clanak False

Agrotehničke mjere, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

19.04.2017.

Agrotehničke mjere na području Grada Zagreba provode se sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 6/10).
Neprovođenje navedenih mjera onemogućilo bi ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, umanjilo vrijednost ili prouzročilo trajni gubitak dijela poljoprivrednog zemljišta, te je stoga neophodno njihovo provođenje.
Mjere propisane ovom odlukom dužni su provoditi vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta. Nadzor nad provedbom odluke provode poljoprivredni redari te nadležne inspekcije sukladno propisima o poljoprivrednom zemljištu i propisima zaštite od požara.

Najvažnije mjere koje se moraju provoditi radi zaštite poljoprivredne proizvodnje i  poljoprivrednog zemljišta su:

1) Sprečavanje erozije tla
Erozija tla ili odnošenje tla vodom i/ili vjetrom predstavlja najveću opasnost za degradaciju ili trajni gubitak tla na strmim terenima. Erozijom je zahvaćen najplodniji, površinski sloj tla čime se direktno nanosi šteta, smanjuje i onemogućuje poljoprivredna proizvodnja. Da bi se erozija onemogućila ili smanjila na tolerantnu razinu, na području Grada Zagreba zabranjuju se sljedeće aktivnosti:
- sječa dugogodišnjih nasada podignutih radi zaštite tla od erozije, osim sječe iz agrotehničkih razloga;
- preoravanje livada i pašnjaka na zemljištima čiji je nagib veći od 15% i korištenje površina za poljoprivrednu proizvodnju jednogodišnjih kultura.

2) Sprečavanje zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem
Zakorovljenost poljoprivrednih površina nanosi štetu, smanjuje ili onemogućuje poljoprivrednu proizvodnju. Korovi u poljoprivrednoj proizvodnji direktna su konkurencija kultivaru za životni prostor, hranjiva, a često i domaćin na kojemu preživljavaju uzročnici bolesti i štetnika poljoprivrednog bilja. Radi sprečavanja obrastanja zemljišta korovima i višegodišnjim raslinjem obvezno je provoditi sljedeće mjere:
- redovito preoravati, okopavati i kositi korov, te krčiti višegodišnje raslinje;
- spaljivati i uništavati korov i višegodišnje raslinje;
- pod stručnim nadzorom provoditi tretiranje herbicidima jednogodišnjih i višegodišnjih korova u poljoprivrednim kulturama.

3) Održavanje poljoprivrednih rudina
Nesmetan pristup poljoprivrednim rudinama - parcelama, zaštita parcela izloženih jakim vjetrovima i drugim klimatski nepogodnim faktorima te prohodnost i čistoća kanalske mreže od presudnog je značaja za kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju.
Mjere, koje je neophodno provoditi da bi se udovoljilo navedenim potrebama, jesu:
- održavanje živica i međa;
- održavanje poljskih putova;
- sadnja i održavanje vjetrobranih pojaseva;
- obrađivanje poljoprivrednog zemljišta na način da se ne remeti funkcija kanala i ne ošteti izvedeni drenažni sustav za odvodnju suvišne vode i poboljšanja vodo-zračnih svojstava tla te uređivanje i održavanje kanala.