clanak False

Izvanredne okolnosti u projektima EU-a

25.03.2020.
Nastavno na nepredvidive okolnosti koje su nastupile zbog koronavirusa i potresa na širem području Zagreba, a vezano za potpisane ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU-a i projekte trenutno u provedbi podsjećamo na članak 28. Općih uvjeta koji se primjenjuju na projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.- 2020., koji regulira nastup izvanrednih okolnosti.
 
Stavkom 1. istoga članka određuje se da izvanredne okolnosti nastupaju nakon sklapanja Ugovora ako se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja Ugovora, ako su nastale prije isteka roka za ispunjenje obaveze, a za jednu je ugovornu stranu ispunjenje obaveze postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano velik gubitak.
 
Ugovorna strana kod koje su nastupile gore navedene okolnosti mora bez odgađanja, a najkasnije u roku pet dana od saznanja za navedene okolnosti, pisanim putem kroz komunikacijski modul sustava eFondovi o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu/druge ugovorne strane. U obavijesti se navode pojedinosti o prirodi, mogućem trajanju i vjerojatnim posljedicama tog događaja te iznose dokazi iz kojih se može utvrditi nastupanje ovakvog događaja. Ugovorna strana koja ne postupi u skladu s navedenim odgovorna je drugoj ugovornoj strani/drugim ugovornim stranama za pretrpljenu štetu zbog propuštanja davanja ovakve obavijesti. Svaka ugovorna strana nastavit će ispunjavati svoje ugovorne obaveze do razumno moguće mjere.
 
PT 2 utvrđuje može li se u navedenim okolnostima Ugovor nastaviti provoditi te će donijeti odluku o nastavku provedbe istoga. Odluku o raskidu Ugovora donijet će u slučaju da nastale izvanredne okolnosti, s obzirom na njihov opseg i važnost, uvelike otežavaju ili u potpunosti onemogućavaju provedbu Ugovora.
 

Vijesti i aktualnosti