clanak False

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

 


Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost dadilje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, djelatnosti u kulturi (kazališna, glazbena, muzejska, likovna, knjižnična, arhivska i druge djelatnosti), sport i tehničku kulturu, mlade, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, programe javnih potreba u djelatnostima, izradu, donošenje i provedbu programa za mlade, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i nadzor općih akata u pojedinim područjima, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.Predškolski odgoj i obrazovanje

 
Zakoni i podzakonski akti
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13)
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10)
 • Zakon o dadiljama (Narodne novine 37/13)
 
Gradski propisi  

Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje

 
Zakoni i podzakonski akti
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, - 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14)
 • Zakon o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine 130/11)
 • Zakon o strukovnom obrazovanju (Narodne novine 30/09
 • Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine 17/07)
 • Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine 27/10, 55/11 i 101/13)
 • Udžbenički standard (Narodne novine 65/13)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10)
 • Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10)
 • Odluka o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine 70/11)
 • Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (Narodne novine 13/91)
 • Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine 124/09)
 • Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine 49/15)
 • Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (Narodne novine 104/13)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine 24/15)
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine 67/14)
 • Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika (Narodne novine 15/13)
 • Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (Narodne novine 132/13)
 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine 94/15)
 • Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (Narodne novine 8/16)
 • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine 67/14 i 81/15).
 • Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanja odraslih (Narodne novine 129/08 i 52/10).
 

Gradski propisi

 • Program javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15)
 • Program javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15)
 • Program javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih i nestalih u Domovinskom ratu za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15)
 
 

Djelatnosti u kulturi (kazališna, glazbena, muzejska, likovna, knjižnična, arhivska i druge djelatnosti)

 

Kazališta

Zakoni i podzakonski akti:

 • Zakon o kazalištima (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14
 • Pravilnik o očevidu kazališta (Narodne novine 35/07)
 • Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima (Narodne novine 39/07)

Muzeji

Zakoni i podzakonski akti:
 • Zakon o muzejima (Narodne novine  110/15)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (Narodne novine  115/01)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (Narodne novine  108/02)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (Narodne novine  97/10 112/11)
 

Arhivi

Zakoni i podzakonski akti:
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine  105/97, Narodne novine 64/00  i 65/09)
 • Popis imalaca arhivske i registraturne građe prve i druge kategorije u nadležnosti arhiva Hrvatske (Narodne novine 15/89)
 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (Narodne novine 63/04 i 106/07)
 • Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (Narodne novine  65/04)
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (Narodne novine 93/04)
 • Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (Narodne novine  67/99)
 • Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (Narodne novine  90/02)
 • Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (Narodne novine  90/02)
 • Pravilnik o evidencijama u arhivima (Narodne novine 106/07)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (Narodne novine  107/10)
 

Knjižnice

Zakoni i podzakonski akti:
 • Zakon o knjižnicama (Narodne novine  105/97 5/98104/00 69/09)
 • Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (Narodne novine  139/98)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine  28/1116/14 60/14 - Ispravak)
 • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (Narodne novine  21/02)
 • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (Narodne novine  52/05)
 

Tehnička kultura

Zakoni i podzakonski akti:

 • Zakon o tehničkoj kulturi (Narodne novine 76/93, 11/94 i 38/09).


Gradski propisi

 

Sport

Zakoni i podzakonski akti


Gradski propisi