Natječaj za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu u 2012.

 

Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo na temelju čl. 22. st. 1. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 12/11 i 10/12) objavio je dana 10. kolovoza 2012. Natječaj za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu za 2012. godinu na internet stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr) i Ureda (www.zagreb-psv.org), te oglasnim pločama Područnih ureda Gradske uprave.

Kako podnijeti zahtjev?
Zahtjevi za pomoći podnose se na propisanim obrascima s rednim brojem pomoći, koji su sastavni dio Natječaja. Zahtjev mora sadržavati svu dokumentaciju popisanu na pripadajućem obrascu. Obrazac se može podići u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Av. Dubrovnik 12/IV i PU Sesvete, Sesvete, Trg D. Domjanića 4, svakim radnim danom od 9-15 sati, a utorkom i četvrtkom do 18 sati, ili ispisati na internet adresi: http://www.zagreb-psv.org/ i http://www.zagreb.hr/

Potpun zahtjev je zahtjev podnesen na obrascu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo kojem je priložena sva dokumentacija popisana na obrascu i na kojeg je naljepljena taksa u iznosu od 20,00 kn.
Dokumentaciju (račune, ponude, dokaze o uplati, ugovore, police osiguranja, uvjerenja o školovanju, tehnološke i građevinske projekte) molimo dostaviti u originalu, a ukoliko Vam je original potreban molimo da prije predaje zahtjeva dokumentaciju dostavite referentima na ovjeru (III kat, sobe 313, 314, 315, 319, ovjeru je moguće obaviti i u PU Sesvete). Ukoliko predate dokumentaciju u originalu, ista će Vam se nakon provedbe postupka odobrenja vratiti prilikom dostave obavijesti o odobrenju ili odbijanju odnosno prilikom zaključenja ugovora o korištenju.
Iz aplikacije Upisnik PG-a potrebno je ispisati i sve stranice koje se odnose na status i resurse gospodarstva (nositelj, adresa, račun, MIBPG, članovi, zemljište i stoka).
Napomena: Dokumente vezane uz ekološku i integriranu proizvodnju, uvedene sustave kakvoće proizvoda prilaže se ukoliko takve korisnik posjeduje radi ostvarivanja prava na prednost.

Gdje predati zahtjev?
Prijavu na natječaj treba dostaviti zajedno s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NATJEČAJ ZA DODJELU POMOĆI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U 2012. – NE OTVARAJ“ i to poštom preporučeno na adresu: Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo – za Povjerenstvo za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu, Avenija Dubrovnik 12, 10000 Zagreb, ili predati neposredno radnim danom od 9,00 do 15,00 sati u pisarnici Gradske uprave na istoj adresi (soba 17, prvi kat).

Kako dokazati da gospodarstvo nema dug prema Gradu Zagrebu?
Pravo na odobrenje pomoći imaju korisnici koji nemaju dugovanja prema Gradu Zagrebu što se dokazuje prilaganjem dva dokumenta u originalu:
1. Potvrda o nepostojanju javnih dugovanja (ne starija od 30 dana) – potvrda se pribavlja u Poreznoj upravi prema prebivalištu ili sjedištu poljoprivrednog gospodarstva, troškovi potvrde su 40,00 kn.
2. Potvrda Zagrebačkog holdinga o nepostojanju dugovanja prema Gradu Zagrebu za nositelja i članove gospodarstva (kod OPG-a i obrtnika) ili za pravnu osobu (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) – pribavlja se podnošenjem zahtjeva u poduzeću Zagrebački holding d.d., Savska 1, troškovi potvrde su 25,00 kn.
Osim ova dva dokumenta za korisnike koji koriste zemljište u vlasništvu RH na području Grada Zagreba dugovanja za zakup će se utvrditi po službenoj dužnosti, a ukoliko imaju zemljište u zakupu na području Zagrebačke županije potrebno je pribaviti potvrdu jedinice lokalne samouprave da ne postoji dugovanje za zakup.
Ukoliko podnosite više zahtjeva potrebno je da u jedan tip pomoći stavite originale potvrda, a u druge možete staviti fotokopiju na kojoj ćete napisati u kojoj je vrsti pomoći original.

Do kada je moguće podnijeti zahtjev?
Rok za podnošenje zahtjeva je 03. rujna 2012. godine.

Gdje je moguće dobiti informacije?
Sve dodatno potrebne informacije moguće je dobiti na telefone: 01/6585-683, 01/6585-605, 01/6585-682, 01/6585-647, 01/6585-684, 01/6101-695 i 01/6585-603.

U nastavku slijedi tekst Natječaja s obrascima za predaju zahtjeva.

 

 

 

Na temelju točke V. podtočke 2. Programa poticanja razvitka poljoprivrede i šumarstva na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/03, 10/06, 17/09 i 19/11) i članka 22. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/11 i 10 /12), gradonačelnik Grada Zagreba,

raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U 2012.

 

 

I. PREDMET NATJEČAJA I UVJETI:

Sredstva pomoći u poljoprivredi i šumarstvu u 2012. dodjeljivat će se za:

 

  1. Investicije u poljoprivrednim gospodarstvima:

1.1. nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje na minimalno 0,1 ha zemljišta ili 0,05 ha plastenika i /ili tunela 

Obrazac    i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  ;

 

1.2. nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosači, stupovi, sidra i protukišne folije)

Obrazac    i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  ;

 

1.3. osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća

Obrazac  ;

 

1.4. izradu dokumentacije za registraciju farmi

Obrazac  .

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći:

 

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da se investira na vlastitom gospodarstvu na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije,

- da je podnositelj prijave na natječaj upisan u Registar poreznih obveznika (osim za pomoć iz podtočke 1.3.),

- da podnositelj prijave na natječaj ima poslovni plan ulaganja procijenjen od Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo (osim za pomoći iz podtočaka 1.3. i 1.4.).

 

Najviši iznos pomoći po korisniku godišnje:

 

- 75% od vrijednosti investicije bez PDV-a ali najviše do 50.000,00 kuna za pomoći iz podtočaka 1.1. i 1.2.,

- 50% od vrijednosti investicije bez PDV-a ali najviše do 50.000,00 kuna za pomoć iz podtočke 1.3.,

- u visini stvarnih troškova ali najviše do 5.000,00 kuna za pomoći iz podtočke 1.4.

 

  1. Preradu poljoprivrednih proizvoda i njihovo trženje:

2.1. opremanje objekata za preradu mlijeka koji podliježu upisu u Upisnik registriranih objekata

Obrazac   i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  ;

 

2.2. opremanje objekata za preradu mlijeka koji podliježu upisu u Upisnik odobrenih objekata

Obrazac   i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  ;

 

2.3. opremanje objekata za preradu mlijeka koji podliježu upisu u Upisnik objekata odobrenih pod posebnim uvjetima

Obrazac   i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  ;

 

2.4. analizu gotovih prehrambenih proizvoda i vode u registriranim objektima

Obrazac  .

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći:

 

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da se prerada obavlja u objektu na vlastitom gospodarstvu na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije,

- da je podnositelj prijave na natječaj upisan u Registar poreznih obveznika (za pomoći iz podtočke 2.2.),

- da podnositelj prijave na natječaj koji prvi puta podnosi prijavu za opremanje objekta preuzme obvezu upisa objekta u propisani upisnik u roku od godine dana ili da je podnositelj prijave dosadašnji korisnik pomoći za opremanje objekta i objekt je upisan u propisani upisnik (za pomoći iz  podtočaka 2.1., 2.2. i 2.3.),

- da podnositelj prijave na natječaj ima poslovni plan ulaganja procijenjen od Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo (osim za pomoć iz podtočke 2.4.),

- da je podnositelj prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo koje je proizvelo i dalo na analizu gotov prehrambeni proizvod ili vodu koju koristi u objektu ili poljoprivredno gospodarstvo upisano u Vinogradarski registar koje je dobilo rješenje o stavljanju u promet vina/rakije (za pomoć iz podtočke 2.4.),

Prednost pri dodjeli sredstava pomoći iz podtočaka 2.1. i 2.3. imaju podnositelji prijave koji preuzmu obvezu uključivanja u gradski projekt: "Očuvanje proizvodnje zagrebačkog svježeg sira i vrhnja iz vlastite proizvodnje sa zaštitom robne marke" (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10), kojima se u ukupnu vrijednost investicije ubraja trošak rekonstrukcije i izgradnje objekta te izrada tehničko tehnološkog projekta.

 

Najviši iznos pomoći po korisniku godišnje:

 

- 75% od vrijednosti ulaganja bez PDV-a ali najviše do 70.000,00 kuna za pomoć iz podtočke 2.1.,

- 75% od vrijednosti ulaganja bez PDV-a ali najviše do 150.000,00 kuna za pomoći iz podtočaka 2.2. i 2.3.,

- u visini stvarnih troškova ali najviše do 5.000,00 kuna za pomoći iz podtočke 2.4.

 

 

  1. Školovanje, prekvalifikaciju i poduku:

3.1. edukaciju/stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača i šumoposjednika

Obrazac  .

 

Uvjet za dodjelu sredstava pomoći:

 

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva s prebivalištem u Gradu Zagrebu, čije je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili šumoposjednik upisan u Upisnik šumoposjednika koji posjeduje šumu na području Grada Zagreba, a koji osobno ili članovi njegova gospodarstva pohađa/pohađao je tečajeve za stručno osposobljavanje ili edukaciju iz područja poljoprivrede, proizvodnje hrane ili iz drugih područja koja će osigurati kvalitetnije upravljanje gospodarstvom, odnosno gospodarenje šumom.

 

Najviši iznos pomoći po korisniku godišnje: do 2.500,00 kuna.

 

 

  1. Mjere zaštite okoliša u području poljoprivrede i šumarstva

4.1. zbrinjavanje inertnog otpada

Obrazac  ;

 

4.2. uzgoj izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (govedo, konj, svinja, kokoš, pčela)

Obrazac  .

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći:

 

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da se aktivnost obavlja na području Grada Zagreba (za pomoć iz podtočke 4.1.),

- da je podnositelj prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo koje zbrinjava inertni otpad korišten u vlastitoj poljoprivrednoj proizvodnji u prethodnoj vegetativnoj godini predajom pravnoj osobi registriranoj za zbrinjavanje otpada na temelju dokumenta o izvršenom zbrinjavanju (za pomoć iz podtočke 4.1.),

- da je podnositelj prijave uzgajivač izvornih pasmina domaćih životinja, koje su upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja i Središnji popis matičnih grla ili Središnji registar kopitara ili Središnji popis matičnih jata ili Uzgojnu knjigu matica pčela (za pomoć iz podtočke 4.2.).

 

Najviši iznos pomoći po korisniku godišnje:

 

- 1 kn/kg zbrinutog inertnog otpada a maksimalno do 5.000,00 kn, za pomoć iz podtočke 4.1.,

- do 15.000,00 kn za pomoć iz podtočke 4.2.

 

 

  1. Ruralni turizam i tradicionalne ruralne obrte

5.1. uvođenje turističke ponude u seljačko domaćinstvo

Obrazac   i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  ;

 

5.2. proširenje turističke ponude na seljačkom domaćinstvu (novi turistički sadržaji)

Obrazac   i Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva  .

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći su:

 

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da se turistička djelatnost obavljaju na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije,

- da je podnositelj prijave vlasnik objekta za preradu poljoprivrednih proizvoda upisanog u propisani upisnik (za pomoć iz podtočke 5.1.),

- da je podnositelj prijave upisan ili preuzme obvezu upisa u Upisnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu u roku od godine dana (za pomoć iz podtočke 5.1.),

- da je podnositelj prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (za pomoć iz podtočke 5.2.),

- da podnositelj prijave na natječaj ima poslovni plan ulaganja procijenjen od Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo.

 

Najviši je iznos pomoći po korisniku godišnje:

 

- 50% stvarnih troškova ali najviše do 80.000,00 kuna za pomoć iz podtočke 5.1.,

- do 30.000,00 kuna za pomoć iz podtočke 5.2.

 

 

  1. Poboljšanje ruralne infrastrukture vezano uz razvitak poljoprivrede

6.1. izradu projektne dokumentacije infrastrukturnog priključka do poljoprivredno gospodarske građevine

Obrazac  ;

 

6.2. izvođenje infrastrukturnog projekta (priključak na električnu i plinsku mrežu, vodovod, kanalizaciju i prilazni put)

Obrazac  .

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći su:

 

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da podnositelj prijave izvodi infrastrukturni projekt na vlastitom poljoprivrednom zemljištu i/ili gospodarskom objektu na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije,

- da je podnositelj prijave na natječaj upisan u Registar poreznih obveznika,

- da je maksimalna udaljenost najbliže infrastrukturne mreže do poljoprivredno gospodarske građevine za koju se dovodi priključak 1000 m.

 

Najviši je iznos pomoći po korisniku godišnje:

 

- 75% stvarnih troškova, ali najviše do 30.000,00 kuna.

 

 

  1. Promociju poljoprivrednih proizvoda

7.1. promociju poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama

Obrazac   i Program za promociju poljoprivrednih proizvoda  ;

 

7.2. organizaciju i suorganizaciju manifestacija i događanja kojima je cilj promocija poljoprivrednih proizvoda i njihovo trženje

Obrazac   i Program za promociju poljoprivrednih proizvoda  ;

 

7.3. označavanje poljoprivrednih proizvoda nekom od oznaka posebnih svojstava hrane (izvornosti, zemljopisnog podrijetla, tradicionalnog ugleda ili robne marke)

Obrazac  ;

 

7.4. uvođenje standarda i sustava u poljoprivrednu proizvodnju (HACCP, GLOBALG.A.P., ISO i Vodič dobre higijenske prakse)

Obrazac  .

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći su:

 

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji promovira vlastite proizvode proizvedene na području Grada Zagreba (za pomoć iz podtočke 7.1.),

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (za pomoći iz podtočke 7.1. i 7.4.),

- da je podnositelj prijave na natječaj pravna osoba organizator ili suorganizator manifestacija i događanja sa sjedištem na području Grada Zagreba (za pomoć iz podtočke 7.2.),

- da se manifestacija ili događanje održava na području Grada Zagreba, te da podnositelj prijave ima preporuku Vijeća gradske četvrti ako se manifestacija ili događanje održava izvan područja naselja grad Zagreb (za pomoć iz podtočke 7.2.),

- da je podnositelj prijave pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu čiji su osnivači/članovi poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju proizvodnju u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji (za pomoć iz podtočke 7.3.),

- da je podnositelj prijave izradio projekt za ispunjavanje uvijeta za zaštitu intelektualnog vlasništva kod stvaranja robne marke poljoprivrednog proizvoda ili za izdavanje rješenja temeljem propisa vezano uz izvornost, zaštitu zemljopisnog porijekla ili tradicionalnog ugleda proizvoda (za pomoć iz podtočke 7.3),

- da je podnositelj prijave nositelj poljoprivrednog gospodarstva s prebivalištem u Gradu Zagrebu koje je ispunilo uvjete za uvođenje standarda i sustava u poljoprivrednoj proizvodnji (za pomoć iz podtočke 7.4.).

 

Najviši je iznos pomoći po korisniku godišnje:

 

- do 7.000,00 kuna za pomoć iz podtočke 7.1.,

- do 40.000,00 kuna za pomoći iz podtočke 7.2.,

- 50% stvarnih troškova ali najviše do 15.000,00 kn za pomoći iz podtočke 7.3. i 7.4.

 

 

II. OSTALI UVJETI:

Korisniku dosadašnjih poticajnih sredstava Grada Zagreba, sredstva pomoći se mogu odobriti isključivo ako su prethodna sredstva utrošena namjenski.

Korisnik sredstava pomoći ne može biti fizička i pravna osoba koja ima dugovanja prema Gradu Zagrebu.

Prednost pri dodjeli sredstava pomoći imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave ekološkom ili integriranom poljoprivrednom proizvodnjom, poljoprivredne zadruge, poljoprivredna gospodarstva koja proizvode poljoprivredne proizvode označene nekom od oznaka posebnih svojstava ili proizvodnju obavljaju po posebnim standardima i sustavima, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poljoprivredni obrti nositelji kojih su mlađi od 40 godina.

 

 

III. PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave na natječaj podnose se na obrascima koji se mogu podići u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati, a dostupni su i na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr i www.zagreb-psv.org).

Prijavu na natječaj treba dostaviti zajedno s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NATJEČAJ ZA DODJELU POMOĆI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U 2012. – NE OTVARAJ“ i to poštom preporučeno na adresu: Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo – za Povjerenstvo za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu, Avenija Dubrovnik 12, 10000 Zagreb ili se predaju neposredno radnim danom od 9,00 do 15,00 sati u pisarnici gradske uprave na istoj adresi (soba 17, prvi kat).

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se podnositeljima prijava, o čemu će biti izvješteni pisanim putem.

Rok za podnošenje prijava: 03. rujna 2012.

 

 

IV. DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na natječaj prilaže se sljedeća osnovna dokumentacija:

 

1. Fizičke osobe:

- preslika osobne iskaznice, a za obrte i izvadak iz obrtnog registra,

- preslika žiro-računa,

- izvadak iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava ili ispis iz aplikacije "Agronet" iz kojeg su vidljivi podaci: MIBPG – matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva, nositelj i članovi poljoprivrednog gospodarstva.

 

2. Pravne osobe:

- izvod iz sudskog registra ili registra udruga,

- ugovor s bankom o otvaranju žiro-računa i potpisni karton,

- izvadak iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava ili ispis iz aplikacije "Agronet" iz kojeg su vidljivi podaci: MIBPG – matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva, nositelj i članovi poljoprivrednog gospodarstva.

 

Dodatna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu pomoći iz ovog natječaja navedena je na obrascima prijava za svaku pojedinu vrstu pomoći.

 

 

V. UKUPNI IZNOS POMOĆI

Najviši ukupni godišnji iznos pomoći po jednom korisniku po svim vrstama pomoći može iznositi 400.000,00 kuna.

 

 

VI. PROVEDBA NATJEČAJA

Prijave na natječaj razmatraju se prema vremenu zaprimanja i ostvarenim prednostima, te se tim redoslijedom odobravaju do utroška osiguranih proračunskih sredstava, nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti, da je priložena sva potrebna dokumentacija i da procjena poslovnog plana upućuje na prihvatljivost i ekonomsku održivost ulaganja.

Na prijedlog Povjerenstva za dodjelu pomoći u poljoprivredi i šumarstvu, gradonačelnik Grada Zagreba odlučuje o dodjeli pomoći utvrđivanjem liste korisnika pomoći.

Na temelju utvrđene liste korisnika pomoći odobrena sredstava pomoći isplaćivat će se na slijedeći način:

1. na žiro račun korisnika – korisnicama pomoći iz podtočaka 1.3., 1.4., 2.4., 3.1., 4.1., 4.2., 6.1., 7.1. i 7.4. ovog natječaja (osim iznimno ako Povjerenstvo donese odluku da je potrebno ugovorom utvrditi međusobna prava o obveze);

2. na temelju ugovora o korištenju – korisnicima pomoći iz podtočaka 7.2. i 7.3. ovog natječaja

3. na temelju ugovora o korištenju sredstava i terenske kontrole, a ako proizvodnja ili aktivnost za koju je pomoć odobrena nije izvršena prije podnošenja prijave i na temelju zahtjeva za isplatu – korisnicima pomoći iz podtočaka 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 5.1., 5.2. i 6.2. ovog natječaja.

Korisnici pomoći koji se ne odazovu pozivu na sklapanje ugovora, ne omoguće obavljanje terenske kontrole ili ne podnesu zahtjev za isplatu u ugovorenom roku, gube pravo na isplatu odobrenih sredstava.

 

 

VII. ADMINISTRATIVNA I TERENSKA KONTROLA

Administrativnu i terensku kontrolu provodi Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo.