clanak False

Ravnopravnost spolova

Ravnopravnost spolova je jedno od temeljnih načela pravne stečevine Europske unije, a osiguranje jednakih mogućnosti i suzbijanje spolne diskriminacije opći cilj i sastavni dio svih njezinih programa i politika. Ravnopravnost spolova je uključena u sve politike na svim razinama i stupnjevima  aktera uključenih u donošenje odluka. Hrvatska kao članica EU dužna je provoditi ciljeve definirane ne samo u zakonodavnim nego i u strateškim dokumentima koje Europska komisija donosi s ciljem suzbijanja rodne diskriminacije u zemljama članicama.
 
Nacionalni zakonodavni okvir je Zakon o ravnopravnosti spolova. 
 
Osnovni nacionalni i gradski strateški dokumenti u području ravnopravnosti spolova su Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine (Narodne novine 88/11) i Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine (Službeni glasnik 4/13). Ovi dokumenti sadrže niz mjera provođenjem kojih bi se trebalo promijeniti stajalište javnosti prema rodnoj ravnopravnosti i rodnoj diskriminaciji te ostvariti napredak u poboljšanju ravnopravnosti žena i muškaraca u obitelji i svim područjima javnog života. U 2013. koja je bila prva godina provedbe Akcijskog plana Grada Zagreba gradska upravna tijela provela su 19 mjera ili 86,4%. 
 
Gradski strateški dokumenti za zaštitu od nasilja u obitelji, uključivanje Roma, te izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom također sadrže mjere cilj kojih je smanjivanje rodne diskriminacije u navedenim područjima.
  
Grad Zagreb je aktivni član FemCities mreže, mreže europskih gradova za ravnopravnost spolova, putem koje gradovi razmjenjuju iskustava i dobre prakse na području ženskih politika na lokalnoj i regionalnoj razini. U proteklom periodu Grad Zagreb je redovito sudjelovao na konferencijama ove mreže te je prezentirao sudionicima svoja iskustva vezana uz promicanje i ostvarivanje ravnopravnosti spolova.