Akcija sakupljanja prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja u Gradu Zagrebu u 2014.

 

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba u suradnji sa Udrugom proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja CROCPA organizira akciju sakupljanja i odvoza ambalaže sredstava za zaštitu bilja, pod nazivom Prateći list. Udruga CROCPA je organizator, a glavni nositelji provedbe akcije je poduzeće CIAK. U tu svrhu dogovorili smo dvije lokacije za Grad Zagreb s točnim vremenskim terminima na kojima će se 19.09.2014 i 22.09.2014. prikupiti, utovariti i adekvatno zbrinuti spomenuta ambalaža.
 
 
Datum akcije Lokacija Adresa lokacije Mjesto Vrijeme akcije
19.09.2014. Veterinarska ambulanta u Belovaru Varaždinska 55 Belovar 10.30-12.30 h
22.09.2014. DVD Odranski Obrež (plato ispred) Obreška cesta 119 Odranski Obrež 10.30-12.00 h
 
 
Akcijom „Prateći list“ osiguran je besplatan povrat ambalaže svim komercijalnim gospodarstvima, korisnicima proizvoda slijedećih tvrtki:. Agroteks, AgroChem-Maks, BASF, Bayer, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Pinus Agro, Syngenta Agro. Međutim, ako koristite zaštitna sredstva drugih proizvođača/uvoznika, trebate im se obratiti kako bi vam osigurali povrat ambalaže. Na lokacijama se dakle neće prihvaćati ambalaža ne članova Udruge CROCPA i projekta.
 
Molimo posjednike otpada da na lokaciju donesu pravilno ispunjen Prateći list (Obrazac PL-Oo) i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (Obrazac DFKSO). http://www.ciak.hr/Aktualno/CROCPA2014mre%C5%BEaskupljanjaambala%C5%BEnogotpada/tabid/597/Default.aspx
 
Upute za pravilno popunjavanje Pratećeg lista.
http://www.ciak.hr/Portals/Ciak/aktualno/upute_prateci.pdf
 
Pogledajte kako izgleda pravilno popunjeni obrazac Prateći list.
http://www.ciak.hr/Portals/Ciak/aktualno/pravilni_prateci.pdf
 
Pravilno popunjavanje Deklaracije.
http://www.ciak.hr/Portals/Ciak/aktualno/Upute%20za%20popunjavanje%20obrazca%20DFKSO.pdf
 
Deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada.
http://www.ciak.hr/Portals/Ciak/aktualno/Deklaracija%20o%20fizikalnim%20i%20kemijskim%20svojstvima%20otpada.pdf 
 
Izgled pravilno popunjene Deklaracije.
http://www.ciak.hr/Portals/Ciak/aktualno/Pravilno%20popunjena%20Deklaracija.pdf
 
Obrasce je moguće kupiti u Narodnim novinama. Prateći list je propisani obrazac kojeg popunjava posjednik otpada, a ovjerava ga ovlašteni sakupljač (u našem slučaju to je tvrtka Ciak) prilikom preuzimanja otpada. Poljoprivrednici će dakle moći u određeni dan i sat doći na  lokaciju i za vraćenu ambalažu dobiti ovjereni prateći list od tvrtke Ciak. Ovjeren Prateći list poljoprivrednicima služi kao dokaz o pravilnom zbrinjavanju otpada potreban radi ostvarivanja prava na izravna plaćanja – državne poticaje za bilinogojstvo. Poljoprivredni proizvođači dužni su čuvati ovu potvrdu 5 godina i na zahtjev predočiti poljoprivrednom inspektoru, a u koliko je nemaju gube pravo na državna poticajna sredstva.
 
Kontakt osobe u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo su: Vlasta Ranogajec, dipl.ing. (01/658-5683) ili Lukica Hajvaz, dipl.ing. (01/658-5684).
Kontakt osoba u Poduzeću CIAK: stručna suradnica Vesna Šabanović (01/3463-522, 091/346-3551).