clanak False

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

20.10.2016.
GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA
 

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje, pripremu i izradu strategijskih odluka i planova o razvoju Grada, poslove nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata Grada, poslove predlaganja partnerskih projekata s regijama i drugim subjektima, prezentacije projekata, suradnje sa znanstvenim institucijama u vezi s koncepcijom razvoja Grada, postupak izrade i donošenja prostornih planova, utvrđenje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima, vođenje infrastrukture prostornih podataka i drugih podataka od interesa za strategijsko planiranje i razvoj Grada, poslove statistike, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Strateško planiranje
 
Zakoni i podzakonski akti
 
Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine  123/17
Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 89/18)
Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata (Narodne novine 42/18)
Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 6/19)


Izrada i praćenje provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb
 
Zakoni i podzakonski akti
 
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/14, 123/17, 118/18)
Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (Narodne novine 103/15)
Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (Narodne novine 121/15)
Smjernice za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje (MRRFEU – Smjernice)

Gradski propisi
Zaključak (Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine) (24/17)


Izrada i donošenje prostornih planova
 
Zakoni i podzakonski akti
 
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
Uredba o informacijskom sustavu prostornog ure­đenja (Narodne novine broj 115/15)
Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja (Narodne novine broj 122/15)
Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine 106/17)

Gradski propisi
 
Odluka o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14 - pročišćeni tekst, 26/15, 3/16 - pročišćeni tekst, 22/17, 3/18 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba  (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba  14/03, 17/06, 1/09, 7/13, 19/15, 22/15 - pročišćeni tekst)
Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14)
Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2013. - 2016. (4/18)


Prostorni podaci
 
Zakoni i podzakonski akti
 
Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (Narodne novine broj 56/13, 52/18)
 
Gradski propisi
 
Zaključak o osnivanju i imenovanju Koordinacije za izradu i vođenje Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/17)
Pravilnik o izradi, sadržaju i načinu vođenja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/11)


Statistika
 
Zakoni i podzakonski akti

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine 103/03, 75/09, 59/12, 12/13 – pročišćeni tekst)
Pravilnik o distribuciji statističkih publikacija Državnog zavoda za statistiku (DZS - Pravilnik)
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe (DZS - Pravilnik)
Pravilnik o pristupu povjerljivim statističkim podacima (DZS - Pravilnik)


Gradski projekti
 
Gradski propisi
 
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba  (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/06, 1/09, 7/13, 19/15, 22/15 - pročišćeni tekst)
Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14)


Strategijski interesi Grada

Gradski propisi
 
Odluka o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/13, 16/14, 26/14, 2/15, 5/15 - pročišćeni tekst, 25/15, 5/18)