clanak False

Javni natječaj za davanje u zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba

08.12.2022.
Na temelju članka 6. stavka 2. Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10, 12/10, 5/11, 15/11, 22/15, 25/15, 2/17, 9/17, 4/19, 13/19, 18/19 i 3/22), gradonačelnik Grada Zagreba, raspisuje
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba
 
I.
Prikupljaju se pisane ponude za davanje u zakup sljedećih sportskih građevina:
 
 1. SPORTSKI CENTAR „SIGET“
Sportska građevina nalazi se u Zagrebu, Radmanovačka 39, na k.č.br. 1599/3 k.o. Klara.
Sportski centar „Siget“ daje se u zakup za obavljanje sportskih aktivnosti – odbojka na pijesku, stolni tenis, nogomet.
 
Sportska se građevina u naravi sastoji od:
a. Otvoreni sportski prostori Površina u m2
- polivalentno asfaltno igralište (20 x 15 m) 300 m2
-  2 igrališta za odbojku na pijesku (12 x 16 m) 384 m2
- tereni stolni tenis (14 x 16 m) 224 m2
- dječje igralište 428 m2
- ostali sportski sadržaji (dva crossminton igrališta, jedno igralište s teniskim zidom, skate rampa) 747 m2
 
Uz ispunjenje uvjeta iz točke II. podtočke 3. pisana ponuda za sportsku građevinu Sportski centar „Siget“ mora sadržavati:
 • izjava ponuditelja da će otvoreni sportski prostori biti dostupni građanima bez naplate ulaza i naplate za sate korištenja.
 • instrument osiguranja za ozbiljnost ponude:
  • bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika koju potpisuje i ovlaštena osoba za zastupanje, kao jamac platac, odnosno  ponuditelj fizička osoba registrirana za obavljanje sportske djelatnosti, na iznos do 50.000,00 kuna, ili
  • bankarsku garanciju u visini 50.000,00 kuna, izdanu u korist Grada Zagreba, plativu na "prvi poziv" i "bez prigovora", izdanu od poslovne banke i s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, ili
  • novčani polog/depozit u visini 50.000,00 kuna, uplaćen isključivo s računa/imena ponuditelja u korist Grada Zagreba na račun broj HR3423600001813300007, model HR68, s pozivom na broj 9016-OIB uplatitelja-0901, u opisu plaćanja navesti redni broj i ime sportske građevine za koju se daje ponuda.
 
 1. DIO SPORTSKE GRAĐEVINE SPORTSKO – REKREACIJSKI CENTAR „UTRINA“
 
Dio sportske građevine nalazi se u Zagrebu, Kombolova ulica 13, na k.č.br 710/130, k.o. Zaprudski otok.  Dio sportske građevine Sportsko – rekreacijski centar „Utrina“ daje se u zakup za obavljanje sportskih aktivnosti – sportovi na ledu.
 
Dio sportske građevine u naravi sastoji od:
Otvorene površine  Površina u m2
- otvorene sportske površine 4.900,00
 
Uz ispunjenje uvjeta iz točke II. podtočke 3. pisana ponuda za dio sportske građevine Sportsko – rekreacijski centar „Utrina“ mora sadržavati:
 
-  plan i program te troškovnik znatnijeg bespovratnog ulaganja u uređivanje sportske građevine, u dogradnju novih sportskih sadržaja ili u gradnju novih sportskih građevina unutar sportske građevine, sukladno zakonu i podzakonskim propisima, s predviđenim rokom početka ulaganja.
-  izjavu ponuditelja da će uređenu sportsku građevinu koristiti isključivo za sportske aktivnosti;
-   izjavu ponuditelja da će omogućiti korištenje sportskih sadržaja u sportskoj građevini za sportske djelatnosti koje su utvrđene kao javna potreba u sportu i uz naknadu u skladu s programom javnih potreba u sportu;
-  instrument osiguranja za ozbiljnost ponude:
- bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika koju potpisuje i ovlaštena osoba za zastupanje, kao jamac platac, odnosno  ponuditelj fizička osoba registrirana za obavljanje sportske djelatnosti, na iznos do 100.000,00 kuna, ili
- bankarsku garanciju u visini 100.000,00 kuna, izdanu u korist Grada Zagreba, plativu na "prvi poziv" i "bez prigovora", izdanu od poslovne banke i s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, ili
- novčani polog/depozit u visini 100.000,00 kuna, uplaćen isključivo s računa/imena ponuditelja u korist Grada Zagreba na račun broj HR3423600001813300007, model HR68, s pozivom na broj 9016-OIB uplatitelja-0901, u opisu plaćanja navesti redni broj i ime sportske građevine za koji se daje ponuda.
 
 1. DVORANA ZA HRVANJE „BREZOVICA“
Sportska se građevina nalazi u Zagrebu, Brezovička cesta 96a, na k.č.br. 2332/1, k.o. Brezovica. Dvorana za hrvanje „Brezovica“ daje se u zakup za obavljanje sportskih aktivnosti – hrvanje.
 
Sportska se građevina u naravi sastoji od:
a. Zatvoreni sportski prostori Površina u m2
- dvorana za vježbu 60,38 m2
- prostor za vježbanje 1 22,39 m2
- prostor za vježbanje 2 37,10 m2
b. Zatvoreni prateći prostori  
- svlačionica i tuš 1 16,92 m2
- svlačionica i tuš 2 15,88 m2
- predprostor 1 12,35 m2
- hodnik 3,77 m2
- spremište 1 5,75 m2
- kabinet trenera 5,99 m2
- WC 6,65 m2
- predprostor 2 3,19 m2
- spremište 2 4,00 m2
- spremište 3 4,00 m2
c. Otvoreni prateći prostori  
- natkrivena terasa    44,79 m2
d. Okolišni prostor  
- klupsko parkiralište 247,78 m2
- zelenilo  
 
Uz ispunjenje uvjeta iz točke II. podtočke 3. pisana ponuda za sportsku građevinu Dvorana za hrvanje „Brezovica“ mora sadržavati:
 
 • izjavu ponuditelja da će sportsku građevinu koristiti isključivo za sportske aktivnosti;
 • izjavu ponuditelja da će omogućiti korištenje sportskih sadržaja u sportskoj građevini za sportske djelatnosti koje su utvrđene kao javna potreba u sportu i uz naknadu u skladu s programom javnih potreba u sportu.
 • instrument osiguranja za ozbiljnost ponude:
- bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika koju potpisuje i ovlaštena osoba za zastupanje, kao jamac platac, odnosno ponuditelj fizička osoba registrirana za obavljanje sportske djelatnosti, na iznos do 100.000,00 kuna, ili
- bankarsku garanciju u visini 100.000,00 kuna, izdanu u korist Grada Zagreba, plativu na "prvi poziv" i "bez prigovora", izdanu od poslovne banke i s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, ili
- novčani polog/depozit u visini 100.000,00 kuna, uplaćen isključivo s računa/imena ponuditelja u korist Grada Zagreba na račun broj HR3423600001813300007, model HR68, s pozivom na broj 9016-OIB uplatitelja-0901, u opisu plaćanja navesti redni broj i ime sportske građevine za koji se daje ponuda.
 
II.
 
 1. Sportske građevine iz točke I. ovog natječaja daju se u zakup na vrijeme od 5 (pet) godina, uz mogućnost produljenja zakupa na isti rok ako zakupac upravlja građevinom u skladu s kriterijima utvrđenim Odlukom o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba.
 2. Iznos zakupnine za sportske građevine iz točke I. ovog natječaja jednak je troškovima tekućeg održavanja sportskih građevina jer sportske građevine ne ostvaruju dobit.
Pod troškovima tekućeg održavanja sportske građevine podrazumijevaju se:
 • sitni popravci;
 • održavanje zajedničkih prostorija i uređaja zatvorenih dijelova sportske građevine;
 • režijski troškovi;
 • održavanje i uređivanje okolnog zemljišta koje služi za redovnu uporabu sportske građevine (parkiralište, travnjaci, ukrasno zelenilo i sl.);
 • troškovi premije osiguranja;
 • plaće radnika koji rade na održavanju sportske građevine.
 1. Pisana ponuda na javni natječaj mora biti uvezena i mora sadržavati:
1) osnovne podatke o podnositelju ponude koji se natječe i to: ime i prezime i OIB te adresu za fizičke osobe registrirane za obavljanje sportske djelatnosti te dokument iz kojeg je vidljivo da su registrirane za obavljanje sportske djelatnosti, odnosno naziv, sjedište i OIB sportskog kluba i saveza, sportske zajednice, ustanove i trgovačkog društva registriranih za obavljanje sportske djelatnosti kao i osnovne podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanjesportskog kluba i saveza, sportske zajednice, ustanove i trgovačkog društva registriranih za obavljanje sportske djelatnosti
2) presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba registrirana za obavljanje sportske djelatnosti, odnosno preslika osobne iskaznice za fizičku osobu ovlaštenu za zastupanje sportskog kluba i saveza, sportske zajednice, ustanove i trgovačkog društva registriranih za obavljanje sportske djelatnosti
3) Ispis izvatka sa službene internetske stranice odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od objave javnog natječaja, odnosno izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz odgovarajućeg registra, ne starijeg od tri mjeseca od objave javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ponuđene djelatnosti
4) Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava ministarstva nadležnog za financije, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja
5) izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju duga ponuditelja s osnove potraživanja Grada Zagreba izdanu od gradskog upravnog tijela nadležnog za financije, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja
6) Uz ponudu ponuditelji su obvezni priložiti program korištenja i održavanja sportske građevine iz koje će biti vidljiv:
- interes Grada Zagreba za razvojem sporta;
- interes Grada Zagreba za održavanjem građevine u funkciji za provođenje sportske djelatnosti;
- interes Grada Zagreba za ulaganjem u sportsku građevinu radi razvoja sporta.
 1. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana, računajući od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SPORTSKIH GRAĐEVINA – NE OTVARATI“ i nazivom sportske građevine za koju se natječe. Ponude se predaju u pisarnicu Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, Zagreb, Područni ured Medveščak, Draškovićeva 15, ili šalju preporučenom pošiljkom na istu adresu.
 2. Pravo podnošenja ponuda na natječaj imaju:
 • sportski klubovi i savezi, sportska zajednica, ustanove i trgovačka društva registrirana za obavljanje sportske djelatnosti;
 • fizičke osobe registrirane za obavljanje sportske djelatnosti.
Prava i obveze u vezi s uvjetima zakupa uredit će se ugovorom.
Ugovor o zakupu sportske građevine može se raskinuti u slučaju da zakupnik ne ispunjava svoje ugovorne obveze, kao i u slučaju nepoštivanja zakonskih i podzakonskih propisa, odnosno ako sportsku građevinu koristi protivno njezinoj namjeni.
Prava i obveze u svezi s ulaganjem u dio sportske građevine iz točke 2. ovoga javnog natječaja (Sportsko-rekreacijski centar „Utrina“) uredit će se posebnim ugovorom, nakon ishođenja prethodne suglasnosti gradonačelnika, odnosno Gradske skupštine Grada Zagreba, ovisno o visini ulaganja.
                      
Ulaganjem i gradnjom iz točke I. fizičke i pravne osobe ne mogu steći pravo vlasništva na dograđenoj ili izgrađenoj građevini.
           
          6. Ponuditelju čija će ponuda biti prihvaćena, instrument osiguranja za ozbiljnost ponude neće se vratiti, već isti ostaje kao sastavni dio ugovora o zakupu kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza. Ukoliko ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena ne pristupi potpisivanju ugovora o zakupu aktivirat će se instrument osiguranja za ozbiljnost ponude, odnosno isti se neće vratiti. Ostalim ponuditeljima, čija ponuda neće biti prihvaćena, dostavljeni instrument osiguranja za ozbiljnost ponude vratit će se najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima natječaja.
 
 
III.
 
Ponude će biti javno otvorene u Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade, Zagreb, Vlaška ulica 106 - 108, 1. kat, konferencijska dvorana, dana 29. prosinca 2022. u 10 sati.
 
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 
Svi sudionici javnog natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
 
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave