Natječaj za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu u 2013.

 

Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo na temelju čl. 22. st. 1. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 5/13 i KLASA: 320-01/13-01/21, URBROJ: 251-03-02-13-2 od 24.4.2013.) objavio je dana 9. svibnja 2013. Natječaj za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu za 2013. godinu na web stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr) i Ureda (www.zagreb-psv.org), te oglasnim pločama Područnih ureda Gradske uprave.

 

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjevi za pomoći podnose se na propisanim obrascima s rednim brojem pomoći, koji su sastavni dio Natječaja. Zahtjev mora sadržavati svu dokumentaciju popisanu na pripadajućem obrascu. Obrazac se može podići u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Av. Dubrovnik 12/IV i PU Sesvete, Sesvete, Trg D. Domjanića 4, svakim radnim danom od 9-15 sati, a utorkom i četvrtkom do 18 sati, ili ispisati s internet adresa: www.zagreb.hr i www.zagreb-psv.org.

 

Potpun zahtjev je zahtjev podnesen na obrascu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo kojem je priložena sva dokumentacija popisana na obrascu i na kojeg je naljepljena taksa u iznosu od 20,00 kn.

Dokumentaciju (račune, ponude, dokaze o uplati, ugovore, potvrde, tehnološke i građevinske projekte) molimo dostaviti u originalu, a ukoliko Vam je original potreban molimo da prije predaje zahtjeva dokumentaciju dostavite referentima na ovjeru (III kat, sobe 313, 314, 315, 319, ovjeru je moguće obaviti i u PU Sesvete). Ukoliko predate dokumentaciju u originalu, ista će Vam se nakon provedbe postupka odobrenja vratiti prilikom dostave obavijesti o odobrenju ili odbijanju odnosno prilikom zaključenja ugovora o korištenju.

Iz aplikacije Upisnik PG-a potrebno je ispisati i sve stranice koje se odnose na status i resurse gospodarstva (nositelj, adresa, račun, MIBPG, članovi, zemljište i stoka).

Napomena: dokumente vezane uz ekološku i integriranu proizvodnju, uvedene sustave kakvoće proizvoda prilaže se ukoliko takve korisnik posjeduje radi ostvarivanja prava na prednost.

 

Gdje predati zahtjev?

Prijavu na natječaj treba dostaviti zajedno s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NATJEČAJ ZA DODJELU POMOĆI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U 2013. – NE OTVARAJ“ i to poštom preporučeno na adresu: Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo – za Povjerenstvo za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu, Avenija Dubrovnik 12, 10000 Zagreb, ili predati neposredno radnim danom od 9,00 do 15,00 sati u pisarnici Gradske uprave na istoj adresi (soba 17, prvi kat).

 

Kako dokazati da gospodarstvo nema dug prema Gradu Zagrebu?

Pravo na odobrenje pomoći imaju korisnici koji nemaju dugovanja prema Gradu Zagrebu što se dokazuje prilaganjem dva dokumenta u originalu:

1. Potvrda o nepostojanju javnih dugovanja (ne starija od 30 dana) – potvrda se pribavlja u Poreznoj upravi prema prebivalištu ili sjedištu poljoprivrednog gospodarstva, troškovi potvrde su 40,00 kn.

2. Potvrda Zagrebačkog holdinga o nepostojanju dugovanja prema Gradu Zagrebu za nositelja i članove gospodarstva (kod OPG-a i obrtnika) ili za pravnu osobu (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) – pribavlja se podnošenjem zahtjeva u poduzeću Zagrebački holding d.d., Savska 1, troškovi potvrde su 25,00 kn.

Osim ova dva dokumenta za korisnike koji koriste zemljište u vlasništvu RH na području Grada Zagreba dugovanja za zakup će se utvrditi po službenoj dužnosti, a ukoliko imaju zemljište u zakupu na području Zagrebačke županije potrebno je pribaviti potvrdu jedinice lokalne samouprave da ne postoji dugovanje za zakup.

Ukoliko podnosite više zahtjeva potrebno je da u jedan tip pomoći stavite originale potvrda, a u druge možete staviti fotokopiju na kojoj ćete napisati u kojoj je vrsti pomoći original.

 

Kako dokazati da je financijsko poslovanje gospodarstva zakonito?

Nositelj gospodarstva odnosno ovlaštena osoba mora pažljivo popuniti sve u obrascu zahtjeva gdje će se dio zahtjeva odnositi na ukupno ostvarene primitke u 2012. godini. Ukoliko su primici u 2012. bili manji od 80.500,00 kuna korisnik ne mora svoju proizvodnju prijaviti kao oblik ostvarivanja primitaka u Poreznoj upravi. Ukoliko su primici (a u primitke ulaze svi primici - primjerice poticaji) prešli granicu od 80.500,00 kuna gospodarstvo je odgovorno za prijavu svog statusa Poreznoj upravi bilo kao paušalnog poreznog obveznike (primici do 149.500,00 kuna), bilo kao obveznika koji vodi poslovne knjige (dohodaši) bilo kao obveznika poreza na dobit. Drugim riječima ispunjavanjem obrasca zahtjeva nositelj gospodarstva preuzet će odgovornost za zakonitost financijskog poslovanja.

 

Različita druga dokazivanja?

Korisnici koji podnose zahtjeve po proizvodnim razredima mogu neke od uvjeta dokazivati i fotografijama o stanju na gospodarstvu (primjerice da li posjedujete laktofriz), računima o nabavci, a svakako je obavezno ispunjavanje izjave koja čini sastavni dio svakog obrasca zahtjeva, tamo gdje je potrebno.

 

Do kada je moguće podnijeti zahtjev?

Rok za podnošenje zahtjeva je 7. lipnja 2013. godine.

 

Gdje je moguće dobiti informacije?

Sve dodatno potrebne informacije moguće je dobiti na telefone: 01/6585-683, 01/6585-605, 01/6585-682, 01/6585-647, 01/6585-684, 01/6101-695 i 01/6585-603.

 

U nastavku slijedi tekst Natječaja s obrascima za predaju zahtjeva.

 


 

Na temelju točke V. podtočke 2. Programa poticanja razvitka poljoprivrede i šumarstva na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/03, 10/06, 17/09 i 19/11) i članka 22. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/13 i KLASA: 320-01/13-01/21, URBROJ: 251-03-02-13-2 od 24.4.2013.), gradonačelnik Grada Zagreba, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U 2013.

 

 

 

1. PREDMET NATJEČAJA I UVJETI

 

Predmet ovoga natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu u 2013. za namjene:

 

1. INVESTICIJE U POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

 

1.1. Investicije u bilinogojstvenu proizvodnju:

 

1.1.1. nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje na minimalno 0,1 ha zemljišta ili 0,05 ha plastenika i/ili tunela u povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji te za postojeće trajne nasade

Obrazac    i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu ;
  

 

1.1.2. nabavu i postavljanje novih plastenika i/ili tunela minimalne površine 200 m2 za proizvodnju povrća i cvijeća

Obrazac    i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu ;

 

1.1.3. nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosači, stupovi, sidra i protukišne folije) u postojećim trajnim nasadima

Obrazac    i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu ;

 

1.1.4. investicije u trajne nasade i nasade jagoda (troškovi pripreme zemljišta, analize tla, kupnje certificiranog sadnog materijala, nabave sustava za navodnjavanje, nabave i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče - mreže, nosači, stupovi, sidra, armatura i protukišne folije, folije za jagode i ograđivanje nasada)

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu

Obrazac - JAGODE    i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  ,
 
Obrazac - VINOGRADI    i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  ,

Obrazac - VOĆNJACI    i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  ;

 

1.1.5. očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru voćarstva

PREGLED PROIZVODNIH RAZREDA pogledajte O V D J E.

Obrazac - 1. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - 2. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - 3. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - 4. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - 5. PROIZVODNI RAZRED  

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu ;

 

1.1.6. očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru vinogradarstva

PREGLED PROIZVODNIH RAZREDA pogledajte O V D J E.

Obrazac - 1. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - 2. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - 3. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - 4. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - 5. PROIZVODNI RAZRED  

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu
 

1.2. Investicije u stočarsku proizvodnju:

 

1.2.1. izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje farmi (izgradnja novih farmi za proizvodnju mlijeka, mesa i jaja, rekonstrukcija i adaptacija s ciljem unapređivanje sustava izgnojavanja i kvalitetnijeg držanja životinja i stočne hrane, skladištenja stajnjaka, sustava za obradu otpadnih voda, ograđivanja farmi, uređenje ispusta i pregonskih pašnjaka, nabavu opreme za rukovanje stajskim gnojem i korištenje stajskog gnoja, opreme za sprečavanje onečišćenja zraka, uređenje prostorije i nabava opreme za mužnju, uređenje prostorije i nabava opreme za hlađenje i skladištenje mlijeka)

Obrazac    i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu ;

 

1.2.2. premještanje farmi iz naselja Jakuševec (projektna dokumentacija, sustav izgnojavanja, skladištenje stajnjaka, sustav za obradu otpadnih voda, ograđivanje farme, oprema za rukovanje stajskim gnojem i korištenje stajskog gnoja, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka, te oprema za mužnju i skladištenje mlijeka)

Obrazac    i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu ;

 

1.2.3. očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektorima proizvodnje mlijeka i svinjogojstva - uzgoj krmača i prasadi 

PREGLED PROIZVODNIH RAZREDA ZA PROIZVODNJU MLIJEKA pogledajte O V D J E.

Obrazac - PROIZVODNJA MLIJEKA, 1. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - PROIZVODNJA MLIJEKA, 2. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - PROIZVODNJA MLIJEKA, 3. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - PROIZVODNJA MLIJEKA, 4. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - PROIZVODNJA MLIJEKA, 5. PROIZVODNI RAZRED  

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu ;


PREGLED PROIZVODNOG RAZREDA ZA SVINJOGOJSTVO pogledajte O V D J E.

Obrazac - SVINJOGOJSTVO  

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu
 

1.3. Zajedničke investicije u bilinogojstvenu i stočarsku proizvodnju:


1.3.1.
nabavu novih priključaka za poljoprivredne strojeve

Obrazac    i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu ;  

 

1.4. Investicije u ekološku i integriranu proizvodnju:


1.4.1.
investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje

PREGLED PROIZVODNIH RAZREDA pogledajte O V D J E.
 
Obrazac - 1. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - 2. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - 3. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - 4. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - 5. PROIZVODNI RAZRED

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu
 

1.4.2. investiranje u ekonomičnost integrirane proizvodnje

PREGLED PROIZVODNIH RAZREDA pogledajte O V D J E.

Obrazac - 1. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - 2. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - 3. PROIZVODNI RAZRED  

Obrazac - 4. PROIZVODNI RAZRED

Obrazac - 5. PROIZVODNI RAZRED

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu ;  
 

NAJVIŠI IZNOS POMOĆI PO KORISNIKU GODIŠNJE

- 75% od vrijednosti investicije ali najviše do 50.000,00 kuna za pomoći iz točaka 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1. i 1.3.1. ovog natječaja, odnosno najviše do 120.000,00 kuna za pomoć iz točke 1.3.1. ovog natječaja, ako je korisnik pomoći poljoprivredna zadruga u koju se zadružilo najmanje sedam obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s prebivalištem na području Grada Zagreba koji nisu u srodstvu,

- 75% od vrijednosti investicije ali najviše do 200.000,00 kuna za pomoć iz točke 1.1.4. ovog natječaja,

- 50% od vrijednosti investicije ali najviše do 150.000,00 kuna za pomoć iz točke 1.2.2. ovog natječaja

- prema proizvodnim razredima za pomoć iz točke 1.1.5.:

- 1. proizvodni razred do 1.000,00 kuna

- 2. proizvodni razred do 2.500,00 kuna

- 3. proizvodni razred do 5.000,00 kuna

- 4. proizvodni razred do 20.000,00 kuna

- 5. proizvodni razred do 40.000,00 kuna,

 

- prema proizvodnim razredima za pomoć iz točke 1.1.6.:

- 1. proizvodni razred do 1.000,00 kuna

- 2. proizvodni razred do 1.500,00 kuna

- 3. proizvodni razred do 2.500,00 kuna

- 4. proizvodni razred do 10.000,00 kuna

- 5. proizvodni razred do 20.000,00 kuna,

 

- prema proizvodnim razredima za pomoći iz točke 1.2.3.:

- 1. proizvodni razred do 1.000,00 kuna

- 2. proizvodni razred do 5.500,00 kuna

- 3. proizvodni razred do 15.000,00 kuna

- 4. proizvodni razred do 35.000,00 kuna

- 5. proizvodni razred do 75.000,00 kuna,

 

- prema proizvodnim razredima za pomoć iz točke 1.4.1.:

- 1. proizvodni razred do 4.000,00 kuna

- 2. proizvodni razred do 10.000,00 kuna

- 3. proizvodni razred do 15.000,00 kuna

- 4. proizvodni razred do 35.000,00 kuna

- 5. proizvodni razred do 75.000,00 kuna,

 

- prema proizvodnim razredima za pomoć iz točke 1.4.2.:

- 1. proizvodni razred do 2.000,00 kuna

- 2. proizvodni razred do 4.500,00 kuna

- 3. proizvodni razred do 10.000,00 kuna

- 4. proizvodni razred do 25.000,00 kuna

- 5. proizvodni razred do 50.000,00 kuna.

 

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da se investira na vlastitom gospodarstvu na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije,

- da podnositelj prijave na natječaj ima poslovni plan ulaganja procijenjen od Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo (osim za pomoći iz točaka 1.1.5.,  1.1.6., 1.2.3. , 1.4.1. i 1.4.2.ovog natječaja),

- da je podnositelj prijave poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi tovom svinja ili uzgojem mliječnih grla na području naselja Jakuševec, a izmješta farmu na poljoprivredno zemljište izvan građevinskog područja naselja (za pomoć iz točke 1.2.2. ovog natječaja).

 

2. PRERADA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I NJIHOVO TRŽENJE

 

2.1. opremanje objekata za doradu, preradu, opremanje i pakiranje grožđa kapaciteta preko 5.000 l

Obrazac    i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu ;

 

2.2. opremanje objekata za doradu, preradu, opremanje i pakiranje voća i povrća

Obrazac    i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu ;

 

2.3. nabavu opreme za izravno trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda i/ili prerađevina
 
Obrazac  

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu ;   

 

NAJVIŠI IZNOS POMOĆI PO KORISNIKU GODIŠNJE

- 50% od vrijednosti ulaganja, ali najviše do 70.000,00 kuna, odnosno najviše do 120.000,00 kuna ako je korisnik pomoći poljoprivredna zadruga u koju se zadružilo najmanje sedam obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, nositelji kojih imaju prebivalište u Gradu Zagrebu i koji nisu u srodstvu (za pomoći iz točaka  2.1. i 2.2. ovoga natječaja),

- 75% vrijednosti investicije, ali najviše do 20.000,00 kuna za pomoć iz točke 2.3. ovog natječaja.

 

 

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da se opremaju objekti na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije (za pomoći iz točaka 2.1. i 2.2. ovog natječaja),

- da podnositelj prijave na natječaj prvi put podnosi prijavu za opremanje objekta i preuzme obvezu upisa objekta u propisani upisnik u roku od godine dana ili da je podnositelj prijave dosadašnji korisnik pomoći za opremanje objekta i objekt je upisan u propisani upisnik (za pomoći iz točaka 2.1. i 2.2. ovog natječaja),

- da je podnositelj prijave na natječaj upisan u Vinogradarski registar ( za pomoć iz točke 2.1.)

 -da podnositelj prijave na natječaj ima poslovni plan ulaganja procijenjen od Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo (za pomoći iz točaka 2.1. i 2.2. ovog natječaja),

- da podnositelj prijave na natječaj izravno bez posrednika trži vlastite poljoprivredne proizvode i/ili prerađevine krajnjem potrošaču (za pomoć iz točke 2.3. ovog natječaja).

 

3. UDRUŽIVANJE POLJOPRIVREDNIKA

 

3.1. poboljšavanje ljudskih i proizvodnih potencijala, te promidžbu poljoprivrednih proizvoda svojih članova. 

Obrazac   

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu

 

NAJVIŠI IZNOS POMOĆI PO KORISNIKU GODIŠNJE

- do 15.000,00 kuna.

 

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI

- da je podnositelj prijave na natječaj pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu registrirana za djelatnosti koje podupiru razvoj znanja, vještina i promociju poljoprivrednih proizvoda i hrane i druge djelatnosti od značenja za razvitak poljoprivrede, koje su osnivači/članovi pretežito poljoprivredni proizvođači s prebivalištem, odnosno sjedištem te posjedima u Gradu Zagrebu.

 

4. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

 

4.1. uzgoj izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (govedo, konj, svinja, kokoš, pčela). 

Obrazac   

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu

 

NAJVIŠI IZNOS POMOĆI PO KORISNIKU GODIŠNJE

- do 15.000,00 kuna.

 

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da se aktivnost obavlja na području Grada Zagreba,

- da je podnositelj prijave uzgajivač izvornih pasmina domaćih životinja koje su upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja i Središnji popis matičnih grla ili Središnji registar kopitara ili Središnji popis matičnih jata ili Uzgojnu knjigu matica pčela.

 

5. MJERE UREĐENJA ZEMLJIŠTA

 

5.1. uređenje neuređenoga poljoprivrednog zemljišta

Obrazac  

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu ,

 

5.2. održavanje hidromelioracijskih sustava, otvorenih kanala 3. i 4. reda, kopanje obrambenih kanala, retencija i/ili akumulacija. 

Obrazac   

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu

 

NAJVIŠI IZNOS POMOĆI PO KORISNIKU GODIŠNJE

- 75% stvarnih troškova, ali najviše do 35.000,00 kuna korisniku koji je u tekućoj godini ušao u posjed, odnosno do 20.000,00 kuna drugim korisnicima.

 

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da podnositelj prijave uređuje poljoprivredno zemljište kojega je vlasnik ili korisnik na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije,

- da se uređuje poljoprivredno zemljište minimalne površine 0,50 ha,

- da podnositelj prijave ne započne radove na uređenju zemljišta prije nego što se utvrdi stvarno stanje te vrijednost potrebnih radova,

- da je podnositelj prijave izradio tehničko-tehnološki projekt za uređenje zemljišta.

 

6. RURALNI TURIZAM I TRADICIONALNI RURALNI OBRTI

 

6.1. proširenje turističke ponude na seljačkom domaćinstvu (novi turistički sadržaji)

Obrazac    i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu ;

 

6.2. promociju seoskog turizma. 

Obrazac   

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu ;  

 

NAJVIŠI IZNOS POMOĆI PO KORISNIKU GODIŠNJE

- do 30.000,00 kuna.

 

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva s prebivalištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da se turistička djelatnost, odnosno obrt, obavlja na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije,

- da je podnositelj prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu,

- da podnositelj prijave na natječaj ima poslovni plan ulaganja procijenjen od Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo (za pomoć iz točke 6.1. ovog natječaja).

 

7. PROMOCIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

 

7.1. organizaciju i suorganizaciju manifestacija i događanja kojima je cilj promocija poljoprivrednih proizvoda i njihovo trženje

Obrazac  

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu ,

 

7.2. označavanje poljoprivrednih proizvoda nekom od oznaka posebnih svojstava hrane (izvornosti, zemljopisnog podrijetla, tradicionalnog ugleda ili robne marke). 

Obrazac   

Izjava za subjekte u poduzetništvu i obrtu

 

NAJVIŠI IZNOS POMOĆI PO KORISNIKU GODIŠNJE

- do 40.000,00 kuna za pomoć iz točke 7.1.ovoga natječaja,

- 50% stvarnih troškova ali najviše do 15.000,00 kuna za pomoć iz točke 7.2. ovog natječaja

 

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI

- da je podnositelj prijave na natječaj pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da se manifestacija ili događanje održava na području Grada Zagreba te da podnositelj prijave ima preporuku vijeća gradske četvrti ako se manifestacija ili događanje održava izvan područja naselja Grada Zagreba (za pomoć iz točke 7.1. ovoga natječaja),

- da se promovira, označava i standardizira poljoprivredni proizvod proizveden na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije (za pomoć iz točke 7.2. ovoga natječaja),

- da je podnositelj prijave izradio projekt za ispunjavanje uvjeta za zaštitu intelektualnog vlasništva pri stvaranju robne marke poljoprivrednog proizvoda ili za izdavanje rješenja na temelju propisa u vezi s izvornošću, zaštitom zemljopisnog podrijetla ili tradicionalnog ugleda proizvoda (za pomoć iz točke 7.2. ovoga natječaja).

 

 

2. KORISNICI

 

v  Korisnici sredstava pomoći mogu biti fizičke i pravne osobe koje su vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta ili gospodarskih objekata na području Grada Zagreba i bave se poljoprivrednom i šumarskom proizvodnjom.

 

v  Korisnici sredstava pomoći mogu biti fizičke i pravne osobe koje ne obavljaju poljoprivrednu i šumarsku proizvodnju na području Grada Zagreba, ako nadležno povjerenstvo ocijeni da je njihov gospodarski program u interesu poljoprivredne proizvodnje i tržišta Grada Zagreba.

 

v  Korisnici sredstava pomoći mogu biti fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnosti koje podupiru razvoj znanja, vještina, promociju i trženje poljoprivrednih proizvoda i hrane i druge djelatnosti od značenja za razvitak poljoprivrede i šumarstva.

 

v  Subjekt u poduzetništvu i obrtu može biti korisnik sredstava pomoći ako je utvrđen kao subjekt malog gospodarstva posebnim propisom.

 

v  Korisniku dosadašnjih poticajnih sredstava Grada Zagreba, sredstva pomoći se mogu odobriti isključivo ako su prethodna sredstva utrošena namjenski.

 

v  Korisnik pomoći utvrđenih ovim pravilnikom može biti fizička i pravna osoba koja nema dugovanja prema Gradu Zagrebu i koja vodi zakonito financijsko poslovanje.

 

v  Prednost pri dodjeli sredstava pomoći imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave ekološkom ili integriranom poljoprivrednom proizvodnjom, poljoprivredne zadruge, poljoprivredna gospodarstva koja proizvode poljoprivredne proizvode označene nekom od oznaka posebnih svojstava ili proizvodnju obavljaju po posebnim standardima i sustavima, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poljoprivredni obrti nositelji kojih su mlađi od 40 godina.

 

v  Korisnici pomoći za koje je ovim pravilnikom utvrđen iznos pomoći ovisno o pripadnosti proizvodnim razredima, razvrstavaju se u proizvodne razrede sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Natječaja.

 

v  Iznosi pomoći utvrđeni u postotnim iznosima izračunavaju se u odnosu na iznos troška bez PDV-a.

 

Najviši ukupni godišnji iznos pomoći po jednom korisniku po svim vrstama pomoći može iznositi 400.000,00 kuna.

 

 

3. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

 

Prijave na natječaj podnose se na obrascima koji se mogu dobiti u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati, a dostupni su i na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr i www.zagreb-psv.org).

Prijave na natječaj dostavljaju se zajedno s propisanom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NATJEČAJ ZA DODJELU POMOĆI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U 2013.“ i to poštom preporučeno ili neposredno u pisarnicu gradske uprave  na adresu:

 

GRAD ZAGREB

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

Povjerenstvo za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu

Avenija Dubrovnik 12, 10000 Zagreb

 

Na prijave se plaća državna pristojba u iznosu od 20,00 kuna biljega. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj Povjerenstvo neće razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se podnositeljima prijava, o čemu će biti izvješteni pisanim putem.

Rok za podnošenje prijava: 7. lipnja 2013.

 

 

4. DOKUMENTACIJA

 

Uz prijavu na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:

 

1. Fizičke osobe:

- preslika osobne iskaznice, a za obrte i izvadak iz obrtnog registra,

- preslika žiro-računa,

- izvadak iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava ili ispis iz aplikacije "Agronet" iz kojeg su vidljivi podaci: MIBPG – matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva, nositelj i članovi poljoprivrednog gospodarstva, zemljišni resursi, stočni fond ne stariji od 30 dana od dana  raspisivanja natječaja.

 

2. Pravne osobe:

- izvod iz sudskog registra ili registra udruga,

- ugovor s bankom o otvaranju žiro-računa i potpisni karton,

- izvadak iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava ili ispis iz aplikacije "Agronet" iz kojeg su vidljivi podaci: MIBPG – matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva, nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, zemljišni resursi, stočni fond ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.

 

Dodatna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu pomoći iz ovog natječaja navedena je na obrascima prijava za svaku pojedinu vrstu pomoći, koji čine sastavni dio Natječaja.

 

 

5. PROVEDBA NATJEČAJA

 

v  Prijave na natječaj razmatraju se prema vremenu zaprimanja i ostvarenim prednostima, te se tim redoslijedom odobravaju do utroška osiguranih proračunskih sredstava, nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti, da je priložena sva potrebna dokumentacija i da procjena poslovnog plana upućuje na prihvatljivost i ekonomsku održivost ulaganja.

 

v  Sredstava pomoći neće se odobriti u sljedećim slučajevima:

- ako nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim natječajem,

- ako procjena poslovnog plana upućuje na neprihvatljivost ili ekonomsku neodrživost ulaganja,

- ako su u prijavi navedeni netočni podaci,

- ako je prijavi priložena neistinita dokumentacija,

- ako je podnositelj prijave izgubio pravo na dodjelu gradskih poticajnih sredstava u poljoprivredi i šumarstvu,

- ako podnositelj prijave onemogući obavljanje terenske kontrole,

- ako osigurana proračunska sredstva nisu dostatna,

- ako su zatražena sredstva pomoći za namjenu za koju su već u cijelosti odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada,

o čemu će podnositelji prijave biti izvješteni pisanim putem.

 

v  Na prijedlog Povjerenstva za dodjelu pomoći u poljoprivredi i šumarstvu, gradonačelnik Grada Zagreba odlučuje o dodjeli pomoći utvrđivanjem liste korisnika pomoći.

 

v  Na temelju utvrđene liste korisnika pomoći odobrena sredstava pomoći isplaćivat će se u skladu s odredbama ugovora o korištenju, osim iznimno korisnicima pomoći iz točke 4.1. ovog natječaja kojima će se odobrena sredstva pomoći isplatiti na žiro-račun.

 

v  Korisnici pomoći koji se ne odazovu pozivu na sklapanje ugovora, ne omoguće obavljanje terenske kontrole ili ne podnesu zahtjev za isplatu u ugovorenom roku, gube pravo na isplatu odobrenih sredstava.

 

v  Najviši ukupni godišnji iznos pomoći po jednom korisniku po svim vrstama pomoći može iznositi 400.000,00 kuna.

 

 

6. ADMINISTRATIVNA I TERENSKA KONTROLA

 

Administrativnu i terensku kontrolu provodi Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo.

Terenska kontrola obvezno se provodi za pomoći kod kojih pojedinačni iznos prelazi 20.000,00 kuna, može se provoditi prije odobrenja ili isplate pomoći korisnicima pomoći te po potrebi tijekom 3 godine nakon isplate sredstava.