Natječaj za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu u 2011.

Na temelju točke V. podtočke 2. Programa poticanja razvitka poljoprivrede i šumarstva na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/03, 10/06 i 17/09) i članka 22. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/11), gradonačelnik Grada Zagreba,

raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U 2011.

 

 

I. PREDMET NATJEČAJA I UVJETI:
Sredstva pomoći u poljoprivredi i šumarstvu u 2011. dodjeljivat će se za:

1. Investicije u poljoprivrednim gospodarstvima:

1.1. nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje na minimalno 0,1 ha zemljišta ili 0,05 ha plastenika i /ili tunela;

1.2. nabavu i postavljanje novih plastenika i/ili tunela minimalne površine 200 m2;

1.3. nabavu opreme za plastenike (grijanje, stolovi i folija);

1.4. nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosači, stupovi, sidra i protukišne folije);

1.5. osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća;

1.6. izradu dokumentacije za registraciju farmi;

1.7. rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje postojećih farmi (sustav izgnojavanja, skladištenje stajnjaka, sustav za obradu otpadnih voda, ograđivanje farme, oprema za rukovanje i korištenje stajskog gnoja, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka, te oprema za mužnju i skladištenje mlijeka).

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći:

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da se investira na vlastitom gospodarstvu na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije (osim za pomoć iz podtočke 1.5. ove točke),

- da je podnositelj prijave na natječaj upisan u Registar poreznih obveznika (osim za pomoći iz podtočaka 1.3.i 1.5. ove točke),

- da podnositelj prijave na natječaj ima poslovni plan ulaganja procijenjen od Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo (osim za pomoći iz podtočaka 1.3., 1.5. i 1.6. ove točke).

 

Najviši iznos pomoći po korisniku godišnje:

-  75% od vrijednosti investicije bez PDV-a ali najviše do 50.000,00 kuna za pomoći iz podtočaka 1.1.,1.2.,1.4. i 1.7. ove točke;

- 30% od vrijednosti investicije bez PDV-a ali najviše do 30.000,00 kuna za pomoć iz podtočke 1.3. ove točke,

- 50% od vrijednosti investicije bez PDV-a ali najviše do 50.000,00 kuna za pomoć iz  podtočke 1.5. ove točke,

- u visini stvarnih troškova ali najviše do 5.000,00 kuna za pomoći iz podtočke 1.6. ove točke.

 

2. Preradu poljoprivrednih proizvoda i njihovo trženje:

2.1. opremanje objekata za doradu, preradu, opremanje i pakiranje grožđa kapaciteta preko    5.000 l;

2.2. opremanje objekata za doradu, preradu, opremanje i pakiranje voća i povrća;

2.3.opremanje objekata za preradu mlijeka koji podliježu upisu u Upisnik registriranih objekata;

2.4. opremanje objekata za preradu mlijeka koji podliježu upisu u Upisnik odobrenih objekata;

2.5. opremanje objekata za preradu mlijeka koji podliježu upisu u Upisnik objekata odobrenih pod posebnim uvjetima;

2.6. analizu gotovih prehrambenih proizvoda i vode u registriranim objektima;

2.7. izradu tehničko tehnoloških projekata za registraciju objekata za proizvodnju hrane;

2.8. nabavu opreme za izravno trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda i/ili prerađevina.

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći:

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

-  da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da se prerada obavlja u objektu na vlastitom gospodarstvu na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije (osim za pomoć iz podtočke 2.8. ove točke)

- da je podnositelj prijave na natječaj upisan u Registar poreznih obveznika (za pomoći iz  podtočaka 2.1., 2.2. i 2.4. ove točke),

- da podnositelj prijave na natječaj po prvi puta podnosi prijavu za opremanje objekta i preuzme obvezu upisa objekta u propisani upisnik u roku od godine dana ili da je podnositelj prijave dosadašnji korisnik pomoći za opremanje objekta i objekt je upisan u propisani upisnik (za pomoći iz  podtočaka 2.1. do 2.5. ove točke),

- da je podnositelj prijave na natječaj upisan u Vinogradarski registar (za pomoći iz podtočke 2.1. ove točke),

- da podnositelj prijave na natječaj ima poslovni plan ulaganja procijenjen od Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo (osim za pomoći iz podtočaka  2.6., 2.7. i 2.8. ove točke),

- da je podnositelj prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo koje je proizvelo i dalo na analizu gotov prehrambeni proizvod ili vodu koju koristi u objektu ili poljoprivredno gospodarstvo upisano u Vinogradarski registar koje je dobilo rješenje o stavljanju u promet vina/rakije (za pomoć podtočke 2.6. ove točke),

- da podnositelj prijave na natječaj izravno bez posrednika trži vlastite poljoprivredne proizvode i/ili prerađevine krajnjem potrošaču (za pomoć iz  podtočke 2.8. ove točke).

Prednost pri dodjeli sredstava pomoći iz podtočaka 2.3. i 2.5. ove točke imaju podnositelji prijave koji preuzmu obvezu uključivanja u gradski projekt: "Očuvanje proizvodnje zagrebačkog svježeg sira i vrhnja iz vlastite proizvodnje sa zaštitom robne marke" (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10), kojima se u ukupnu vrijednost investicije ubraja trošak rekonstrukcije i izgradnje objekta te izrada tehničko tehnološkog projekta.

 

Najviši iznos pomoći po korisniku godišnje:

- 50% od vrijednosti ulaganja bez PDV-a ali najviše do 70.000,00 kuna, odnosno najviše do 120.000,00 kuna ako je korisnik pomoći poljoprivredna zadruga u koju se zadružilo najmanje sedam obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, nositelji kojih imaju prebivalište u Gradu Zagrebu i koji nisu u srodstvu, za pomoći iz podtočaka 2.1. i 2.2. ove točke,

- 75% od vrijednosti ulaganja bez PDV-a ali najviše do 70.000,00 kuna za pomoć iz podtočke 2.3. ove točke,

- 75% od vrijednosti ulaganja bez PDV-a ali najviše do 150.000,00 kuna za pomoći iz podtočaka 2.4. i 2.5. ove točke,

- u visini stvarnih troškova ali najviše do 5.000,00 kuna za pomoći iz podtočaka 2.6. i 2.7. ove točke,

- u visini stvarnih troškova ali najviše do 8.000,00 kuna za pomoć iz podtočke 2.8. ove točke.

 

 

3. Udruživanje poljoprivrednika:

3.1. sufinanciranje programa/projekata udruga poljoprivrednih proizvođača i strukovnih udruga, i to:

- projekte promicanja znanja i poboljšanja ljudskih i proizvodnih potencijala poljoprivrednih proizvođača;

-  projekte usmjerene na informiranje i/ili edukaciju javnosti;

- projekte  usmjerene na očuvanje vrijednosti prirodnih krajobraza ruralnih područja i podizanje ekološke svijesti građana,  a osobito mladih;

-  projekte usmjerene na sprečavanje štetnih posljedica za građane uzrokovanih stvaranjem staništa osa, stršljenova i pčela u urbanom području primjenom mehaničkih mjera dezinsekcije.

3.2. pomoć novoosnovanim poljoprivrednim zadrugama za registraciju i početni rad.

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći iz podtočke 3.1.:

- udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i imati registrirano sjedište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije dana objave natječaja,

- korisnici projekta moraju biti građani Grada Zagreba, odnosno projekt se mora odvijati u Zagrebu,

- udruga može na natječaj prijaviti najviše dva projekta,

- projekt se ne smije odnositi na provedbu redovnog programa rada udruge (financiranje članova udruge, projekt usmjeren isključivo prema investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i kupnji opreme i zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja udruge), a u projektu udruge mora biti naveden točno određeni cilj i sadržaj uz specificiran detaljni troškovnik izvođenja projekta,

- provođenje projekta ne smije trajati dulje od 12 mjeseci,

- projekt mora biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen,

- udruga ne smije prijaviti projekt koji je već prijavila na natječaj drugoga gradskog ureda i za koji su joj u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Zagreba,

- udruga mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu projekta,

- odgovorna osoba udruge, odnosno fizička osoba, ne smije biti kažnjavana u kaznenom postupku,

- udruga mora voditi transparentno financijsko poslovanje,

- prijava na natječaj mora sadržavati sve elemente i dokumentaciju određenu natječajem i ovom odlukom,

- dostavljeno i prihvaćeno izvješće o provedbi i izvršenju ranijih projekata udruge ako su financirani iz proračuna Grada Zagreba.

Udruga ne može ostvariti financijsku potporu iz proračuna Grada Zagreba za projektne aktivnosti koje se financiraju po posebnim propisima ili za koje su već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Zagreba, te za materijalne troškove provođenja projekta koji prelaze 7% od odobrenog iznosa pomoći.

Prednost pri dodjeli sredstava pomoći imaju udruge koje su objedinile sadržajno jednake projekte u jedinstveni projekt koji provode najmanje tri udruge, udruge koje provode edukativne projekte namijenjene djeci a za koje je ishođena suglasnost upravnog tijela nadležnog za obrazovanje, te udruge koje provode projekte što pridonose poboljšanju kvalitete poljoprivrednih proizvoda i razvijanju svijesti javnosti o važnosti zdrave prehrane.

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći iz podtočke 3.2.:

- da je podnositelj zahtjeva registrirana zadruga sa sjedištem u Gradu Zagrebu ili zadruga u kojoj minimalno 50% članova - zadrugara ima sjedište, odnosno prebivalište i posjede, u Gradu Zagrebu,

- da je zadruga osnovana u tekućoj godini,

- da je minimalni broj zadrugara 7 i da nisu u srodstvu,

- da je zadruga izradila poslovni plan djelovanja koji je procijenjen od Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo.

 

Najviši iznos pomoći po korisniku godišnje:

- do 40.000,00 kuna za pomoć iz podtočke 3.1. ove točke,

- do 50.000,00 kuna za pomoć iz podtočke 3.2. ove točke.

 

4.  Mlade poljoprivrednike:

4.1. preuzimanje i/ili kupnju poljoprivrednog gospodarstva od strane mladih poljoprivrednika.

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći su:

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva mlađi od 40 godina, s prebivalištem u Gradu Zagrebu, čije je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da se preuzima/kupuje poljoprivredno gospodarstvo na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije,

- da podnositelj prijave na natječaj preuzme obvezu obavljanja poljoprivredne proizvodnje na preuzetom/kupljenom poljoprivrednom gospodarstvu u sljedećih pet godina.

 

Najviši iznos pomoći po korisniku godišnje:

 75% stvarnih i prihvatljivih izdataka preuzimanja i/ili kupnje gospodarstva, a najviše do 20.000,00 kuna. Prihvatljivi izdaci su izdaci za porez, sudske pristojbe, geodetske troškove i troškove javnog bilježnika.

 

 

5. Školovanje, prekvalifikaciju i poduku:

5.1. edukaciju/stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača i šumoposjednika;

5.2. organizaciju poduke za članove poljoprivrednih gospodarstava.

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći:

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva s prebivalištem u Gradu Zagrebu, čije je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili šumoposjednik upisan u Upisnik šumoposjednika koji posjeduje šumu na području Grada Zagreba, a koji osobno ili članovi njegova gospodarstva pohađa/pohađao je tečajeve za stručno osposobljavanje ili edukaciju iz područja poljoprivrede, proizvodnje hrane ili iz drugih područja koja će osigurati kvalitetnije upravljanje gospodarstvom, odnosno gospodarenje šumom (za pomoć iz podtočke 5.1. ove točke),

- da je podnositelj prijave na natječaj pravna osoba registrirana za provođenje programa cjeloživotnog obrazovanja koja za poljoprivredne proizvođače s prebivalištem u Gradu Zagrebu čija su gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, organizira stručno osposobljavanje/edukaciju i/ili druge oblike stručnog usavršavanja iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije, veterine, šumarstva, lovstva i drugih područja važnih za razvoj znanja i vještina (za pomoć iz podtočke 5.2. ove točke).

 

Najviši iznos pomoći po korisniku godišnje:

- do 2.500,00 kuna za pomoć iz podtočke 5.1. ove točke,

- do 45.000,00 kuna za pomoć iz podtočke 5.2. ove točke.

 

 

 6. Mjere zaštite okoliša u području poljoprivrede i šumarstva

6.1. zbrinjavanje inertnog otpada;

6.2. uzgoj izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (govedo, konj, svinja, kokoš, pčela).

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći:

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da se aktivnost obavlja na području Grada Zagreba (za pomoć iz podtočke 6.1. ove točke),

- da je podnositelj prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo koje zbrinjava inertni otpad korišten u vlastitoj poljoprivrednoj proizvodnji u prethodnoj vegetativnoj godini predajom pravnoj osobi registriranoj za zbrinjavanje otpada na temelju dokumenta o izvršenom zbrinjavanju (za pomoć iz podtočke 6.1. ove točke),

- da je podnositelj prijave uzgajivač izvornih pasmina domaćih životinja, koje su upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja i Središnji popis matičnih grla ili Središnji registar kopitara ili Središnji popis matičnih jata ili Uzgojnu knjigu matica pčela (za pomoć iz podtočke 6.2. ove točke).

 

Najviši iznos pomoći po korisniku godišnje:

- 1 kn/kg zbrinutog inertnog otpada a maksimalno do 5.000,00 kn  za pomoć iz podtočke 6.1. ove točke,

- do 15.000,00 kuna za pomoć iz podtočke 6.2. ove točke.

 

 

7. Projekte u šumarstvu i lovstvu

7.1. sufinanciranje  projekta udruga u šumarstvu, lovstvu i slatkovodnom ribarstvu i to:

- projekte promicanja znanja i poboljšanja ljudskog potencijala šumoposjednika, lovaca, i ribolovaca;

- projekte usmjerene na informiranje i/ili edukaciju javnosti;

- projekte provođenja akcija za zaštitu okoliša i održavanje biološke raznolikosti.

7.2. osiguranje lovišta i revira za štete na divljači i od divljači i za štete na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima na području Grada Zagreba.

 

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći iz podtočke 7.1.:

- udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i imati registrirano sjedište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije dana objave natječaja,

- korisnici projekta moraju biti građani Grada Zagreba, odnosno projekt se mora odvijati u Zagrebu,

- udruga može na natječaj prijaviti najviše dva projekta,

- projekt se ne smije odnositi na provedbu redovnog programa rada udruge (financiranje članova udruge, projekt usmjeren isključivo prema investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i kupnji opreme i zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja udruge) a u projektu udruge mora biti naveden točno određeni cilj i sadržaj uz specificiran detaljni troškovnik izvođenja projekta,

- provođenje projekta ne smije trajati dulje od 12 mjeseci,

- projekt mora biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen,

- udruga ne smije prijaviti projekt koji je već prijavila na natječaj drugoga gradskog ureda i za koji su joj u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Zagreba,

- udruga mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu projekta,

- udruga mora biti ovlaštenik prava lova ili ovlaštenik ribolovnog prava ili imati suglasnost ovlaštenika prava lova ili ovlaštenika ribolovnog prava za projekte koji se provode u lovištima ili na slatkim vodama,

- odgovorna osoba udruge, odnosno fizička osoba, ne smije biti kažnjavana u kaznenom postupku,

- udruga mora voditi transparentno financijsko poslovanje,

- prijava na natječaj mora sadržavati sve elemente i dokumentaciju određenu natječajem i ovim pravilnikom,

- dostavljeno i prihvaćeno izvješće o provedbi i izvršenju ranijih projekata udruge ako su financirani iz proračuna Grada Zagreba.

Udruga ne može ostvariti financijsku potporu iz proračuna Grada Zagreba za projektne aktivnosti koje se financiraju po posebnim propisima ili za koje su već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Zagreba, te za materijalne troškove provođenja projekta koji prelaze 7% od odobrenog iznosa pomoći.

Prednost pri dodjeli sredstava pomoći imaju udruge koje su objedinile sadržajno jednake projekte u jedinstveni projekt što ga provode najmanje tri udruge, udruge koje provode edukativne projekte namijenjene djeci a za koje je ishođena suglasnost upravnog tijela nadležnog za obrazovanje, te udruge koje provode projekte što se odnose na iskorištavanje sporednih šumskih proizvoda.

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći iz podtočke 7.2.:

- da je podnositelj prijave lovačka udruga upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i ima registrirano sjedište u Gradu Zagrebu,

- da je podnositelj prijave zakupnik zajedničkog lovišta na području Grada Zagreba ili provoditelj programa zaštite divljači na površinama izvan lovišta na području Grada Zagreba.

 

Najviši iznos pomoći po korisniku godišnje:

- do 40.000,00 kn za pomoć iz  podtočke  7.1. ove točke,

- 50% od vrijednosti police osiguranja a najviše do 50.000,00 kuna za pomoć iz  podtočke  7.2. ove točke.

 

 

8. Mjere uređenja zemljišta

8.1. uređenje neuređenoga poljoprivrednog zemljišta,

8.2.održavanje hidromelioracijskih sustava, otvorenih kanala 3. i 4. reda, kopanje obrambenih kanala, retencija i/ili akumulacija.

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći:

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da podnositelj prijave uređuje poljoprivredno zemljište kojega je vlasnik ili korisnik na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije,

- da se uređuje poljoprivredno zemljište minimalne površine 0,50 ha.

 

Najviši iznos pomoći po korisniku godišnje:

- 75% stvarnih troškova, ali najviše do 35.000,00 kuna korisniku koji je u tekućoj godini ušao u posjed, odnosno do 20.000,00 kuna drugim korisnicima.

 

 

9. Ruralni turizam i tradicionalne ruralne obrte

9.1. uvođenje turističke ponude u seljačko domaćinstvo,

9.2. razvitak selektivnih oblika turizma (registracija i označavanje vinskih i drugih tematskih cesta, ekološki i lovni turizam).

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći su:

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu (za pomoć iz podtočke 9.1. ove točke),

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (za pomoć iz podtočke 9.1. ove točke)

- da se turistička djelatnost i tradicionalni obrti obavljaju na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije,

- da je podnositelj prijave vlasnik objekta za preradu poljoprivrednih proizvoda upisanog u propisani upisnik (za pomoć iz podtočke 9.1. ove točke),

- da je podnositelj prijave upisan ili preuzme obvezu upisa u Upisnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu u roku od godine dana (za pomoć iz podtočke 9.1. ove točke),

- da je podnositelj prijave na natječaj pravna osoba registrirana za obavljanje poslova promocije, razvoja vinskih i drugih tematskih cesta (za pomoć iz pod točke 9.2. ove točke),

- da podnositelj prijave na natječaj ima poslovni plan ulaganja procijenjen od Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo (za pomoć iz podtočke 9.1. ove točke).

 

Najviši je iznos pomoći po korisniku godišnje:

- 50% stvarnih troškova ali najviše do  80.000,00 kuna za pomoć  iz podtočke 9.1. ove točke,

- do 30.000,00 kuna  za pomoći  iz  podtočke 9.2. ove točke.

 

 

 

10. Poboljšanje ruralne infrastrukture vezano uz razvitak poljoprivrede

10.1. izradu projektne dokumentacije infrastrukturnog priključka do poljoprivredno gospodarske građevine,

10.2. izvođenje infrastrukturnog projekta (priključak na električnu i plinsku mrežu, vodovod, kanalizaciju i prilazni put).

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći su:

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da podnositelj prijave izvodi infrastrukturni projekt na vlastitom poljoprivrednom zemljištu i/ili gospodarskom objektu na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije,

- da je podnositelj prijave na natječaj upisan u Registar poreznih obveznika,

- da je maksimalna udaljenost najbliže infrastrukturne mreže do poljoprivredno gospodarske građevine za koju se dovodi priključak 1000 m.

 

Najviši je iznos pomoći po korisniku godišnje:

- 75% stvarnih troškova, ali najviše do 30.000,00 kuna.

 

11. Promociju poljoprivrednih proizvoda

11.1. promociju poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama,

11.2. organizaciju i suorganizaciju manifestacija i događanja kojima je cilj promocija poljoprivrednih proizvoda i njihovo trženje,

11.3. organizaciju manifestacija i događanja kojima je cilj popularizacija tradicionalnih i poljoprivrednih vrijednosti ruralnog prostora,

11.4. označavanje poljoprivrednih proizvoda nekom od oznaka posebnih svojstava hrane (izvornosti, zemljopisnog podrijetla, tradicionalnog ugleda ili robne marke), te uvođenje standarda i sustava u poljoprivrednu proizvodnju (HACCP, GLOBALG.A.P., ISO i Vodič dobre higijenske prakse),

11.5. nabavu štandova i rashladnih vitrina za izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda.

 

Uvjeti za dodjelu sredstava pomoći su:

- da je podnositelj prijave na natječaj nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu (za pomoći iz podtočaka 11.1. i 11.4. ove točke),

- da je poljoprivredno gospodarstvo podnositelja prijave upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (za pomoći iz podtočaka 11.1. i 11.4. ove točke),

- da je podnositelj prijave na natječaj pravna osoba organizator ili suorganizator manifestacija i događanja sa sjedištem na području Grada Zagreba (za pomoći iz podtočaka 11.2. i 11.3. ovve točke),

- da se manifestacija ili događanje održava na području naselja grad Zagreb (za pomoć iz podtočke 11.2. ove točke),

- da se manifestacija ili događanje održava na području Grada Zagreba, a izvan područja naselja grad Zagreb (za pomoć iz podtočke 11.3. ove točke),

- da je podnositelj prijave ima preporuku vijeća gradske četvrti na području koje se manifestacija ili događanje održava (za pomoć iz podtočke 11.3. ove točke),

- da se aktivnost obavlja na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije,

- da je podnositelj prijave ispunio uvjete za korištenje neke od oznaka posebnih svojstava hrane, odnosno uvjete za uvođenje standarda i sustava u poljoprivrednoj proizvodnji (za pomoć iz  podtočke 11.4. ove točke),

- da je podnositelj prijave na natječaj udruga poljoprivrednih proizvođača registrirana u Gradu Zagrebu koja je u prethodnoj godini organizirala promotivne prodaje poljoprivrednih proizvoda na odobrenim lokacijama u Gradu Zagrebu (za pomoć  iz podtočke 11.5. ove točke).

 

Najviši je iznos pomoći po korisniku godišnje:

- do 7.000,00 kuna -a za pomoć iz podtočke 11.1. ove točke,

- do 40.000,00 kuna za pomoći iz podtočaka 11.2. i 11.3. ove točke,

- 50% stvarnih troškova ali najviše do 15.000,00 kuna za pomoći iz  podtočaka 11.4. i 11.5. ove točke.

 

 

II. KORISNICI

Korisnici sredstava pomoći mogu biti fizičke i pravne osobe koje su vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta ili gospodarskih objekata na području Grada Zagreba i bave se poljoprivrednom i šumarskom proizvodnjom.

Korisnici sredstava pomoći mogu biti fizičke i pravne osobe koje ne obavljaju poljoprivrednu i šumarsku proizvodnju na području Grada Zagreba, ako nadležno povjerenstvo ocijeni da je njihov gospodarski program u interesu poljoprivredne proizvodnje i tržišta Grada Zagreba.

Korisnici sredstava pomoći mogu biti fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnosti koje podupiru razvoj znanja, vještina, promociju i trženje poljoprivrednih proizvoda i hrane i druge djelatnosti od značenja za razvitak poljoprivrede i šumarstva.

Korisniku dosadašnjih poticajnih sredstava Grada Zagreba, sredstva pomoći se mogu odobriti isključivo ako su prethodna sredstva utrošena namjenski.

Korisnik sredstava pomoći ne može biti fizička i pravna osoba koja ima dugovanja prema Gradu Zagrebu.

Prednost pri dodjeli sredstava pomoći imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave ekološkom ili integriranom poljoprivrednom proizvodnjom, poljoprivredne zadruge, poljoprivredna gospodarstva koja proizvode poljoprivredne proizvode označene nekom od oznaka posebnih svojstava ili proizvodnju obavljaju po posebnim standardima i sustavima, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poljoprivredni obrti nositelji kojih su mlađi od 40 godina.

 

 

III. PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave na natječaj podnose se na obrascima koji se mogu podići u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati, a dostupni su i na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr i www.zagreb-psv.org).

Prijave na natječaj zajedno s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici  s naznakom: „NATJEČAJ ZA DODJELU POMOĆI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U 2011.“- Povjerenstvo za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu, dostavljaju se poštom preporučeno na adresu: Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Avenija Dubrovnik 12, Zagreb ili se predaju neposredno radnim danom od 9,00 do 15,00 sati u pisarnici na navedenoj adresi (soba 17, prvi kat).

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se podnositeljima prijava, o čemu će biti izvješteni pisanim putem.

Rok za podnošenje prijava: 30. rujna 2011.

 

 

IV. DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na natječaj prilaže se sljedeća osnovna dokumentacija:

1. Fizičke osobe:

- preslika osobne iskaznice, a za obrte i izvadak iz obrtnog registra,

- preslika žiro-računa,

- izvadak iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava ili ispis iz aplikacije "Agronet" iz kojeg su vidljivi podaci: MIBPG – matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva,  

                              nositelj i članovi poljoprivrednog gospodarstva.

2. Pravne osobe:

- izvod iz sudskog registra ili registra udruga,

- ugovor s bankom o otvaranju žiro-računa i potpisni karton,

- izvadak iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava ili ispis iz aplikacije "Agronet" iz kojeg su vidljivi podaci: MIBPG – matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva,

                              nositelj i članovi poljoprivrednog gospodarstva.

Dodatna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu pomoći iz ovog natječaja navedena je na obrascima prijava za svaku pojedinu vrstu pomoći.

 

V. UKUPNI IZNOS POMOĆI        

Najviši ukupni godišnji iznos pomoći po jednom korisniku po svim vrstama pomoći može iznositi 400.000,00 kuna.

 

VI. PROVEDBA NATJEČAJA

Prijave na natječaj razmatraju se prema vremenu zaprimanja i ostvarenim prednostima, te se tim redoslijedom odobravaju do utroška osiguranih proračunskih sredstava, nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti, da je priložena sva potrebna dokumentacija i da procjena poslovnog plana upućuje na prihvatljivost i ekonomsku održivost ulaganja.

Na prijedlog Povjerenstva za dodjelu pomoći u poljoprivredi i šumarstvu, gradonačelnik Grada Zagreba odlučuje o dodjeli pomoći utvrđivanjem liste korisnika pomoći.

Na temelju utvrđene liste korisnika pomoći odobrena sredstava pomoći isplaćivat će se na slijedeći način:

- na žiro račun korisnika – korisnicama pomoći iz podtočaka 1.3., 1.5., 1.6., 2.6., 2.7., 5.1., 6.1., 6.2., 7.2., 8.1., 8.2., 10.1., 11.1. i 11.4. ovog natječaja

- na temelju ugovora o korištenju – korisnicima pomoći iz podtočaka 3.1., 3.2., 4.1., 5.2., 7.1., 11.2., 11.3. i 11.5. ovog natječaja

- na temelju ugovora o korištenju sredstava i terenske kontrole, a ako proizvodnja ili aktivnost za koju je pomoć odobrena nije izvršena prije podnošenja prijave i na temelju zahtjeva za isplatu – korisnicima pomoći iz podtočaka 1.1., 1.2., 1.4., 1.7., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.8., 9.1., 9.2. i 10.2. ovog natječaja.

 

VII. ADMINISTRATIVNA I TERENSKA KONTROLA

Administrativnu i terensku kontrolu provodi Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo.

 

 

OBRASCI PRIJAVA I DODATNE INFORMACIJE - molimo kliknite OVDJE