clanak False

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA
 
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavlja poslove koji se odnose na: koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja Grada, a osobito koordinaciju i sudjelovanje u izradi Razvojne strategije Grada Zagreba, koordinaciju izrade akcijskih planova, praćenje i poticanje provedbe Razvojne strategije, koordinaciju izrade i provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb te sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata Grada, poslove predlaganja partnerskih projekata s regijama i drugim subjektima, prezentacije projekata, suradnje sa znanstvenim institucijama u vezi s koncepcijom razvoja Grada, postupak izrade i donošenja prostornih planova, utvrđenje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima, vođenje infrastrukture prostornih podataka i drugih podataka od interesa za strategijsko planiranje i razvoj Grada, poslove statistike, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 
 
Regionalni razvoj 
 
Zakoni i podzakonski akti
 
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine  147/14, 123/17)
Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (Narodne novine 103/15)
Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (Narodne novine 121/15)
Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (Narodne novine 24/18)
Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (Narodne novine 24/18)
Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja (Narodne novine 121/15)
Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe: (MRRFEU – Smjernice).
Smjernice za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje (MRRFEU – Smjernice).

 
Gradski propisi

Zaključak - Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine  (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17)
Zaključak - Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020.godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/17)
Odluka o osnivanju javne ustanove "Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja" (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/18)
 
 
Izrada i donošenje prostornih planova
 
Zakoni i podzakonski akti
 
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17)
Uredba o informacijskom sustavu prostornog ure­đenja (Narodne novine broj 115/15)
Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (Narodne novine broj 37/14, 154/14)
Pravilnik o geodetskom projektu (Narodne novine broj 12/14, 56/14)
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (Narodne novine broj 55/14., 41/15, 67/16, 23/17)
Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja (Narodne novine broj 122/15)
Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine 106/17)
 
 
Gradski propisi
 
Odluka o donošenju prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14 - pročišćeni tekst, 26/15, 3/16 - pročišćeni tekst, 22/17)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba  (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/0317/06, 1/09, 7/13, 19/15, 22/15 - pročišćeni tekst)
Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14)
 
 
Prostorni podaci
 
Zakoni i podzakonski akti
 
Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (Narodne novine broj 56/13)
 
Gradski propisi
 
Zaključak o osnivanju i imenovanju Koordinacije za izradu i vođenje Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/17)
Plan uspostave i razvoja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka za 2015. (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/15)
Pravilnik o izradi, sadržaju i načinu vođenja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/11)
 
Statistika
 
Zakoni i podzakonski akti
 
Zakon o službenoj statistici (Narodne novine 103/03, 75/09, 59/12, 12/13 – pročišćeni tekst)
Pravilnik o distribuciji statističkih publikacija Državnog zavoda za statistiku (DZS - Pravilnik)
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe (DZS - Pravilnik)
Pravilnik o pristupu povjerljivim statističkim podacima (DZS - Pravilnik)
 
 
Gradski projekti
 
Gradski propisi
 
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba  (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba, 14/0317/06, 1/09, 7/13, 19/15, 22/15 - pročišćeni tekst)
Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14)
 
 
Strategijski interesi Grada

Gradski propisi
 
Odluka o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/13, 16/14, 26/14, 2/15, 5/15 - pročišćeni tekst, 25/15, 5/18)