Obavijest korisnicima državnih potpora

 

Temeljem Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi (Narodne novine br. 33/10 - stupio na snagu 17.3.2010., 63/10 - stupio na snagu 21.5.2010. i 106/10 - stupio na snagu 8.9.2010.) jedinstveni zahtjev za izravna plaćanja obuhvaća zahtjev za izravna plaćanja u biljnoj proizvodnji i zahtjev za izravna plaćanja u stočarstvu, a podnosi se od 1. ožujka do 15. svibnja tekuće godine Agenciji za izravna plaćanja putem Regionalnog ureda Grada Zagreba, Ulica Grada Vukovara 269 d, VI kat.

 

Iznimno u 2010. godini zasebno se podnosi zahtjev za izravna plaćanja u stočarstvu do 30. rujna 2010. putem Hrvatske poljoprivredne agencije, a zahtjev za izravna plaćanja u biljnoj proizvodnji do 15. lipnja 2010. godine. Nanovijim izmjenama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi rok za podnošenje zahtjeva za izravna plaćanja u biljnoj proizvodnji produžen je do 15. listopada 2010..

 

Zahtjev podnesen u roku moguće je promijeniti u roku do 31. svibnja tekuće godine. Iznimno za 2010. godinu korisnik pisanim putem može zatražiti izmjenu ili dopunu zahtjeva za izravna plaćanja u biljnoj proizvodnji ili u stočarstvu najkasnije 15 dana od završetka roka za podnošenje zahtjeva.

 

Zahtjevi se mogu zaprimati i 25 kalendarskih dana nakon isteka 15. lipnja odnosno 30. rujna tekuće godine, ali se u tom slučaju smanjuje visina izravnog plaćanja po korisniku i to tako da se smanjuje iznos poticaja za 1% po radnom danu kašnjenja osim u slučaju smrti korisnika. Zahtjevi podneseni izvan tih rokova smatraju se nepravovremenim i ne razmatraju se.

 

Zahtjev podnosi nositelj poljoprivrednog gospodarstva, a sastoji se od ispunjavanja Obrasca 1 kojeg korisnici preuzimaju u Regionalnom uredu Grada Zagreba. Na Obrazac 1 upisuju se kulture koje su posijane u jesenskoj sjetvi 2009. ili proljetnoj 2010. ukoliko je riječ o jednogodišnjim kulturama i za njih se traži samo osnovno plaćanje. Ukoliko je riječ o višegodišnjim nasadima zahtjev se podnosi za osnovno i posebno plaćanje. Osnovno plaćanje iznosi 2.250,00 kn po hektaru, a posebno se razlikuje ovisno o kulturi, za višegodišnje nasade ono iznosi 250,00 kn po hektaru.