clanak False

Provedeno vrednovanje sustava odabira projekata

10.12.2019.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojoj ulozi Upravljačkog tijela* za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK)** osigurava provođenje vrednovanja programa tijekom programskog razdoblja u skladu s važećim Planom vrednovanja.
Uzimajući u obzir da uspješnost provedbe OPKK-a uvelike ovisi o projektima odabranima za sufinanciranje, Upravljačko je tijelo kao jedno od prvih vrednovanja pokrenulo upravo vrednovanje sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava. Svrha vrednovanja bila je osigurati bolje razumijevanje sustava odabira projekata OPKK-a te dobiti preporuke za njegovo poboljšanje, a obuhvatilo je sve Prioritetne osi OPKK-a, tj. postupak odabira projekata vrednovan je u svih deset (10) Prioritetnih osi.
 
Ovakvo vrednovanje sustava odabira projekata, koje predstavlja vrednovanje usmjereno na poboljšanje procesa odabira, provedeno je prvi put, a njegovi rezultati od velike su važnosti kako za Upravljačko tijelo i dionike uključene u proces odabira projekata tako i za sadašnje i buduće korisnike bespovratnih sredstava. Važnost ovog vrednovanja i njegovih rezultata proizlazi i iz veličine uzorka i odaziva uključenih dionika, koji su svojim doprinosom na raspolaganje Upravljačkom tijelu stavili vrijedne informacije osiguravajući osnovu za predstojeća unaprjeđenja sustava provedbe Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, ujedno snažno pridonoseći jačanju kulture vrednovanja javnih politika u Republici Hrvatskoj, kao i podizanju svijesti i znanja o značenju procesa vrednovanja. 
 
S obzirom na to da Grad Zagreb u programskom razdoblju 2014. – 2020. sudjeluje kao tijelo u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova, u ulozi središta urbanog područja u kojem se provode Integrirana teritorijalna ulaganja (Urbana aglomeracija Zagreb) i kao Posredničko tijelo Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT) za urbano područje Zagreb u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014. – 2020., sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“(NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17) provedeno vrednovanje pridonijet će postizanju kvalitetnijih kriterija, osiguranju transparentnog i učinkovitog korištenja ESI fondova u skladu s regulativama EU-a i načelima najbolje prakse u obavljanju zadaća i aktivnosti koje su delegirane Gradu Zagrebu.
 
* https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2019/01/Organigram.jpg
** https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Vijesti i aktualnosti