Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

 
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje strategijskih odluka o razvoju Grada, programa korištenja prostora u vezi sa strategijskim projektima Grada, predlaganje partnerskih projekata s regijama, drugim subjektima u Hrvatskoj, stranim partnerima, privatnim investitorima zastupajući sustavno javni interes Grada, predlaganje suradnje sa znanstvenim institucijama, posebno sa Sveučilištem u Zagrebu u vezi s koncepcijom razvoja Grada, predlaganje prioriteta u pripremi prijedloga razvoja Grada i njihovom programiranju, te prioriteta o pribavljanju i gospodarenju građevinskim zemljištem, zaštite prostora, uređivanja javnih gradskih prostora, postupak izrade i donošenja prostornih planova, vođenje registra podataka o prostoru na području Grada, poslove statistike i demografije, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.Strateško planiranje regionalnog razvoja

Zakoni i podzakonski akti

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine  147/14)
Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (Narodne novine 103/15)
Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (Narodne novine 121/15)
Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (Narodne novine 121/15)
Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (Narodne novine 121/15)
Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja (Narodne novine 121/15)
Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe: MRRFEU – Smjernice).
Smjernice za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje (MRRFEU – Smjernice).

Gradski propisi

Zaključak – ZagrebPlan, Razvojna strategija Grada Zagreba, Strateška razvojna usmjerenja do kraja 2013. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12) ( ZagrebPlan)
Zaključak – produženje trajanja Razvojne strategije Grada Zagreba sadržane u elaboratu „ZagrebPlan, Razvojna strategija Grada Zagreba, Strateška razvojna usmjerenja do kraja 2013.“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14)
Zaključak – produženje trajanja Razvojne strategije Grada Zagreba sadržane u elaboratu „ZagrebPlan, Razvojna strategija Grada Zagreba, Strateška razvojna usmjerenja do kraja 2013./2014.“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14)Izrada i donošenje prostornih planova

Zakoni i podzakonski akti

Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13)
Uredba o informacijskom sustavu prostornog ure¬đenja (Narodne novine broj 115/15)
Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (Narodne novine broj 37/14, 154/14)
Pravilnik o geodetskom projektu (Narodne novine broj 12/14, 56/14)
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (Narodne novine broj 55/14., 41/15)
Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja (Narodne novine broj 122/15)

Gradski propisi

Odluka o donošenju prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14 - pročišćeni tekst, 26/15, 3/16 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba  (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06, 1/09, 7/13, 19/15, 22/15 - pročišćeni tekst)
Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14)


Prostorni podaci

Zakoni i podzakonski akti

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (Narodne novine broj 56/13)

Gradski propisi

Pravilnik o izradi, sadržaju i načinu vođenja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/11)
Zaključak o osnivanju Koordinacije za izradu i vođenje Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/14)
Zaključak o imenovanju članova Koordinacije za izradu i vođenje Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14)
Plan uspostave i razvoja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka za 2015. (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/15)


Statistika

Zakoni i podzakonski akti

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine 103/03, 75/09, 59/12, 12/13 – pročišćeni tekst)
Pravilnik o distribuciji statističkih publikacija Državnog zavoda za statistiku (DZS - Pravilnik)
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe (DZS - Pravilnik)
Pravilnik o pristupu povjerljivim statističkim podacima (DZS - Pravilnik)


Strateški gradski projekti

Gradski propisi

Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba  (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06, 1/09, 7/13, 19/15, 22/15 - pročišćeni tekst)
Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14)


Strategijski interesi Grada

Gradski propisiOdluka o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/13, 16/14, 26/14, 2/15, 5/15 - pročišćeni tekst, 25/15)