Poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i šumarstvu u 2011. godini

 

Temeljem Zaključka o subvencijama u poljoprivredi i šumarstvu (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 4/11), 28. ožujka 2011., na internetskim stranicama Grada Zagreba i oglasnim pločama područnih ureda Grada Zagreba, objavljen je javni Poziv za dodjelu subvencija u poljoprivredi i šumarstvu u 2011. 

Grad Zagreb će u 2011., u području poljoprivrede, subvencionirati proizvodnju ili aktivnosti radi očuvanja poljoprivrede, te proizvodnju ili aktivnosti radi razvoja tržišne poljoprivredne proizvodnje. 

Obrasci se mogu podići na navedenoj adresi (IV kat) i u PU Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete, svakoga radnog dana od 9 do 15 sati ili izlistati klikom na tip subvencije naveden u Pozivu.

ISPUNJENI ZAHTJEVI ZA SUBVENCIJU, NA PROPISANIM OBRASCIMA S OZNAKOM GZ I REDNIM BROJEM SUBVENCIJE, PREDAJU SE ZAJEDNO S DOKUMENTACIJOM NEPOSREDNO ILI POŠTOM ISKLJUČIVO NA ADRESU: GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, AVENIJA DUBROVNIK 12, 10020 ZAGREB, PISARNICA, I KAT, SOBA 17, A ZA KORISNIKE S PODRUČJA SESVETA ZAHTJEVI ZA SUBVENCIJE BROJ 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1. i 2.2.2. PREDAJU SE U PODRUČNOM UREDU SESVETE, TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 4, 10360 SESVETE, SOBA 39. 

Zahtjevi za dodjelu subvencija obrađivat će se i odobravati prema redoslijedu zaprimanja potpunog zahtjeva, sve do potrošnje sredstava. Potpunim zahtjevom smatra se onaj zahtjev koji je podnesen na obrascu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, a kojemu je priložena sva dokumentacija popisana na tom obrascu. 

U nastavku objavljujemo tekst Poziva u cijelosti, a klikom na svaki pojedinačni tip subvencije možete preuzeti pripadajući obrazac. 

 

 

  

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

G R A D      Z A G R E B

GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU

I ŠUMARSTVO

ZAGREB, Av. Dubrovnik 12

 

            Na temelju točke XI. Zaključka o subvencijama u poljoprivredi i šumarstvu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/11), Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, objavljuje

 

P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija

u poljoprivredi i šumarstvu u 2011. godini

 

 

I. SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI:

Grad Zagreb će u 2011. dodjeljivati subvencije u poljoprivredi i to: subvencije za očuvanje poljoprivrede i subvencije za razvoj tržišne poljoprivredne proizvodnje.

1. Subvencije za očuvanje poljoprivrede su:

1.1. Subvencije u konvencionalnoj vinogradarskoj proizvodnji:

1.1.1. sadnja (nova sadnja, ponovna sadnja i podsadnja) loznih cijepova preporučenih sorti vinove loze na minimalnoj površini od 0,1 ha, u iznosu od 7,00 kn po deklariranom loznom cijepu;

1.1.2. održavanje postojećih vinograda u iznosu od 2.200 kn/ha vinograda.

1.2. Subvencije u konvencionalnoj voćarskoj proizvodnji:

1.2.1. sadnja sadnica priznatih sorti voćaka na minimalnoj površini od 0,1 ha u iznosu od 50% utvrđene cijene deklarirane voćne sadnice;

1.2.2. održavanje postojećih voćnjaka u iznosu od 1.500 kn/ha voćnjaka;

1.2.3. sadnja novih nasada jagoda od najmanje 6.000 sadnica na površinama s riješenim navodnjavanjem, u iznosu od 0,40 kn po deklariranoj sadnici;

1.3. Subvencije u konvencionalnoj stočarskoj proizvodnji:

1.3.1. obnova stočnog fonda nabavom uzgojno valjane stoke starosti do tri godine potvrđene od strane HPA, iznosom od: 2.000,00 kn po junici ili kravi; 200,00 kn po kozi ili ovci, uz uvjet da se nabavljena stoka zadrži u vlastitom uzgoju najmanje jednu godinu;

1.3.2. pomlađivanje stočnog fonda zadržavanjem ženskog teleta u vlastitom uzgoju, potvrđeno od strane HPA ili nadležne veterinarske organizacije, u  iznosu od 1.500,00 kn po zadržanom teletu, pod uvjetom da se grlo zadrži do stadija prvotelke;

1.3.3. očuvanje stočnog fonda potvrđenog od strane HPA ili nadležne veterinarske organizacije (umjetno osjemenjivanje, liječenje i uzgojno selekcijski rad):

- iznosom od 900,00 kn po kravi/junici u tekućoj godini, korisniku koji drži 6 i više ženskih grla i nije korisnik subvencije iz podtočke 1.3.2. ove točke;

- iznosom od 345,00 kn po kravi/junici u tekućoj godini, korisniku koji drži 1-5  ženskih grla pod uvjetom da za isto grlo ne koristi subvenciju iz podtočke  1.3.2. ove točke;

1.3.4. uzgoj najmanje 30 pčelinjih zajednica/košnica potvrđenih od strane HPA, u iznosu od 20,00 kn po pčelinjoj zajednici/košnici;

1.3.5. proizvodnja i/ili otkup higijenski ispravnog mlijeka, u iznosu 0,16 kn/kg kravljeg, kozjeg ili ovčjeg mlijeka propisane kakvoće, proizvođaču koji ga daje u otkup u registrirani object temeljem sklopljenog ugovora s otkupljivačem ili 0,15 kn/kg ukoliko prerađuje mlijeko u vlastitom registriranom/odobrenom pod uvjetom da se na gospodarstvu redovito provodi kontrola mliječnosti i analitika mlijeka;

1.3.6. umjetno osjemenjivanje rasplodne krmača po prvi put iznosom od 250,00 kn.

1.4. Prateće aktivnosti u stočarstvu:

1.4.1. zbrinjavanje lešina goveda, konja, ovaca, koza i svinja  uginulih na gospodarstvu u iznosu od 70% troškova dokumentiranih računom  ovlaštene veterinarske organizacije upisane u Upisnik sakupljača nusproizvoda životinjskog podrijetla.

1.5. Subvencije za ekološku i integriranu proizvodnju:

1.5.1. ekološka proizvodnja i ekološka proizvodnja u prijelaznom razdoblju na minimalnoj površini od 0,1 ha u iznosu od: 500,00 kn/ha za ratarsku proizvodnju, 1.000,00 kn/ha za proizvodnju ljekovitog i industrijskog bilja i povrća, 4.000,00 kn/ha za proizvodnju sjemena, 3.500,00 kn/ha za voćnjake i vinograde;

1.5.2. ekološka stočarska proizvodnja i ekološka stočarska proizvodnja u prijelaznom razdoblju iznosom od 2.500,00 kn po uzgojenoj  kravi, 500,00 kn po uzgojenoj kozi i ovci  i 50,00 kn po košnici;

           1.5.3. stručni nadzor i sustav ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji i ekološkoj proizvodnji u prijelaznom razdoblju  u iznosu od 70% troškova dokumentiranih  računom pravnog subjekta ovlaštenog za obavljanje nadzora, korisniku subvencije iz podtočke 1.5.1. i 1.5.2. ove točke;

           1.5.4. integrirana proizvodnja na minimalnoj površini od 0,1 ha u iznosu od: 300,00 kn/ha za ratarsku proizvodnju, 700,00 kn/ha za povrćarsku proizvodnju i 2.500,00 kn/ha za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju;

            1.5.5. stručni nadzor integrirane proizvodnje u iznosu od 70 % troškova dokumentiranih računom pravnog subjekta ovlaštenog za obavljanje nadzora, korisniku subvencije iz podtočke 1.5.4. ove točke.

 

2. Subvencije za razvoj tržišne poljoprivredne proizvodnje su:

2.1. Subvencije u konvencionalnoj vinogradarskoj proizvodnji:

2.1.1. sadnja (nova sadnja, ponovna sadnja i podsadnja) loznih cijepova preporučenih sorti vinove loze korisniku koji sa novopodignutom površinom obrađuje minimalno 2 ha vinograda, u iznosu od 8,00 kn po deklariranom loznom cijepu;    

2.1.2. održavanje postojećih vinograda minimalne površine od 2 ha u iznosu od 3.300,00 kn/ha vinograda.

2.2. Subvencije u konvencionalnoj voćarskoj proizvodnji:

2.2.1. sadnja sadnica priznatih sorti voćaka  korisniku koji sa novopodignutom  površinom obrađuje minimalno 2 ha voćnjaka, u iznosu od 70% utvrđene cijene deklarirane voćne sadnice;

 2.2.2. održavanje postojećih voćnjaka minimalne površine 2 ha u iznosu od 2.000,00 kn/ha voćnjaka;

2.2.3. sadnja novih nasada jagoda od najmanje 10.000 sadnica na površinama s riješenim navodnjavanjem, u iznosu od  0,60 kn po deklariranoj sadnici jagoda.

 

2.3. Subvencije u konvencionalnoj stočarskoj proizvodnji:

2.3.1. očuvanje stočnog fonda potvrđenog od strane HPA ili nadležne veterinarske organizacije (umjetno osjemenjivanje, liječenje i uzgojno selekcijski rad), iznosom od 2.000,00 kn po kravi/junici u tekućoj godini, pod uvjetom da se za isto grlo ne koristi subvencija iz podtočke 2.3.2. ove točke; 

2.3.2. pomlađivanje stočnog fonda zadržavanjem ženskog teleta u vlastitom uzgoju, potvrđeno od strane HPA ili nadležne veterinarske organizacije, u  iznosu od 2.200,00 kn po zadržanom teletu, pod uvjetom da se grlo zadrži do stadija prvotelke;

          2.3.3. proizvodnja meda u iznosu od 1 kn/kg, korisniku koji godišnje proizvede, proda i isporuči više od 1.000 kg meda, ali najviše do 30 kg meda po zajednici/košnici.

2.4. Subvencije za proizvodnju sjemena i sadnog materijala:

2.4.1. stručni nadzor proizvodnje poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala, u visini stvarnih troškova (isključujući troškove nadzora koji se odnose na proizvodnju sjemena i sadnog materijala nepriznatih sorti za inozemnog naručitelja).

 

II. KORISNICI SUBVENCIJA U POLJOPRIVREDI:

Korisnici subvencija u poljoprivredi mogu biti  nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pravne osobe subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, sa sjedištem ili prebivalištem na području Grada Zagreba, koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava prije 1. siječnja 2009. (osim ako se upisuju prvi put), koji slijedeće uvjete i kriterije:

1. da poljoprivrednu proizvodnju ili aktivnost obavljaju na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije (osim subvencija iz podtočaka  2.1.1. i 2.2.1. ovog poziva);

2. da su upisani u Vinogradarski registar za subvencije iz podtočke 1.1.2. i 2.2.1. ovog poziva;

3. da su upisani u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji i preuzmu obvezu da ostanu u sustavu ekološke proizvodnje do 2014. (za subvencije iz podtočke 1.5.1., 1.5.2. i 1.5.3. ovog poziva);

4. da su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji i preuzmu obvezu da ostanu u sustavu integrirane proizvodnje do 2014. (za subvenciju iz podtočke 1.5.4. i 1.5.5. ovog poziva);

5. da su upisani Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena i/ili Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala (za subvenciju iz podtočke 2.4.1. ovog poziva);

6. da su upisani u Registar poreznih obveznika (za subvencije od podtočke 2.1.1. do 2.4.1. ovog poziva) ili da su porezni obveznici u paušalnom sustavu poreza na dohodak (za subvenciju iz podtočke 2.3.3. ovog poziva).

Korisnik koji ostvari pravo na subvenciju utvrđenu u točki II. podtočki 2. ovog poziva ne može u tekućoj godini ostvariti pravo na istu vrstu subvencija utvrđenu u točki II. podtočki 1. ovog poziva.

Korisniku dosadašnjih poticajnih sredstava Grada Zagreba, subvencije se ne mogu odobriti ako su prethodne utrošene nenamjenski ili ako je izgubio pravo na ostvarivanje gradskih poticajnih sredstava.

Korisnik subvencija ne može biti fizička i pravna osoba koja ima dugovanja prema Gradu Zagrebu.

Subvencije u području poljoprivrede mogu se ostvariti za proizvodnju ili aktivnost obavljenu od 1. studenog 2010. do 1. listopada 2011., osim podizanja novih nasada vinograda i voćnjaka koje mora biti obavljeno od 1. srpnja 2010. do 30. lipnja 2011.

 

Postojećim vinogradima i voćnjacima smatraju se vinogradi i voćnjaci zasađeni prije 1. srpnja 2010.

 

III. SUBVENCIJE U ŠUMARSTVU:

Grad Zagreb će u 2011. dodjeljivati subvencije u području šumarstva i to: 
1. unos zeca u lovišta korisniku koji kupi iz registrirane uzgajivačnice na području Republike Hrvatske najmanje dva para zečeva i ispusti ih u zajednička lovišta Grada Zagreba kojima gospodari sukladno smjernicima lovnogospodarske osnove i pravilima struke, u iznosu od 500,00 kn po zecu;
2. unos pernate divljači (fazana i trčke) korisniku koji kupi maksimalno do 300 komada pernate divljači po lovištu iz registrirane uzgajivačnice i ispusti ih u lovišta na području Grada Zagreba kojima gospodari sukladno smjernicima lovnogospodarske osnove i pravilima struke, u iznosu od 75% stvarnih troškova po komadu divljači.

 

IV. KORISNICI SUBVENCIJA U ŠUMARSTVU:
Korisnici subvencija u šumarstvu su lovozakupnici zajedničkih i državnih lovišta na području Grada Zagreba, koji uredno ispunjavaju preuzete ugovorne obveze prema Gradu Zagrebu, te ispunjavaju i druge propisane uvjete i kriterije.
Subvencije u šumarstvu mogu se ostvariti za unos divljači koja je kupljena i ispuštena u lovišta u razdoblju od 1. siječnja do 1. prosinca 2011. 

V. IZNOS SUBVENCIJA

Najviši iznos pojedinačne subvencije iz točke I. podtočke 1. i točke III. ovog poziva, po jednom korisniku u tekućoj godini može iznositi 60.000,00 kn, a najviše do 300.000,00 kn po svim vrstama subvencije.

Najviši iznos pojedinačne subvencije iz točke I. podtočke 2. ovog poziva, po jednom korisniku u tekućoj godini može iznositi 120.000,00 kn, a najviše do 500.000,00 kn po svim vrstama subvencije. 

 

VI. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjevi za subvencije podnose se na Obrascima s oznakom GZ i rednim brojem subvencije. Obrazac se može podići u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Av. Dubrovnik 12/IV i PU Sesvete, Sesvete, Trg D.Domjanića 4 svakim radnim danom od 9-15 sati, ili pronaći na internet adresi: www.zagreb-psv.org.

Zahtjevi za subvencije mogu se podnijeti do 01.10.2011., osim zahtjeva za podizanje novih nasada vinograda i voćnjaka koji se mogu podnijeti do 30.6.2011.

Zahtjev se dostavlja neposredno u Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Avenija Dubrovnik 12, Zagreb, pisarnica - soba 17. Na zahtjev se naplaćuje 20 kn državnih biljega.

Podnositelj zahtjeva može podnijeti samo jedan zahtjev koji se odnosi na istu površinu, isto grlo ili proizvodnu jedinicu za svaku pojedinu subvenciju.Podnositelj zahtjeva za subvencije iz podtočaka 1.3.3. i 2.3.1. zahtjev za cjelokupni stočni fond ima pravo podnijeti jednom u godini.

 

VII. OBRADA ZAHTJEVA

Zahtjevi za dodjelu subvencija obrađivat će se i odobravati prema redoslijedu zaprimanja potpunog zahtjeva do utroška sredstava u Proračunu Grada Zagreba za 2011. Potpun zahtjev je zahtjev podnesen na obrascu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo kojem je priložena sva dokumentacija popisana na tom obrascu.

Subvencije će se odobravati nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti i kriteriji, te da se na temelju priložene dokumentacije može nesumnjivo utvrditi da je proizvodnja ili aktivnost koja se subvencionira obavljena.

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo izrađivat će mjesečne liste korisnika subvencija radi njihove isplate, do utroška sredstava u Proračunu Grada Zagreba za 2011.

Iznimno od stavka 4. ovog članka subvencija otkupa higijenski ispravnog mlijeka isplaćivat će se na temelju ugovora s posrednikom - vlasnikom registriranog objekta za otkup.

Podnositelji zahtjeva za subvencije dobit će pisanu obavijest o ispunjavanju uvjeta i kriterija za dodjelu subvencije u roku od 30 dana od dana dostave potpunog zahtjeva, a najkasnije do 30. listopada 2011. godine.

 

VIII. INFORMACIJE:

Sve informacije vezane za dodjelu subvencija mogu se dobiti na telefone:

-          subvencije iz podtočaka: 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1. i 2.2.2. na telefon: 01/658-5647 i 01/610-1695

-          subvencije iz podtočaka: 1.4.1. na telefon: 01/658-5683

-          subvencije iz podtočaka: 1.2.3., 1.3.5., 1.3.6., 2.2.3., 2.4.1.,  na telefon: 01/658-5682

-          subvencije iz podtočaka: 1.3.1.,1.3.2.,  1.3.3., 2.3.1. i 2.3.2. na telefon: 01/658-5684

-          subvencije iz podtočaka: 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4. i 1.5.5. na telefon: 01/658 -5605

-          subvencije iz podtočke  1.3.4., 2.3.3., 3.1. i 3.2. na telefon: 01/658-5603.