clanak False

Građenje bez građevinske dozvole - Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

02.07.2019.
Građenje bez građevinske dozvole
Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Nar.nov.br.112/17, 34/18, 36/19) određene su:
  • jednostavne i druge građevine koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta;
  • radovi koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta;
  • jednostavne i druge građevine koje se mogu graditi bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom;
  • radovi koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom.
  • građevine koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja.
 
U projektiranju jednostavnih i drugih građevina, njihovom građenju i izvođenju radova investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koje se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi niti izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili je na drugi način protivno prostornom planu.
Glavni projekt, na temelju kojega se može graditi građevina odnosno izvoditi radovi  prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima za koje se prema Zakonu o gradnji izdaje uporabna dozvola, mora sadržavati potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisima.
Investitor je dužan prijaviti početak građenja odnosno izvođenja radova prema glavnom projektu te osigurati stručni nadzor građenja nad građenjem odnosno izvođenjem radova sukladno Zakonu o gradnji za građevine odnosno radove za koje se prema Zakonu o gradnji izdaje uporabna dozvola.
U prijavi početka građenja građevine koja se gradi bez građevinske dozvole na temelju glavnog projekta investitor je dužan navesti izvođača i nadzornog inženjera, te uz prijavu priložiti glavni projekt u elektroničkom obliku s propisanim potvrdama.
 
OBRAZAC – prijava početka građenja
OBRAZAC – zahtjev za izdavanje uporabne dozvole