clanak False

Ured za programe i projekte Europske unije

 
20.10.2016.
Ured za programe i projekte Europske unije obavlja poslove koji se odnose na: pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja, a osobito praćenje i stručnu obradu natječaja Europske unije i pripremu projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije, suradnju s institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, poslove u vezi sa sklapanjem partnerstava povezanih s programima i projektima Europske unije kao i na druge oblike suradnje usmjerene korištenju sredstava iz fondova Europske unije, te na druge poslove sukladno propisima.

Priprema i provedba EU projekata

Zakoni i podzakonski propisi RH i EU
1.      Ugovor o Europskoj uniji (konsolidirana verzija, SL C 115/13, 9. 5. 2008.),
2.      Ugovor o funkcioniranju Europske unije (konsolidirana verzija, SL C 115/47, 9. 5. 2008.),
3.      Zakon o potvrđivanju Ugovora između država članica Europske unije i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN Međunarodni ugovori 2/12),
4.      Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14),
·         Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/15)
·         Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja (NN 121/15)
·         Smjernice za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje
·         Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe
·         Uredba o indeksu razvijenosti (NN 63/10) (NN 158/2013)
·         Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13),
·         Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti 
5.      Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13, 152/14, 22/16),
6.      Zakonom o državnim potporama (NN 47/14)
7.      Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Službeni list Europske unije L 187, 26.6.2014.)
8.      Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora u funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352, 24.12.2013.)
9.      Smjernice o regionalnim potporama 2014.-2020. (Službeni list Europske unije C 209, 23.7.2013.) 
10.  Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2015. - 2017. (NN 147/14)
 
Instrument pretpristupne pomoći
1.      Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente „Razvoj ljudskih potencijala“ u Hrvatskoj (NN 2/09, 2/11),
2.      Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći  (IPA) (29/12, 117/1276/13),
3.      Uredba Vlade Republike Hrvatske o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći – IPA i prijelaznim instrumentom (NN 84/14),
 
Programi Unije - financijsko razdoblje 2014.-2020. 

1.      Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (NN 58/06),
2.      Zaključak o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Vlada RH 3. srpnja 2014.)
Transnacionalna suradnja
1.      Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/14),
 
Europski strukturni investicijski fondovi u RH

Financijsko razdoblje 2007.-2013. 
1.      Nacionalni strateški referentni okvir 2013.
2.      Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13),
3.      Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12 i 18/16)
Financijsko razdoblje 2014.-2020. 
1.      Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14),
2.      Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. (Zagreb 2014.),
3.      Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenje Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 129/15 i 23/15),
4.      Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 5/2014, 143/14),
5.      Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda (149/14, 14/16).
6.      Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. (143/14),
7.      Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020. ( NN 149/14)
8.      Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (NN 82/15)
 
Gradski propisi
1.      Razvojna strategija Grada Zagreba – ZagrebPlan
2.      Pravilnik o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/12),
3.      Pravilnik o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/16)

Informiranje o programima i fondovima Europske unije
Zakoni i podzakonski propisi RH
1.      Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. (Vlada RH, lipanj 2012.)
2.      Zakon o pristupu informacijama (NN 25/13, 85/15)
3.      Zakon o udrugama (NN 74/14)
4.      Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)
5.      Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
6.      Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15)
7.      Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31  /15)
Gradski propisi
1.      Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15 i 2/16)
2.      Program financiranja udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije u 2016. (27/15)  
 
Za više informacija o dokumentima kojima se definira područje rada Ureda za programe i projekte Europske unije: http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=57161