clanak False

Izborna promidžba za lokalne izbore 2017. - Naputak

05.05.2017.

N A P U T A K
o načinu promidžbe i predstavljanja političkih stranaka, koalicijskih lista i
neovisnih kandidata na otvorenim prostorima na području Grada
u vrijeme izborne promidžbe za lokalne izbore u Gradu Zagrebu
koji će se održati 21. svibnja 2017.

 

Za vrijeme trajanja izborne promidžbe omogućit će se svim političkim strankama, koalicijskim listama i neovisnim kandidatima jednake uvjete za promidžbu i predstavljanje.

Promidžba se može vršiti postavljanjem mobilnih jumbo-panoa do 12 m2 u dogovoru s vlasnicima panoa na javne površine u Gradu, uz uvjet da se postave na propisanu udaljenost od križanja i postojećih panoa, a Grad će javnu površinu dati uz naknadu propisanu Pravilnikom o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje ploča s natpisom, plakata, zastavica na jarbolima, reklama i reklamnih panoa (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/15 i 14/16) – dalje Pravilnik o reklamama.
Također će se odobriti i korištenje već postavljenih jumbo-panoa na javnim površinama – 100 plakata i city lighta – 38 plakata u nadstrešnicama na stajalištima javnog prometa namijenjenima za manifestacije uz propisanu naknadu navedenim Pravilnikom o reklamama.
Osim navedenoga, moći će se na javne površine postavljati manje reklame – samostojeće ili oko stupova javne rasvjete i stabala, ili na stupove javne rasvjete - sandwich plakati veličine B1 i B2 uz naknadu propisanu navedenim Pravilnikom o reklamama.
Po isteku odobrenog vremena političke stranke, koalicijske liste i neovisni kandidati dužni su o svom trošku u roku 48 sati ukloniti jumbo-panoe, privremene reklame i sandwich plakate.

Naknada za postavljanje panoa i plakata plaća se unaprijed prije izdavanja odobrenja.

Za postavljanje navedenih privremenih panoa, reklama ili plakata – manjih ili većih, potrebno je ishoditi odobrenja Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet – Odsjeka za komunalne poslove na Trgu Stjepana Radića 1. Odobrenja će se izdavati za razdoblje od 7. do 19. svibnja 2017. godine.

Osim navedenoga, političke stranke, koalicijske liste i neovisni kandidati imaju mogućnost ugovoriti s vlasnicima panoa i reklama zakup površine na već postavljenim jumbo-panoima i reklamama, na nekretninama u vlasništu i na javnim površinama (osvijetljenim reklamnim vitrinama – city light, samostojećim ili na rasvjetnim stupovima, oglasnim stupovima i dr.).

Izričito se zabranjuje ljepljenje plakata na fasade objekata, ograde, nadstrešnice, stupove javne rasvjete, prometnu signalizaciju i zakucavanjem na stabla, te privremeno postavljanje reklama i panoa bez odobrenja Odsjeka za komunalne poslove navedenog ureda.

Komunalno redarstvo će za sva uočena nepoštivanja odredbi Odluke o komunalnom redu, pravila utvrđenih u ovom naputku i izdanih odobrenja, naplaćivati propisane kazne, odmah uklanjati panoe, plakate i druge reklame, te naplaćivati troškove uklanjanja.

Za predstavljanje političkih stranaka, koalicijskih lista i neovisnih kandidata, Grad će na Trgu bana Josipa Jelačića postaviti pozornicu bez ozvučenja, te osigurati svim sudionicima njeno korištenje uz naknadu, u visini 300,00 kuna po satu od 15. do 19. svibnja 2017. godine.
   Političkim strankama, koalicijskim listama i neovisnim kandidatima odobravat će se predstavljanje i na drugim lokacijama u Gradu gdje zatraže (postavljanje pozornice, štandova, stolova i sl. o vlastitu trošku), od 07. do 19. svibnja 2017.  uz naknadu propisanu Pravilnikom o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje javnih površina za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, komunalnih objekata u općoj uporabi, organiziranje manifestacija i organizaciju gradilišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15, 27/15 i 14/16) – dalje Pravilnik o napravama.

Za korištenje pozornice, postavljanje štandova i drugih naprava na Trgu bana Josipa Jelačića i postavljanje štandova, pozornica i drugih naprava na drugim lokacijama, potrebno je ishoditi rješenje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odsjeka za komunalne poslove, Trg Stjepana Radića 1. Površina će se odobriti uz naknadu propisanu Pravilnikom. Uz zahtjev se predaje javnobilježnički ovjerena izjava da nema dugovanja prema Gradu Zagrebu (ne starija od 30 dana).

Za korištenje pozornice na Trgu bana Josipa Jelačića Grad će osigurati čuvanje pozornice u vrijeme kada se ne koristi.

Svaka politička stranka, koalicijska lista i neovisni kandidat, u vrijeme kada održava svoje predstavljanje preuzima odgovornost za pozornicu, kao i za svoje postavljene naprave, panoe, ozvučenja, opremu i dr., te su dužni izvršiti prijavu MUP-u, PUZ-u, I. PP Zagreb na Strossmayerovu trgu 3, osigurati čuvare i zaštitnu ogradu. Po svršetku manifestacije sve pomoćne naprave treba odmah ukloniti, a pozornicu predati osobi određenoj ispred Grada koja će biti nazočna u vrijeme svih manifestacija.

Manifestacije će se moći održavati na Trgu bana Josipa Jelačića u navedene dane od 10 do 15 sati i od 17 do 22 sata.

Ukoliko postoji dva ili više zahtjeva za istovremeno korištenje iste javne površine ili pozornice koju Grad postavi, te korišenje reklamnih panoa i city lighta u nadstrešnicama namijenjenih za manifestacije prednost će imati stranka ili nezavisni kandidat koji ranije podnese zahtjev za korištenje.

Kontakt osobe od strane Grada vezano na informacije o ponuđenim načinima promidžbe i predstavljanja stranaka i nezavisnih kandidata su na tel. 610 1155, 610 1157, 610 1180, 610 1178 i 610 1152.


Info servis