clanak False

Civilno društvo

Ustav RH jamči, među ostalim, pravo na slobodno udruživanje građana radi zaštite svojih probitaka ili zauzimanja za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve.
 
Pravni odnosno institucionalni okvir za djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj zasnovan je na brojnim propisima, od općih pravnih međunarodnih i domaćih dokumenata, preko temeljnih zakona do posebnih propisa koji uređuju osnivanje i djelovanje različitih vrsta organizacija civilnoga društva odnosno specifičnosti i/ili iznimke u djelovanju i poslovanju organizacija civilnoga društva do dokumenata kojima se uređuju odnosi države i organizacija civilnoga društva.
 
Pravni okvir za osnivanje udruge je Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14), a temeljni nacionalni strateški dokument je Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine. Ova strategija daje smjernice za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva kako bi se unaprijedio pravni, financijski i institucionalni sustav potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja u Republici Hrvatskoj, ali i važnih dionika u oblikovanju i provedbi politika Europske unije.
 
Grad Zagreb, u provedbi mjera iz navedene strategije sustavno i kontinuirano potiče razvoj civilnog društva i djelovanje udruga.
 
Kada govorimo o ulozi civilnog društva u Gradu Zagrebu, kao glavnom gradu Republike Hrvatske, ona je u posljednjih 13 godina postala značajan akter i podupiratelj uvođenja pozitivnih društvenih promjena i vrijednosti. U studenome 2014. u Gradu Zagrebu je registrirano 12.339 udruga civilnog društva. Ideja o utjecaju civilnog društva na javne politike kod nas je relativno noviji trend koji se postavlja kao okvir demokratizacije društva. Organizacije civilnog društva ispunjavaju svoju misiju predstavljanjem interesa svojih članova, a široki je spektar interesa i problema kojima se bave.
 
U tom kontekstu, Grad Zagreb je prepoznao organizacije civilnog društva, ponajviše udruge, kao značajne aktere u razvoju gradskih politika, koje najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja društvene grupe čije interese zastupaju. Kroz suradnju Grada i udruga se utječe na sustavno jačanje javne svijesti o problemima i pravima pojedinih skupina građana te ostvarenje njihovih specifičnih potreba u lokalnoj zajednici.
 
Kako bi rad udruga bio kvalitetniji i na korist građanima Grad Zagreb dodjeljuje financijske potpore programima i projektima udruga koji su od interesa za Grad Zagreb. Potpore se daju za različita područja djelovanja a u 2013. je za tu svrhu dano 3,95%  gradskog proračuna. Grad, pored toga,   udrugama daje na korištenje prostore za rad kako bi i na ovaj načina dodatno doprinio njihovom djelovanju.