clanak False

Javni natječaj za osnivanje i prijenos prava građenja

11.02.2019.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj za osnivanje i prijenos prava građenja radi izgradnje memorijalnog centra na nekretnini označenoj kao novoformirana z.k.č.br. 152 k.o. Uštica površine 2417 m2, sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, Ispostave Novska, KLASA: UP/I-350-05/18-01/7, URBROJ: 2176/01-09-1/1-18-11 od 13. 11. 2018., idejnom projektu, oznake: TD D-70-05/18-A iz svibnja 2018. i geodetskom projektu, broj: 10729, RN-2/2018 k.o. Uštica, na rok od 99 godina.
Tekst oglasa možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave