clanak False

Prijava početka građenja

02.07.2019.
Prijava početka građenja
Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja.
U prijavi početka građenja građevine koja se gradi na temelju građevinske dozvole investitor je dužan navesti klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole, izvođača i nadzornog inženjera te uz prijavu priložiti dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica (osim u prijavi početka građenja građevine za koju se lokacijskom dozvolom određuje obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se parcelacijskim elaboratom formira građevna čestica).
Investitor u prijavi početka građenja može navesti podatke propisane propisima o zaštiti na radu koji se prema tim propisima navode u prijavi gradilišta.
Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine.

OBRAZAC – prijava početka građenja