HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube

Službena uporaba znamenja i simbola

Nacionalne manjine, sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Statuta Grada Zagreba, imaju pravo na slobodnu uporabu znamenja i simbola nacionalnih manjina i obilježavanje praznika nacionalnih manjina.

Nacionalne manjine mogu, uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske, isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih manjina koje utvrdi koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za područje Republike Hrvatske.

Zastavu nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za područje Republike Hrvatske ističe vijeće, odnosno predstavnik nacionalne manjine, na poslovnim zgradama u kojima ima sjedište u svečanim i drugim prigodama važnima za nacionalnu manjinu i u dane žalosti u državi naroda s kojim pripadnici nacionalne manjine dijele ista etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja, kada se zastava stavlja na pola koplja.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu isticati i zastavu Grada Zagreba u svečanim i drugim prigodama važnim za Grad Zagreb i nacionalne manjine.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu, u službene svrhe, upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine koje utvrdi koordinacija za područje Republike Hrvatske i to: u sastavu svojih pečata i žigova, na natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište, u službenim i svečanim prostorijama i u zaglavljima službenih akata koje donose.

U svečanim prigodama važnima za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za područje Republike Hrvatske. Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine obavezno se izvodi himna Republike Hrvatske.