Javni poziv za obnovu pročelja i krovova vjerskih objekata

Na temelju članka 5. Odluke o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele namjenske potpore za obnovu pročelja i krovova objekata  vjerskih zajednica (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17), gradonačelnik Grada Zagreba objavljuje
 
 
J A V N I  P O Z I V
za podnošenje prijava za dodjelu namjenske potpore za obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica 
 

1. Grad Zagreb dodjeljuje namjensku potporu  za  obnovu  pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica.
2. Namjensku potporu za obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica Grad Zagreb dodjeljuje u visini 50% ukupne vrijednosti radova, a najviše do 250.000,00 kuna s PDV-om godišnje po pojedinom objektu vjerske zajednice. Namjensku potporu za katedralu Uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava, crkvu sv. Marka, hram sv. Preobraženja Gospodnjeg, Islamski centar u Zagrebu, evangeličku crkvu Krista Kralja i konkatedralu sv. Ćirila i Metoda,  Grad Zagreb dodjeljuje u visini 50% ukupne vrijednosti radova, a najviše do 1.000.000,00 kuna s PDV-om godišnje po pojedinom objektu vjerske zajednice.
Ostatak do pune vrijednosti radova osigurava vjerska zajednica koja je vlasnik ili suvlasnik objekta vjerske zajednice koje se pročelje i krov obnavlja.
 
3. Prijava za dodjelu namjenske potpore podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici  Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za građenje objekata društvenih djelatnosti i stanogradnju, Ulica grada Vukovara 58b, 10000 Zagreb u roku od 90 dana od dana objave javnog poziva na internetskoj stranici  Grada Zagreba i u dnevnom tisku, s naznakom: „Javni poziv za dodjelu namjenske potpore za obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica“.
4. Prijavi za dodjelu namjenske potpore  obvezno se prilaže:
            1. zahtjev za dodjelu namjenske potpore koji sadrži: naziv vjerske zajednice - podnositelja prijave (sjedište, OIB, MB, IBAN, naziv poslovne banke kod koje je otvoren poslovni račun, telefon/mobitel i e-mail adresa), ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje vjerske zajednice, iznos sredstava s posebno iskazanim PDV-om, obrazloženje načina i svrhe korištenja sredstava namjenske potpore, rok u kojem će se namjenska potpora iskoristiti, rok izvršenja radova (obrazac zahtjeva za dodjelu namjenske potpore preuzima se na službenoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr, te u pisarnici gradske uprave na adresi Ulica grada Vukovara 58b, Zagreb 10000);
2. odluka o imenovanju osobe koja će u ime vjerske zajednice kontrolirati trošenje  namjenske potpore i pratiti izvršenje ugovora te izraditi izvješće o utrošenim sredstvima;
(obrazac odluke o imenovanju osobe preuzima se na službenoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr, te u pisarnici gradske uprave na adresi Ulica grada Vukovara 58b, Zagreb 10000);
3. izvadak iz evidencije vjerskih zajednica izdan od strane nadležnog tijela;
4. dokaz o pravu vlasništva objekta vjerske zajednice;
5. suglasnost suvlasnika ako se objekt vjerske zajednice nalazi u suvlasništvu;
6. glavni projekt ako je potreban sukladno posebnim propisima, projekt i tehničku dokumentaciju s prilozima;
7. javnobilježnički ovjerena izjava podnositelja prijave kojom potvrđuje da raspolaže osiguranim financijskim sredstvima do ostatka pune vrijednosti radova sukladno tehničkoj dokumentaciji (obrazac izjave podnositelja prijave kojom potvrđuje da raspolaže osiguranim financijskim sredstvima preuzima se na službenoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr, te u pisarnici gradske uprave na adresi Ulica grada Vukovara 58b, Zagreb 10000);
8. javnobilježnički ovjerena izjava podnositelja prijave kojom se obvezuje na povrat iznosa dodijeljene namjenske potpore s pripadajućim kamatama u korist proračuna Grada Zagreba u slučaju nenamjenskog trošenja namjenske potpore (obrazac izjave podnositelja prijave kojom se obvezuje na povrat iznosa preuzima se na službenoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr, te u pisarnici gradske uprave na adresi Ulica grada Vukovara 58b, Zagreb 10000).
 
Tehnička dokumentacija iz točke 6. mora biti u skladu s člankom 7. Odluke o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele namjenske potpore za obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17).

5. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 01/6100 705 ili na adresi e-pošte: potpora-vjerskezajednice@zagreb.hr
 
                                                                           GRADONAČELNIK
                                                                           GRADA ZAGREBA
 
                                                                         Milan Bandić 
 
JAVNI POZIV (pdf)

OBRASCI:

Obrazac izjave podnositelja prijave kojom se obvezuje na povrat iznosa

Zahtjev za dodjelu namjenske potpore

Obrazac odluke o imenovanju osobe

Obrazac izjave podnositelja kojom se potvrđuje da raspolaže financijskim sredstvima

Uputa za postupanje
 

Natječaji / Pozivi / Rezultati / Javne rasprave