clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

22.10.2020.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č.br. 1502/15, Trnsko, prirodno neplodno zemljište, površine 249 m2, upisana u z.k.ul. 23055 k.o. Klara kao vlasništvo Grada Zagreba, radi formiranja nove građevne čestice označene kao z.k.č.br. 1504 k.o. Klara, površine 1157 m2, sukladno prijavnom listu br. 2 za zemljišnu knjigu parcelacijskog elaborata RN-85/2020 k.o. Klara, odnosno radi formiranja nove k.č.br. 1504 k.o. Klara, površine 1157 m2, sukladno prijavnom listu br. 2 za katastar parcelacijskog elaborata RN-85/2020 k.o. Klara, sačinjenog sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli, KLASA: UP/I-350-05/20-01/56, URBROJ: 251-13-21-1/024-20-9 od 22. 5. 2020., za gradnju stambene građevine „Trnsko“ na k.č.br. 1504 k.o Klara i dijelovima k.č.br. 1502 i k.č.br. 1503, obje k.o. Klara, Radmanovečka ulica.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave