clanak False

Novčana pomoć umirovljenicima

19.04.2017.

Pravo na Novčanu pomoć umirovljenicima utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14 , 19/15, 06/16, 16/1623/164/19 i 06/20).
Pravo na novčanu pomoć umirovljenicima ostvaruju umirovljenici čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 1.500,00 kuna mjesečno, a koji prebivaju na području Grada Zagreba najmanje 5 godina prije podnošenja zahtjeva. Umirovljenicima, korisnicima novčane pomoći umirovljenicima, povodom blagdana Božića i Uskrsa isplaćuje se dodatni novčani iznos u visini 100,00 kn. Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel za socijalnu skrb na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1 ili na tel. 610-1816, 610-1817.