clanak False

Minimalni tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine

03.01.2022.
Uz zahtjev koji se podnosi za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica treba priložiti:
 • Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe),
 • Dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
 • Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
 • Prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) - za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
 • Izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
 • Druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora,
 • Pristojbu u iznosu od _________ kuna - uplaćenu na račun br: HR3423600001813300007; poziv na broj: HR68 5703-OIB; u korist: PRORAČUN GRADA ZAGREBA; svrha: upravna pristojba za minimalno tehničke uvjete trgovina
Za rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama,  naplaćuju se iznosi upravne pristojbe kako slijedi:

 -  za prodajne objekte površine do 200 m2…………………………………………………… 130,00 HRK
 -  za prodajne objekte površine veće od 200 m2……………………………………………   280,00 HRK
 -  za prodajne objekte u kojima se djelatnost trgovine obavlja izvan prodavaonica………   50,00 HRK
 
E-POSTUPAK za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja razvilo je aplikaciju koja ubrzava postupak predaje zahtjeva, a detalje je moguće pronaći na poveznici: https://www.mingo.hr/page/razvijena-aplikacija-koja-ubrzava-postupak-podnosenja-zahtjeva-vezanog-uz-minimalno-tehnicke-uvjete-koji-se-odnose-na-prodajne-objekte
 
 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše ili potpiše kvalificiranim elektroničkim potpisom
 • Obrazac se pošalje kroz aplikaciju zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o plaćanju pristojbe na račun – sve u skeniranom obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica izdaje se u roku od 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva
 • Rješenje se može na zahtjev stranke od nadležnog  tijela dobiti e-poštom
 • Po zaprimanju rješenja može se započeti obavljati djelatnost trgovine
   
Obrasci:

Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

Osnovni propisi:
-  Zakon o trgovini (Narodne novine 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20)
-  Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Narodne novine 39/09, 46/15)
- Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine 66/09, 108/09, 8/10, 108/14)