Upisi u I. razred osnovne škole u školskoj godini 2017./2018.

                                                                                   
 
                                                         R E P U B L I K A  H R V A T S K A
                                                                    G R A D  Z A G R E B
                                                    GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE,
                                                                    KULTURU I SPORT
             
               Na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 5. stavka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine 67/14), Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport donosi
 
                                                                   O  B  A  V  I  J  E  S  T
 
                                                  o upisu djece u I. razred osnovne škole
 

                                   za školsku godinu 2017./2018. na području Grada Zagreba
 
Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2017./2018. u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba,  provodit će se
 
                                                             8., 9. i 10.  lipnja 2017. godine
 
             Prije upisa u I. razred osnovne škole dijete je dužno pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja koje provodi stručno povjerenstvo škole koju će pohađati prema prijavi prebivališta/boravišta djeteta, sukladno Prijedlogu mreže osnovnih škola za područje Grada Zagreba, kojeg je utvrdila Gradska skupština Grada Zagreba na 48. sjednici, 20. prosinca 2016. godine.
 
              Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je predočiti školi sljedeće dokumente:
 
              1. Mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred
              2.  Rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis djeteta u I. razred
 
              U I. razred osnovne škole dužna su upisati se djeca koja će do 1. travnja 2017. godine navršiti 6 godina.
 
               Zahtjev za uvrštavanje u popis školskih obveznika djeteta koje nije školski obveznik, a do kraja 2017. godine navršit će 6 godina, roditelj/skrbnik može podnijeti Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, najkasnije do 31. ožujka 2017. godine, nakon čega će u Područnom uredu biti izdano Uvjerenje temeljem kojega dijete može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja za upis u I. razred osnovne škole.
                Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program, roditelj/skrbnik dužan je osim Zahtjeva dostaviti i mišljenje stručne službe predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.
 
                 U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u naznačeno vrijeme, roditelj/skrbnik dužan je do 30. svibnja 2017. godine o tome obavijest dostaviti stručnom povjerenstvu škole kojoj prema Upisnom području dijete pripada,  a isto će naknadno utvrditi vrijeme pregleda.
 
                  Vremenik pregleda djece po gradskim četvrtima Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnoj ploči Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, na oglasnim pločama svih Područnih ureda gradske uprave, dječjih vrtića i osnovnih škola Grada Zagreba, Službe za školsku i adolescentnu medicinu te na mrežnoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr
 
                   Za sve daljnje informacije molimo obratiti se Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, 10 000 Zagreb, Ilica 25, broj telefona: 6100 554. 
 
 
                    KLASA:602-02/16-01/1599                                                                                                   
                    URBROJ:251-10-11-16-9
                    U Zagrebu, 13. veljače 2017.                                                                                                     

                     PROČELNIK
                     ​Ivica Lovrić, v.r.