HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube

Prostorno uređenje i graditeljstvo - o aktima i postupcima

Od 1. siječnja 2014. godine na snazi su Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji, koji su unijeli brojne novine. Zakoni su objavljeni u Narodnim novinama br. 153/13 od 18. prosinca 2013. godine.
Do stupanja na snagu pravilnika i tehničkih propisa koji se donose na temelju ovlasti iz predmetnih zakona, u dijelu u kojemu nisu u suprotnosti s odredbama tih zakona, primjenjuju se postojeći podzakonski propisi (koji se moraju uskladiti s predmetnim zakonima do 1. siječnja 2015. godine).
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo, na području Grada Zagreba provodi prostorne planove izdavanjem:
• lokacijske dozvole
• dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine
• rješenja o utvrđivanju građevne čestice
• potvrde parcelacijskog elaborata
• građevinske dozvole

U odnosu na dosadašnji način provedbe dokumenata prostornog uređenja i građenje, došlo je brojnih izmjena, te se u nastavku navode neke od značajnijih novina vezanih za postupke izdavanja upravnih i neupravnih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje:
• na zahtjev zainteresirane osobe izdaje se lokacijska informacija u svrhu upoznavanja s namjenom prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu;
• na zahtjev zainteresirane osobe izdaje se obavijest o posebnim uvjetima;
• lokacijska dozvola se izdaje samo iznimno i to za određene zahvate u prostoru;
• građevine su, prema svojoj zahtjevnosti, svrstane u 5 skupina, što je značajno za određivanje sadržaja glavnog projekta;
• umjesto dva akta (lokacijske dozvole, pa potvrde glavnog projekta) u najvećem broju slučajeva izdaje se samo jedan akt - građevinska dozvola koja je jedinstveni akt za provedbu prostornog plana i za građenje;
• u svrhu izrade glavnog projekta, na zahtjev investitora izdaje se obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta;
• posebni uvjeti javnopravnih tijela (uvjeti priključenja i posebni uvjeti temeljem posebnih zakona) utvrđuju se, u pravilu, prije pokretanja upravnog postupka izdavanja lokacijske, odnosno građevinske dozvole;
• komunalni i vodni doprinos plaćaju se nakon ishođenja građevinske dozvole, a prije prijave početka građenja;
• razlikuju se dvije vrste uporabne dozvole, koja je uvjet za uporabu građevine i evidentiranje zgrade u katastru: za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole i za građevine izgrađene na temelju glavnog projekta;
• uvode se rokovi za dovršetak gradnje – svaka zgrada za koju se ishodi dozvola po novom Zakonu o gradnji, treba se dovršiti u određenom roku – propisani su rokovi od 3 do 10 godina od početka gradnje za uređenje pročelja i okoliša, ovisno o skupini u koju je zgrada razvrstana prema zahtjevnosti.