clanak False

Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16-pročišćeni tekst)

 
19.04.2017.

VAŽEĆI PLAN:

       
       
1. TEKSTUALNI DIO
 

  

                            
2. KARTOGRAFSKI PRIKAZI (MJ 1 : 5000)TIJEK POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA:

1. ODLUKA O IZRADI

 

2. PRETHODNA RASPRAVA

 

  • IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI:

- Izvješće o prethodnoj javnoj raspravi

 

3. JAVNA RASPRAVA

3.1. TEKSTUALNI DIO

      

3.2. KARTOGRAFSKI PRIKAZI (MJ 1 : 5000)

3.3. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIMJEDBI
 

3.4.IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI:

- Izvješće o javnoj raspravi
- Tablični prikaz zaprimljenih inicijativa
- Tablični prikaz zaprimljenih zahtjeva na Odluku o izradi i u tijeku prethodne rasprave
- Tablični prikaz primjedbi iz javne rasprave prema posebnom pozivu
- Tablični prikaz općih primjedbi iz javne rasprave
- Tablični prikaz primjedbi iz javne rasprave na čl. 44. Odluke (antenski prihvati)
- Tablični prikaz pojedinačnih primjedbi iz javne rasprave prema gradskim četvrtima4. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O IZRADI


5. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O IZRADI

 

6. PONOVNA JAVNA RASPRAVA

6.1. TEKSTUALNI DIO

      

6.2. KARTOGRAFSKI PRIKAZI (MJ 1 : 5000)

 

  • LEGENDE:

- 1 Korištenje i namjena prostora
- 2 Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
- 3a Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Promet
- 3b Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav, pošta i telekomunikacije
- 3c Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom
- 4a Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Urbana pravila
- 4b Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Procedure urbano-prostornog uređenja
- 4c Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode
- 4d Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Nepokretna kulturna dobra

 

6.3. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIMJEDBI

 

  • IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI:

- Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi
- Tablični prikaz primjedbi pristiglih po posebnoj obavijesti
- Tablični prikaz primjedbi Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo
- Tablični prikaz  pojedinačnih primjedbi prema gradskim četvrtima


 

7. KONAČNI PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA
 

7.1. TEKSTUALNI DIO KONAČNOG PRIJEDLOGA PLANA

      

7.2. KARTOGRAFSKI PRIKAZI (MJ 1 : 5000) KONAČNOG PRIJEDLOGA PLANA

 

7.3. LEGENDE

- 1 Korištenje i namjena prostora
- 2 Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
3a Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Promet
3b Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav, pošta i telekomunikacije
3c Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom
4a Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Urbana pravila
4b Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Procedure urbano-prostornog uređenja
4c Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode
4d Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Nepokretna kulturna dobra