Pečnik,
- za članove/ice:
Tatjana Zrnić,
Mislav Vučković,
Kristina Rudelj,  
Sanja Pavlović,
- za zamjenike/ice članova/ica:
Željko Miškulin,
Ante Čačić,
Mirica Bedeković,
Zrinka Starešinčić.
 
Povjerenstvo za zaštitu od nasilja u obitelji
(29.11.2017.)
(izmjena 28.7.2020.)
- za predsjednicu:
Romana Galić;
- za članove:
Irena Cajner Mraović,
Rada Borić,
Maja Mamula,
Željka Barić,
Tihana Zadro,
Jasna Tucak, 
Vanda Bazmenjak, 
Nikolina Grubišić Požar, 
Marija Halić, 
Elizabeta Radonić,
Marija Crnković,
Sonja Vrandečić,
Goranka Ratković,
Miruna Kastratović,
Ivana Jolić,
Tatjana Štritof.
 
Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa
(22.11.2017.)
Štefica Karačić,
Snježana Puškadija,
Mirjana Matić,
Ljiljana Perišić,
Ljiljana Klinger,
Nada Stanić,
Olja Družić Ljubotina.
Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za
 učenike i studente s invaliditetom
(22.11.2017.)
(izmjena 6.11.2019.)
Lidija Pongrac Vincelj,
Katarina Tonković,
Roman Baštijan,
Mirsad Srebrenković,
Željka Šemper,
Marija Mustač,
Đurđica Blažinkov Živković.
 
Stručno povjerenstvo za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti
(6.11.2017.)
(izmjena 11.12.2017.)
- za predsjednika:
Lidija Hrastić – Novak,  
- za članove:
Silvio Bašić,
Gzim Redžepi,
Zoran Ravlić,
Inga Perinčić.
 
Povjerenstvo za realizaciju Sporazuma o zajedničkoj suradnji u nastavku radova vodne građevine za regulaciju potoka Črnomerec, sabirnog kanala, geotehničkih građevina, servisnog puta i mosta Matuni u zoni potoka od Fraterščice do brane Črnomerec od 2014. do 2017.
( 2.11.2017.)
 
- za predsjednika:
Miro Jukić,
- za članove/ice:
Mario Živković,  
Alma Krek Vuković,
Dubravko Filipan,
Ranko Gregurin,
Renata Horvat Stanić,
Hrvoje Bogat;
- za zapisničara:
Zvonimir Migić.
 
 
Povjerenstvo za razmatranje ponuda s iskazanim interesom radi zakupa poslovnog objekta za potrebe smještaja djece predškolske dobi na području Gradske četvrti Trnje, naselje Sigečica
(2.11.2017.)
 
- za predsjednika:
Ivica Lovrić;
- za članove:
Vanda Ritz,
Bosiljka Devernay,
Kristina Jurčić,
Martina Glasnović.
 
 
Povjerenstvo za razmatranje ponuda
s iskazanim interesom radi zakupa  sportske građevine za zadovoljenje javnih potreba
u sportu Grada Zagreba - nogometno igralište
(27.10.2017.)
 
 
- za predsjednika:
Milan Čolić,
- za članove:
Milan Pavelić,
Snježana Dizdar,
Dijana Stopnišek,
Martina Glasnović.
 
Radna skupina za provedbu edukacije djece i mladih u prometu s područja Grada Zagreba
(26.10.2017.)
- za predsjednicu:
Katarina Milković;
- za zamjenicu predsjednice:
Darinka Jug;
-za zamjenika predsjednice:
Alan Ordulj;
-za članove:
Marija Luković,
Zoran Bošnjak,
Josip Funtak,
Martin Leto,
Goranka Ostroški,
Viktor Forjan,
Damir Škaro,
Silvana Pešut-Vitasović,
Zdravko Valenta,
Branka Miljenović.
 
Koordinacija za izradu i vođenje Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka
(19.10.2017.)
(izmjena 1.4.2019.)
- za predsjednicu:
Sanja Jerković;
- za zamjenika predsjednice:
Darko Šiško;
- za članove:
Mirjana Kutleša,
Ingrid Šustić, 
Jelica Glas, 
Branka Mrakužić,
Katarina Ćutuk, 
Boris Guberina, 
Marijana Sironić, 
Vesna Vugec,
Vladimir Ninić,
Ivica Fanjek,
Damir Bračun.
Povjerenstvo za vođenje i praćenje ugovorene koncesije Projekt infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba
(18.10.2017.)
(izmjena 29.11.2017.)
- za predsjednicu:
Mirka Jozić;
- za zamjenika predsjednice:
Mladen Tomac;
- za članove:
Ivan Šikić,
Damir Đerzić,
Vesna Ćurković,
Ines Bravić,
Miro Laco.
 
Povjerenstvo za stratešku procjenu
utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba na okoliš
(13.10.2017.)
(izmjena 3.1.2018.)
 
 
- za predsjednicu:
Sandra Tucak Zorić;
- za zamjenicu predsjednice:
Vesna Vugec;
- za članove:
Ankica Pavlović,
Tanja Šinko,
Natalija Čengić Zglavnik,
Ivica Rovis,
Aleksandra Anić Vučinić,
Tihana Ledecki,
Matijana Jergović;
- za tajnicu:
Sandra Hamin;
- za zamjenicu tajnice:
Snježana Kolarić.
 
Projektni tim za provedbu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“
(12.10.2017.)
(izmjena 21.3.2018., 2.11.2018., 29.5.2019.)
 
- voditeljica projekta:
Nataša Ritan
- koordinator projekta:
Zrinko Rebrina
-članovi projektnog tima
Vanda Bazmenjak,
Iva Slavković,
Vlatka Šijan,
Mirjana Tatarović,
Jan Šneler,
Tina Pospiš.
Povjerenstvo za dodjelu sredstava
 potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju
(9.10.2017.)
 
- za predsjednicu:
Biserka Petošić;
- za članove:
Dragica Nikolić,
Željko Blažinović,
Mladen Šturlić-Tupek,
Helena Marić Kačinari.
 
Povjerenstvo za određivanje uvjeta oblikovanja
javnih satova na području Grada Zagreba
(28.9.2017.)
 
- za predsjednika:
Silvije Novak,
- za članove:
Martina Bienenfeld,
Sanja Jerković,
Mirjana Jevrić,
Zoran Nevistić.
 
Povjerenstvo za utvrđivanje
dodjele namjenske potpore za obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica
(26.9.2017.)
 
(izmjena 17.4.2019.)
 
-za predsjednicu:
 Doris Kažimir,
-za članove:
Sanja Jerković,
Jasminka Lukač,
Dario Krnjaković,
Stipe Tutiš.
 
Predstečajno povjerenstvo Grada Zagreba
za potraživanja veća od 1.000.000,00 kuna
(20.9.2017.)
 
(izmjena 26.9.2019.)
 
- za predsjednicu:
Olivera Majić,
- za zamjenika predsjednice:
Harun Omerbašić,
- za članove/ice:
Marija Čikeš,
Dinko Bilić,
Mladen Tomac,
Damir Lasić,
Sanja Pavlović,
- za zamjenike članova/ica:
Kristina Rudelj,
Toni Maraš,
Nataša Orešković Križnjak,
Jelena Bulum,
Snježana Cifrek.
Povjerenstvo za prodaju nekretnina u vlasništvu
Grada Zagreba
               (13.9.2017.)    
    (izmjena 14.10.2020.)
 
- za predsjednika:
Andrea Šulentić,
- za zamjenika predsjednika:
Marina Ljubišić,            
- za članove:
Bogdanka Srdić Vulpe,
Gordana Prgomet,
Dejan Jaić.
Povjerenstvo za utvrđivanje prioriteta u sufinanciranju obnove pročelja višestambenih zgrada
               (12.9.2017.)
 
   (izmjena 17.4.2019.)
 
- za predsjednicu:
Doris Kažimir Fresl,
- za članove:
Damir Ivanda,
Grgo Jelinić,
Domagoj Bešker,
Vedran Markoš,
Martina Bienenfeld, 
Sanja Jerković,
Mirka Jozić, 
Damir Lasić,
Tatjana Operta, 
Stipe Tutiš.
Povjerenstvo za postupanje s napuštenim pokretninama ostavljenim u posjed Gradu Zagrebu
               (7.9.2017.)
        (izmjena 4.4.2018.)
 
- za predsjednika:
Boro Kisjelica,
- za članove:
Jasmina Baić,
Ivica Čumpek,
Dragan Čupić,
Nikolina Lončar.
Povjerenstvo za raspolaganje mineralnom sirovinom
(7.9.2017.)
- za predsjednika:
Radovan Simović;
- za zamjenika predsjednika:
Goran Šarić;
- za članove:  
Mate Kraljević,
Filip Mrakužić,
Koraljka Rožanković Uremović.
Radna skupina za razmatranje modela statusne promjene trgovačkog  društva Zagrebački holding d.o.o. podjele s osnivanjem trgovačkih društava Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i Zagrebački velesajam d.o.o.
(7.9.2017.)
- za predsjednicu:
Mirka Jozić,
- za članove:
Ana Stojić Deban,
Daniela Franić,
Bernard Mršo,
Tomislav Bilić,
Ljuba Romčević-Žgela,
Dina Tomšić,
Slavko Kojić,
Andrea Šulentić,
Davorka Pejnović,
Ana Rakarić.
Radna skupina za provođenje aktivnosti za nabavu 60 niskopodnih kratkih tramvaja u cilju modernizacije voznog parka za prijevoz putnika u javnom prometu
(7.9.2017.)
- za predsjednicu:
Mirka Jozić,  
- za članove:
Slavko Kojić,
Danijela Habijanec,
Jelena Ricov,
Daniela Franić,
Slobodan Ljubičić,
Ljuba Romčević-Žgela.
 
Povjerenstvo za koordiniranje aktivnosti vezanih za izradu dodatka Ugovoru o koncesiji i dodataka pratećim ugovorima za Projekt Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - CUPOVZ
(7.9.2017.)
(izmjena 6.10.2017., 29.11.2017., 20.12.2017., 4.3.2020.)
- za predsjednicu:
Mirka Jozić;
- za članove/ice:
Eduard Omahen,
Marin Galijot,
Damir Lasić,
Jasna Jezerčić Cvitković,
Dianora Kobia Lulić,
Ana Rakarić,
Damir Đerzić
Tatjana Operta,
Goran Šarić.
 
Povjerenstvo za realizaciju projekta Obrtničko poduzetničkog strukovnog centra
               (7.9.2017.)
 
 
- za predsjednicu:
Mirka Jozić;
- za zamjenika predsjednice:
Toni Biluš;
- za članove:
Frane Šesnić,
Boro Kisjelica,
Karolina Bui,
Ines Franov Beoković,
Slavko Borac,
Marko Matoc,
Antun Trojnar,
Mirza Šabić,
Dražen Maksimović.
 
Vijeće za zaštitu potrošača
(7.9.2017.)
 
(izmjena 12.12.2019.)
 
- za predsjednicu:
Mirjana Jevrić,
 - za zamjenika predsjednice:
Igor Vujović,
- za članove:
Silvija Czeisberger,
Marija Čikeš,
Dijana Kladar,
Tomislav Lončar,
Ana Rakarić.
 
Radna skupina za izradu i praćenje provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine
(1.9.2017.)
- za voditeljicu:
Sanja Cvjetko Jerković
- za zamjenicu voditeljice:
Snježana Ivić Pavlovski
- za članove:
Mirjana Kutleša,
Marko Salopek,
Mirjana Zubak,
Anka Đurić,
Branka Tabak - Paraščić,
Zrinko Rebrina,
Anica Drmić Kunić,
Sanja Kisjelica, 
Filip Vodopija,
Sonja Sočivica,
Mirna Jurašin,
Vesna Cvitković,
Goranka Basić,
Biserka Vugrić,
Kristina Petković,
Toni Biluš, 
Nela Jurić,
Sanja Malnar Neralić,
Vesna Vugec,
Iva Frank,
Renata Krljan,
Mirela Šentija Knežević,
Jadranka Jakić-Petrak,
Zorica Šarić,
Suzana Havelka Noršić,
Iva Prpić,
Sandra Čirkinagić,
Vlasta Ranogajec,
Branka Mrakužić,
Marijan Ključarić,
Zoran Jarak,
Katarina Ćutuk,
Josip Janđel,
Irena Džunić,
Sanja Kolić,
Filip Novak,
Boris Guberina,
Stipe Tutiš,
Loredana Šarunić,
Vedran Pilaš,
Krešimir Kunčević.
 
Stožer civilne zaštite Grada Zagreba
(1.9.2017.)
(izmjena 12.10.2017., 15.2.2018., 24.5.2018., 4.9.2019., 2.3.2020., (16.3.2020. -stavlja se izvan snage zaključkom od 24.3.2020.), 17.3.2020., 24.3.2020., 31.3.2020., 3.11.2020., 17.11.2020., 1.12.2020., 2.3.2021., 31.3.2021.)
U Stožer imenuju se:
- za načelnika:
Jelena Pavičić Vukičević,
- za zamjenika načelnika:
Pavle Kalinić,
- za članove:
Damir Pilčik,
Siniša Jembrih,
Marko Rašić,
Javor Lozar,
Vjekoslav Jeleč,
Ivica Lovrić, 
Milan Rendulić,
Žarko Rašić,
Vanja Tešić,  
Petar Penava,
Mihajlo Strelec,
Ivica Ćukušić,
Ana Stojić Deban.
Predstavnici
Grada Zagreba
u Skupštinu
Hrvatske zajednice
županija 


(23.8.2017.)

(izmjena 24.7.2019.)
- Milan Bandić,
- Drago Prgomet, 
- Jelena Pavičić Vukičević.
 
Povjerenstvo za provedbu
Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1.
„Kreditom do konkurentnosti“
(17.8.2017.)
(izmjena 20.12.2017., 12.12.2019.)
 
U Povjerenstvo se imenuju:
        
1. predstavnici Grada Zagreba, Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo:
    -Mirka Jozić, predsjednica,
    -zamjenica: Slavka Megla Reljić;
 
2. predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta:
    -Zlatko Bošnjak, član,
    -zamjenica: Vlatka Mlakar;
 
3. predstavnici Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO):
   -Josipa Kutle Stepančić, član,
   -zamjenik: Jerko Radić;
 
4. predstavnici Hrvatske gospodarske komore-Komore Zagreb:
    -Biserka Šafran Fuchs, član,
    -zamjenica: Jaka Stipić;
 
5. predstavnici poslovnih banaka:
- Zagrebačka banka d.d.:
   Anita Kesić, član,
   zamjenik člana: Ranko Milanković,
- Privredna banka Zagreb d.d.:
  Bruno Bekavac, član,
  zamjenica: Martina Konosić Lakić,
- Erste &Steiermärkische Bank d.d.:
  Nikolina Štriga, član,
  zamjenik: Ivan Babić,
- Raiffeisenbank Austria d.d.:
  Antonija Lilić, članica,
  zamjenik: Drago Žilić,
- Addiko Bank d.d.:
  Ivona Atanasov Bandić, član,
  zamjenica člana: Aleksandra Barišić;
- Splitska banka d.d.:
  Jelena Mijić, član,
  zamjenik: Saša Petek,
- Hrvatska poštanska banka d.d.:
  Antonija Zorić, član,
  zamjenik: Danijel Luković,
- Veneto banka d.d.:
  Andrea Cigetić Tomec, član,
  zamjenica: Doris Balala,
- Slatinska banka d.d.:
  Tomislav Dolinac, član,
  zamjenik: Joško Lugović,
- Croatia banka d.d.:
  Đurđica Razum, član,
  zamjenica: Mia Hećimović,
- Partner banka d.d.:
  Krešimir Jurčević, član,
  zamjenica: Diana Dragić,
- Jadranska banka d.d.:
  Sandra Duvančić, član,
  zamjenik: Srđan Petković.
Povjerenstvo za izradu, koordinaciju, provedbu i praćenje Plana mjera izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom te podizanju svijesti javnosti o važnosti uspostave sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba
za razdoblje od 2017.-2022. godine
(14. 8. 2017.)
 
-za predsjednicu:
Olivera Majić,
- za zamjenicu predsjednice:
Vesna Lubin,
- za članove:
Ana Ćosić Pajurin,
Katarina Milković,
Slavka Megla Reljić,
Sandra Tucak Zorić,
Tomislav Jurić,
Mirella Strenja,
Jozo Galić, 
Božo Vujanić,
Vanja Oštrić,
Ispitna komisija za polaganje
ispita za vozača autotaksi vozila
(2. 8. 2017.)
 
- predsjednik:
Dubravko Mahović,
- zamjenik predsjednika:
Šimun Kordić,
- članovi:
Nikolina Bobesić,
Anđa Đogaš,
 - zamjenici članova:
Ana Vrinjanin,
Tonči Pauk.
 
Povjerenstvo za praćenje provedbe strateških dokumenata za uključivanje Roma na području Grada Zagreba
(26. 7. 2017.)
(izmjena 28.2.2018., 31.1.2019., 23.9.2020., 5.1.2021.)
- za predsjednicu:
Jelena Pavičić Vukičević,
- za zamjenika predsjednika:
Neđatin Kamberovski,
- za članove:
Elizabeta Knorr,
Jasna Tucak, 
Lidija Šarlija Đurin,
Snježana Puškadija,
Raman Fazlievski,
Nura Ismailovski,
Anka Dalipovski,
Goran Petrović,
Vesna Mandić,
Nela Jurić,
Ivana Roca,
Veljko Mihalić,
Tanja Horvatin.   
 
Radna skupina Grada Zagreba unutar projekta URBAN LEARNING
(26. 7. 2017.)
- za voditelja:
Marijan Maras,
- za zamjenicu:
Sanja Cvjetko Jerković,
- za članove:
Goran Šarić,
Dinko Bilić,
Željko Matijašec,
Nives Mornar,
Ana Stojić Deban,
Bruno Ivković,
Miljenko Šimpraga,
Bojan Baletić,
Željka Jurković,  
Rene Lisac,  
Tomislav Koledić,  
Robert Krklec,
Zvonimir Samardžija,
Marko Matosović.  
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba
(26.7.2017.)
(izmjena 6.8.2019.)
- za predsjednika:
Milan Čolić;
- za članove:
Darko Gažan,
Tanja Ališić,
Dijana Stopnišek,
Goran Petrović.
 
Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava OIE
(21.7.2017.)
- za predsjednika:
Danijel Matić;
- za članove:
Tanja Polančec,
Kristina Ercegovac,
Milka Hrbud,
Ivan Pržulj.
Koordinacija za provođenje prioritetnih mjera i aktivnosti Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba
(21.7.2017.)
- za predsjednika:
Marijan Maras;
- za članove:
Sanja Cvjetko Jerković,
Ivica Lovrić,
Višnja Fortuna,
Slavko Antolić,
Mirka Jozić,
Dinko Bilić,
Silvio Novak,
Marija Čikeš,
Miro Laco,
Ana Stojić Deban.
Energetski savjet
(21.7.2017.)
- za predsjednika:
Marijan Maras;
- za članove:
Bojan Baletić,
Tonko Ćurko,
Neven Duić,
Nedjeljko Perić,
Slavko Krajcar,
Nenad Debrecin,
Ljubomir Miščević,
Stjepan Risović,
Zvonimir Glasnović,
Goran Granić,
Ljubomir Majdandžić,
Silvio Bašić,
Biljana Kovačević Zelić,
Ana Stojić Deban,
Julije Domac.
Povjerenstvo za praćenje provedbe ovrha radi iseljenja bespravnih korisnika gradskih prostora
(20.7.2017.)
- za predsjednicu:
Mirka Jozić,               
- za članove:
Višnja Fortuna,
Vesna Helfrih,
Jasna Drnić Vranić,  
Damir Lasić.
Povjerenstvo za postupanje s pokretninama u vlasništvu Grada Zagreba uklonjenih s javnih površina
(19.7.2017.)
- za predsjednika:
Krunoslav Tkalčić;
- za članove:
Vibor Videc,
Ivan Brzović,
Ivan Babić,
Saša Milošević.
Koordinacija za provedbu aktivnosti unutar projekta ZagEE - Zagreb Energy Efficient City
(14.7.2017.) 
- za predsjednika:
Marijan Maras;
- za članove:
Melita Borić – zamjenica predsjednika,
Damir Lončarić,
Nataša Kelava,
Sanja Cvjetko Jerković,
Sanja Kisjelica,
Marija Čikeš,
Ivan Babić,
Vanda Ritz,
Zvonko Filipčić,
Višnja Lazić,
Ljiljana Vrbić,
Hrvoje Beclin,
Julije Domac,
Hrvoje Maras.
Savjet za internetsku prezentaciju Grada Zagreba
(12.7.2017., izmjena 5.12.2018.)
- za predsjednika:
Ana Ćosić Pajurin;
- za članove:
Igor Plavčić,
Koraljka Eterović,
Ana Gojanović - Rakić,
Luka Thumm.
Povjerenstvo za odobravanje potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika
(12.7.2017.)
- za predsjednika:
Anica Tavra;
- za zamjenicu predsjednice:
Mirka Jozić;
- za članove:
Marija Čikeš,
Vlatka Mlakar,
Ivana Grahovac,
Matko Bošković,
Zlatan Fröhlich,
- za zamjenike članova:
Mirica Bedeković,
Katarina Jakšić Brcko,
Senka Jurković,
Hrvoje Kaveljević,
Maša Orlović.
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekta iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja
(10.7.2017.) 
- za predsjednicu:
Olja Družić Ljubotina;
- za članove:
Snježana Ercegovac,
Ivana Leskovar,
Jaka Mustapić,
Dubravka Golubić Krpan,
Marina Dimić Vugec,
Karmela Vukov Colić.
 
Savjet za potpore inovatorima
(10.7.2017.) 
- za predsjednicu:
Nera Pavić,
- za zamjenika predsjednice:
Goran Šarić,
- za članove:
Tanja Milović,
Frane Šesnić,
- za zamjenike članova:
Igor Bošnjaković,
Marko Helfrih.
 
Povjerenstvo za pravo građenja
(10.7.2017.)
- za predsjednicu:
Anica Tavra;
- za zamjenika predsjednice:
Dinko Vukelić;
- za članove:
Bogdanka Srdić Vulpe,
Gordana Prgomet,
Marina Ljubišić.
 
Povjerenstvo za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba
(10.7.2017.)
(izmjena 25.3.2021.)
 
- za predsjednika:
Harun Omerbašić,
- za zamjenicu predsjednika:
Ines Bravić,
- za članove:
Doris Kažimir Fresl,
Vesna Ćurković,
Zoran Šplajt.
 
Povjerenstvo za prodaju stanova u vlasništvu Grada Zagreba
(10.7.2017.)
- za predsjednika:
Jelena Pavičić Vukičević;
- za zamjenika predsjednika:
Miodrag Demo;              
- za članove:
Grgo Jelinić,
Darko Katuša,
Ratko Maričić,
Biserka Bucković,
Jasminka Lukač.
 
Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama
(6.7.2017.)
(izmjena 21.11.2017.)
- za predsjednicu:
Romana Galić;
- za zamjenicu predsjednice:
Nataša Jovičić;
- za članove:
Elizabeta Knorr,
Marija Caharija,
Pavla Šušković,
Damir Čičak,
Harun Omerbašić.
 
Radna skupina za upravljanje promjenama
(5.7.2017.)
 
(izmjena 14.2.2018., 30.9.2020.)
- za predsjednika:
Miro Laco,
- stalni članovi:
Hrvoje Kalčiček,
Sanja Cvjetko Jerković,
Daniela Juroš Pećnik.
Povjerenstvo za odobravanje potpora za samozapošljavanje
(5.7.2017.)   
- za predsjednicu:
Mirka Jozić;
- za zamjenicu predsjednice:
Davorka Pejnović;
-za članove:
Vesna Ćurković,
Frane Šesnić,
Mirza Šabić,
Mladen Stević;
- za zamjenike članova:
Katarina Basta Miletić,   
Ante Janko Bobetko,
Antun Trojnar,
Suzana Drapić.
 
Povjerenstvo za organizaciju istraživanja javnog mnijenja o percepciji sigurnosti građana i suradnji građana i gradske uprave na području urbane sigurnosti
(5.7.2017.)
- za predsjednika/cu:
Valentina Kranželić;
- za zamjenika predsjednika/ce:
Alen Ostojić;
- za članove/ice:
Vlatko Cvrtila,
Irena Cajner- Mraović,
Mirjana Zubak,
Krunoslav Borovec,
Irma Kovčo Vukadin,
Martina Ferić.
- za koordinatora/icu:
Nada Štos
 
Povjerenstvo za davanje u najam javno najamnih stanova
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Miodrag Demo;
- za članove:
Ratko Maričić,
Darko Katuša,
Zlata Trošelj,
Grgo Jelinić.
 
Povjerenstvo za davanje stanova u najam
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Miodrag Demo;
- za članove:
Grgo Jelinić;
Biserka Bucković;
Suzana Havelka Noršić;
Snježana Puškadija.
Povjerenstvo za davanje u zakup građevinskog zemljišta
(5.7.2017.)
(izmjena 13.1.2021.)
- za predsjednika:
Gzim Redžepi;
-za zamjenika predsjednika:
Ratko Maričić;
- za članove:
Josip Petrač,
Mirsad Srebreniković,
Dragan Vučić,
Ilija Ćorić.
 
Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnoga prostora
(5.7.2017.)
(izmjena 4.12.2020.)
 
- za predsjednika:
Ratko Maričić;
- za zamjenika predsjednika:
Vlado Crkvenac;
- za članove:
Mirjana Keleminec,
Ivan Šikić,
Zdravko Čabraja,
Marija Čikeš.
 
Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Grgo Jelinić,
- za zamjenicu predsjednika:
Vesna Šimić;
- za članove:
Ivančica Markovčić,
Matea Vuletić,
Ana Rakarić.
 
Povjerenstvo za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama
(4.7.2017.)
(izmjena 11.5.2018., 5.11.2020.)
- za predsjednicu:
Ivanka Milidrag ;
 
- za članove/ice:
Bogdanka Srdić - Vulpe,
Harun Omerbašić,
Davor Denkovski,
Alenka Pirić,
Koraljka Eterović,
Ana Gojanović-Rakić.
 
Procjeniteljsko povjerenstvo za područje Grada Zagreba
 (30.6.2017.)
 
(izmjena 29.1.2020., 16.3.2020.)
- za predsjednika:
Nikica Milas;
- za zamjenika predsjednika:
Nikola Anić;
- za članove:
Dubravko Ranilović,
Tomislav Beširević,
Dubravka Petra Lubin
- za zamjenike članova:
Lana Mihaljinac Knežević,
Mladen Bernvald.
 
Povjerenstvo za odobravanje potpora temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu
(29.6.2017.)
 
- za predsjednicu:
Mirka Jozić,
- za zamjenu predsjednice:
Nela Jurić,
- za članicu:
Ana Pandža Kunčević,
- za zamjenu člana:
Latica Ivković, 
- za člana:
Davor Guvo,
- za zamjenu člana:
Ivana Mahnić.
Povjerenstvo za davanje mišljenja o potrebi medicinske rehabilitacije
(29.6.2017.)
 
- za predsjednika:
Zoran Vuletić;
- za članove:
Želimir Šurjak,
Mate Mihanović.  
Povjerenstvo za  provedbu Zaključka o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec–Jakuševec (28.6.2017.)
(izmjena od 12.10.2017., 31.1.2018., 2.11.2018., 10.1.2019., 4.4.2019., 28.10.2020.)
- za predsjednika:
Milan Bandić,
- za zamjenicu predsjednika
Tanja Polančec,
- za članove:
Dianora Kobia Lulić,
Sandra Vajda,
Sanda Fran,
Tihomir Majić,
Željko Miškulin,
Biserka Baketarić,
Tomislav Štokić,
Mara Mandić,
Nensi Radulović,
Vibor Katić,
Antonije Štefičić,
Helena Štimac,
Franjo Crnković.
 
Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Zagreba 
(23.6.2017.)
(izmjena 26.9.2017., 26.4.2018., 1.12.2020.)
- za predsjednika:
Marinka Bakula-Anđelić;
- za članove:
Branimir Šutalo,
Mario Miličević,
Ivana Portolan Pajić,
Slavko Borac,
Antun Moguš,
Petar Kraljević,
Marica Mirić,
Milan Ožegović,
Goran Denis Tomašković,
Mirjana Juriša,
Lucijan Orlić,
Nada Vorkapić,
Nela Jurić,
Tatjana Štritof.
 
Povjerenstvo za dodjelu državnih potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 (23.6.2017.)
(izmjena 15.2.2019.)
- za predsjednika:
Tomislav Matoša,
- za članove:
Slavka Megla-Reljić,
Ivana Brešan,
Ksenija Kovačić,
Marija Čikeš.
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja  (23.6.2017.)
(izmjena 9.5.2018., 13.3.2019.)
- za predsjednicu:
Jasminka Đurek Pavlina;
- za članove:
Josipa Mršić,
Mateja Petrić,
Antonija Bobić Lazić,
Ivana Teskera Galić.
Povjerenstvo za ispitivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta u centrima za profesionalnu rehabilitaciju
 (23.6.2017.)
-za predsjednicu:
Ksenija Kovačić,
-za zamjenicu predsjednice:
Sandra Čirkinagić,
-za članove:
Ružica Opat,
Bernard Gvozdenović,
Mirela Marić.
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije
(21.6.2017.)
(izmjena 17.4.2018.)
- za predsjednicu:
Darija Magaš,
- za članove:
Ivana Nikčević,
Dubravka Smolić Vlaić,
Irena Rožić Qeta,
Jurica Ambrožić,
Ivan Zajec,
Milica Projić.
 
Povjerenstvo za razmatranje ponuda s iskazanim interesom radi zakupa objekta za zadovoljenje javnih potreba u sportu Grada Zagreba – gimnastika
 
( 1.12.2016.)
(izmjena 28.12.2017.)
 
- za predsjednika:
Milan Pavelić,
 
- za članove:
Martina Glasnović;
Snježana Dizdar,
Dijana Stopnišek,
Robert Basić.
Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb
 
( 2.6.2016.)
(izmjena 22.3.2017.,)
- (izmjena u 6. mandatu 13.10.2017., 21.3.2018., 29.5.2019.)
 
 
 
R.br.
 
Član Zamjena
 1.  
Milan Bandić
Grad Zagreb
Jelena Pavičić Vukičević
Grad Zagreb
 1.  
Sanja Jerković
Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
Irena Matković
Grad Zagreb – Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
 1.  
Mirjana Zubak
Grad Zagreb – Ured za programe i projekte Europske unije
Igor Delak
Grad Zagreb – Ured za programe i projekte Europske unije
 1.  
Nikola Gospočić
Grad Donja Stubica
Luka Grabušić
Grad Donja Stubica
 1.  
Nikola Tominac
Grad Dugo Selo
Marijo Vinko
Grad Dugo Selo
 1.  
Danijela Bučar Trivičević
Grad Jastrebarsko
Zdravko Režek
Grad Jastrebarsko
 1.  
Zdenka Knezić
Grad Oroslavje
Zdravko Novosel
Grad Oroslavje
 1.  
Krunoslav Znika
Grad Samobor
Adolf Paar
Grad Samobor
 1.  
Biserka Delač
Grad Sveta Nedelja
Martina Fabijan
Grad Sveta Nedelja
 1.  
Ivana Koščec Jardas
Grad Sveti Ivan Zelina
Dragutin Mahnet
Grad Sveti Ivan Zelina
 1.  
Domagoj Ilečić
Grad Velika Gorica
Gordana Mikulčić Krnjaja
Grad Velika Gorica
 1.  
Ivan Hanžek
Grad Zabok
Valentina Đurek
Grad Zabok
 1.  
Damir Benčević
Grad Zaprešić
Jasminka Varupa Krajnik
Grad Zaprešić
 1.  
Danijel Drviš
Općina Bistra
Karlo Novosel
Općina Bistra
 1.  
Željko Funtek
Općina Brckovljani
Sanja Danonić
Općina Brckovljani
 1.  
Alen Prelec
Općina Brdovec
Daniel Bukovinski
Općina Brdovec
 1.  
Marin Štritof
Općina Dubravica
Kruno Stiperski
Općina Dubravica
 1.  
Jasmin Krizmanić
Općina Gornja Stubica
Vladimir Škvorc
Općina Gornja Stubica
 1.  
Sanja Borovec
Općina Jakovlje
Mario Hlad
Općina Jakovlje
 1.  
Miljenko Vučković
Općina Klinča Sela
Ivana Kupina
Općina Klinča Sela
 1.  
Vlado Kolarec
Općina Kravarsko
Kristina Bradić
Općina Kravarsko
 1.  
Darko Kralj
Općina Luka
Ivana Horvat
Općina Luka
 1.  
Josip Milički
Općina Marija Bistrica
Branka Herceg
Općina Marija Bistrica
 1.  
Marica Jančić
Općina Marija Gorica
Stjepan Jurišić
Općina Marija Gorica
 1.  
Ervin Vujica
Općina Orle
Dražen Podlejan
Općina Orle
 1.  
Tomo Smolković
Općina Pisarovina
Tomo Kovačić
Općina Pisarovina
 1.  
Stjepan Kolarec
Općina Pokupsko
Zorica Šestak
Općina Pokupsko
 1.  
Anđela Cirkveni
Općina Pušća
Nikolina Tokić
Općina Pušća
 1.  
Slavica Kalaica
Općina Rugvica 
Ivana Belec
Općina Rugvica 
 1.  
Josip Beljak
Općina Stubičke Toplice
Ljubica Božić
Općina Stubičke Toplice
 1.  
Bruno Perković
Općina Stupnik
Franjo Kajfeš
Općina Stupnik
 1.  
Robert Greblički
Općina Veliko Trgovišće
Štefanija Benko
Općina Veliko Trgovišće
 1.  
Nadica Žužak
Zagrebačka županija
Josip Kraljičković
Zagrebačka županija
 1.  
Anđelko Ferek- Jambrek
Krapinsko - zagorska županija
Sanja Mihovilić
Krapinsko - zagorska županija
 1.  
Stipo Velić
Razvojna agencija Zagrebačke županije
Ivan Bašić
Razvojna agencija Zagrebačke županije
 1.  
Karolina Barilar
Zagorska razvojna agencija
Helena Matuša
Zagorska razvojna agencija
 1.  
Ana Stavljenić-Rukavina
Gradska skupština Grada Zagreba
Grgo Jelinić
Gradska skupština Grada Zagreba
 1.  
Sara Medved
Savjet mladih Grada Zagreba
Lara Kvesić
Savjet mladih Grada Zagreba
 1.  
Frane Šesnić
Zagrebački inovacijski centar d.o.o.
Marko Helfrih
Zagrebački inovacijski centar d.o.o.
 1.  
Julije Domac
REGEA
Velimir Šegon
REGEA
 1.  
Bojan Baletić
Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
Mladen Jošić
Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
 1.  
Davor Brčić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Marko Šoštarić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
 1.  
Gojko Bežovan
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Jelena Matančević
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
 1.  
Mladen Vedriš
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Zvonimir Savić
Hrvatska gospodarska komora
 1.  
Zlatan Fröhlich
HGK - Komora Zagreb
Maša Orlović
HGK - Komora Zagreb
 1.  
Vlado Crkvenac
obrtnik
Mario Crkvenac
obrtnik
 1.  
Ana Stojić Deban
Zagrebački holding d.o.o.
Daniela Franić
Zagrebački holding d.o.o.
 1.  
Vladimir Kušan
OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju
Zrinka Mesić
OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju
 1.  
Stanko Barbarić
Fragaria d.o.o. Zagreb
Kristijan Pandek
PA-VITA d.o.o.
 1.  
Martina Bienenfeld
Turistička zajednica Grada Zagreba
Zlatan Muftić
Turistička zajednica Grada Zagreba
 1.  
Martina Kovačić
Hotel Kaj
Mario Mihovilić
Zagorski Vodovod
 1.  
Mario Jurišić
Obiteljsko gospodarstvo Kos-Jurišić
Donja Zelina
Velimir Korak
Vinarstvo – vinogradarstvo Korak, Jastrebarsko
 1.  
Vladimir Štarkelj
Auto Štarkelj d.o.o. Velika Gorica
Igor Runtas
„Igomat“ Samobor
 1.  
Antoinette Kaić-Rak
Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj
Inge Heim Civilni sektor - zdravstvo
 1.  
Jadranka Dujić Frlan
Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije
Ignac Smetko,
Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog
 1.  
Mario Mlinarek
KUD „Preporod“ Dugo Selo
Vesna Mihalinec
Gradska glazba Samobor
 1.  
Ivana Radanović
Mreža udruga Zagor
Jasenka Borovčak
DND Zabok
 1.  
Željka Kovačić
Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja
Ines Kos
Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja
Partnersko vijeće Grada Zagreba
 
(11.5.2016.)
(izmjena  12.9.2018.)
r.br. ČLAN ZAMJENIK ČLANA
 1.  
Bojan Baletić,
profesor na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Mladen Jošić,
profesor na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 1.  
Stanko Barbarić,
Fragaria d.o.o. Zagreb
Kristijan Pandek,
PA-VITA d.o.o.
 1.  
Gojko Bežovan,
Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
Jelena Matančević,
Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
 1.  
Martina Bienenfeld,
direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba
Zlatan Muftić,
Turistička zajednica Grada Zagreba
 1.  
Davor Brčić,
profesor na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
Marko Šoštarić,
viši asistent na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 1.  
Vlado Crkvenac,
predsjednik Udruženja obrtnika Zagreba
Marko Crkvenac,
obrtnik
 1.  
Mirjana Dobranović,
predsjednica Udruge za promicanje istih mogućnosti
Željkica Šemper,
dopredsjednica Udruge za promicanje istih mogućnosti
 1.  
Zlatan Fröhlich,
predsjednik Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore i predsjednik Komore Zagreb
Maša Orlović,
Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb
 1.  
Vinko Ivić,
ravnatelj Muzeja grada Zagreba
Vesna Leiner,
predsjednica upravnog vijeća Muzeja grada Zagreba
 1.  
Višnja Jelić-Mück,
predsjednica ODRAZ-a i Hrvatske mreže za ruralni razvoj
Marina Dimić Vugec,
udruga ODRAZ
 1.  
Grgo Jelinić,
Gradska skupština Grada Zagreba
Irena Cajner Mraović
Gradska skupština Grada Zagreba
 1.  
Tihomir Jukić
profesor na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Jesenko Horvat
profesor na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 1.  
Antoinette Kaić-Rak,
voditeljica Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj
 Inge Heim,
„Srčana“ - Poliklinika
za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju
 1.  
Marija Halić
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb
Ivan Jonjić
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb
 1.  
Vlado Korbar,
sindikalni povjerenik Podružnice Sindikata Gradske uprave Grada Zagreba
Danko Herman,
sindikalni koordinator Podružnice Sindikata Gradske uprave Grada Zagreba
 1.  
Vladimir Kušan,
OIKON d.o.o.- Institut za primijenjenu ekologiju
Zrinka Mesić,
OIKON d.o.o.- Institut za primijenjenu ekologiju
 1.  
Verislav Jurić
HUP-Zagreb d.d.
Vanesa Vrbat
HUP-Zagreb d.d.
 1.  
Marina Popijač,
Javna ustanova Park prirode Medvednica
Tajana Ban Ćurić
Javna ustanova Park prirode Medvednica
 1.  
Mirjana Matešić,
ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj
Ranko Režek,
predsjednik upravnog vijeća Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj
 1.  
Jelena Pavičić Vukičević,
Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba
Gordana Rusak,
Gradska skupština Grada Zagreba
 21. Sandra Perković,
sportski sektor
Ana-Marija Bujas Čelan,
sportski sektor
22. Ana Stavljenić Rukavina,
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Jadranka Mustajbegović,
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
23. Ana Stojić Deban,
predsjednica uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.
 
Daniela Franić,
članica Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.
24. Dragica Nikolić,
dopredsjednica Udruge udovica Hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije
Darko Katuša,
predsjednik Odbora za branitelje  Gradske skupštine Grada Zagreba
25. Ivan Šikić,
član Vijeća Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak
Zdravko Čabraja,
vijećnik Vijeća Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak
    26. Mladen Vedriš,
ekonomski stručnjak i profesor na Katedri za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zvonimir Savić,
direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK
     27. Frane Šesnić,
Zagrebački inovacijski centar d.o.o.
Marko Helfrih,
Zagrebački inovacijski centar d.o.o.
 
Vijeće za prevenciju Grada Zagreba
 
(5.11.2009.)
(izmjena 18.7.2012.,  15.1.2014., 14.10.2020.)
 
 
Predsjednik Vijeća je po položaju gradonačelnik Grada Zagreba;
 
Zamjenik predsjednika je po položaju načelnik Policijske uprave zagrebačke.
 
Članovi Vijeća:
- predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba;
- zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba;
- zamjenik načelnika Policijske uprave zagrebačke;
- pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama;
- pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo;
- pročelnik Gradskog ureda za branitelje;
- pročelnik Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom;
- pročelnik Gradskog ureda za kulturu;
- pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje;
- pročelnik Gradskog ureda za sport i mlade;
- pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada,  
  graditeljstvo, komunalne poslove i promet;
- pročelnik Ureda gradonačelnika;
- pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu;
- predstavnik pravosudnih tijela;
- predstavnik Centra za socijalnu skrb Zagreb;
- direktor Turističke zajednice grada Zagreba;
- predstavnik Savjeta mladih Grada Zagreba;
- predstavnik Gradskog društva Crvenog križa Zagreb;
- predstavnik Sportskog saveza Grada Zagreba;
- predstavnik Hrvatskog ceha zaštitara;
- predstavnik Zagrebačkog holdinga d.o.o. i
- predstavnik Odbora za sigurnost i prevenciju urbanih rizika Gradske
  skupštine Grada Zagreba.