clanak False

Prostorno uređenje i graditeljstvo - o aktima i postupcima

19.04.2017.

Od 1. siječnja 2014. godine na snazi su Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji, koji su unijeli brojne novine. Zakoni su objavljeni u Narodnim novinama br. 153/13 od 18. prosinca 2013. godine, a Izmjena Zakona o gradnji u Narodnim novinama 20/17.
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo, na području Grada Zagreba provodi prostorne planove izdavanjem:
• lokacijske dozvole
• dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine
• rješenja o utvrđivanju građevne čestice
• potvrde parcelacijskog elaborata
• građevinske dozvole

Navode se neke od značajnijih novina vezanih za postupke izdavanja upravnih i neupravnih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje:
• na zahtjev zainteresirane osobe izdaje se lokacijska informacija u svrhu upoznavanja s namjenom prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu;
• na zahtjev zainteresirane osobe izdaje se obavijest o posebnim uvjetima;
• lokacijska dozvola se izdaje samo iznimno i to za određene zahvate u prostoru;
• građevine su, prema svojoj zahtjevnosti, svrstane u 3 kategorije što je značajno za određivanje sadržaja glavnog projekta;
• umjesto dva akta (lokacijske dozvole, pa potvrde glavnog projekta) u najvećem broju slučajeva izdaje se samo jedan akt - građevinska dozvola koja je jedinstveni akt za provedbu prostornog plana i za građenje;
• u svrhu izrade glavnog projekta, na zahtjev investitora, odnosno projektanta izdaje se obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta;
• posebni uvjeti javnopravnih tijela (uvjeti priključenja i posebni uvjeti temeljem posebnih zakona) utvrđuju se prije pokretanja upravnog postupka izdavanja lokacijske, odnosno građevinske dozvole;
• komunalni i vodni doprinos plaćaju se nakon pravomoćne građevinske dozvole, a prije prijave početka građenja;
• uporabna dozvola, koja je uvjet za uporabu građevine i evidentiranje zgrade u katastru izdaje se za građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvole kao i za građevinu odnosno radove izvedene temeljem glavnog projekta;
• uvode se rokovi za dovršetak gradnje – svaka zgrada za koju je izdana građevinska dozvola po Zakonu o gradnji, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u određenom roku – propisani su rokovi od 5 do 10 godina od početka gradnje ovisno o skupini u koju je zgrada razvrstana prema zahtjevnosti.