clanak False

Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i naknada

19.04.2017.

1. siječnja 2009. godine stupio je na snagu novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 152/08, 21/10 i 63/11).

Pravna ili fizička osoba koja mijenja namjenu poljoprivrednog zemljišta tako da se ono više ne koristi u poljoprivredne svrhe, zbog umanjenja vrijednosti i površine poljoprivrednog zemljišta kao dobra za Republiku Hrvatsku, plaća jednokratnu naknadu.

Postupak za utvrđivanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta pokreće Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo po službenoj dužnosti na temelju izvršnog akta kojim se odobrava građenje odnosno po primitku potvrde glavnog projekta. Obveznik naknade je investitor gradnje. Tržišna cijena poljoprivrednog zemljišta određuje se temeljem podataka nadležne porezne uprave.

Naknada se plaća prema površini građevne čestice stambene ili druge građevine u visini od:

1. za poljoprivredno zemljište koje se na dan 1. siječnja 2009. nalazilo unutar granica građevinskog područja:
- osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište 5 % od tržišne cijene zemljišta;
- ostalo zemljište 1 % od tržišne cijene zemljišta
2. za poljoprivredno zemljište koje se na dan 1. siječnja 2009. nalazilo izvan granica građevinskog područja, a nakon izmjene prostornog plana je obuhvaćeno granicama građevinskog područja:
- osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište 10 % od tržišne cijene zemljišta;
- ostalo zemljište 5 % od tržišne cijene zemljišta.

Naknada se plaća i za objekte koji su bespravno izgrađeni nakon 1. siječnja 1985. godine. 

Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta ne plaća se u sljedećim slučajevima:

- pri gradnji građevina koje služe za obranu od poplava, vodnih građevina odnosno sustava za melioracijsku odvodnju, vodnih građevina za zaštitu i korištenje voda, pri uređenju bujica, vodnih građevina odnosno sustava za navodnjavanje i drugih vodnih građevina prema posebnom propisu,

- pri gradnji gospodarskih građevina namjenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda,

- pri gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- pri gradnji igrališta za golf u užem smislu,

- pri gradnji građevina društvene infrastrukture,

- pri gradnji građevina za zaštitu i spašavanje,

- pri gradnji građevina koje služe za zaštitu tla,

- pri gradnji građevina za javne namjene u mjestima u kojima su te građevine uništene u oružanoj agresiji, te stanova i kuća za stradalnike Domovinskog rata,

- kad je investitor hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje tri mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, ako nije prema posebnim propisima ostvario pravo na stambeno zbrinjavanje,

- pri gradnji stambene građevine kojom se rješava stambeno pitanje razvijene građevinske brutto površine do 400 m2 , ako se gradi unutar građevinskog područja,

- pri gradnji stambenih objekata poticajne stanogradnje.