Natječaj za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu u 2014.

 

Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo na temelju čl. 22. st. 1. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 5/13,11/13 i 14/13 i ) objavio je dana 15.4.2.014.Natječaj za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu za 2014. godinu na web stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr) i Ureda (www.zagreb-psv.org), te oglasnim pločama Područnih ureda gradske uprave.

 

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjevi za pomoći podnose se na propisanim obrascima s rednim brojem pomoći, koji su sastavni dio Natječaja. Zahtjev mora sadržavati svu dokumentaciju popisanu na pripadajućem obrascu. Obrazac se može podići u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Av. Dubrovnik 12/IV i PU Sesvete, Sesvete, Trg D. Domjanića 4, svakim radnim danom od 9-15 sati, a utorkom i četvrtkom do 18 sati, ili ispisati na internet adresi: http://www.zagreb.hr/ ( link: http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=860)   i http://www.zagreb-psv.org/  

 

Potpun zahtjev je zahtjev podnesen na obrascu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo kojem je priložena sva dokumentacija popisana na obrascu i na kojeg je naljepljena taksa u iznosu od 20,00 kn.

Dokumentaciju (račune, ponude, dokaze o uplati, ugovore,  potvrde, tehnološke i građevinske projekte) molimo dostaviti u originalu, a ukoliko Vam je original potreban molimo da prije predaje zahtjeva dokumentaciju dostavite referentima na ovjeru (III kat, sobe 313, 314, 315, 319, ovjeru je moguće obaviti i u PU Sesvete).. Ukoliko predate dokumentaciju u originalu, ista će Vam se nakon provedbe postupka odobrenja na Vaš zahtjev vratiti prilikom dostave obavijesti o odobrenju ili odbijanju odnosno prilikom zaključenja ugovora o korištenju.

Iz aplikacije Upisnik PG-a potrebno je ispisati i sve stranice koje se odnose na status i resurse gospodarstva (nositelj, adresa, račun, MIBPG, članovi, zemljište i stoka).

Napomena: Dokumente vezane uz ekološku i integriranu proizvodnju, uvedene sustave kakvoće proizvoda prilaže se ukoliko takve korisnik posjeduje radi ostvarivanja prava na prednost.

 

Gdje predati zahtjev?

Prijavu na natječaj treba dostaviti zajedno s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NATJEČAJ ZA DODJELU POMOĆI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U 2014. – NE OTVARAJ“ i to poštom preporučeno na adresu: Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo – za Povjerenstvo za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu, Avenija Dubrovnik 12, 10000 Zagreb, ili predati neposredno radnim danom od 9,00 do 15,00 sati u pisarnici Gradske uprave na istoj adresi (soba 17, prvi kat).

 

Kako dokazati da gospodarstvo ili drugi subjekt nema dug prema Gradu Zagrebu?

Pravo na odobrenje pomoći imaju korisnici koji nemaju dugovanja prema Gradu Zagrebu što se dokazuje prilaganjem dva dokumenta u originalu:

1. Potvrda o nepostojanju javnih dugovanja (ne starija od 30 dana) – potvrda se pribavlja u Poreznoj upravi prema prebivalištu ili sjedištu poljoprivrednog gospodarstva, troškovi potvrde su 40,00 kn.

2. Potvrda Zagrebačkog holdinga o nepostojanju dugovanja prema Gradu Zagrebu za nositelja i članove gospodarstva (kod OPG-a i obrtnika) ili za pravnu osobu (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) – pribavlja se podnošenjem zahtjeva u poduzeću Zagrebački holding d.d., Savska 1, troškovi potvrde su 25,00 kn.

Osim ova dva dokumenta za korisnike koji koriste zemljište u vlasništvu RH na području Grada Zagreba dugovanja za zakup će se utvrditi po službenoj dužnosti, a ukoliko imaju zemljište u zakupu na području Zagrebačke županije potrebno je pribaviti potvrdu jedinice lokalne samouprave da ne postoji dugovanje za zakup.

Ukoliko podnosite više zahtjeva potrebno je da u jedan tip pomoći stavite originale potvrda, a u druge možete staviti fotokopiju na kojoj ćete napisati u kojoj je vrsti pomoći original.

 

Kako dokazati da je financijsko poslovanje gospodarstva zakonito?

Nositelj gospodarstva odnosno ovlaštena osoba mora pažljivo popuniti sve u obrascu zahtjeva gdje će se dio zahtjeva odnositi na ukupno ostvarene primitke u 2013. godini. Ukoliko su primici u 2013. bili manji od 80.500,00 kuna korisnik ne mora svoju djelatnost prijaviti kao oblik ostvarivanja primitaka u Poreznoj upravi. Ukoliko su primici  ( a u primitke ulaze svi primici pa tako i svi oblici potpora iz EU, državnog ili lokalnog proračuna) prešli granicu od 80.500,00 kuna gospodarstvo je odgovorno za prijavu svog statusa Poreznoj upravi bilo kao paušalnog poreznog obveznike ( primici do 149.500,00 kuna), bilo kao obveznika koji vodi poslovne knjige ( dohodaši) bilo kao obveznika poreza na dobit. Drugim riječima ispunjavanjem  obrasca zahtjeva nositelj gospodarstva preuzet će odgovornost za zakonitost financijskog poslovanja.

 

Zašto je u obrascima izjava o dodjeljenim potporama i o eventualnom financiranju aktivnosti ili investicije iz EU, državnog ili lokalnog proračuna?

Ulaskom Republike Hrvatske u EU preuzeli smo obvezu izbjegavanja dvostrukog financiranja. Dvostruko financiranje znači da za istu namjenu i isti trošak gospodarstvu ne smiju biti isplaćena javna sredstva iz više različitih proračuna. Ukoliko ste za određene namjene i troškove zahtjev podnijeli Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u obvezi ste to navesti u zahtjevu i izjavi. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo u obavezi je provjere eventualnog dvostrukog financiranja. Napominjemo da je posebno štetno utvrđivanje dvostrukog financiranja za mjere koje se sufinanciraju iz EU proračuna, jer ukoliko se utvrdi da je do njega došlo gospodarstvo sredstva mora vratiti i dolazi na crnu listu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

Do kada je moguće podnijeti zahtjev?

Rok za podnošenje zahtjeva je  16.5.2014.. godine.

 

Gdje je moguće dobiti informacije?

Sve dodatno potrebne informacije moguće je dobiti na telefone: 01/6585-683, 01/6585-605, 01/6585-682, 01/6585-647, 01/6585-684, 01/6101-695 i 01/6585-603.

 

U nastavku slijedi tekst Natječaja s obrascima za predaju zahtjeva.

 

 

 


 

Na temelju točke V. podtočke 2. Programa poticanja razvitka poljoprivrede i šumarstva na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/03, 10/06, 17/09 i 19/11) i članka 22. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 5/13, 11/13 i 14/13), gradonačelnik Grada Zagreba, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U 2014.

 

 

 

1. PREDMET NATJEČAJA I UVJETI

 

Predmet ovoga natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu u 2014. za namjene:

 

1. INVESTICIJE U POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

 

1.1. Investicije u bilinogojstvenu proizvodnju:

 

1.1.1. nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje na minimalno 0,1 ha zemljišta ili 0,05 ha plastenika i/ili tunela u povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji te za postojeće trajne nasade; 
 

1.1.2. nabavu i postavljanje novih plastenika i/ili tunela minimalne površine 200 m2 za proizvodnju povrća i cvijeća;

 

1.1.3. nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosači, stupovi, sidra i protukišne folije) u postojećim trajnim nasadima;

 

1.1.4. investicije u trajne nasade i nasade jagoda (troškovi pripreme zemljišta, analize tla, kupnje certificiranog sadnog materijala, nabave sustava za navodnjavanje, nabave i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče - mreže, nosači, stupovi, sidra, armatura i protukišne folije, folije za jagode i ograđivanje nasada);

 

1.1.5. očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru voćarstva;

 

1.1.6. očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru vinogradarstva.

 

1.2. Investicije u stočarsku proizvodnju:

 

1.2.1. izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje farmi (izgradnja novih farmi za proizvodnju mlijeka, mesa i jaja, rekonstrukcija i adaptacija s ciljem unapređivanje sustava izgnojavanja i kvalitetnijeg držanja životinja i stočne hrane, skladištenja stajnjaka, sustava za obradu otpadnih voda, ograđivanja farmi, uređenje ispusta i pregonskih pašnjaka, nabavu opreme za rukovanje stajskim gnojem i korištenje stajskog gnoja, opreme za sprečavanje onečišćenja zraka, uređenje prostorije i nabava opreme za mužnju, uređenje prostorije i nabava opreme za hlađenje i skladištenje mlijeka);

 

1.2.2. očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektorima proizvodnje mlijeka i svinjogojstva - uzgoj krmača i prasadi.

 

1.3. Zajedničke investicije u bilinogojstvenu i stočarsku proizvodnju:

 

1.3.1. nabavu opreme, izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju prostora za skladištenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda;

 

1.3.2. nabavu postrojenja za preradu ostataka biomase u pelete i drvnu sječku, te kotlovskih postrojenja za grijanje na pelete i brikete.

 

1.4. Investicije u ekološku i integriranu proizvodnju:

 

1.4.1. investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje;

 

1.4.2. investiranje u ekonomičnost integrirane proizvodnje.

 

NAJVIŠI IZNOS POMOĆI PO KORISNIKU GODIŠNJE

- 75% od vrijednosti investicije ali najviše do 50.000,00 kuna za pomoći iz točaka 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1. , 1.3.1. i 1.3.2. ovog natječaja, odnosno najviše do 120.000,00 kuna za pomoć iz točke 1.3.2. ovog natječaja, ako je korisnik pomoći poljoprivredna zadruga u koju se zadružilo najmanje sedam obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s prebivalištem na području Grada Zagreba koji nisu u srodstvu,

- 75% od vrijednosti investicije ali najviše do 200.000,00 kuna za pomoć iz točke 1.1.4. ovog natječaja,

- prema proizvodnim razredima za pomoć iz točke 1.1.5.:

- 1. proizvodni razred do 1.000,00 kuna

- 2. proizvodni razred do 2.500,00 kuna

- 3. proizvodni razred do 5.000,00 kuna

- 4. proizvodni razred do 20.000,00 kuna

- 5. proizvodni razred do 40.000,00 kuna;

- prema proizvodnim razredima za pomoć iz točke 1.1.6.:

- 1. proizvodni razred do 1.000,00 kuna

- 2. proizvodni razred do 1.500,00 kuna

- 3. proizvodni razred do 2.500,00 kuna

- 4. proizvodni razred do 10.000,00 kuna

- 5. proizvodni razred do 20.000,00 kuna;

- prema proizvodnim razredima za pomoći iz točke 1.2.2.:

- 1. proizvodni razred do 1.000,00 kuna

- 2. proizvodni razred do 5.500,00 kuna

- 3. proizvodni razred do 15.000,00 kuna

- 4. proizvodni razred do 35.000,00 kuna

- 5. proizvodni razred do 75.000,00 kuna;

- prema proizvodnim razredima za pomoć iz točke 1.4.1.:

- 1. proizvodni razred do 4.000,00 kuna

- 2. proizvodni razred do 10.000,00 kuna

- 3. proizvodni razred do 15.000,00 kuna

- 4. proizvodni razred do 35.000,00 kuna

- 5. proizvodni razred do 75.000,00 kuna;

- prema proizvodnim razredima za pomoć iz točke 1.4.2.:

- 1. proizvodni razred do 2.000,00 kuna

- 2. proizvodni razred do 4.500,00 kuna

- 3. proizvodni razred do 10.000,00 kuna

- 4. proizvodni razred do 25.000,00 kuna

- 5. proizvodni razred do 50.000,00 kuna.

 

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da se investira na vlastitom gospodarstvu na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije,

- da podnositelj prijave na natječaj ima poslovni plan ulaganja procijenjen od Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo (osim za pomoći iz točaka 1.1.5.,  1.1.6., 1.2.2. , 1.4.1. i 1.4.2.ovog natječaja).

 

 

2. PRERADA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I NJIHOVO TRŽENJE

 

2.1. opremanje objekata za doradu, preradu, opremanje i pakiranje grožđa kapaciteta preko 5.000l;

 

2.2. opremanje objekata za doradu, preradu, opremanje i pakiranje voća i povrća;

 

2.3. nabavu opreme za izravno trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda i/ili prerađevina.

 

NAJVIŠI IZNOS POMOĆI PO KORISNIKU GODIŠNJE

- 50% od vrijednosti ulaganja, ali najviše do 70.000,00 kuna, odnosno najviše do 120.000,00 kuna ako je korisnik pomoći poljoprivredna zadruga u koju se zadružilo najmanje sedam obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, nositelji kojih imaju prebivalište u Gradu Zagrebu i koji nisu u srodstvu (za pomoći iz točaka  2.1. i 2.2. ovoga natječaja),

- 75% vrijednosti investicije, ali najviše do 20.000,00 kuna za pomoć iz točke 2.3. ovog natječaja.

 

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da se opremaju objekti na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije (za pomoći iz točaka 2.1. i 2.2. ovog natječaja),

- da podnositelj prijave na natječaj prvi put podnosi prijavu za opremanje objekta i preuzme obvezu upisa objekta u propisani upisnik u roku od godine dana ili da je podnositelj prijave dosadašnji korisnik pomoći za opremanje objekta i objekt je upisan u propisani upisnik (za pomoći iz točaka 2.1. i 2.2. ovog natječaja),

- da je podnositelj prijave na natječaj upisan u Vinogradarski registar ( za pomoć iz točke 2.1.)

 -da podnositelj prijave na natječaj ima poslovni plan ulaganja procijenjen od Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo (za pomoći iz točaka 2.1. i 2.2. ovog natječaja),

- da podnositelj prijave na natječaj izravno bez posrednika trži vlastite poljoprivredne proizvode i/ili prerađevine krajnjem potrošaču (za pomoć iz točke 2.3. ovog natječaja).

 

 

3. UDRUŽIVANJE POLJOPRIVREDNIKA

 

3.1. poboljšavanje ljudskih i proizvodnih potencijala, te promidžbu poljoprivrednih proizvoda svojih članova;

3.2. pomoć novoosnovanim poljoprivrednim zadrugama za registraciju i početni rad.

 

NAJVIŠI IZNOS POMOĆI PO KORISNIKU GODIŠNJE

- do 15.000,00 kuna.

 

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI

- da je podnositelj prijave na natječaj pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu registrirana za djelatnosti koje podupiru razvoj znanja, vještina i promociju poljoprivrednih proizvoda i hrane i druge djelatnosti od značenja za razvitak poljoprivrede, koje su osnivači/članovi pretežito poljoprivredni proizvođači s prebivalištem, odnosno sjedištem te posjedima u Gradu Zagrebu.

-  da je zadruga osnovana u tekućoj godini (za pomoć iz točke 3.2.),

- da je zadruga izradila poslovni plan djelovanja koji je procijenjen od Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo (za pomoć iz  točke 3.2.).

 

 

4. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

 

4.1. uzgoj izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (govedo, konj, svinja, kokoš, pčela).

 

NAJVIŠI IZNOS POMOĆI PO KORISNIKU GODIŠNJE

- do 15.000,00 kuna.

 

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da se aktivnost obavlja na području Grada Zagreba,

- da je podnositelj prijave uzgajivač izvornih pasmina domaćih životinja koje su upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja i Središnji popis matičnih grla ili Središnji registar kopitara ili Središnji popis matičnih jata ili Uzgojnu knjigu matica pčela.

 

 

5. MJERE UREĐENJA ZEMLJIŠTA

 

5.1. uređenje neuređenoga poljoprivrednog zemljišta;

 

5.2. održavanje hidromelioracijskih sustava, otvorenih kanala 3. i 4. reda, kopanje obrambenih kanala, retencija i/ili akumulacija.

 

NAJVIŠI IZNOS POMOĆI PO KORISNIKU GODIŠNJE

- 75% stvarnih troškova, ali najviše do 35.000,00 kuna korisniku koji je u tekućoj godini ušao u posjed, odnosno do 20.000,00 kuna drugim korisnicima.

 

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da podnositelj prijave uređuje poljoprivredno zemljište kojega je vlasnik ili korisnik na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije,

- da se uređuje poljoprivredno zemljište minimalne površine 0,50 ha,

- da podnositelj prijave ne započne radove na uređenju zemljišta prije nego što se utvrdi stvarno stanje te vrijednost potrebnih radova,

- da je podnositelj prijave izradio tehničko-tehnološki projekt za uređenje zemljišta.

 

 

6. RURALNI TURIZAM I TRADICIONALNI RURALNI OBRTI

 

6.1. uvođenje turističke ponude u seljačko domaćinstvo;

 

6.2. proširenje turističke ponude na seljačkom domaćinstvu (novi turistički sadržaji);

 

6.3. promociju seoskog turizma.

 

NAJVIŠI IZNOS POMOĆI PO KORISNIKU GODIŠNJE

- 50% stvarnih troškova, ali najviše do 80.000,00 kuna za pomoć iz točke 6.1.

- do 30.000,00 kuna za pomoći iz točaka 6.2. i 6.3.

 

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva s prebivalištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da je podnositelj prijave vlasnik objekta za preradu poljoprivrednih proizvoda upisanog u propisani upisnik ( za pomoć iz točke 6.1.)

- da je podnositelj prijave upisan ili preuzme obvezu upisa u Upisnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu u roku od godine dana ( za pomoć iz točke 6.1.)

- da se turistička djelatnost, odnosno obrt, obavlja na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije,

- da je podnositelj prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu ( za pomoći iz točke 6.2. i 6.3.),

- da podnositelj prijave na natječaj ima poslovni plan ulaganja procijenjen od Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo (za pomoći iz točke 6.1. i 6.2. ovog natječaja).

 

 

7. POBOLJŠANJE RURALNE INFRASTRUKTURE U VEZI S RAZVITKOM POLJOPRIVREDE

 

7.1. izradu projektne dokumentacije infrastrukturnog priključka do poljoprivredno gospodarske građevine;

7.2. izvođenje infrastrukturnog projekta (priključak na električnu i plinsku mrežu, vodovod, kanalizaciju i prilazni put).

 

NAJVIŠI IZNOS POMOĆI PO KORISNIKU GODIŠNJE

Najviši je iznos pomoći po korisniku godišnje 75% vrijednosti investicije, ali najviše do 30.000,00 kuna.

 

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI SU:

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da podnositelj prijave izvodi infrastrukturni projekt na vlastitom poljoprivrednom zemljištu i/ili gospodarskom objektu na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije,

- da je maksimalna udaljenost najbliže infrastrukturne mreže do poljoprivredno gospodarske građevine za koju se dovodi priključak 1000 m,

- da je podnositelj zahtjeva izradio projektnu i tehničku dokumentaciju za izvođenje infrastrukturnog projekta (za pomoć iz točke 7.2),

- da se infrastrukturni projekt provodi na objektu u skladu s propisima iz područja gradnje (za pomoć iz točke 7.2).

 

 

8. PROMOCIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

 

8.1. organizaciju i suorganizaciju manifestacija i događanja kojima je cilj promocija poljoprivrednih proizvoda i njihovo trženje;

 

8.2. označavanje poljoprivrednih proizvoda nekom od oznaka posebnih svojstava hrane (izvornosti, zemljopisnog podrijetla, tradicionalnog ugleda ili robne marke).

 

NAJVIŠI IZNOS POMOĆI PO KORISNIKU GODIŠNJE

- do 40.000,00 kuna za pomoć iz točke 8.1.ovoga natječaja,

- 50% stvarnih troškova ali najviše do 15.000,00 kuna za pomoć iz točke 8.2. ovog natječaja.

 

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI

- da je podnositelj prijave na natječaj pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da se manifestacija ili događanje održava na području Grada Zagreba te da podnositelj prijave ima preporuku vijeća gradske četvrti ako se manifestacija ili događanje održava izvan područja naselja Zagreb (za pomoć iz točke 8.1. ovoga natječaja),

- da se promovira, označava i standardizira poljoprivredni proizvod proizveden na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije (za pomoć iz točke 8.2. ovoga natječaja),

- da je podnositelj prijave izradio projekt za ispunjavanje uvjeta za zaštitu intelektualnog vlasništva pri stvaranju robne marke poljoprivrednog proizvoda ili za izdavanje rješenja na temelju propisa u vezi s izvornošću, zaštitom zemljopisnog podrijetla ili tradicionalnog ugleda proizvoda (za pomoć iz točke 8.2. ovoga natječaja).

 

 

2. KORISNICI

 

v  Korisnici sredstava pomoći mogu biti fizičke i pravne osobe koje su vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta ili gospodarskih objekata na području Grada Zagreba i bave se poljoprivrednom i šumarskom proizvodnjom.

 

v  Korisnici sredstava pomoći mogu biti fizičke i pravne osobe koje ne obavljaju poljoprivrednu i šumarsku proizvodnju na području Grada Zagreba, ako nadležno povjerenstvo ocijeni da je njihov gospodarski program u interesu poljoprivredne proizvodnje i tržišta Grada Zagreba.

 

v  Korisnici sredstava pomoći mogu biti fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnosti koje podupiru razvoj znanja, vještina, promociju i trženje poljoprivrednih proizvoda i hrane i druge djelatnosti od značenja za razvitak poljoprivrede i šumarstva.

 

v  Subjekt u poduzetništvu i obrtu može biti korisnik sredstava pomoći ako je utvrđen kao subjekt malog gospodarstva posebnim propisom.

 

v  Korisniku dosadašnjih poticajnih sredstava Grada Zagreba, sredstva pomoći se mogu odobriti isključivo ako su prethodna sredstva utrošena namjenski.

 

v  Korisnik pomoći utvrđenih ovim pravilnikom može biti fizička i pravna osoba koja nema dugovanja prema Gradu Zagrebu i koja vodi zakonito financijsko poslovanje.

 

v  Prednost pri dodjeli sredstava pomoći imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave ekološkom ili integriranom poljoprivrednom proizvodnjom, poljoprivredne zadruge, poljoprivredna gospodarstva koja proizvode poljoprivredne proizvode označene nekom od oznaka posebnih svojstava ili proizvodnju obavljaju po posebnim standardima i sustavima, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poljoprivredni obrti nositelji kojih su mlađi od 40 godina.

 

v  Korisnici pomoći za koje je ovim pravilnikom utvrđen iznos pomoći ovisno o pripadnosti proizvodnim razredima, razvrstavaju se u proizvodne razrede sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Natječaja.

 

v  Iznosi pomoći utvrđeni u postotnim iznosima izračunavaju se u odnosu na iznos troška bez PDV-a.

 

Najviši ukupni godišnji iznos pomoći po jednom korisniku po svim vrstama pomoći može iznositi 400.000,00 kuna.

 

 

3. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

 

Prijave na natječaj podnose se na obrascima koji se mogu dobiti u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati, a dostupni su i na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr i www.zagreb-psv.org).

Prijave na natječaj dostavljaju se zajedno s propisanom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NATJEČAJ ZA DODJELU POMOĆI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U 2014.“ i to poštom preporučeno ili neposredno u pisarnicu gradske uprave  na adresu:

 

GRAD ZAGREB

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

Povjerenstvo za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu

Avenija Dubrovnik 12, 10000 Zagreb

 

Na prijave se plaća državna pristojba u iznosu od 20,00 kuna biljega. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj Povjerenstvo neće razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se podnositeljima prijava, o čemu će biti izvješteni pisanim putem.

Rok za podnošenje prijava: 16.5.2014.

 

 

4. DOKUMENTACIJA

 

Uz prijavu na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:

 

1. Fizičke osobe:

- preslika osobne iskaznice, a za obrte i izvadak iz obrtnog registra,

- preslika žiro-računa,

- izvadak iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava ili ispis iz aplikacije "Agronet" iz kojeg su vidljivi podaci: MIBPG – matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva, nositelj i članovi poljoprivrednog gospodarstva, zemljišni resursi, stočni fond ne stariji od 30 dana od dana  raspisivanja natječaja.

 

2. Pravne osobe:

- izvod iz sudskog registra ili registra udruga,

- ugovor s bankom o otvaranju žiro-računa i potpisni karton,

- izvadak iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava ili ispis iz aplikacije "Agronet" iz kojeg su vidljivi podaci: MIBPG – matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva, nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, zemljišni resursi, stočni fond ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.

 

Dodatna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu pomoći iz ovog natječaja navedena je na obrascima prijava za svaku pojedinu vrstu pomoći, koji čine sastavni dio Natječaja.

 

 

5. PROVEDBA NATJEČAJA

 

v  Prijave na natječaj razmatraju se prema vremenu zaprimanja i ostvarenim prednostima, te se tim redoslijedom odobravaju do utroška osiguranih proračunskih sredstava, nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti, da je priložena sva potrebna dokumentacija i da procjena poslovnog plana upućuje na prihvatljivost i ekonomsku održivost ulaganja.

 

v  Sredstava pomoći neće se odobriti u sljedećim slučajevima:

- ako nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim natječajem,

- ako procjena poslovnog plana upućuje na neprihvatljivost ili ekonomsku neodrživost ulaganja,

- ako su u prijavi navedeni netočni podaci,

- ako je prijavi priložena neistinita dokumentacija,

- ako je podnositelj prijave izgubio pravo na dodjelu gradskih poticajnih sredstava u poljoprivredi i šumarstvu,

- ako podnositelj prijave onemogući obavljanje terenske kontrole,

- ako osigurana proračunska sredstva nisu dostatna,

- ako su zatražena sredstva pomoći za namjenu za koju su već u cijelosti odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada,

o čemu će podnositelji prijave biti izvješteni pisanim putem.

 

v  Na prijedlog Povjerenstva za dodjelu pomoći u poljoprivredi i šumarstvu, gradonačelnik Grada Zagreba odlučuje o dodjeli pomoći utvrđivanjem liste korisnika pomoći.

 

v  Na temelju utvrđene liste korisnika pomoći odobrena sredstava pomoći isplaćivat će se u skladu s odredbama ugovora o korištenju, osim iznimno korisnicima pomoći iz točke 4.1. ovog natječaja kojima će se odobrena sredstva pomoći isplatiti na žiro-račun.

 

v  Korisnici pomoći koji se ne odazovu pozivu na sklapanje ugovora, ne omoguće obavljanje terenske kontrole ili ne podnesu zahtjev za isplatu u ugovorenom roku, gube pravo na isplatu odobrenih sredstava.

 

 

6. ADMINISTRATIVNA I TERENSKA KONTROLA

 

Administrativnu i terensku kontrolu provodi Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo.

Terenska kontrola obvezno se provodi za pomoći kod kojih pojedinačni iznos prelazi 20.000,00 kuna, može se provoditi prije odobrenja ili isplate pomoći korisnicima pomoći te po potrebi tijekom 3 godine nakon isplate sredstava.

 

 

PRILOG BROJ 1.  PROIZVODNI RAZREDI


VINOGRADARSTVO

 

1. PROIZVODNI RAZRED

U prvom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje posjeduje vinograde površine od 0,1 ha do 0,25 ha i obavlja sve agrotehničke mjere te proizvodi stolna vina za svoje potrebe.

2. PROIZVODNI RAZRED

U drugom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje posjeduje vinograde površine od 0,1 ha do 0,25 ha zasađen sortama kraljevina i portugizac i obavlja sve agrotehničke mjere, upisana je u Vinogradarski registar te proizvodi stolna vina.             

3. PROIZVODNI RAZRED

U trećem proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje posjeduje vinograde površine od 0,25 ha do 0,75 ha i obavlja sve agrotehničke mjere te je upisano u Vinogradarski registar, proizvodi stolna vina, a nositelj i/ili član gospodarstva ima završeno minimalno obrazovanje za zvanje vinar/vinogradar.

4. PROIZVODNI RAZRED

U četvrtom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje posjeduje vinograde površine od 0,75 ha do 2,0 ha i obavlja sve agrotehničke mjere, a vinograd je zaštićen od elementarnih nepogoda policom osiguranja ili protugradnom mrežom. Posjednik vinograda upisan je u Vinogradarski registar, a proizvodi stolna i/ili kvalitetna vina, nositelji /ili član gospodarstva ima minimalno završeno obrazovanje za zvanje vinar/vinogradar. Proizvodnja vina se obavlja u registriranom podrumu, a gospodarstvo zbrinjava otpad od zaštitnih sredstva na propisan način (prateći list) te vlastitim proizvodom sudjeluje na tržištu (sajmovi, manifestacije, kroz turističku ponudu, prisutan na izložbama, nagrade, priznanja i medalje na izložbama i sajmovima).

5. PROIZVODNI RAZRED

U petom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje posjeduje vinograde površine veće od 2,0 ha i obavlja sve agrotehničke mjere, a vinograd je zaštićen od elementarnih nepogoda policom osiguranja ili protugradnom mrežom. Posjednik vinograda upisan je u Vinogradarski registar a proizvodi stolna i/ili kvalitetna vina, nositelj/član gospodarstva ima minimalno završeno obrazovanje za zvanje vinar/vinogradar, proizvodnja vina se obavlja u registriranom podrumu, a gospodarstvo zbrinjava otpad od zaštinih sredstva na propisan način (prateći list) te vlastitim proizvodom sudjeluje na tržištu (sajmovi, manifestacije, kroz turističku ponudu, prisutan na izložbama, nagrade, priznanja i medalje na izložbama i sajmovima). Gospodarstvo vodi poslovne knjige i zapošljava sezonsku radnu snagu.

 

VOĆARSTVO

VIŠEGODIŠNJI NASADI TRAJANJA VIŠE OD DVIJE GODINE JEZGRIČAVO, KOŠTUNJIČAVO, JAGODIČASTO (SAMO MALINE I KUPINE), BOBIČASTO I LUPINASTO, ODNOSNO ORAŠASTO VOĆE

 

1. PROIZVODNI RAZRED

U prvom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje uzgaja voće za svoje potrebe na površini do 0,1 ha do 0,5 ha i provodi sve agrotehničke mjere.

2. PROIZVODNI RAZRED

U drugom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje uzgaja voće na površini od 0,5 ha do 1,0 ha i provodi sve agrotehničke mjere, a višak vlastitoga poljoprivrednog proizvoda izravno prodaje na tržnicama ili sajmovima.

3. PROIZVODNI RAZRED

U trećem proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje uzgaja voće na površini od 1,0 ha do 3,0 ha i provodi sve agrotehničke mjere. Ima postavljenu armaturu u nasadu te je  je voćnjak preventivno zaštitilo od elementarnih nepogoda zaključenom policom osiguranja i/ili ima uveden protugradni mrežni sustav, postavilo je oko voćnjaka ogradu i zbrinjava otpad od zaštitinih sredstva na propisan način (prateći list).  Za proizvedeni proizvod ima osigurano tržište (ugovori o otkupu proizvoda ili izravna prodaja na tržnicama ili sajmovima).

4. PROIZVODNI RAZRED

U četvrtom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje uzgaja voće na površini od 3,0 ha do 5,0 ha i provodi sve agrotehničke mjere. Ima postavljenu armaturu u nasadu te je  je voćnjak preventivno zaštitilo od elementarnih nepogoda zaključenom policom osiguranja i/ili ima uveden protugradni mrežni sustav, postavilo je oko voćnjaka ogradu i zbrinjava otpad od zaštitinih sredstva na propisan način (prateći list).  Za proizvedeni proizvod ima osigurano tržište (ugovori o otkupu proizvoda ili izravna prodaja). Voćnjak na minimalno 1/2 površine ima uveden sustav navodnjavanja (osim za orašaste i lupinaste kulture), a gospodarstvo posjeduje vlastitu mehanizaciju, u sustavu je RPO-a zapošljava sezonsku radnu snagu.

5. PROIZVODNI RAZRED

U petom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje uzgaja voće na površini većoj od 5,0 ha i provodi sve agrotehničke mjere. Ima postavljenu armaturu u nasadu te je  je voćnjak preventivno zaštitilo od elementarnih nepogoda zaključenom policom osiguranja i/ili ima uveden protugradni mrežni sustav, postavilo je oko voćnjaka ogradu i zbrinjava otpad od zaštitinih sredstva na propisan način (prateći list).  Za proizvedeni proizvod ima osigurano tržište (ugovori o otkupu proizvoda ili izravna prodaja). Voćnjak na cijeloj površini ima uveden sustav navodnjavanja (osim za orašaste i lupinaste kulture), a gospodarstvo posjeduje vlastitu mehanizaciju, vodi poslovne knjige, zapošljava sezonsku radnu snagu i ima zaposlenog minimalno jednoga stalnog radnika, te koji posjeduje ili koristi hladjaču iz usluge za uskladištenje vlastitoga poljoprivrednog proizvoda.

 

STOČARSTVO- PROIZVODNJA KRAVLJEG MLIJEKA

 

1. PROIZVODNI RAZRED

U prvom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje posjeduje 1-5 krava/junica i staju te kojega su grla uvedena u Jedinstveni registar domaćih životinja, a na grlima provodi mjere Zakona o veterinarstvu i Naredbe o mjerama zaštite životnja od zaraznih nametničkih bolesti i njihovom financiranju.

2. PROIZVODNI RAZRED

U drugom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje posjeduje 6-10 krava ili junica i staju te proizvodi mlijeko, a grla su uvedena u Jedinstveni registar domaćih životinja i na njima se provodi uzgojno-selekcijski rad te mjere Zakona o veterinarstvu i Naredbe o mjerama zaštite životnja od zaraznih nametničkih bolesti i njihovom financiranju, mlijeko isporučuje mljekari ili se proizvode mliječni proizvodi u registriranom objektu ili objektu odobrenom pod posebnim uvjetima te ih izravno plasira na tržnicama ili kućnom pragu.  

3. PROIZVODNI RAZRED

U trećem proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje posjeduje više od 10 krava ili junica i staju, proizvodi mlijeko, a grla su uvedena u Jedinstveni registar domaćih životinja i na njima se provodi uzgojno-selekcijski rad te mjere Zakona o veterinarstvu i Naredbe o mjerama zaštite životnja od zaraznih nametničkih bolesti i njihovom financiranju, na gospodarstvu se provodi strojna mužnja, a za proizvedeno mlijeko je osigurano hlađenje (laktofriz ili hlađenje iz usluge), proizvedeno mlijeko se isporučuje mljekari ili se proizvode mliječni proizvodi u registriranom objektu ili objektu odobrenom pod posebnim uvjetima, te ih izravno plasira na tržnicama ili kućnom pragu.

4. PROIZVODNI RAZRED

U četvrtom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje posjeduje više od 20 krava ili junica uvedenih u JRDŽ na kojima se provodi uzgojno-selekcijski rad i mjere Zakona o veterinarstvu i Naredbe o mjerama zaštite životnja od zaraznih nametničkih bolesti i njihovom financiranju i staju, proizvodi kravlje mlijeko, provodi strojnu mužnju i posjeduje laktofriz, proizvedeno mlijeko isporučuje mljekari ili proizvodi mliječne proizvode u izdvojenom registriranom objektu ili objektu odobrenom pod posebnim uvjetima, te ih plasira izravno na tržnicama ili kućnom pragu. Gospodarstvo posjeduje nepropusni spremnik za stajski gnoj te ima građevnu dozvolu za gospodarske objekte ili podnesen zahtjev za izdavanje građevne dozvole, odnosno rješenja o legalizaciji za gospodarske objekte

5. PROIZVODNI RAZRED

U petom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje je poljoprivrednu proizvodnju registriralo u RPO-u i vodi poslovne knjige, a posjeduje više od 40 krava/junica uvedenih u JRDŽ nad kojima se provodi uzgojno-selekcijski rad i mjere Zakona o veterinarstvu i Naredbe o mjerama zaštite životnja od zaraznih nametničkih bolesti i njihovom financiranju i staju, proizvodi kravlje mlijeko i provodi strojnu centraliziranu mužnju u izmuzištu, mlijeko hladi u laktorizu i isporučuje ga mljekari ili proizvodi vlastite mliječne proizvode u objektima odobrenim pod posebnim uvjetima, koje izravno plasira na kućnom pragu, tržnicama ili na drugi način. Gospodarstvo posjeduje nepropusni spremnik za stajski gnoj i poštuje Nitratnu direktivu manje od 2,4 UG /ha, a ishodilo je građevnu dozvolu za gospodarske objekte, odnosno dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja o legalizaciji.

 

STOČARSTVO- UZGOJ KRMAČA

 

1. PROIZVODNI RAZRED

U prvom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje posjeduje min dvije ženske rasplodne životinje uvedene u Jedinstveni registar domaćih životinja i staju, a na grlima provodi mjere Zakona o veterinarstvu i Naredbe o mjerama zaštite životnja od zaraznih nametničkih bolesti i njihovom financiranju.

 

EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA - BILINOGOJSTVO I STOČARSTVO - SVI OBLICI PROIZVODNJE

 

1. PROIZVODNI RAZRED

U prvom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi uglavnom ratarskom proizvodnjom (žitarice i industrijsko bilje) upisano je u Upisnik ekoloških proizvođača, ima obavljen stručni nadzor od ovlaštene osobe u prethodnoj kalendarskoj godini, ishođeno izvješće i potvrdnicu te je ostvarilo status gospodarstva u prijelaznom razdoblju ekološke proizvodnje.

2. PROIZVODNI RAZRED

U drugom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi uglavnom stočarskom i/ili voćarskom i/ili vinogradarskomi/ili povrtlarskom proizvodnjom i/ili uzgaja ljekovito bilje, upisano je u Upisnik ekoloških proizvođača, ima obavljen stručni nadzor od ovlaštene osobe u prethodnoj kalendarskoj godini, ishođeno izvješće i potvrdnicu te je ostvarilo status gospodarstva u prijelaznom razdoblju ekološke proizvodnje, a poljoprivrednu proizvodnju obavlja na min 0,5 ha površine ili posjeduje 3 UG ili 15 košnica.    

3. PROIZVODNI RAZRED

U trećem proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik ekoloških proizvođača, koje ima obavljen stručni nadzor od ovlaštene osobe u prethodnoj kalendarskoj godini, ishođeno izvješće i potvrdnicu te ekološki status i osiguran plasman proizvoda na tržište izravnom prodajom ili ugovorom o otkupu proizvoda.  

4. PROIZVODNI RAZRED

U četvrtom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik ekoloških proizvođača, koje je obavilo stručni nadzor od ovlaštene osobe u prethodnoj kalendarskoj godini, ishodilo izvješće i potvrdnicu te ima ekološki status.Gospodarstvo obavlja minimalno dvije različite vrste poljoprivredne proizvodnje unutar sektora (npr. stočarstvo - ratarstvo), ima osiguran plasman proizvoda na tržište izravnom prodajom ili zaključenim ugovorom o otkupu proizvoda, a proizvodnju je preventivno zaštitilo zaključenjem polica osiguranja od elementranih nepogoda te posjeduje vlastitu mehanizaciju.

5. PROIZVODNI RAZRED

U petom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo koje obavlja minimalno tri različite vrste poljoprivredne proizvodnje unutar sektora (npr. stočarstvo - ratarstvo - voćarstvo) uz obveznu stočarsku proizvodnju, a upisano je u Upisnik ekoloških proizvođača i obavilo je stručni nadzor u prethodnoj kalendarskoj godini, ishodilo izvješće i potvrdnicu o ekološki statusu. Gospodarstvo je osiguralo plasman proizvoda na tržište izravnom prodajom ili zaključenim ugovorima o otkupu, poljoprivrednu proizvodnju je preventivno zaštitilo od elentarnih nepogoda zaključenjem polica osiguranja. Gospodarstvo posjeduje vlastitu mehanizaciju i gospodarske objekte za koje je ishođena građevinska dozvola ili je podnesen zahtjev radi izdavanja rješenja o legalizaciji, te je poljoprivrednu proizvodnju registriralo u RPO, vodi poslovne knjige, a zapošljava sezonsku radnu snagu ili ima barem jednog radnika stalno zaposlenog.

 

INTEGRIRANA POLJOPRIVREDA- VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I POVRTLARSTVO

 

1. PROIZVODNI RAZRED

U prvom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik integriranih proizvođača, koje uzgaja voće, povrće i grožđe za svoje potrebe na površini od 0,05 ha do 0,3 ha i provodi sve agrotehničke mjere, te vodi propisane evidencije i koristi propisana sredstva zaštite bilja.

2. PROIZVODNI RAZRED

U drugom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik integriranih poljoprivrednih proizvođača koje uzgaja voće, povrće i grožđe na površini od 0,3 ha do 0,75 ha i provodi sve agrotehničke mjere te vodi propisane evidencije i koristi propisana sredstva zaštite bilja, a višak poljoprivrednih proizvoda izravno prodaje na tržnicama ili sajmovima.

3. PROIZVODNI RAZRED

U trećem proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik integriranih proizvođača, koja uzgaja voće, povrće i grožđe na površini od od 2,0 do 5,0 ha i provodi sve agrotehničke mjere, za što vodi propisane evdencije o korištenju dopuštenih sredstava zaštite bilja, a ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinjava na propisani način (prateći list). Poljoprivrednu je proizvodnju zaštitilo od elementarnih nepogoda zaključenjem polica osiguranja ili ugradnjom protugradnog sustava, za trajne su nasade postavljene armature i/ili ograde, a za vlastite proizvode je osiguralo tržište izravnom prodajom na tržnicama ili sajmovima, odnosno zaključenjem ugovora o otkupu proizvoda

4. PROIZVODNI RAZRED

U četvrtom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik integriranih proizvođača, koja uzgaja voće, povrće i grožđe na površini od 2,0 ha do 5,0 ha i provodi sve agrotehničke mjere, vodi propisane evidencije o korištenju dopuštenih sredstava zaštite, a ambalažu od sredstava za zaštitu bilja zbrinjavaju na propisani način (prateći list). Povrtlarska proizvodnja se većim dijelom odvija u zaštićenom prostoru. Poljoprivrednu proizvodnju je preventivno zaštitilo zaključenjem polica osiguranja ili ugradnjom protugradnog sustava, a za trajne je nasade postavljena armatura i/ili ograda. Gospodarstvo je za vlastiti proizvod osiguralo tržište izravnom prodajom na tržnicama ili sajmovima, odnosno zaključivanjem ugovora o otkupu proizvoda. Gospodarstvo je poljoprivrednu proizvodnju registriralo u RPO-u i zapošljava stalnu ili sezonsku radnu snagu           

5. PROIZVODNI RAZRED

U petom proizvodnom razredu je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik integriranih proizvođača, koje uzgaja voće, povrće i grožđe na površini većoj od 5 ha i provodi sve agrotehničke mjere, vodi propisane evidencije o korištenju dopuštenih sredstava zaštite, a ambalažu od sredstava za zaštitu bilja zbrinjava na propisani način (prateći list). Povrtlarska se proizvodnja većim dijelom odvija u zaštićenom prostoru, a voćari posjeduju ili koriste hladnjaču iz usluge za uskladištenje vlastitog proizvoda. Poljoprivrednu proizvodnju je gospodarstvo preventivno zaštitilo zaključenjem polica osiguranja ili ugradnjom protugradnog sustava, a za trajne je nasade postavljena armatura i/ili ograda. Gospodarstvo je za vlastiti proizvod osiguralo tržište izravnom prodajom na tržnicama ili sajmovima, odnosno zaključivanjem ugovora o otkupu proizvoda. Gospodarstvo je poljoprivrednu proizvodnju registriralo u RPO-a i vodi poslovne knjige te zapošljava sezonsku ili stalnu radnu snagu.