clanak False

Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva

05.04.2017.
          
         Na temelju točke 2. Zaključka o osnivanju Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba  23/09, 4/13), točke VI. Programa za suzbijanje korupcije u Gradu Zagrebu za 2016. i 2017. (Službeni glasnik grada Zagreba 6/16) i članka 28. Poslovnika o radu Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb, od 1. travnja 2014., Povjerenstvo za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb, na 50. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, 21. ožujka 2017., podnosi


 
       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA I REALIZACIJI PROGRAMA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
U GRADU ZAGREBU ZA 2016.

  
         UVOD

          Republika Hrvatska dovršila je proces formiranja novog strateškog okvira za suzbijanje korupcije u kojem je sudjelovao velik broj tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, medijskih predstavnika, udruga civilnog društva, socijalnih partnera i privatnog sektora.

Prva faza tog procesa dovršena je usvajanjem Strategije za suzbijanje korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. (Narodne novine 26/15) koja određuje prepoznata prioritetna područja i ciljeve ključne za razvoj i jačanje antikorupcijskog mehanizma. U sljedećoj fazi izrađen je i donesen Akcijski plan za 2015. i 2016. uz Strategiju za suzbijanje korupcije za razdoblje 2015. do 2020. (Narodne novine 79/2015).

U navedenom akcijskom planu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određene su kao nositelji i sunositelji određenih aktivnosti. Cilj provedbe navedenih aktivnosti je jačanje transparentnosti rada i odlučivanja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba koje osnivaju i trgovačkih društava u kojima imaju vlasničke udjele.
           
Jačanje i razvoj decentralizacije, javne odgovornosti i demokratskih oblika vladavine na lokalnoj razini preduvjet je za porast gradskih prihoda, poboljšanja kvalitete usluga te potiče povjerenje javnosti u javne institucije. Među najvažnijim je posljedicama korupcije gubitak povjerenja u bilo koju vlast i njene institucije, i to na bilo kojoj razini, te neravnopravnost i nejednakost građana u svakodnevnom životu.

  Polazne pretpostavke za antikorupcijsku politiku Grada Zagreba su općeprihvaćene  ocjene:
- da se korupcija pojavljuje u gotovo svim područjima života i djelovanja, prisutna je u javnim institucijama, privatnom sektoru, u politici, gospodarstvu i medijima;

- da je suzbijanje korupcije općedruštveni cilj, kako na globalnoj, tako i na nacionalnoj i lokalnoj razini, u kojem Grad Zagreb prepoznaje svoje smjernice u njenom suzbijanju;

- da se se suvremeni trendovi suzbijanja korupcije sve više okreću prevenciji tako da se prepoznaju rizici nastanka korupcije, te izgradnjom institucija, usvajanjem zakona i osvješćivanjem građana i medija nastoji spriječiti korupciju prije nego do nje dođe;

- da je nacionalna antikorupcijska politika, sadržana u Strategiji za suzbijanje korupcije za razdoblje od 2015. do 2020., koju je usvojio Hrvatski sabor 2015. godine i Akcijskom planu Vlade Republike Hrvatske, pravni okvir i orijentacija za poduzimanje aktivnosti u suzbijanju korupcije u Gradu Zagrebu;

- da je korupcija povijesni, psihološki, sociološki, gospodarski, politički i pravni fenomen te da je štetna društvena pojava koja narušava temeljne društvene vrijednosti;

U tom je kontekstu Grad Zagreb jasno prepoznao potencijalne gubitke uzrokovane korupcijom i hitnu potrebu da se stane na put zlouporabama te je radi suzbijanja korupcije, između ostalih mjera, Gradska skupština Grada Zagreba donijela Zaključak o osnivanju Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba  23/09, 4/13), (dalje u tekstu: Antikorupcijsko povjerenstvo). 

           Antikorupcijsko povjerenstvo ima predsjednika i osam članova koje, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, imenuje Gradska skupština Grada Zagreba iz redova gradskih zastupnika i uglednih javnih djelatnika.
            Predsjednik Antikorupcijskog povjerenstva i tri člana imenuju se iz redova oporbenih gradskih zastupnika, a pet članova iz redova zastupnika vladajuće koalicije i uglednih javnih djelatnika.
            Zaključkom o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/13), od 18. srpnja 2013., za predsjednika Antikorupcijskog povjerenstva imenovan je dr. sc. Andrija Mikulić, a za članove su izabrani: Dan Špicer, Davor Bernardić, Milivoj Špika, Vesna Sudar , mr. sc. Nenad Matić, mr. sc. Vladimir Pezo, mr. sc. Andreja Grgić-Halić i Ivan Bajkovec.
           Zaključkom o razrješenju i imenovanju predsjednika, prestanku dužnosti člana i razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16), od 16. lipnja 2016., dr. sc. Andrija Mikulić razrješuje se dužnosti predsjednika, prestala je dužnost člana Milivoju Špiki te se razrješuju s dužnosti člana mr. sc. Nenad Matić i mr. sc. Andreja Grgić-Halić. Umjesto navedenih za predsjednika Antikorupcijskog povjerenstva imenovan je Tomislav Stojak, a za članove su imenovani dr. sc. Vjekoslav Jeleč, Nenad Viduka i Dražen Štiglić.
  Zadaće Antikorupcijskog povjerenstva su:
- izrada i predlaganje programa Gradskoj skupštini kojim se u obavljanju svih zadaća iz  djelokruga tijela Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela smanjuju ili  onemogućuju pojave    korupcije,

- predlaganje Gradskoj skupštini ostalih mjera i aktivnosti za sprečavanje svih vrsta  koruptivnog ponašanja,

- informiranje građana o provedbi programa i mjera za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb,

- informiranje građana o načinima prijave uočenih pojava i slučajeva korupcije, te poticanje građana na prijavljivanje i sprječavanje korupcije,

- provedba i praćenje realizacije programa suzbijanja korupcije za Grad Zagreb,

- podizanje ukupne svijesti u javnosti o štetnosti korupcije i o značenju provođenja programa  za njezino smanjenje i eliminaciju i

- podnošenje izvješća Gradskoj skupštini Grada Zagreba o realizaciji programa za suzbijanje  korupcije.

            Antikorupcijsko povjerenstvo radi na sjednicama. Sjednice saziva i njihovim radom rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti član kojeg ovlasti.

RAD ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA U RAZDOBLJU OD  18. SRPNJA 2013. DO 28. VELJAČE 2016.

            U izvještajnom razdoblju Antikorupcijsko povjerenstvo održalo je osam sjednica.
            Antikorupcijsko povjerenstvo nadležno je za donošenje akata kojima, zbog specifičnosti njegova područja djelovanja, detaljnije propisuje procedure u radu te je u svome radu u izvještajnom razdoblju donijelo Poslovnik o radu i Etički kodeks Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb.
Također je izradilo prijedlog Programa za suzbijanje korupcije u Gradu Zagrebu za 2016. i 2017.,  koji je Gradska skupština Grada Zagreba usvojila i donijela na 38. sjednici, 28. travnja 2016.
          Pored svega navedenoga, Antikorupcijsko povjerenstvo sudjelovalo je u provedbi programa suzbijanja korupcije za Grad Zagreb te je pratilo realizaciju programa suzbijanja korupcije za Grad Zagreb.
          Antikorupcijsko povjerenstvo je na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr objavilo akte o osnivanju i imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva, Program za  suzbijanje korupcije u Gradu Zagrebu za 2016. i 2017. te adresu elektroničke pošte antikorupcija@zagreb.hr, na koju se mogu obratiti građani koji imaju spoznaje o određenim problemima, nepravilnostima, prijevarama ili sumnjama u korupciju unutar Gradske uprave Grada Zagreba i Gradske skupštine Grada Zagreba, trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba te svih institucija koje se financiraju iz Proračuna Grada Zagreba.
          Antikorupcijsko povjerenstvo u izvještajnom razdoblju razmotrilo je 25 prijava odnosno pritužbi građana.
          Na svim sjednicama Antikorupcijskog povjerenstva bili su prisutni predstavnici Gradskog kontrolnog ureda, te predstavnici gradskih elektroničkih medija koji su redovno izvještavali javnost o radu Antikorupcijskog povjerenstva.
U nastavku slijedi pregled aktivnosti Antikorupcijskog povjerenstva za izvještajno razdoblje:
          - Antikorupcijsko povjerenstvo u sadašnjem sazivu konstituiralo se na 1. sjednici koja se održala 1. travnja 2014. godine. Na istoj sjednici usvojen je prijedlog Poslovnika o radu Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb i Etički kodeks te je dogovoreno donošenje plana aktivnosti Antikorupcijskog povjerenstva i izrada Prijedloga Programa za suzbijanje korupcije u Gradu Zagrebu;
          - na sjednici Antikorupcijskog povjerenstva, koja je održana 9. srpnja 2015., usvojen je prijedlog Programa za suzbijanje korupcije u Gradu Zagrebu za 2016. i 2017.;
          - na 3. sjednici Antikorupcijskog povjerenstva, koja je održana 26. siječnja 2016., razmotrene su aktivnosti iz državnog Akcijskog plana za 2015. i 2016. uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. do 2020., za koje su kao nositelji ili sunositelji određene jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te je zaključeno da se Prijedlog Programa za suzbijanje korupcije u Gradu Zagrebu za 2016. i 2017. uputi na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba;
       - Antikorupcijsko povjerenstvo na svim je sjednicama redovito razmatralo prijave o sumnji na korupciju, poput prijave vezane za izgradnju komunalne infrastrukture, prijave u vezi rada Zagrebačkog holdinga d.o.o. i pojedinih njegovih podružnica, prijave zbog sumnje na primanja mita i zlouporabe položaja i ovlasti u Gradskim upravnim tijelima, prijave vezane uz korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zageba i dodjelu javnih površina za postavljanje otvorenih terasa, pritužbe na nezakonitu gradnju i slično. Postupajući po prijavama i  pritužbama,  Antikorupcijsko  povjerenstvo  redovito se obraćalo  nadležnim tijelima kako bi proslijedilo zaprimljene prijave na nadležno postupanje ili kako bi zatražilo nadležna tijela dostavu očitovanja i dokumentacije o spornim pitanjima, saslušavalo je očitovanja predstavnika nadležnih tijela, kada je to bilo potrebno, te je raspravljalo i donosilo zaključke o mjerama koje je potrebno poduzeti;
         - u povodu anonimne prijave o nepravilnostima u radu Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Antikorupcijsko povjerenstvo zatražilo je provedbu kontrole od strane Gradskog kontrolnog ureda, koji je utvrdio nepravilnosti u sistematizaciji i rasporedu na radna mjesta (nedefiniran broj izvršitelja po pojedinom radnom njestu, neodgovarajuća stručna sprema zaposlenika, više izvršitelja na rukovodećim radnim mjestima), te je, potaknuto navedenim nalazom,  zatražilo od Gradskog kontrolnog ureda da provede kontrolu sistematizacije i rasporeda zaposlenika u svim podružnicama, trgovačkim društvima i ustanovi u sastavu Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Gradski kontrolni ured proveo je traženu kontrolu te o tome sastavio objedinjeno Izvješće, kako sljedi:

GRADSKI KONTROLNI URED
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ KONTROLI  U ZGH d.o.o.Sukladno dopisu Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb (dalje u tekstu: Antikorupcijsko povjerenstvo) od 30. kolovoza 2016. godine, Sektor za kontrolu Gradskog kontrolnog ureda proveo je kontrole popunjenosti sistematizacije podružnica, trgovačkih društava i ustanove u sastavu Zagrebačkog holdinga d.o.o. (dalje u tekstu: ZGH d.o.o.).


KLJUČNI NALAZI

1. U dvije podružnice (Arena Zagreb i Upravljanje nekretninama) i dva trgovačka društva (Zagrebplakat d.o.o. i Zagrebačka stanogradnja d.o.o.) nisu utvrđene nepravilnosti.
2. Četiri podružnice (Arena Zagreb, Autobusni kolodvor, Upravljanje nekretninama i Zagrebački digitalni grad) i jedno trgovačko društvo (Zagrebačka stanogradnja d.o.o.) nemaju donesene vlastite pravilnike o sistematizaciji. Navedene podružnice, osim Autobusnog kolodvora, koriste Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ZGH d.o.o. Autobusni kolodvor nema usvojen Pravilnik, već koristi Popis radnih mjesta (nije ovjeren od voditelja niti od strane Uprave ZGH d.o.o.).
3. Trgovačko društvo Zagrebačka stanogradnja d.o.o. ima zaposlenog jednog djelatnika (direktora) te shodno tome, a u skladu s člankom 26. Zakona o radu (Narodne novine 93/14), nije imala obvezu donošenja Pravilnika o radu.
4. U četiri podružnice - Arena Zagreb, Upravljanje nekretninama, Upravljanje projektima i Zagrebački digitalni grad nije bilo radnika s neusklađenom osobno stečenom stručnom spremom u odnosu na stručne spreme zahtijevane pravilnicima o organizaciji i sistematizaciji.
5. Pojedine podružnice nemaju usklađene pravilnike o sistematizaciji s člankom 71. TKU-a u pogledu grupa složenosti poslova (Čistoća, Zagrebparking, Zagrebačke ceste, Zagrebački velesajam i Zrinjevac) i broja izvršitelja (Arena Zagreb, Čistoća, Upravljanje nekretninama, Zagrebparking, Zagrebačke ceste, Zagrebački digitalni grad, ZET, Zagrebački velesajam i Zrinjevac).
6. U četiri podružnice utvrđeno je da za pojedina radna mjesta ugovore o radu ima sklopljeno više radnika no što je definirano općim aktima (Autobusni kolodvor, Gradska groblja, Upravljanje projektima, Tržnice Zagreb). U trgovačkom društvu AGM d.o.o. sedam radnika raspoređeno na radna mjesta koja nisu definirana Pravilnikom, dok je u ustanovi Gradska ljekarna Zagreb dvoje radnika raspoređeno na radna mjesta koja nisu sistematizirana Pravilnikom.
7. U Gradskoj plinari Zagreb d.o.o. i Gradskoj plinari Zagreb - Opskrba d.o.o. pravilnici o sistematizaciji nisu usklađeni s vlastitim kolektivnim ugovorom. U AGM d.o.o. Pravilnik nije usklađen s člankom 26. Zakona o radu. U Gradskoj ljekarni Zagreb Pravilnik o unutarnjoj organizaciji nije usklađen s Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika za 18 radnih mjesta.

OPIS NALAZA
ZGH d.o.o. osnovan je u prosincu 2006. godine sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Grad Zagreb je jedini osnivač ZGH d.o.o. te je u 100% vlasništvu istog.

U sastavu ZGH d.o.o. nalazi se 16 podružnica koje obavljaju djelatnosti nekadašnjih gradskih poduzeća te u vlasništvu ima sedam trgovačkih društava i jednu ustanovu. Djelatnosti ZGH d.o.o. grupirane su u četiri poslovna područja:
• komunalne djelatnosti (u podružnicama Čistoća, Gradska groblja, Tržnice Zagreb, Zagrebačke ceste, Zagrebački digitalni grad, Zrinjevac, ZGOS te trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.),
• prometne djelatnosti (u podružnicama Zagrebparking i ZET),
• tržišne djelatnosti (putem podružnice Arena Zagreb, ZGOS, Vladimir Nazor, Zagrebački velesajam, Autobusni kolodvor, Robni terminali, Upravljanje projektima, Upravljanje nekretninama te putem trgovačkih društava AGM d.o.o., GSKG d.o.o., Zagreb plakat d.o.o., Zagrebačka stanogradnja d.o.o. i ustanova Gradske ljekarne) i
• energetske djelatnosti (u podružnici ZGOS i putem trgovačkih društava Gradska plinara Zagreb d.o.o. i Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.).

Radno - pravni odnosi u ZGH d.o.o. definirani su:
- Zakonom o radu (Narodne novine 93/14), 
- Temeljnim kolektivnim ugovorom za radnike u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zagreba (dalje u tekstu: TKU) sklopljenim 27.02.2002. godine s pripadajućim dodacima od 13.03.2004. godine, 25.07.2007. godine, 26.01.2010. godine, 28.04.2011. godine i 30.07.2013. godine,
- Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zagrebačkog holdinga d.o.o. od 19.12.2008. godine s pripadajućih 6 izmjena (od 23.10.2013. godine, od 22.01.2014. godine, 06.05.2015. godine, 04.02.2016. godine, 30.03.2016. godine i 29.06.2016. godine) i
- Pravilnikom o radu od 30.11.2016. godine koji je stupio na snagu 10.12.2016. godine te nije bio u primjeni 31.08.2016. godine (definirani datum za provedbu kontrolnih aktivnosti).  

Uz osnovne opće akte ZGH d.o.o., podružnice, trgovačka društva i ustanova u sastavu ZGH d.o.o. donosile su vlastite opće akte (pravilnike o sistematizaciji i pravilnike o plaćama) kojima je pobliže definirana organizacijska struktura, djelokrug i opisi poslova i zadataka organizacijskih jedinica, način rukovođenja, uvjeti za raspored radnika na pojedino radno mjesto, broj izvršitelja te posebni uvjeti rada.

Uprava Zagrebačkog holdinga d.o.o. donijela je 22.04.2016. godine Odluku, Klasa: ZGH-01-16-315, Ur.broj: 01-01-02-16-04, kojom se otkazuje TKU i svi dodaci TKU. U obrazloženju Odluke o otkazu navedeno je da se isti okazuje zbog:
o “procesa organizacijskog i financijskog restrukturiranja Društva započetog  2013. godine,
o statusnih promjena u 2013. godini koje su se odnosile na izdvajanje tri podružnice u samostalna trgovačka društva (AGM, Vodoopskrba i odvodnja i Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo), jedne podružnice u ustanovu (Upravljanje sportskim objektima) i osnivanje trgovačkog društva Zagrebačka stanogradnja d.o.o.,
o potrebe za sadržajnim usklađivanjem i usklađivanjem TKU-a s financijskim potrebama i mogućnostima,
o činjenice da neki sindikati koji su bili potpisnici TKU-a više ne djeluju kod poslodavca, kao i da su nastali novi sindikati koji nisu bili potpisnici TKU-a, što za posljedicu ima nedefiniranu reprezentativnost sindikata te
o zbog neusklađenosti TKU-a sa zakonskim izmjenama koje su uslijedile nakon donošenja posljednjeg dodatka.“

Iako je TKU otkazan kako je prethodno navedeno, člankom 185. TKU-a definirano je da, do potpisivanja novog kolektivnog ugovora, na snazi ostaju odredbe otkazanog TKU-a.
Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 07.12.2016. godine, Broj: Gž 19/16-3 potvrđena je presuda Županijskog suda u Zagrebu od 02.11.2016. godine, Broj: P-18/16-17, kojom je Odluka Uprave Društva od 22.04.2016. godine, KLASA: ZGH-01-16-315, URBROJ: 01-01-02-16-04, proglašena nezakonitom te kao takva ne proizvodi bilo kakve pravne učinke. 

U nastavku teksta prikaz poslovanja podružnica, trgovačkih društava i ustanove u sastavu ZGH d.o.o. bit će dan sukladno njihovom pravnom uređenju. Naime, Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, dalje u tekstu: ZTD) u članku 7. definira da podružnice nisu pravne osobe te da njihovim poslovanjem prava i obveze stječe društvo, odnosno osnivač, u ovom slučaju ZGH d.o.o. Sukladno navedenom, podružnice su odgovorne Upravi ZGH d.o.o. i dužne su svoje poslovanje voditi sukladno uputama i smjernicama Uprave ZGH d.o.o. Trgovačka društva u sastavu ZGH d.o.o., sukladno ZTD-u, samostalna su u svom poslovanju. Ustanova je samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i u poslovanju sukladno Zakonu o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).

Podružnice
Kako je prethodno navedeno u tekstu, ZGH d.o.o. u svom sastavu ima 16 podružnica. Od 16 podružnica, provedbom kontrolnih aktivnosti vezanih uz raspored radnika sukladno pravilnicima o sistematizaciji, utvrđeno je da u dvije podružnice nisu utvrđene nepravilnosti vezane uz raspored djelatnika na radna mjesta u pogledu zahtijevane stručne spreme i osobno stečene stručne spreme, i to u Areni Zagreb i Upravljanju nekretninama.

U četiri podružnice (Arena Zagreb, Autobusni kolodvor, Upravljanje nekretninama i Zagrebački digitalni grad) nisu doneseni vlastiti pravilnici o sistematizaciji, već navedene podružnice koriste Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zagrebačkog holdinga d.o.o. od 19.12.2008. godine s pripadajućih šest izmjena. Izuzetak je podružnica Autobusni kolodvor koja nije donijela niti vlastiti pravilnik o sistematizaciji, niti koristi Pravilnik o sistematizaciji ZGH d.o.o., već primjenjuje Popis radnih mjesta koji sadrži sve elemente za raspored radnika na pojedino radno mjesto, no isti nije ovjeren niti od tadašnjeg voditelja podružnice niti od strane Uprave ZGH d.o.o.

Člankom 71. TKU-a definirano je 10 grupa složenosti poslova u koje se razvrstavaju radna mjesta. Odlukom o reguliranju dodataka na plaće i usklađivanju stručnih sprema i koeficijenata složenosti sa Temeljnim kolektivnim ugovorom od 13.11.2013. godine, Klasa: DIR-09-13-2841, Ur. broj: 01-02-13-02, predsjednik Uprave obvezao je voditelje podružnica na, između ostalog, usklađivanje razvrstavanja radnih mjesta u odgovarajuću grupu složenosti poslova sukladno članku 71. TKU s rokom provedbe do 31.12.2013. godine.

Kontrolnim aktivnostima utvrđeno je da pravilnici o sistematizaciji u pet podružnica (Čistoća, Zagrebparking, Zagrebačke ceste, Zagrebački velesajam i Zrinjevac) nisu usklađeni s člankom 71. TKU-a, a što je bila obveza podružnica nakon sklapanja TKU-a i, nastavno, nakon donošenja Odluke navedene u prethodnom odlomku.

Nadalje, Dodatkom V. TKU-a izmijenjen je i dopunjen članak 71. TKU te je definirano: „Sva radna mjesta na koja se primjenjuje Temeljni kolektivni ugovor razvrstavaju se u deset grupa složenosti s koeficijentima, vidljivim brojem izvršitelja i otežanim uvjetima rada, a sastavni su dio Temeljnog kolektivnog ugovora.“ Po sklapanju Dodatka V. TKU-a u srpnju 2013. godine, Uprava ZGH d.o.o. dodatno je obvezala podružnice na primjenu istog u pogledu usklađivanja općih akata s člankom 71. TKU-a Odlukom o reguliranju dodataka na plaće i usklađivanju stručnih sprema i koeficijenata složenosti sa Temeljnim kolektivnim ugovorom od 13.11.2013. godine, Klasa: DIR-09-13-2841, Ur. broj: 01-02-13-02.

Budući da su predmetnom Odlukom voditelji podružnica obvezani istaknuti i broj izvršitelja u općim aktima, kontrolne aktivnosti obuhvatile su i usklađenost pravilnika o sistematizaciji u pogledu broja izvršitelja. Utvrđeno je da 9 od ukupno 16 podružnica (56%) nije iskazalo u općim aktima broj izvršitelja pojedinog radnog mjesta. Predmetnih 9 podružnica su: Arena Zagreb, Čistoća, Upravljanje nekretninama, Zagrebparking, Zagrebačke ceste, Zagrebački digitalni grad, ZET (izuzev za XI. grupu složenosti poslova za koju je definiran broj izvršitelja), Zagrebački velesajam i Zrinjevac.

Tabelarni prikaz postojanja pravilnika, usklađenosti općih akata u pogledu grupa složenosti poslova i iskazanog broja izvršitelja po pojedinoj podružnici nalazi se u Tablici 1.

Tablica 1. Usporedni prikaz usklađenosti pravilnika o sistematizaciji s člankom. 71. TKU-a
  Pravilnik  Usklađenost Pravilnika s grupama složenosti poslova iz čl. 71. TKU-a Iskazan broj izvršitelja u pravilnicima o sistematizaciji
1 Arena Zagreb NE
Pravilnik ZGH d.o.o.  DA NE
2 Autobusni kolodvor NE DA DA
3 Čistoća DA NE NE
4 Gradska groblja DA DA DA
5 Robni terminali Zagreb DA DA DA
6 Upravljanje nekretninama NE
Pravilnik ZGH d.o.o.  DA NE
7 Upravljanje projektima DA DA DA
8 Tržnice Zagreb DA DA DA
9 Vladimir Nazor DA DA DA
10 Zagrebparking  DA NE NE
11 Zagrebačke ceste DA NE NE
12 Zagrebački digitalni grad NE
Pravilnik ZGH d.o.o.  DA NE
13 Zagrebački električni tramvaj DA DA NE
14 Zagrebački velesajam DA NE NE
15 ZGOS DA DA DA
16 Zrinjevac DA NE NE

Vezano za neusklađenost osobno stečene stručne spreme u odnosu na stručnu spremu sukladno pravilnicima o sistematizaciji, kontrolnim aktivnostima utvrđena su odstupanja u 12 od ukupno 16 podružnica (75%). U preostale 3 podružnice (Arena Zagreb, Upravljanje nekretninama i Zagrebački digitalni grad) nisu utvrđene nepravilnosti, dok je u podružnici ZGOS jedan djelatnik raspoređen na radno mjesto za koje nema odgovarajuću stručnu spremu, no isti je na školovanju te će po završetku školovanja biti uklonjena neusklađenost u pogledu stručne spreme.

Pregled ukupnog broja zaposlenih po podružnicama, te usporedni prikaz broja radnika s usklađenom, odnosno neusklađenom, stručnom spremom, dana 31.08.2016. godine prikazan je u Tablici 2.

Tablica 2. Broj zaposlenih po podružnicama te usporedni prikaz radnika s usklađenim/neusklađenim stručnim spremama
  31.08.2016.
  Broj zaposlenih  Usklađena sprema Neusklađena sprema (niža) % neusklađenih radnika u ukupnom broju zaposlenih
  1 2 3 4 (3/1)
1 Arena Zagreb 5 5 0 0%
2 Autobusni kolodvor 98 58 30 31%
3 Čistoća 1.483 1.426 62 4%
4 Gradska groblja 276 183 93 34%
5 Robni terminali Zagreb 238 163 75 32%
6 Upravljanje nekretninama 19 19 0 0%
7 Upravljanje projektima 22 22 0 0%
8 Tržnice Zagreb 311 172 138 44%
9 Vladimir Nazor 207 196 11 5%
10 Zagrebparking  387 375 12 3%
11 Zagrebačke ceste 480 250 230 48%
12 Zagrebački digitalni grad 23 23 0 0%
13 Zagrebački električni tramvaj 3.666 2.358 1.308 36%
14 Zagrebački velesajam 155 148 7 5%
15 ZGOS 32 31 1 3%
16 Zrinjevac 668 489 179 27%

Nadalje, pojedine podružnice (njih 8, odnosno 50%) za obavljanje poslova iz pravilnika o sistematizaciji ima ustupljene radnike putem agencija za privremeno zapošljavanje. Broj radnika ustupljenih u pojedinu podružnicu dana 31.08.2016. godine s prikazom omjera ustupljenih radnika u odnosu na radnike zaposlene u podružnicama nalazi se u Tablici 3.


Tablica 3. Broj agencijskih radnika po podružnicama u odnosu na broj zaposlenih radnika dana 31.08.2016.
  31.08.2016.
  Broj zaposlenih  Broj agencijskih radnika  % agencijskih radnika u broju zaposlenih
1 Čistoća 1.483 105 7%
2 Gradska groblja 276 27 10%
3 Vladimir Nazor 207 5 2%
4 Zagrebparking  387 24 6%
5 Zagrebačke ceste 480 244 51%
6 Zagrebački digitalni grad 23 1 4%
7 ZGOS 32 3 9%
8 Zrinjevac 668 101 15%

U podružnicama je, također, utvrđeno da za pojedina radna mjesta ugovore o radu ima sklopljeno više radnika no što je definirano općim aktima. Predmetno se odnosi na podružnicu Autobusni kolodvor (na dva radna mjesta raspoređeno 9 umjesto definiranih 6 radnika), Gradska groblja (na 4 radna mjesta raspoređeno 47 radnika umjesto definiranih 23), Upravljanje projektima (na jednom radnom mjestu zaposlena 2 izvršitelja umjesto 1) i Tržnice Zagreb (na jednom radnom mjestu raspoređena 4 umjesto 3 radnika).

Trgovačka društva
ZGH d.o.o. u svom sastavu ima 7 trgovačkih društava. Budući da je zahtjev Antikorupcijskog povjerenstva bio potaknut izvješćem Gradskog kontrolnog ureda u predmetu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. - pritužba na rad direktorice od 06.03.2015. godine, KLASA: 470-04/15-004/1, URBROJ: 251-04-22/003-15-8, trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. jedino nije bilo predmet kontrolnih aktivnosti.

Kako je već navedeno u tekstu, trgovačka društva su, sukladno ZTD-u, samostalna u svom postupanju. Člankom 26. Zakona o radu definirana je obveza trgovačkih društava koja zapošljavaju više od 20 radnika o donošenja pravilnika o radu. Predmetni pravilnici o radu moraju sadržavati pitanja kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom.

Kolektivne ugovore sklopila su sljedeća trgovačka društva: Gradska plinara Zagreb d.o.o., Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. i GSKG d.o.o. 

Pravilnike o radu/sistematizaciji donijela su sva kontrolirana trgovačka društva izuzev Zagrebačke stanogradnje d.o.o., koja nije bila u obvezi donijeti pravilnik o radu budući da zapošljava samo jednog radnika - direktora (što je u skladu s člankom 26. stavkom 1. Zakona o radu). 

Doneseni pravilnici o radu/sistematizaciji nisu usklađeni s odredbama vlastitih koletivnih ugovora u Gradskoj plinari Zagreb d.o.o. i Gradskoj plinari Zagreb - Opskrbi d.o.o. U trgovačkom društvu AGM d.o.o. Pravilnik o radu nije usklađen s člankom 26. stavkom 1. Zakona o radu obzirom da ne sadrži odredbe kojima se uređuje plaća, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije.

Trgovačka društva nemaju obvezu definiranja stručne spreme u pravilnicima o radu. Obzirom na navedeno, trgovačko društvo Zagreb plakat d.o.o. nije u svoj Pravilnik o radu uvrstilo zahtijevane stručne spreme.

Ustupljeni agencijski radnici zatečeni su 31.08.2016. godine u dva trgovačka društva, u Gradskoj plinari Zagreb - Opskrba d.o.o. (17% ustupljenih radnika u odnosu na broj zaposlenih radnika) i u GSKG d.o.o. (47% ustupljenih radnika u odnosu na broj zaposlenih radnika).

U trgovačkom društvu AGM d.o.o. 7 radnika raspoređeno je na 5 radnih mjesta koja nisu definirana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

U Prilogu 2. izvješća nalazi se tabelarni prikaz trgovačkih društava s brojem sistematiziranih i zaposlenih radnika 31.08.2016. godine, prikaz općih akata te njihove usklađenosti, kao i prikaz usklađenosti stručnih sprema i broja agencijskih radnika.

Ustanova
Gradska ljekarna Zagreb jedina je ustanova u sastavu ZGH d.o.o. koja pripada u područje tržišne djelatnosti. Zakonodavni okvir poslovanja ustanove definiran je Zakonom o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16) i Zakonu o ljekarništvu (Narodne novine 121/03, 142/06, 35/08, 117/08), dok su radno pravni odnosi definirani Zakonom o radu i Statutom Gradske ljekarne Zagreb.

Gradska ljekarna Zagreb definira broj sistematiziranih radnika u svom Godišnjem planu te je za 2016. godinu Upravno vijeće donijelo Godišnji plan kojim su sistematizirana 333 radnika i 70 polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Dana 31.08.2016. godine Gradska ljekarna Zagreb zapošljavala je 316 radnika, od kojih 20 (6%) nije imalo usklađenu stručnu spremu. Predmetnih 20 radnika su radnici koji imaju sklopljene ugovore o radu za tzv. pomoćne poslove (dostavljače, vozače i laboratorijske radnike koje - obavljaju poslove spremačica) te se ne radi o radnicima koji obavljaju osnovnu djelatnost ustanove.

U Gradskoj ljekarni na snazi je Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta od 26.11.2012. godine i Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika od 24.02.2010. godine s pripadajućim izmjenama. Kontrolnim aktivnostima utvrđeno je da Pravilnik o plaćama i Pravilnik o sistematizaciji nisu usklađeni za 18 radnih mjesta u pogledu raspona razreda koeficijenata i stručne spreme definirane člankom 7. Pravilnika o plaćama.

Također je utvrđeno da dva radnika s ugovorima na određeno vrijeme rade na radnim mjestima koja nisu sistematizirana Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, i to na mjestu Dostavljača u organizacijskoj jedinici i Spremača u Ljekarni.PROVOĐENJE MJERA UTVRĐENIH PROGRAMOM ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE U GRADU ZAGREBU ZA 2016. I 2017.

Programom za suzbijanje korupcije u Gradu Zagrebu za 2016. i 2017. (dalje u tekstu: Program) utvrđuje se zakonodavni okvir u borbi brotiv korupcije, vrste korupcije i njene posljedice, utvrđuju se temeljni ciljevi za suzbijanje korupcije, prioritetna područja za suzbijanje korupcije (obnašanje javnih dužnosti, sukob interesa u obnašanju javnih dužnosti, financiranje političkih stranaka, ostvarivanje prava na pristup informacijama, korištenje proračunskih sredstava, javna nabava, zdravstvo, obrazovanje, kultura i sport, gospodarstvo, širenje svijesti o štetnosti korupcije, mediji i ispitivanje javnog mnijenja o korupciji), te mjere, rokovi i nositelji provedbe Programa za svako prioritetno područje.

PRIORITETNA PODRUČJA PROGRAMA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE


1. Sukob interesa u obnašanju javnih dužnosti

Gradski kontrolni ured, kao nositelj provedbe mjera za ovo područje, izradio je Vodič za suzbijanje korupcije u gradskoj upravi Grada Zagreba, koji je u studenom 2015. dostavljen članovima Antikorupcijskog povjerenstva, gradskim uredima, zavodima i službama, Gradskoj skupštini Grada Zagreba te upravi Zagrebačkog holdinga d.o.o.
2. Ostvarivanje prava na pristup informacijama  

Ured gradonačelnika, Službenik za informiranje, kao nositelj provedbe mjera za ovo područje, temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), proveo je sljedeće mjere:
- Zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba o određivanju službenika za informiranje (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/16), određene su posebne službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (Službenici za informiranje), čime je ispunjena obveza propisana odredbom članka 13. stavka 1. Zakona;
- Službenici za informiranje Grada Zagreba redovito sudjeluju na seminarima koje organiziraju i provode Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske i Državna škola za javnu upravu, kada se isti održavaju na području Grada Zagreba;
- Službenici za informiranje pisanom i neposrednom komunikacijom s gradskim upravnim tijelima, kao i s podnositeljima zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama te usvajanjem i provedbom mjera radi unapređivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, koje predlaže Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, sudjeluje u poboljšanju provedbe prava na pristup informacijama;
- Prilikom rješavanja zahtjeva za pristup informacijama, službenici za informiranje ograničavaju pristup informaciji samo ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka (zatamnjuju se OIB-i, adrese prebivališta/boravišta fizičkih osoba i sl.), odnosno ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva (ograničava se pristup u uvid stručnim elaboratima, ukoliko ne postoji pisana suglasnost autora i sl.);
- Službenici za informiranje pisanom i neposrednom komunikacijom s Povjerenikom za informiranje Republike Hrvatske sudjeluju u postupku predlaganja izmjene zakonskih odredbi u području prava na pristup informacijama;
- Pristup informacijama omogućuje se:
1) objavljivanjem informacija na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti, u Službenom glasniku Grada Zagreba, odnosno  Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske,
2) objavljivanjem dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću,                                                                                      
3) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
- neposrednim davanjem informacije,
- davanjem informacije pisanim putem,
- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
- dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
- na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji;.
- Na službenoj internet stranici Grada Zagreba objavljene su sve informacije o ostvarivanju prava na pristup informacijama, radno vrijeme službenika za informiranje, način podnošenja zahtjeva i kontakti službenika za informiranje te adresa elektroničke pošte na koju se mogu podnositi zahtjevi;
- U najvećem dijelu, fizičke i pravne osobe podnose zahtjeve putem elektroničke pošte, na koji način im se dostavljaju i odgovori.

3. Korištenje proračunskih sredstava

       Gradski ured za financije, kao nositelj provedbe mjera za predmetno područje poduzeo je sljedeće mjere:
1. „Osigurati dostupnost prijedloga Proračuna Grada Zagreba javnosti objavom na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba“:
Mjera je provedena objavom Prijedloga Proračuna Grada Zagreba za 2016. godinu na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba. Isto tako, objavljen je i usvojeni Proračun Grada Zagreba za 2016. i Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2016. godinu.
2. „Obvezati nositelje izrade Proračuna Grada Zagreba da pripreme obrazloženje Proračuna tako da bude razumljivo terminološki te metodološki prilagođeno i zastupnicima, i široj javnosti“:
Gradski ured za financije, na temelju Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje sastavlja Ministarstvo financija, redovito izrađuje i svim gradskim upravnim tijelima dostavlja Upute za izradu Proračuna Grada Zagreba za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće godine koje sadrže metodologiju i rokove za izradu prijedloga financijskih planova gradskih upravnih tijela i proračunskih korisnika Grada. Sukladno Uputama, obrazloženje Prijedloga Proračuna, osim ciljeva koji se žele postići korištenjem proračunskih sredstava i aktivnosti koje će se poduzimati u svrhu njihova ostvarenja, sadrži i opis značajnijih proračunskih stavaka planiranih u razdjelima gradskih upravnih tijela. S obzirom da se o Proračunu Grada Zagreba prilikom njegova donošenja raspravlja na dvije sjednice Gradske skupštine i sjednicama njezinih radnih tijela, gradskim zastupnicima je omogućeno postavljanje pitanja i dobivanje dodatnih informacija.
Osim navedenog, na internetskim stranicama Grada Zagreba redovito se objavljuju kratki vodiči uz ključne proračunske dokumente. Njihova svrha je na što jednostavniji i pristupačniji način pojasniti zagrebački proračun te omogućiti građanima i medijima da uz pomoć vodiča sami potraže detalje koji ih zanimaju i uključe se u gradski proračunski proces. Na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba objavljen je Kratki vodič uz Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2016. i Kratki vodič za usvojeni Proračun Grada Zagreba za 2016.
Ističe se kako je Grad Zagreb na temelju istraživanja „Otvorenost proračuna županija, gradova i općina: studeni 2015.- ožujak 2016.“ Instituta za javne financije dobio priznanje za transparentnost gradskog proračuna.
3. „Objavljivati nalaze Državne revizije o kontroli proračuna na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba“:
Ova mjera do sastavljanja izvješća nije provedena jer je u tijeku financijska revizija kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Grada Zagreba za 2015. godinu. Izvješća o obavljenim revizijama iz prethodnih razdoblja su javno dostupna i objavljena na internetskim stranicama Državnog ureda za reviziju (http://www.revizija.hr/hr/izvješca).
4. „Objavljivati izvješća o izvršenju proračuna za prethodnu godinu“:
Mjera je provedena objavom Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015. i kratkog vodiča uz navedeni izvještaj na internetskoj stranici Grada Zagreba, a objavljeni su i propisani financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. te za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.

4. Javna nabava
       Ured za javnu nabavu kao nositelj provedbe mjera za područje javne nabave, poduzeo je mjere, kako slijedi:
-  objava Plana nabave  („bagatelna nabava“, mala i velika nabava roba, radova i usluga)  na službenoj internet stranici Grada Zagreba, s jasno definiranim podacima, sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi;

- objava svih Izmjena i dopuna plana nabave s naznačeno vidljivim izmjenama i dopunama u odnosu na Plan nabave na istim internetskim stranicama na kojima je objavljen i Plan nabave;

- dostava podataka Središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave  o internetskim stranicama na kojima je objavljen Plan nabave te također i sve kasnije Izmjene i dopune Plana nabave;

- vođenje i objava registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma  na internetskim stranicama Grada Zagreba;

- dostupnost podataka za svaki pojedini ugovor najmanje tri godine od datuma konačnog izvršenja ugovora;

- dostava podataka Središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave  o internetskim stranicama na kojima je objavljen registar Ugovora te dostava izmjena, odnosno kontinuirano ažuriranje podataka;

- ažuriranje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma svakih šest mjeseci i objava na internetskim stranicama Grada Zagreba s ažuriranim podacima;

- javna objava svih vrsta postupka na internetskim stranicama Grada Zagreba, s nazivima predmeta nabave, datumima objava, evidencijskim brojevima, rokovima za dostavu ponuda te poveznicom broja dokumenta u Elektroničkom oglasniku javne nabave;

- javna objava podataka sukladno čl.13. Zakona o javnoj nabavi na internetskim stranicama Grada Zagreba;

- transparentnost dokumentacija za nadmetanje (slobodan pristup sadržaju dokumentacije, dostupnost svih dokumenata i eventualne izmjene i dopune, objava upita zainteresiranih  gospodarskih subjekata (bez navođenje tko je postavio upit) i odgovora tj. pojašnjenja bez ikakvog ograničenja i u cijelosti u Elektroničkom oglasniku javne nabave u elektroničkom obliku, mogućnost uvida u ponude nakon otvaranja ponuda u sve ponude, priložene dokumente, naknadno dostavljene dokumente, pojašnjenja i upotpunjavanja, uvid u zapisnike o pregledu i ocjeni ponuda te uvid u sve priloge u postupcima javne nabave (sukladno Zakonu o javnoj nabavi);

- javna obavijest na internetskim stranicama Grada Zagreba o odabranim ponuditeljima za tzv. „bagatelnu nabavu“;

- izjava o sukobu interesa za ovlaštene predstavnike naručitelja i druge osobe, sukladno članku 24. Zakona o javnoj nabavi, koje imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom, evidentiranje,  pohranjivanje te dostupnost istih  u spisima predmeta;

- javna objava Zaključaka o imenovanju ovlaštenih predstavnika za svaki pojedini predmet nabave na internetskim stranicama Grada Zagreba;

- kontinuirana edukacija i usavršavanje svih službenika uključenih u pripremu i provedbu postupaka  javne nabave.  


5. Zdravstvo

        Gradski ured za zdravstvo, kao nositelj provedbe mjera iz područja zdravstva, provodi mjere, kako slijedi:
- Inzistiranje na javnoj nabavi za zdravstvene ustanove, posebno kada se radi o nabavi medicinske opreme, po strogo propisanim pravilima i procedurama;
- podupiranje realizacije projekta informatizacije sustava primarne i bolničke zdravstvene zaštite, ponajprije zbog uspostavljanja centraliziranih listi čekanja na specijalističke preglede i operativne zahvate pacijenata, te organiziranje elektroničke narudžbe pacijenata na pretrage;
- stvaranje pretpostavki za provođenje nadzora nad listama čekanja.

Zdravstvene ustanove navedene mjere provode, kako slijedi:
DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR
1. Inzistiranje na javnoj nabavi za zdravstvene ustanove, posebno kada se radi o nabavi medicinske opreme, po strogo propisanim pravilima i procedurama. Dom zdravlja kontinuirano provodi nabavu roba, usluga i radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi i statutu Doma zdravlja, a sve uz prethodne suglasnosti Gradskog ureda za zdravstvo i Ministarstva zdravlja kao i prema uputama Ureda za provedbu jedinstvene (zajedničke) javne nabave, te Zaključku o nabavnim kategorijama gradonačelnika Grada Zagreba o provođenju postupaka Javne nabave putem Ureda za javnu nabavu Grada Zagreba.
2. Podupiranje realizacije projekata informatizacije sustava primarne i bolničke zdravstvene zaštite, ponajprije zbog uspostavljanja centraliziranih listi čekanja na specijalističke preglede i operativne zahvate pacijenata, te organiziranje elektroničke narudžbe za pretrage putem informatičke podrške, što je vidljivo iz mjesečnih izvještaja svake pojedine ordinacije prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.
3. Stvaranje pretpostavki provođenja nadzora nad listama čekanja - osigurano je preko informatičkog sučelja koje omogućava naručivanje pacijenta i praćenje popunjenosti liste čekanja, ali za one ustanove koje su te liste učinile dostupnima.
DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD
1. Cjelokupna nabava za Dom zdravlja provodi se sukladno zakonskim propisima o javnoj nabavi za zdravstvene ustanove te Pravilniku Doma zdravlja o nabavi roba, usluga i radova male vrijednosti. Kada se radi o nabavi medicinske opreme ista se provodi  i u skladu s Pravilnikom o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova.
2. Podupire se informatizacija sustava primarne zdravstvene zaštite na način da se prate nove verzije i varijante programa i baze podataka u kojima se isti usklađuju sa zakonskim i provedbenim propisima, i u cilju uspostavljanja centraliziranih listi čekanja na specijalizirane preglede.
DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK
1. Inzistiranje na javnoj nabavi, posebno kada se radi o nabavi medicinske opreme  po strogo propisanim pravilima i procedurama.
2. Podupiranje realizacije projekta informatizacije sustava primarne zdravstvene zaštite, zbog uspostavljanja centraliziranih listi čekanja na specijalističke preglede pacijenata.
POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU Dr. Drago Čop
Poliklinika obavlja specijalističko - konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju iz djelatnosti reumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacija, neurologije i medicinske biokemije i laboratorijske medicine.
1. Postupci javne i bagatelne nabave provode se putem centralnog ureda za Javnu nabavu Grada Zagreba;
2. Poliklinika posjeduje sustav e- naručivanja pacijenata te je time omogućen ravnopravan položaj svim pacijentima koji su korisnici usluga.
Poliklinika je sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama imenovala Povjerenika za informiranje, kojemu je omogućeno stručno usavršavanje radi lakše i bolje primjene i provedbe zakona i drugih propisa. Na svojoj internet stranici Poliklinika objavljuje sve strateške dokumente kao što su: Godišnja financijska izviješća, Statut, Pravilnik o radu, Kodeks ponašanja radnika, Pravilnik o kućnom redu, Pravilnik o zaštiti na radu, Sporazum o postupku i mjerama za zaštitu dostojanstva radnika, Katalog za informacije i Zahtjev za pristup informacijama.
POLIKLINIKA ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I REHABILITACIJU
1. U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, poliklinika je internim Pravilnikom propisala postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova bagatelne vrijednosti za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave. Primjenjuju se i drugi važeći zakonski i podzakonski akti.
2.  Podupire se realizacija projekta informatizacije sustava primarne i bolničke zdravstvene zaštite. Uveden je sustav e- naručivanja za dio zdravstvenih usluga.
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB
1. Provodi se objavom plana nabave i svih izmjena i dopuna plana nabave na internet stranici Poliklinike, educiranjem službenika koji rade na poslovima javne nabave, jačanje svijesti o važnosti sprečavanja korupcije u sustavu javne nabave, transparentno provođenje postupaka javne nabave i sklapanja ugovora, poticanje tržišnog natjecanja, jednaki tretman svih sudionika u sustavu javne nabave, poštivanje Zakona o javnoj nabavi i svih pravila i procedura  iz područja javne nabave.
2. U Poliklinici provodi se specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita (vanbolnička).
3. U Poliklinici svaki voditelj odjela ima uvid u liste čekanja pacijenta. Učestalo se događa da korisnici usluga ne dođu na zakazani termin, niti obavijeste ustanovu o svom nedolasku. Ne postoji nikakav sustav sankcije za nedolazak pacijenta na zakazani termin kako bi bilo u moguće naručiti drugog pacijenta, te se radi toga liste čekanja produže neovisno o poliklinici.
POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA
1. Javna nabava se provodi prema Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku od nabavi roba i usluga do 200.000 kuna i radova do 500.000 kuna.
2. Naručivanje pacijenata dostupno je preko e-maila, ali nema posebno istaknute liste čekanja.
POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA "SUVAG"
1. Poliklinika Suvag provodi postupak nabave roba i usluga sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju postupak javne nabave. Postupak jedinstvene javne nabave provodi se putem Ureda  za javnu nabavu, sukladno nalogu gradonačelnika Grada Zagreba.
2. Poliklinika Suvag uključena je u informatizaciju zdravstvene zaštite još od 2005., od kada se koristi program Medicus.Net.  S obzirom da se u Poliklinici Suvag ne provodi primarna ni bolnička zdravstvena zaštita, primarni nositelj inicijative informatizacije je tijekom godine bila sama Poliklinika, kao inicijator uvođenja e-naručivanja, koje je do sada uvedeno za neke zdravstvene usluge.
3. Knjige narudžbi i liste čekanja su uvijek dostupne i transparentne.
POLIKLINIKA ZAGREB
1. Primjenjuje mjere propisane Zakonom o javnoj nabavi.
2. Poliklinika podupire izgradnju informacijskog sustava, te će shodno financijskim mogućnostima raditi na informatizaciji ustanove.
3. Poliklinika nema liste čekanja jer poslovanje nije vezano uz sustav obveznog zdravstvenog osiguranja.
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
1. Klinika provodi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i to uključivanjem u objedinjene postupke javne nabave koje provodi Ured za javnu nabavu Grada Zagreba, davanjem ovlaštenja uredu za javnu nabavu za provođenje pojedinačnih postupaka javne nabave u ime i za račun Klinike, samostalnim provođenjem postupaka javne nabave putem objave EOJN ili primjenom Pravilnika o bagatelnoj nabavi, prikupljanjem najmanje tri ponude za pojedinačnu nabavu koja zbog malog iznosa nije uključena u gore navedene postupke. Uz evidencije koje bolnica vodi prema Zakonu o javnoj nabavi donijet je Postupnik kojim je reguliran postupak stvaranja ugovornih obveza, nabave roba/radova/usluga, postupak zaprimanja računa, njihova provjera i pravodobnost plaćanja, praćenje izvršenja nabave roba prema ugovoru, postupak naplate prihoda.
2. Klinika ima informatiziran bolnički sustav u kojem se nalaze podaci o pojedinom pacijentu, laboratorijski  nalazi, psihologijski, internistički i RTG nalaz i otpusno pismo, te vode i evidentiraju u povijest bolesti.
Klinika je od početka njihove primjene uključena u projekte HZZO-a i Ministarstva zdravlja, e-listu čekanja i e-naručivanja te su podaci dostupni na internet stranici.
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "SVETI IVAN"
1. Postupak nabave svih roba, usluga, radova i medicinske opreme obavlja prema Planu godišnje nabave roba, usluga i radova Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan", a sukladno Zakonu o javnoj nabavi, propisima osnivača Grada Zagreba, Ministarstva zdravlja i Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan".
2. Imenovana je osoba odgovorna za praćenje poštivanja novog modela upisivanja čime su obuhvaćeni između ostalog i segmenti koji se odnose na centralizirane liste čekanja te elektronska narudžba pacijenata.
3. Za praćenje kontrolu i ispravljanje pogrešaka imenovana je odgovorna osoba tako da su liste čekanja u Psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan" svedene na minimum.
DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK
1. Korištenje proračunskih sredstava sukladno Zakonu o proračunu, transparentnost u provođenju javne nabave
2. Informatizacija bolničkog sustava uz elektroničke narudžbe pacijenata.
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ
1. Javnu nabavu provodi Ured za javnu nabavu Grada Zagreba.
2. Bolnica ima informatički sustav za centralno bolničko naručivanje za sve dijagnostičke i terapijske postupke.
3. Provodi se nadzor nad listama čekanja.
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU  NJEGU  U KUĆI
1. Ustanova provodi postupke javne nabave za nabavu roba, usluga i opreme sukladno pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima. Ustanova uglavnom provodi tzv. bagatelnu nabavu odnosno nabavu male vrijednosti. Ako Ustanova koristi proračunska sredstva za nabavu robe, opreme i usluga, nabavu se provodi po pravilniku  o nabavi Grada Zagreba i od strane nadležnog gradskog ureda (Ured za javnu nabavu). Ako Ustanova koristi vlastita sredstva te sredstva po osnovi ugovorenih obveza nabava se provodi od strane Ustanove, sukladno internom aktu Ustanove. Određene nabave koje su zajedničke za sve zdravstvene ustanove grada Zagreba, provode se od strane gradskog ureda za javnu nabavu bez obzira na način financiranja tih nabava.
2. Ustanova podupire informatizaciju sustava primarne zdravstvene zaštite, te u svom svakodnevnom radu koristi specijalizirano softversko rješenje kojim se evidentiraju zdravstvene usluge koje radnici Ustanove pružaju. Ustanova je imenovala službenika za pristup informacijama, za provedbu zakonskih odredbi koji propisuju to područje, a u planu je i ažuriranje i uređenje internet stranice Ustanove koja će sadržavati više informacija o djelatnosti, ustroju i  organizaciji  rada Ustanove.NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ANDRIJA ŠTAMPAR
1. Nastavni zavod je s Gradom Zagrebom dana 22. prosinca 2015. potpisao Sporazum o reguliranju međusobnih prava i obveza u postupcima javne nabave. Sporazumom je utvrđeno kako Središnje tijelo za javnu nabavu u ime Nastavnog zavoda provodi postupke javne nabave te s izabranim ponuditeljima provodi sklapa ugovore o javnoj nabavi.
2. U Nastavnom zavodu nema listi čekanja
3. Nastavni zavod je u cilju jačanja odgovornosti, zakonitosti, nepristranosti i transparentnosti poslovanja te podizanje kvalitete zdravstvenih usluga na višu razinu dana 3. kolovoza 2015. donio Kodeks ponašanja zaposlenika Zavoda.
NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA
1. Zavod provodi mjeru u svezi javne nabave na način da u cijelosti  poštuju odluku gradonačelnika Grada Zagreba da se nabava roba i usluga iz Zaključka o nabavnim kategorijama provodi putem Ureda za javnu nabavu, kao i roba i usluge koje se financiraju iz decentraliziranih sredstava.
2. Provode se i mjere u svezi ostvarivanja prava na pristup informacija ažurirajući katalog informacija koje se objavljuju na internetskim stranicama Zavoda.
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI
1. Specijalna bolnica za plućne bolesti posebnu pažnju vodi o svim temeljnim načelima smanjivanja rizika od korupcije i njezina suzbijanja.

2. Specijalna bolnica za plućne bolesti donijela je u suradnji sa Upravnim vijećem Pravilnik o komunikaciji i etičkom postupanju u kojem su sadržana i načela antikorupcijskog ponašanja.

3. O ostvarivanju prava na pristup informacijama stručno se usavršavala pravna služba koja vodi sustav komunikacije sa građanima i pacijentima o pravima na pristup informacijama.

4. Ravnateljstvo inzistira na javnoj nabavi za Bolnicu po strogo propisanim pravilima i procedurama.

SPECIJALNA BOLNICA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMA
1. Postupci javne nabave provode se sukladno naputcima gradonačelnika Grada Zagreba putem Gradskog ureda za zdravstvo odnosno Ureda za javnu nabavu Grada te iznimno javnom objavom na mrežnim stranicama Bolnice.
2. Projekti informatizacije provode se kontinuirano i osuvremenjeno sukladno potrebama: uspostavljen je CEZIH sustav, otvoreni su termini e-naručivanja za primarnu zdravstvenu zaštitu za prve preglede, omogućeno je naručivanje svih prvih i kontrolnih pregleda putem e-mail-a, postoji mogućnost preuzimanja e-uputnica i slanja e-nalaza, informatički je povezan bolnički i poslovni informatički sustav, na zahtjev Ministarstva zdravlja otvorena je elektronička kontakt adresa za zaprimanje i otpremanje neupravnih akata i drugih materijala putem elektroničke pošte, preko koje se obavlja sva komunikacija sa tijelima državne uprave i drugim pravnim osobama koje imaju pravne ovlasti.
3. Bolnica ima osobu imenovanu za nadzor „liste čekanja“ premda termin „lista čekanja“ za Bolnicu nije prikladan jer se prvi pregledi naručuju sukladno zakonu o kontroli po zakazanim terminima. Čekanje bi se moglo odnositi na pojedine terapijske postupke i uvjetovano je brojem upućenih pacijenata u odnosu na raspoložive kapacitete.
KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH
1. Klinička bolnica Sveti Duh provodi sve postupke javnih nabava medicinske opreme putem središnjeg tijela za javnu nabavu Grada Zagreba, putem Ureda za javnu nabavu koji kao resorno tijelo strogo provodi postupke propisane zakonom i podzakonskim aktima te aktima Grada Zagreba i Bolnice. Klinička bolnica Sveti Duh dionik je postupaka zajedničke javne nabave na razini Grada Zagreba sukladno obvezujućim napucima resornog tijela (gradonačelnika). Klinička bolnica Sveti Duh dionik je zajedničke javne nabave na razini zdravstvenog sustava Republike Hrvatske koju provodi Ministarstvo zdravlja i po njemu određena središnja tijela za zajedničku javnu nabavu
2. Klinička bolnica Sveti Duh raspolaže integriranim informatičkim sustavom zdravstvene djelatnosti - polikliničko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite u kojem je osigurano središnje naručivanje pacijenata u jedinstvenom informatičkom sustavu, u skladu s propisima institucija sustava (Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) te s mogućnošću on-line narudžbi pacijenata za pojedina radilišta polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite i za bolničko liječenje.
3. Klinička bolnica Sveti Duh osigurala je u jedinstvenom integriranom informatičkom sustavu prethodne pretpostavke za kontinuirani i trajan izravni nadzor nad listama čekanja. Pravodobno su osigurani svi podaci za kontinuirani trajno izvješćivanje i nadzor institucija sustava (Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, tijela osnivača Bolnice Grada Zagreba)  nad listama čekanja.

6. Obrazovanje, kultura i sport

      Mjere koje se odnose na obrazovanje, kulturu i sport, kojima je cilj otklanjanje rizika od korupcije u smislu preventivnog djelovanja, a koje je, kao nositelj, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport provodio i permanentno provodi su:
1. Utvrđuje i procjenjuje rizike te odlučuje o dodatnim mjerama ublažavanja i otklanjanja rizika kroz sudjelovanje u izradi Registra rizika i Opisa procesa u djelatnostima Ureda. Navedenom aktivnošću obuhvaćeni su sljedeći procesi:
- Planiranje financiranja i izvještavanje decentraliziranih funkcija u osnovnom i srednjem školstvu;
- Financiranje, praćenje i izvještavanje o materijalnim i financijskim rashodima u osnovnom i srednjem školstvu (poslovni rashodi);
- Financiranje javnih potreba i programa športa, kulture, tehničke kulture, predškolskog odgoja i obrazovanja, mladih, učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu.
Razvijajući navedene procese kroz utvrđivanje rizika i mjera za njihovo ublažavanje, odnosno otklanjanje, kroz utvrđivanje odgovornosti i kontrola u pojedinim djelatnostima Ureda u protekle tri godine, osvješćuje se odgovornost za poslove iz određenog djelokruga, a samim time smanjuje se mogućnost koruptivnog djelovanja pojedinaca na svim razinama odgovornosti.
Usavršavanje, kao i usklađivanje navedenih Opisa procesa te Registra rizika s izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za obrazovanje, ostaje trajna obveza i za buduće djelovanje kojim se osigurava provođenje načela zakonitosti, odgovornosti i nepristranosti svih sudionika ovog Ureda i permanentna je antikorupcijska mjera.

2. Donesen je plan savjetovanja s javnošću za 2016., koji je sastavni dio Plana savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za tekuću godinu.
Plan savjetovanja provodi se na različite propisane načine kao što su sudjelovanje u raspravi na radnim skupinama, tribinama i slično, sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju koje se kao antikorupcijska mjera provodi u postupcima donošenja akata važnih za ciljane skupine ili javnost u cjelini, a prije upućivanja nacrta akata na donošenje. (Npr. Nacrti prijedloga mreže osnovnih te srednjih škola i učeničkih domova na području Grada Zagreba su u pripremi su za internetsko savjetovanje koje će se održati u zadnjem tromjesečju tekuće kalendarske godine.)

3. Odnos s medijima je korektan i profesionalan te se pravovremeno dostavljaju odgovori i pojašnjenja na upite, čime se omogućuje objektivno izvještavanje javnosti i aktivna uloga medija u suzbijanju korupcije.
Provedbom navedenih antikorupcijskih mjera ostvaruje se suradnja i partnerstvo s nadležnim tijelima i ustanovama, organizacijama civilnog društva, medijima i građanima uz uvažavanje načela nepristranosti i transparentnosti, kroz otvorenost u komunikaciji sa zainteresiranom javnošću, pravovremeno odgovaranje na upite građana, medija i drugih tijela i institucija koje se obavlja pisanim putem, elektroničkom poštom, objavljivanjem informacija od interesa za građane i cjelokupnu javnost na službenim internetskim stranicama Grada Zagreba, kroz uključivanje zainteresirane javnosti u donošenju različitih projekata i akata od šireg društvenog interesa i na druge prikladne načine.

4. Praćenje financiranja javnih potreba u sportu da bi se prevenirale i utvrdile nepravilnosti:
- Člankom 48. Zakona o sportu djelatnost sportskih zajednica u vezi je s objedinjavanjem i usklađivanjem programa sporta te predlaganjem programa javnih potreba u sportu i sudjelovanjem u ostvarivanju istog. Zajednica sportskih saveza i udruga Grada Zagreba putem Gradskog ureda za obrazovanje, kultura i sport upućuje gradonačelniku prijedlog programa javnih potreba u sportu, koji ga utvrđuje i potom upućuje na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Program javnih potreba u sportu objavljen je na službenim web stranicama Grada Zagreba. U programu javnih potreba definirani su oblici, opseg i nositelji djelatnosti. Sportski savez Grada Zagreba dostavlja polugodišnje i godišnje programsko i financijsko izvješće Gradskom uredu za obrazovanje, kultura i sport. Grad Zagreb i svi sportski subjekti, koji su financirani ili sufinancirani sredstvima proračuna Grada Zagreba, regulirali su međusobna prava i obveze ugovorima. U odnosu na obveze, sportski subjekti dužni su dostavljati mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća, kojima prikazuju ostvarivanje, odnosno utrošak proračunskih sredstava. Također, ista pravdaju putem trenutno važeće web aplikacije Sportskog saveza Grada Zagreba.                                                                                              
- Postupak financiranja javnih potreba u sportu Grada Zagreba provest će se primjenom odredbi Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) na odgovarajući način i Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15 i 24/15).
- Financiranje sportskih udruga se provodi javnim pozivom i/ili izravnom dodjelom sredstava samo iznimno.
- Javni poziv/javni natječaj za financiranje udruga objavljuje se na službenim web stranicama Grada Zagreba za dodjelu jednokratnih financijskih potpora iz područja sporta. Realizacija programa kontrolira se i prati putem izvještaja i priloženih računa koji su korisnici dužni podnijeti Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport sukladno ugovoru. Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad Zagreb sklapa ugovor o financiranju sadržaj kojega je propisan Uredbom.
- Bez objavljivanja javnog natječaja i javnog poziva financijska sredstva dodjeljuju se izravno samo u iznimnim slučajevima određenima člankom 6. stavkom 3. Uredbe.
5. Praćenje financiranja predškolskog odgoja i naobrazbe, utvrđivanje vlastitog programa i uključivanje u druge programe sustavne edukacije prosvjetnih radnika i učenika o štetnosti korupcije:

- Sustavni program odgoja i obrazovanja djece u području korupcije integralni je dio kurikuluma koji provodi svaki gradski vrtić. Odgojitelji i stručni suradnici, najčešće pedagog, autori su posebnih projekata koji se provode za djecu na tu temu te se u svrhu razvoja kvalitete provođenja takvih programa provode edukacije i stručna usavršavanja u vrtiću i izvan njega što je također dio godišnjeg Plana i programa i  kurikuluma  vrtića.
Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, koji se objavljuje na službenim stranicama Grada Zagreba, definirani su kriteriji za financiranje predškolskih ustanova kojima je Grad osnivač i sufinanciranje programa u privatnim i vjerskim predškolskim ustanovama. Program javnih potreba objavljen je na službenim stranicama Grada Zagreba. U Programu javnih potreba definirani su oblici, opseg i nositelji djelatnosti, Kriteriji za financiranje su detaljno razrađeni i objavljeni na službenim stranicama. Predškolske ustanove, kojih je osnivač Grad Zagreb dostavljaju polugodišnja i godišnja financijska izvješća Gradskom uredu za financije. Privatni i vjerski vrtići mjesečno izvještavaju Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport o utrošku proračunskih sredstava. Kroz godinu se provode nadzori namjenskog trošenja proračunskih sredstava u gradskim vrtićima kao i privatnim i vjerskim vrtićima koje Grad sufinancira (u 2016. godini do listopada je provedeno 2 nadzora u gradskim vrtićima i  12 u privatnim i vjerskim).

- Gradski vrtići također dostavljaju i kvartalne izvještaje o ostvarenju vlastitih prihoda i utrošku istih. Gradski ured prati i kontrolira troše li se vlastiti prihodi u skladu s definiranim kriterijima.

6. Praćenje financiranja javnih potreba u kulturi potrebnih u djelatnosti nezavisne produkcije, uz objavljivanje svih iznosa koje su dobili krajnji korisnici:

- Javni poziv za predlaganje programa u kulturi se objavljuje na službenim stranicama Grada Zagreba i u javnim glasilima. Pristigle programa valoriziraju peteročlana kulturna vijeća i dodjeljuju se sredstva u skladu s proračunom.

- Rezultati javnog poziva i iznosi dodijeljenih sredstava objavljuju se na službenim stranicama Grada Zagreba.

- Realizacija programa se kontrolira i prati putem izvještaja i priloženih računa koje su korisnici dužni podnijeti Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport.

7. Objavljivanje liste bodovanja za upis u sve gradske predškolske ustanove:

- Ured provodi politiku upisa djece u dječje vrtiće Grada Zagreba, a dječji vrtići objavljuju Natječaj za upis djece u programe ranog i predškolskog odgoja i provode postupak prijema i upisa prema Pravilniku o upisima koji donosi Gradska skupština Grada Zagreba, a za provedbu je nadležna Komisija za upis pri vrtiću, Upravno vijeće vrtića i ravnatelj vrtića. Roditelji mogu uložiti žalbu zbog ne primanja djeteta u vrtić a konačnu odluku donosi Upravno vijeće vrtića. Lista primljene i neprimljene djece sadrži broj bodova, a uz to i ide stručno mišljenje tima stručnjaka o razvojnom statusu djeteta i procjeni potrebnih uvjeta za primjeren program djetetu u tom vrtiću.

8. Objavljivanje liste bodovanja za upis u sve gradske školske ustanove:

- Upis učenika u I. razred srednje škole u izravnoj su nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim putem mrežne stanice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) temeljem natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju srednje škole. Rezultati upisa ne objavljuju se javno, već su vidljivi samo u aplikaciji NISpuSŠ putem koje učenici prijavljuju programe i srednje škole. Aplikacija učenicima u svakome trenutku pruža uvid u njihovo mjesto na rang listi kandidata za određeni obrazovni program, kao i u bodove ostalih kandidata za isti obrazovni program.

    
ZAKLJUČAK

       Pored provedbe navedenih mjera Gradski kontrolni ured u okviru svoje nadležnosti kontinuirano provodi unutarnje revizije i kontrole u području javne nabave, zdravstva te kulture, obrazovanja i sporta, s ciljem jačanja sustava unutarnjih kontrola i upravljanja kako bi se postiglo:
a) obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način,
b) usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima,
c) zaštita sredstava od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštita od drugih oblika nepravilnosti,
d) jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje poslovnih ciljeva,
e) pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih izvještaja.
     Provedbom kontrola i unutarnjih revizija Gradski kontrolni ured ukazuje na slabosti sustava unutarnjih kontrola te daje preporuke za njegovo unapređenje i pomaže nadležnim uredima  u provedbi mjera iz Programa za suzbijanje korupcije u Gradu Zagrebu za 2016. i 2017. godinu.
Kroz dosadašnji rad, Antikorupcijsko povjerenstvo utvrdilo je da nositelji provedbe mjera u najvećoj mjeri provode svoje zadaće iz Programa, a u cilju suzbijanja korupcije u područjima iz njihovog djelokruga rada.
U pravilu, gradska upravna tijela, Zagrebački holding d.o.o. i druga nadležna tijela dostavljaju podatke i dokumentaciju koja se od njih traži te je time ostvarena korektna suradnja u rješavanju prijava podnesenih Antikorupcijskom povjerenstvu, kao i u provedbi mjera za suzbijanje korupcije. U nekoliko je slučajeva Antikorupcijsko povjerenstvo moralo slati požurnice, odnosno dodatne dopise pojedinim gradskim tijelima kako bi ih podsjetilo na njihovu obvezu za dostavom podataka i očitovanja po pojedinim predmetima. Isto tako, uočena je i praksa pojedinih tijela da dostavljaju nepotpune informacije i dokumentaciju, pa se pojedini predmeti moraju raspravljati na nekoliko sjednica Povjerenstva, nakon što se dobiju dodatna očitovanja nadležnih tijela.
U svakom slučaju, Antikorupcijsko će povjerenstvo u svojem radu nastaviti redovito pratiti i provoditi mjere iz Programa za suzbijanje korupcije, podizati ukupnu svijest javnosti o štetnosti korupcije i o značenju provođenja antikorupcijskih mjera za njezino sprječavanje, kao i raspravljati o sve većem broju predmeta koji se Povjerenstvu upućuju od strane pojedinih sugrađana.
  Izvješće o radu Povjerenstva i o realizaciji Programa za suzbijanje korupcije u Gradu Zagrebu za 2016. biti će objavljeno na službenoj internet stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr .

   PREDSJEDNIK
   ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA

   Tomislav Stojak, v.r.