Dostava podataka o državnim potporama sukladno odredbama novog Pravilnika o državnim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 101/13)

Ministarstvo poljoprivrede je donijelo novi Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju ( Narodne novine br. 101/2013) temeljem članka 35. st. 2. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ( Narodne novine 80/2013). Predmetnim pravilnikom propisan je sadržaj, oblik i način dostave prijedloga državnih potpora, postupak donošenja mišljenja o usklađenosti s odgovarajućim uredbama EU, način i rokovi za prijavu Europskoj komisiji. Postupak prijave novih mjera, način i obveze u dostavljanju podataka od strane davatelja državnih potpora i drugo.
Novim je propisima proširen krug mogućih davatelja državnih potpora jer je u čl. 36 st. 1. Zakona propisano: Davatelji državne potpore u smislu ovoga Zakona jesu središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore.
Iz tog razloga je novim pravilnikom produljen rok za prijavu mjera državne potpore do 10.9.2013. s posebnim naglaskom da ih prijave pravne osobe koje ih možebitno dodjeljuju, a dosadašnjim propisima nisu imale takvu obavezu. Ovaj se poziv posebno odnosi na pravne osobe kojima je Grad Zagreb osnivač ili suosnivač.

Sve upite i prijave potrebno je dostaviti pisanim putem Ministarstvu poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Odjel za državne potpore u poljoprivredi te elektronskom poštom na adresu: drzavne.potpore@mps.hr.