clanak False

Krajobrazno uređenje dijela Cenkovečke ulice

19.04.2017.

 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 23. 08. 2012. objavio je poziv za nadmetanje za predmet nabave KRAJOBRAZNO UREĐENJE DIJELA CENKOVEČKE ULICE, pod evidencijskim brojem nabave:2472-2012-EMV, broj dokumenta: 2012/S 002-0053256.

 Rok za dostavu ponuda je 14. rujna 2012. u 10:30 sati.

 


Obavijest o pozivima za nadmetanje