clanak False

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Staro Brestje – zapad

25.11.2019.
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Staro Brestje - zapad donosi se sukladno Odluci o donošenju GUP-a Sesveta prema kojoj su određene površine za koje je propisana obveza izrade i donošenja urbanističkih planova uređenja.

Sukladno članku 85. Zakona, zaprimljena je inicijativa od strane vlasnika dijela zemljišta u obuhvatu Plana kako bi se omogućila izgradnja mješovite, pretežito stambene namjene s pratećim sadržajima javne namjene.

U skladu s programskim smjernicama za izradu Plana utvrđenima GUP-om Sesveta, primarni je cilj uređenje novog dijela naselja mješovite, pretežito stambene namjene s odgovarajućim sadržajima javne namjene, u skladu s urbanim standardom šireg područja. Ciljevi i programska polazišta za izradu Plana su:
  • uređenje novog dijela naselja mješovite, pretežito stambene namjene uz određivanje optimalnog načina i kapaciteta korištenja, uređenja i zaštite kako bi se realizirao koncept cjelovite mješovite, pretežito stambene zone i pratećih javnih sadržaja
  • definiranje primjerene tipologije izgradnje koja će sačuvati kvalitetu prostora i stvoriti novi urbanitet primjeren sredini
  • ostvarivanje cjelovitosti i prepoznatljivosti prostorne strukture, kompatibilnosti prostornih funkcija te dobre prometne povezanosti i infrastrukturne opremljenosti
  • omogućavanje realizacije planirane namjene uz očuvanje izvorne vrijednosti prirodnog okruženja te identiteta prostora.

Aktivnosti