clanak False

Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo

 
 
Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, ulaganja i investicije, poduzetništvo, obrt, zadruge, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva i cijene komunalnih usluga, restrukturiranje i privatizaciju trgovačkih društava u vlasništvu Grada, zaštitu potrošača, rudarstvo, štete od elementarnih nepogoda, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 
  • Gospodarstvo

Zakoni i podzakonski propisi

- Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 78/12 i 152/14)
- Zakon o koncesijama (Narodne novine 143/12)
- Zakon o rudarstvu (Narodne novine 56/13 i 14/14)
- Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima (Narodne
   novine 142/13)
- Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (Narodne novine 142/13)
- Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija (Narodne novine 142/13)
- Pravilnik o tehničkom pregledu rudarskih objekata i postrojenja (Narodne novine 142/13)
- Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata (Narodne novine 150/13)
- Pravilnik o obveznom sadržaju, elementima i načinu opremanja rudarskih projekata
  (Narodne novine 61/14)
- Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja
   građevinskih radova (Narodne novine 79/14)
- Pravilnik o registru koncesija (Narodne novine 26/13)
- Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (Narodne novine 31/14)
-  Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno
   tumačenje, 52/00 – Odluka Ustavnog suda RH, broj: U-I46/1999, U-I-945/1999, 118/03,
  107/07, 146/08, 137/09, 125/11 – čl. 381 st.1. toč. 8. Kaznenog zakona, 152/11- pročišćeni
   tekst, 111/12, 68/13 i 110/15)
-  Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine 73/97 i 174/04 - čl. 65. st. 2.
   Zakona o zaštiti i spašavanju)
- Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine 96/98)
-  Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine, 41/14 i 110/15)
-  Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata
   od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15)
- Zakon o obrtu (Narodne novine 143/13)
- Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra (Narodne novine 58/09)
- Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (Narodne novine 42/08)
- Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama (Narodne novine 101/95)
- Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti (Narodne novine 60/10 i 17/12)
- Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007 (Narodne novine 58/07, 72/07 – ispr.)
- Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (Narodne novine 112/07)
- Pravilnik o obliku i sadržaju odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog
   zanimanja (Narodne novine 100/07, 132/08, 93/09)
- Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice (Narodne novine 101/15)
- Pravilnik o izdavanju EU potvrde (Narodne novine 123/15)
- Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice (Narodne novine 159/13, 151/14, 135/15)
- Odluka o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti i sporednog
  zanimanja (Narodne novine 151/14)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15)
-  Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina
   "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" (Narodne novine
   82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14)
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u
  domaćinstvu (Narodne novine 9/16, 54/16 i 61/16)
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Narodne novine 54/16)
-  Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi (Narodne  novine 54/16)
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (Narodne novine 54/16)
- Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih
   usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (Narodne novine 5/08)
-  Zakon o trgovini (Narodne novine 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11 ,  68/13 i 30/14)
-  Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Narodne novine 39/09, 46/15)
- Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte,
  opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
  (Narodne novine 66/09, 108/09, 8/10, 108/14)
- Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine 68/07,  88/1030/14, 89/14 i 152/14)
- Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija
  (Narodne novine 62/96, 23/97 i 134/98)
- Pravilnik o upisniku turističkih agencija (Narodne novine 30/08)
- Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije (Narodne novine 78/96, 47/97, 80/98)
- Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine 36/15)
- Zakon o zadrugama (Narodne novine 34/11, 125/13, 76/14)
- Ovršni zakon (Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16)
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara (Narodne novine 38/11)
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine 29/13)
 
 
Gradski propisi


- Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik
   Grada Zagreba 24/13)
- Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela (Službeni glasnik
  Grada Zagreba 25/13)
- Pravilnik o mirenju u individualnim radnim sporovima (Službeni glasnik Grada Zagreba
  10/10 i 20/10)
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada
  Zagreba 12/15, 24/15 i 2/16)
- Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge (Službeni
   glasnik Grada Zagreba 3/16)
- Zaključak o donošenju Rudarsko-geološke studije Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada
  Zagreba 21/14)
 
  • Rad
 
Zakoni i podzakonski propisi

- Zakon o radu (Narodne novine 93/14)
- Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora („Narodne
   novine, br. 32/15)
- Pravilnika o načinu objave kolektivnih ugovora (Narodne novine  146/14)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga („Narodne novine“, br. 32/15)
- Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na
   pomorskim ribarskim plovilima („Narodne novine“, br. 32/15)

Gradski propisi

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba (26/14, 19/15, 6/16 i 16/16).
 
  • Poduzetništvo
 
Zakoni i podzakonski propisi

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 67/07, 53/12, 56/13)
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine 93/13, 114/13, 41/14)
- Uredba komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108.
   Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Europski list)
 
Gradski propisi


- Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013.-
   2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13, 25/13, 22/14, 2/15, 9/16)
- Program razvoja poduzetničkih zona na području Grada Zagreba (6/05, 18/05, 2/06, 17/09)
- Program organizacije manifestacija od gospodarskog interesa za Grad Zagreb za 2016.
  (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15)
- Program financiranja udruga iz područja zaštite potrošača, promicanja poduzetništva i obrta,
   promocije inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu i razvoja turizma u 2016.
  (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15)
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada
  Zagreba 12/15, 24/15, 2/16)
- Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih
   i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/14, 10/15, 6/16)
- Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i
   srednjih poduzetnika (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/15, 12/16)
- Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za razvoj društvenog poduzetništva
   (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/15)
- Zaključak o kriterijima i načinu dodjele potpora nezaposlenim osobama u cilju   
   samozapošljavanja za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16)
-  Zaključak o uključivanju u provedbu Progama „Kreditom do uspjeha 2014“, Mjera 1.
  „Kreditom do konkurentnosti“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/15)
- Program financiranja udruga iz područja zaštite potrošača, promicanja poduzetništva i  
    obrta, promocije inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu i razvoju turizma u
    2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15)
-  Pravilnik o dodjeli financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu
    (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/14, 6/15, 2/16)
- Pravilnik o dodjeli financijskih potpora za promicanje poduzetništva i obrta u Gradu
  Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/16)