clanak False

Osoba za nepravilnosti

26.08.2021.

Osoba za nepravilnosti je, sukladno članku 43. stavku 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15 i 102/19), osoba imenovana od strane odgovorne osobe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja:
 
- zaprima prijave o nepravilnostima od zaposlenika, građana ili anonimnih prijavitelja, odnosno kada nepravilnosti nisu utvrđene tijekom nadležnog postupanja državnih institucija, koje se odnose na rad nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima su imenovane
- procjenjuje osnovanost zaprimljenih prijava o nepravilnostima i predlaže način postupanja u skladu s Pravilnikom o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru te
- priprema godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima.
 
Nepravilnost je, sukladno članku 3. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (Narodne novine 78/20), nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta institucije, koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama, te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru.
 
 
Kontakt podaci osobe za nepravilnosti su:
Senka Domazet, dipl.iur.
Grad Zagreb, Ured gradonačelnika
adresa: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
e-mail: nepravilnosti@zagreb.hr
telefon: 01/6166-088
fax: 01/6100-063